สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงรุจรดา  สุวรรณเกตุ
 
1. นางสาวภานุช  ไชยพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวสัตตบงกช  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
1. นางสาวภานุช  ไชยพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคีตกานต์  สุวรรณมณี
 
1. นางยุภา  สุวรรณมณี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุภาวดี  ยอดแก้ว
 
1. นางสาวศศิธร  ชูอินทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปณิดา  ฮกเหล่า
 
1. นางประพาส  หมอกม่วง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 89.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุนิสา  เทียบพุฒ
 
1. นางประพาส  หมอกม่วง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เดชะ
 
1. นางสุปานี  มีสวัสดิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอัปสรศรี  ไชยรักษ์
 
1. นางสาวกันต์กมล  หนูเมียน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปาริชาติ  เมืองทัง
2. นางสาวอภัสรา  ทองหนู
3. เด็กหญิงเนตรวารี  ศรีน้อย
 
1. นางสาวอุษณีย์  สัตยนนท์
2. นางเกศรา  อัครบวร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวีรพงษ์  รักษ์แก้ว
2. นางสาวสิริวิมล  ชูแก้ว
3. นางสาวอังคณา  ชูสุวรรณ
 
1. นางสาวอุษณีย์  สัตยนนท์
2. นางเกศรา  อัครบวร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ช่วยวงศ์
2. เด็กหญิงสิวาลัย  ใสสะอาด
 
1. นางอัญชุลี  นุ้ยนุ่น
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปฬาสิณี  คุรุปัญญา
2. นางสาวพชิรดา  บุญช่วย
 
1. นางอัญชุลี  นุ้ยนุ่น
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพนิดา  จันทร์แดง
2. เด็กชายศุภกิจ  กลับทอง
 
1. นางอำนวย  เรืองศรี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเขมิกา  เดชอรัญ
 
1. นางอำนวย  เรืองศรี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนันท์ชนก  หลักเมือง
 
1. นางธัญญารัตน์  สังข์วิสุทธิ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุริยา  รองเลื่อน
 
1. นางสาวรุจิอร  รักใหม่
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86.03 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปาณิศา  พูลเกิด
2. นางสาววรินยุพา  วงค์ภักดี
3. นายอังศุธร  ทองมาก
 
1. นายศุภโชค  คงรอด
2. นางวาสนา  พิเคราะห์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกณวรรธน์  เรืองเพ็ง
2. นายรุซลาน  ผอมเกื้อ
3. นางสาววิไลลักษณ์  ทรัพย์เศวตพล
 
1. นางวรานันท์  สาครินทร์
2. นายณัฐพงษ์  พูลรมย์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  แก้วมี
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  สุวรรณมณี
3. เด็กชายอมรินทร์  สหัสสพาศน์
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  พรหมมณี
2. นางชลินาถ  อาษาชำนาญ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑาภรณ์  สุระกำแหง
2. นายภาณุวิชญ์  จันเอียด
3. นางสาวสุณิตา  พรหมสันติกุล
 
1. นายณัฐพงษ์  พูลรมย์
2. นางรัตนา  ขันทโรจน์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิตติมา  คงสม
2. นางสาวนันทิชา  ดำสุด
 
1. นายศุภโชค  คงรอด
2. นางสาวกุสุมา  เพ็งอินทร์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรัญญู  นุ่มนิ่ม
2. นายสิทธิโชค  เกตุราช
 
1. นายศุภโชค  คงรอด
2. นายชาติชาย  ช่วยจันทร์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเอกชัย  แก้วมุกดา
 
1. นางละเมิล  เลี่ยนกัตวา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเสาวลักษณ์  จิตงาม
 
1. นางสาวลิดา  เลี่ยมปาน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤตพงศ์  รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงเพชรลดา  แก้วชูทอง
 
1. นายณัฐพงษ์  พูลรมย์
2. นางวรานันท์  สาครินทร์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเจษฎา  อนนท์พันธ์
 
