สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 78.5 เงิน 9 1. นางสาวกมลชนก   หนูคง
2. นางสาวนันท์นภัส   บัวบาน
3. นางสาวรุจิรา   หนูภักดี
4. นางสาวสุภัสสรา   ทองพร้อย
5. นางสาวอินทิพร  ช่วยเมือง
 
1. นางรัตนา  ขุนปราบ
2. นายภานุวัตร  ขุนปราบ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.66 เงิน 12 1. เด็กหญิงอุบลรัตน์  หวัดพงศ์
 
1. นายไสว  หมวดมณี
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาววิชญาดา   รองเลื่อน
2. นางสาวสุตาภัทร    รักษ์นุกูล
3. นางสาวโสรญา   อินทรสวัสดิ์
 
1. นายชนาเมธ  แซ่เตียว
2. นางรัตนา  สงวารี