สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 41.3 เข้าร่วม 6 1. นางสาวธันยพร  จันทรชู
2. นางสาวสุกัญญา  ดวงพาลา
3. นางสาวโสภาวดี  คงเทพ
 
1. นางเกศรา  อัครบวร
2. นางสาวอุษณีย์  สัตยนนท์