1. นายณัฐพงษ์  พูลรมย์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภวดี  ดวงประเสริฐ
 
1. นางปิยนุช  บุญรุ่ง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวสุประภาวี  คำจีด
 
1. นางสุพรรณี  สุขทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  รอดเพ็ง
2. เด็กหญิงจรวยพร  โอนิกะ
3. เด็กชายณโยดม  ไพชำนาญ
 
1. นางสาวฐิติมา  อรุณรังษี
2. นางสาวปทุมรัตน์  พรอำนวยลาภ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจีรพร  ขุนเพชร์
2. นางสาวพิชามญชุ์  เทพหนู
3. นางสาวสิริฉัตร  หนูเรือง
 
1. นางสาวปทุมรัตน์  พรอำนวยลาภ
2. นางสาวสานีหยะ  บิลลาเต๊ะ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  นิลพันธ์
2. นางสาวสถิรดา  พาหุรัตน์
3. นางสาวสุณิสา  กลายเจริญ
 
1. นางสาวไมตรี  สุดเรือง
2. นางสาวสิรินาถ  ชุมพาที
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตพจน์  รัตนพงศ์
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  เรืองสม
3. เด็กชายธนกฤต  ทองแก้วเกิด
 
1. นายณรงค์  บัวเพชร์
2. นางนุศรา  ลอยคลัง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปาณิศา  จันทรมงคล
2. นางสาวรตา  ตั้งเตี้ย
3. นางสาวศยามล  แกล้วทะนงค์
 
1. นายณรงค์  บัวเพชร์
2. นางจริยา  ไทยเสรีกุล
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรนภา  ร่วงเหมือน
2. เด็กหญิงวรฤทัย  ช่วยแก้ว
3. เด็กหญิงอริสา  สังข์กูล
 
1. นางสาวชยพัทธ์  ศรีกรด
2. นางสาวชนะจิตร  แสงคงเรือง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปวิธ  เที่ยงแท้
2. นางสาวพัณณิตา  ศรีคุ่ย
3. นางสาวศิริภิรมณ์  ช่วยเทศ
 
1. นางสาววิไล  รัตนพันธ์
2. นางจันทริกา  หนูเจริญ
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัชภิมุข  คงคุ่ย
2. เด็กชายฎษกร  ช่วยอินทร์
 
1. นายณรงค์  บัวเพชร์
2. นางสาวสกุลตลา  รอดรัก
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.5 เงิน 5 1. นางสาวปาณิศา  จันทรมงคล
2. นางสาววรตา  ตั้งเตี้ย
 
1. นายณรงค์  บัวเพชร์
2. นางสาวพรสุดา  กรดสัน
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 1. เด็กชายศิวกร  น้อยหรำ
2. เด็กชายไพวสุ  ด้วงแก้ว
 
1. นางเยาวนิตย์  นวลละออง
2. นางสาวปาริชาติ  ราษแก้ว
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายกลวัชร  ลิ่มกุล
2. เด็กชายศักดิ์อานันท์  เพชรโชติ
 
1. นางเยาวนิตย์  นวลละออง
2. นางสาวปาริชาติ  ราษแก้ว
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกอร  ร่องเหมือน
2. เด็กหญิงญาณิศา  รักพวก
3. เด็กหญิงปภาวี  เลี่ยนกัตวา
4. เด็กหญิงลักษิกา  ติเสส
5. เด็กหญิงอนัญญา  อาระนนท์
 
1. นางร่วมกลิ่น  วัยรัตน์
2. นางสุพัตรา  เทพชนะ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิตติมา  เรือศรีจันทร์
2. นางสาวธนัชชา  วงศ์สิมานมณี
3. นางสาวธนัชพร  ดวงแก้ว
4. นางสาวนิรมล  หนูอักษร
5. นางสาวรัตนาวดี  ทองช่วย
 
