สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวสัตตบงกช  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
1. นางสาวภานุช  ไชยพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ช่วยวงศ์
2. เด็กหญิงสิวาลัย  ใสสะอาด
 
1. นางอัญชุลี  นุ้ยนุ่น
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤตพงศ์  รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงเพชรลดา  แก้วชูทอง
 
1. นายณัฐพงษ์  พูลรมย์
2. นางวรานันท์  สาครินทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตพจน์  รัตนพงศ์
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  เรืองสม
3. เด็กชายธนกฤต  ทองแก้วเกิด
 
1. นายณรงค์  บัวเพชร์
2. นางนุศรา  ลอยคลัง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.5 เงิน 5 1. นางสาวปาณิศา  จันทรมงคล
2. นางสาววรตา  ตั้งเตี้ย
 
1. นายณรงค์  บัวเพชร์
2. นางสาวพรสุดา  กรดสัน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติพงษ์  เหล็งหนูดำ
2. นายชัยภัทร  ชูทอง
3. นายนพรัตน์  รุ่งรัตน์
 
1. นายปรมินทร์  อินทรักษา
2. นายสมศักดิ์  อรุณพันธ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.33 เงิน 5 1. นายศิวกร  โรจนรัตน์
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 70.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรวี  จันสุกสี
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แก้วธรรม
3. เด็กชายทักษะ  นุ่นจอก
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ยกฉวี
5. เด็กหญิงพงศ์ทัค  ดาศรี
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นวลนิรันดร์
7. เด็กหญิงศตพร  โชว์สงวน
8. เด็กหญิงศิวาพร  จันทร์มณี
9. เด็กหญิงศุภกาญจน์  พริกแก้ว
10. เด็กหญิงสุชัญญา  จันคง
11. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทองพูน
12. เด็กหญิงเขมิกา  ไวยรัตน์
 
1. นางรัชนู  เพียรดี
2. นางวรวรรณ  พุ่มชูแสง
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนากาน  เพชรช่วย
2. นางสาวนลพรรณ  ธรรมพิพัฒน์
3. นางสาวมณลัชชา  เรืองเพชร
4. นางสาววนิดา  ฉีดเนียม
5. นางสาวศนิ  รักษา
6. นางสาวศศิประภา  ไชยพลัด
7. นางสาวสุทธิกานต์  นุ่นเอียด
8. นางสาวอภิชญา  ภักดิ์ช่วย
9. นางสาวอรอุมา  เสนแก้ว
 
1. นางรัชนู  เพียรดี
2. นางวรวรรณ  พุ่มชูแสง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิระเดช  คงมี
2. เด็กชายนราวิชญ์  เกตุพิจิตร
 
1. นางจงจิตร  นิลวงค์
2. นางดาวใจ  เลียดรักษ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวอาลิสา  ยอดเกื้อ
2. นายเปรมรักษ์  สมุหเสนีโต
 
1. นายจิรัฐต์  เมืองสง