สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80.66 ทอง 8 1. นางสาวกมลชนก   แก้วพิทักษ์
 
1. นายภานุวัตร  ขุนปราบ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวอัจฉรา   ศรีหะนันท์
 
1. นายภานุวัตร  ขุนปราบ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุภัฒศร   ใยบัว
 
1. นางรัตนา  ขุนปราบ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.65 ทอง 9 1. เด็กหญิงวาสนา   หนูเอียด
2. เด็กชายอาร์ม   แก้วเก้า
 
1. นายภานุวัตร  ขุนปราบ
2. นางรัตนา  ขุนปราบ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ควา
2. เด็กชายศราวุธ   โพธิสาร
 
1. นางสุกัญญา  ขาวเผือก
2. นางวิภรัตน์  ขุนภักดี
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรจนา  หนูภักดี
2. นางสาวสโรชา  คงเรือง
 
1. นางสุกัญญา  ขาวเผือก
2. นางฉลอง  ชูฉิม
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชนก  แก้วพิทักษ์
2. นางสาวรจนา  หนูภักดี
3. นางสาวรุจิรา  มุสิกะวงศ์
 
1. นางสาวแน่งน้อย  ทองเหล่