1. นายสุคนธ์  ทองสังขพันธ์
2. นายอุดมชัย  บุญรอด
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติยา  ธรรมเพชร
2. เด็กหญิงพรหมพร  เมืองสง
3. เด็กหญิงศลิษา  นิฒรรัตน์
4. เด็กหญิงสุชาดา  สามสี
5. เด็กหญิงสุวพรรณ  จิตเนียม
 
1. นายสุนทร  ผุดมี
2. นายฤทธิ์พงค์  สมจิตต์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  คงหนุู
2. นางสาวกัลยรัตน์  เกาะทอง
3. นางสาววรานุช  พรหมวงษ์
4. นางสาวสุชาดา  คงดำ
5. นายอภิวัฒน์  ราชรักษ์
 
1. นางวรพัทธ์  เกลาฉีด
2. นายอุดมชัย  บูญรอด
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกันตภณ  หนูห่อ
2. นายกิตติภูมิ  โพธิ์ทอง
3. นางสาวชลจิรา  นุ่นสง
4. นางสาวปรีดาวรรณ  อนันตริยกุล
5. นายรัชชานนท์  ดำแก้วหล่อ
 
1. นางสาวนุกูล  บุญฤทธิ์
2. นายณัฐพล  เนียมสง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวลัย  นุ่นกลับ
2. นางสาวกัญญารัตน์  สุขอนันต์
3. เด็กหญิงจินดารัตน์  กาญจนโนภาส
4. นายญาณจักข์  ปานเผือก
5. นางสาวณัฐชยา  พราหมณ์น้อย
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองเทพ
7. นางสาวณัฐากร  เพชรรัตน์
8. เด็กหญิงนิชานาถ  บุญยัง
9. นางสาวปริญญาวรรษ  จันทร์เทพ
10. นายปลายมนัส  เพชรเกตุ
11. เด็กหญิงพชรพร  ทองขาว
12. นางสาวพรพิมล  ชูกลิ่น
13. เด็กหญิงวรวีร์  รุยวิชิต
14. นางสาววราภรณ์  ย้อยแก้ว
15. เด็กหญิงวิลาสินี  พงษ์รักไทย
16. นายศักดิ์ทวี  ใบบน
17. นางสาวอทิตา  สุนทโรวิทย์
18. นางสาวเกษรินทร์  เหลือจันทร์
19. นางสาวเขมิกา  เดชอนันต์
 
1. นางสาวพวงศรี  คุณวัลลี
2. นางสาวกรองแก้ว  ทองชู
3. นางสาววรรณิษา  ราชมนตรี
4. นางสุพัตรา  เทพชนะ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพอพัน  คำเกตุ
 
1. นายมนูญ  พรหมรังษี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐากร  เพชรรัตน์
 
1. นายมนูญ  พรหมรังษี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงยศวดี  สมแก้ว
2. เด็กชายวัชรายุทธ  จันทรัตน์
 
1. นางนิตยา  ขุนทิพย์
2. นางพรรณี  รัตนโกศัย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัทรานิษฐ์  มิตรชู
2. นายสิรวิชญ์  รุกขชาติ
 
1. นางนิตยา  ขุนทิพย์
2. นางพรรณี  รัตนโกศัย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สำแดง
2. นางสาวพุธิดา  สิทธิชัย
3. นางสาวรัติกาล  เสาดำ
4. นางสาววิลักขณา  แก้วทอง
5. นางสาวศิรินัน  เอียมสุข
6. นางสาวศุภาพิชญ์  สุขทอง
7. เด็กหญิงหยาดฟ้า  ขวัญแก้ว
8. นางสาวอิสริยา  คงคานนท์
9. นางสาวเบญจรัตน์  คงผอม
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รองเลื่อน
 
1. นางสาวเพ็ญแข  ใหมอ่อน
2. นางเรืองรัตน์  กรัษนัยรวิวงค์
3. นายณัฐพล  เนียมสง
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงหัซวานี  ปานแดง
2. เด็กหญิงไปรยา  หมาดเส็ม
 
