สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นายอธิราช   พันธ์วอ
 
1. นายภานุวัตร   ขุนปราบ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นางสาวรุจิรา   มุสิกวงศ์
 
1. นายภานุวัตร  ขุนปราบ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายฐิติวัสส์   พิมพ์ทอง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   แย้มทิม
 
1. นางพัชรี  กาลานุสนธิ์
2. นางสาวนันทกา  มาชู
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 10 1. นายฤกษ์ชัย   ไชยสงคราม
2. นางสาวอัญชลีพร  โอฬารพฤกษ์
 
1. นางรัตนา  ขุนปราบ
2. นายภานุวัตร  ขุนปราบ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายธวัชชัย  หนูแก้ว
 
1. นายนพพันธ์  ศรีนวลเอียด
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายจุฑาภัทร  การะดำ
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  สวัสดี
 
1. นางสุกัญญา   ขาวเผือก
2. นางสาวอุบลวรรณ  เมืองแก้ว