สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นายอธิราช   พันธ์วอ
 
1. นายภานุวัตร   ขุนปราบ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นางสาวรุจิรา   มุสิกวงศ์
 
1. นายภานุวัตร  ขุนปราบ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80.66 ทอง 8 1. นางสาวกมลชนก   แก้วพิทักษ์
 
1. นายภานุวัตร  ขุนปราบ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวอัจฉรา   ศรีหะนันท์
 
1. นายภานุวัตร  ขุนปราบ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 9 1. นางสาวปิยรัตน์   ขาวล้วน
 
1. นางเบญจพร   สุรสีห์เรืองชัย
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายฐิติวัสส์   พิมพ์ทอง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   แย้มทิม
 
1. นางพัชรี  กาลานุสนธิ์
2. นางสาวนันทกา  มาชู
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 78.5 เงิน 9 1. นางสาวกมลชนก   หนูคง
2. นางสาวนันท์นภัส   บัวบาน
3. นางสาวรุจิรา   หนูภักดี
4. นางสาวสุภัสสรา   ทองพร้อย
5. นางสาวอินทิพร  ช่วยเมือง
 
1. นางรัตนา  ขุนปราบ
2. นายภานุวัตร  ขุนปราบ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.66 เงิน 12 1. เด็กหญิงอุบลรัตน์  หวัดพงศ์
 
1. นายไสว  หมวดมณี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุภัฒศร   ใยบัว
 
1. นางรัตนา  ขุนปราบ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.65 ทอง 9 1. เด็กหญิงวาสนา   หนูเอียด
2. เด็กชายอาร์ม   แก้วเก้า
 
1. นายภานุวัตร  ขุนปราบ
2. นางรัตนา  ขุนปราบ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 10 1. นายฤกษ์ชัย   ไชยสงคราม
2. นางสาวอัญชลีพร  โอฬารพฤกษ์
 
1. นางรัตนา  ขุนปราบ
2. นายภานุวัตร  ขุนปราบ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายธวัชชัย  หนูแก้ว
 
1. นายนพพันธ์  ศรีนวลเอียด
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสัณหณัฐ   สงวนศักดิ์
2. เด็กชายสุทธิชา   รักเกิด
 
1. นางรุ่งทิพย์  วงศ์สวัสดิ์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 8 1. นางสาวปทุมวรรณ   ขุนเพชร
2. นายวรวุฒิ   และหมัน
3. นายศราวุฒิ   จุ้ยชุม
 
1. นายภานุวัตร  ขุนปราบ
2. นางรัตนา  ขุนปราบ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาววิชญาดา   รองเลื่อน
2. นางสาวสุตาภัทร    รักษ์นุกูล
3. นางสาวโสรญา   อินทรสวัสดิ์
 
1. นายชนาเมธ  แซ่เตียว
2. นางรัตนา  สงวารี
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายจุฑาภัทร  การะดำ
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  สวัสดี
 
1. นางสุกัญญา   ขาวเผือก
2. นางสาวอุบลวรรณ  เมืองแก้ว
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ควา
2. เด็กชายศราวุธ   โพธิสาร
 
1. นางสุกัญญา  ขาวเผือก
2. นางวิภรัตน์  ขุนภักดี
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรจนา  หนูภักดี
2. นางสาวสโรชา  คงเรือง
 
1. นางสุกัญญา  ขาวเผือก
2. นางฉลอง  ชูฉิม
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชนก  แก้วพิทักษ์
2. นางสาวรจนา  หนูภักดี
3. นางสาวรุจิรา  มุสิกะวงศ์
 
1. นางสาวแน่งน้อย  ทองเหล่