1. นายประภาส  ปล้องใหม่
2. นางสาวธนวรรณ  บานชื่น
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชิดชนก  ส่องสง
2. นายเนติธร  ดำช่วย
 
1. นายประภาส  ปล้องใหม่
2. นางสาวธนวรรณ  บานชื่น
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมาริสา  หมัดอาดัม
 
1. นางบำเพ็ญ  งิ้วทอง
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุจิรา  ขาวเผือก
 
1. นายปรมินทร์  อินทรักษา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ช่วยเนียม
 
1. นายสมศักดิ์  อรุณพันธ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศุภรัตนา  เหตุทอง
 
1. นางบำเพ็ญ  งิ้วทอง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทรานิษฐ์  เกษรินทร์
 
1. นายปรมินทร์  อินทรักษา
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  พรมนุ่น
 
1. นายปรมินทร์  อินทรักษา
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรภัทร์  เพชรโชติ
 
1. นายปรมินทร์  อินทรักษา
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศักดิ์ทวี  ใบบน
 
1. นางบำเพ็ญ  งิ้วทอง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรวี  แก้วทอง
2. เด็กหญิงสุรีมาศ  หน่อวงศ์
 
1. นางบำเพ็ญ  งิ้วทอง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกวี  สมัครพงศ์
 
1. นายสมศักดิ์  อรุณพันธ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธรรศ  หัสรังษี
 
1. นายสมศักดิ์  อรุณพันธ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติพงษ์  เหล็งหนูดำ
2. นายชัยภัทร  ชูทอง
3. นายนพรัตน์  รุ่งรัตน์
 
1. นายปรมินทร์  อินทรักษา
2. นายสมศักดิ์  อรุณพันธ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริมนต์  สมหวัง
 
1. นางเปรมฤดี  ทองไซร้
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  คำภา
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ทองไซร้
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวันทิตา  ขวัญนุ้ย
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ทองไซร้
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทรงศรี
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ทองไซร้
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกานตพงศ์  คำเจริญ
2. เด็กชายกิตติพงศ์  สำแดง
3. เด็กหญิงลักษณพร  เกื้อสุข
4. เด็กชายวโรดม  ปานดำ
5. เด็กชายอภินันท์  ยูงทอง
6. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สุภาไชยกิจ
 
1. นายสุเจน  ปานจันทร์
2. นายกิตติพนธ์  ชูส่งแสง
3. นายวิเชียร  คำคง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิราณุวัฒน์  นุ่นด้วง
2. นายปิติภูมิ  ชูสังข์เพชร
3. นายภาณุวัฒน์  โอทอง
4. นายรัชชานนท์  หนูแก้ว
5. นายวันเฉลิม  อิ่มสุวรรณ
6. นายศุภโชค  ศรีละมุล
 
