สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงรุจรดา  สุวรรณเกตุ
 
1. นางสาวภานุช  ไชยพันธ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนันท์ชนก  หลักเมือง
 
1. นางธัญญารัตน์  สังข์วิสุทธิ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปาณิศา  จันทรมงคล
2. นางสาวรตา  ตั้งเตี้ย
3. นางสาวศยามล  แกล้วทะนงค์
 
1. นายณรงค์  บัวเพชร์
2. นางจริยา  ไทยเสรีกุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 1. เด็กชายศิวกร  น้อยหรำ
2. เด็กชายไพวสุ  ด้วงแก้ว
 
1. นางเยาวนิตย์  นวลละออง
2. นางสาวปาริชาติ  ราษแก้ว
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายกลวัชร  ลิ่มกุล
2. เด็กชายศักดิ์อานันท์  เพชรโชติ
 
1. นางเยาวนิตย์  นวลละออง
2. นางสาวปาริชาติ  ราษแก้ว