1. นายสุเจน  ปานจันทร์
2. นายกิตติพนธ์  ชูส่งแสง
3. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรวี  จันสุขสี
2. นายกล้า  ไชยตรี
3. นายกานตพงศ์  คำเจริญ
4. เด็กชายคัมภีร์  ขำแก้ว
5. นายจรกฤตย์  สุวรรณลิขิต
6. นายจิราณุวัฒน์  นุ่นด้วง
7. นายชญานนท์  สีคุ่ย
8. นางสาวชฏากาญจน์  อ่อนทอง
9. นายชนายุทธ  หนูแก้ว
10. นางสาวชนิตา  ทองเจือ
11. เด็กหญิงชาลิสา  อินจัน
12. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ย่องอั้น
13. เด็กหญิงฐิตินันท์  บัวแก้ว
14. เด็กหญิงณัฐจงจิตต์  โอกรณีย์
15. เด็กชายณัฐวัฒน์  ชูศรี
16. เด็กชายตนุภัทร  คงศรี
17. นายธนกร  สัมฤทธิ์รินทร์
18. นางสาวธัญลักษณ์  มาคะมาโน
19. นายนนทวัฒน์  หนูด้วง
20. นายนภดล  สมผุด
21. นางสาวนันทพร  พลายงาม
22. นางสาวนิรชา  บุญพามา
23. นายปัทมาสน์  โสมณะ
24. นางสาวปาริฉัตร  ศิรินุพงศ์
25. นายปุญญาพัฒน์  เพ็ชรจำรัส
26. นางสาวภัทรานิษฐ์  มิตรชู
27. นายภาณุวัฒน์  โอทอง
28. เด็กชายมหาวรัตถ์  แก้วทอง
29. นายยศกร  สวัสดิ์รักษา
30. นายรักษิต  นุ่มดี
31. นางสาวรัตน์จิกาญจน์  ทองรัตน์
32. เด็กหญิงลักษณพร  เกื้อสุข
33. เด็กหญิงศตพร  โชว์สงวน
34. เด็กชายศรยุทธ  ทองคำ
35. นางสาวศิริฑาขวัญ  กองพรม
36. เด็กชายศิวะรักษ์  ไรส์
37. นายศุภณัฐ  ธรรมชาติ
38. นายอนุรักษ์  อินนุรักษ์
39. เด็กชายอรรถกร  สำแดง
40. เด็กหญิงเกตน์นิภา  เอียดเฉลิม
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
2. นางชลินาถ  อาษาชำนาญ
3. นายสมศักดิ์  อรุณพันธ์
4. นางกิรณา  สุวรรณจินดา
5. นางบำเพ็ญ  งิ้วทอง
6. นางสาวนิรามัย  สัจจะบุตร
7. นางสาวอัจฉรีย์  เทศนุ้ย
8. นางรัชนู  เพียรดี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอนุรักษ์  อินนุรักษ์
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.33 เงิน 5 1. นายศิวกร  โรจนรัตน์
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฎฐณิชา  ฉีดอิ่ม
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเจนจิรา  กาญจนโรจน์
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สิทธิอักษร
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศิวกร  โรจนรัตน์
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพราวรวี  ยั่งยืน
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเจนจิรา  กาญจนโรจน์
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปวิช  พัฒนพงศ์
 
1. นายวิเชียร  คำคง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศิวกร  โรจนรัตน์
 
1. นางสาวอัจฉรีย์  เทศนุ้ย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงร้อยตะวัน  ฉีดอิ่ม
 
1. นายวิเชียร  คำคง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดรัลพร  ขาวชะอุ่ม
 
1. นางสาวอัจฉรีย์  เทศนุ้ย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สิทธิอักษร
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศิวกร  โรจนรัตน์
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงร้อยตะวัน  ฉีดอิ่ม
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวโสรดา  พิจิต
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 70.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรวี  จันสุกสี
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แก้วธรรม
3. เด็กชายทักษะ  นุ่นจอก
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ยกฉวี
5. เด็กหญิงพงศ์ทัค  ดาศรี
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นวลนิรันดร์
7. เด็กหญิงศตพร  โชว์สงวน
8. เด็กหญิงศิวาพร  จันทร์มณี
9. เด็กหญิงศุภกาญจน์  พริกแก้ว
10. เด็กหญิงสุชัญญา  จันคง
11. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทองพูน
12. เด็กหญิงเขมิกา  ไวยรัตน์
 
1. นางรัชนู  เพียรดี
2. นางวรวรรณ  พุ่มชูแสง
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนากาน  เพชรช่วย
2. นางสาวนลพรรณ  ธรรมพิพัฒน์
3. นางสาวมณลัชชา  เรืองเพชร
4. นางสาววนิดา  ฉีดเนียม
5. นางสาวศนิ  รักษา
6. นางสาวศศิประภา  ไชยพลัด
7. นางสาวสุทธิกานต์  นุ่นเอียด
8. นางสาวอภิชญา  ภักดิ์ช่วย
9. นางสาวอรอุมา  เสนแก้ว
 
1. นางรัชนู  เพียรดี
2. นางวรวรรณ  พุ่มชูแสง
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤษณา  อินเหมือน
2. นางสาวกุลยา  คงมี
3. นางสาวชัญญานุช  สังข์ศิริ
4. เด็กหญิงณัฐชา  จันทร์เลื่อน
5. เด็กชายทักษะ  นุ่นจอก
6. นางสาวนฤภร  สุวรรณ
7. นางสาวฟองขวัญ  มังสังข์
8. เด็กหญิงอนันตญา  บุญจันทร์
9. เด็กชายอาชาศริส  นาคขาว
10. เด็กชายเบญญาภา  ยั่งยืน
 
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกันติชา  เพชรบรรจบ
2. นางสาวกุลิสรา  คงแข็ง
3. นางสาวจินดาพร  ฟางแสง
4. นางสาวฐิติมา  รักร่วม
5. นางสาวภัทรวดี  เลียดรักษ์
6. นางสาวภัทราวดี  กิ้มแก้ว
7. นางสาวศนิ  รักษา
8. นางสาวอริสา  มิเจือ
 
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณิศา  สาโรจน์
 
1. นางสาวสุวลักษณ์  แสงใส
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 88.13 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิตประภัสสร  วิจิตรพันธ์
 
1. นางสาวสุวลักษณ์  แสงใส
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรธิรา  ชูกิจ
 
1. นางสาวจรรยา  ชูเมฆ
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวแกมมณี  วรรณะ
 
1. นางสุมาลี  บุญพรานชู
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณินดา  เตียวอนันต์
 
1. นางสาวณัฐนิชาช์  อินทร์เหมือน
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธมลวรรณ  นวลพุฒ
 
1. นางสาวณัฐนิชาช์  อินทร์เหมือน
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิสรา  ศรีชูทอง
2. เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์เมธา
 
1. นางสาวปิยวรรณ  รอดยัง
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบัณฑิตา  พงษ์ชู
2. นางสาวปิโยรส  พรมนุ่น
 
1. นางสาวปิยวรรณ  รอดยัง
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนิตินัดดา  โชติไพรัตน์
2. นางสาวภูริสา  นิตยเดชพัฒน์
 
1. นายธวัชชัย  บุญผลา
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐมล  เทพสง
 
1. นางสาวปิยวรรณ  รอดยัง
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยาณี  ถาวรานุรักษ์
2. นางสาวชรัญพร  สมมาตร
3. นางสาวภัทรวดี  กองทรัพย์
4. นายภานุวัฒน์  ศรีทองมา
5. นางสาวอวัศยา  แสงจันทร์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  รอดยัง
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกษิดิศ  วุ่นนุรักษ์
2. นางสาวนันทวดี  ขุนนุ้ย
3. นายภัทรเดช  รักชาติ
4. นางสาววัลภา  วงษ์ศิริ
5. นายศุภณัฐ  หนูฤทธิ์
 
1. นางสาววิรัตน์  จิตเนียม
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชมพูนุช  บุญยก
2. นางสาวพสชนัน  ผอมฉิม
 
1. นางสาวปิยวรรณ  รอดยัง
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฉัตรกมล  จันทะระ
2. นางสาวธัญภา  นิลพฤกษ์
 
1. นางสาวนิรามัย  สัจจะบุตร
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิรวิชญ์  วิริยธรรมโสภณ
2. เด็กชายสุเมธ  ยอดราช
 
1. นางรัตนาพร  จันทร์ดำ
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐกิตติ์  อ่อนเกลี้ยง
 
1. นางสาววิรัตน์  จิตเนียม
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกณวรรธน์  เรืองเพ็ง
2. นางสาวกัญญาลักษณ์  ทองมา
3. นางสาวกิ่งรังษี  ชอบกิจ
4. นายภาณุเดช  หนูกลับ
5. นางสาววรณัฏฐ์  เต็มราม
6. นายศิวกร  โรจนรัตน์
7. นางสาวสิริวิมล  ชูแก้ว
8. นางสาวอนันด้า  ปุ้งหลู
 
1. นายมนูญ  พรหมรังษี
2. นางนิตยา  ขุนทิพย์
3. นางสาวชยพัทธ์  ศรีกรด
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  บุญช่วย
2. เด็กหญิงสุณัฐชา  เพ็ชรปาล
3. เด็กหญิงอริสา  แม่งเมือง
 
1. นางเกศรา  อัครบวร
2. นางสาวภานุช  ไชยพันธ์
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 41.3 เข้าร่วม 6 1. นางสาวธันยพร  จันทรชู
2. นางสาวสุกัญญา  ดวงพาลา
3. นางสาวโสภาวดี  คงเทพ
 
1. นางเกศรา  อัครบวร
2. นางสาวอุษณีย์  สัตยนนท์
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ศรีแก้วแฝก
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  พูลเพิ่ม
3. เด็กหญิงสุภาวดี  สามสี
 
1. นายพีรธัช  สำราญดี
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลลักษณ์  เรืองสุข
2. นายญาณจักขุ์  ปานเผือก
3. นางสาวอทิตยา   ทองนวล
 
1. นางสาวธมนวรรณ  เกื้อเส้ง
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์  รักชุม
2. เด็กชายเศรษฐศิริ  อุ่นเสียม
 
1. นางสาวขวัญศิริ  มีเสน
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิระเดช  คงมี
2. เด็กชายนราวิชญ์  เกตุพิจิตร
 
1. นางจงจิตร  นิลวงค์
2. นางดาวใจ  เลียดรักษ์
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยวัฒน์  ชูทอง
2. นายศุภกิจ  ขาวปลอด
 
1. นางจงจิตร  นิลวงค์
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยภรณ์   นิลพฤกษ์
2. นางสาวกีรติกาลป์  บุญส่งนาค
 
1. นายณัฐ  นนทะเสน
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสาริศา  หนูชู
2. เด็กหญิงสุพิชญา  อินนุพัฒน์
 
1. นายชาติ  อาษาชำนาญ
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิดาภา  ยตะโคตร
2. เด็กชายศุภวิชญ์  เพ็งจันทรฺ
 
1. นายจิรัฐต์  เมืองสง
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวอาลิสา  ยอดเกื้อ
2. นายเปรมรักษ์  สมุหเสนีโต
 
1. นายจิรัฐต์  เมืองสง
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีระศักดิ์  ฉีดเสน
2. นายสุรพิชญ์  อรุณรัตน์
 
1. นางจงจิตร  นิลวงค์
 
121 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 -    
122 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธัชนนท์  วิชัยกุล
2. นางสาวปียนาถ  ทองวิเศษ
3. เด็กชายพรทิพา  จันทร์สง่า
 
1. นายชาติ  อาษาชำนาญ
2. นางดาวใจ  เลียดรักษ์
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุจิรา  รักดี
2. นางสาวอภิษฎาพร  ทองร่วง
 
1. นายณัฐ  นนทะเสน
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิระวิน  สุวรรณพิพัฒน์
2. เด็กชายณภัทร  จันทร์ลาม
3. เด็กชายพิพิชธน  ทีววัฒน์ปกรณ์
 
1. นายจิรัฐต์  เมืองสง
2. นางจงจิตร  นิลวงค์
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 -1 -    
126 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกรวิชญ์  ชนะชัย
2. เด็กชายชวลิต  รุ่งเรือง
3. เด็กชายอิสระ  ศรีประวรรณ
 
1. นายจิรัฐต์  เมืองสง
2. นางจงจิตร  นิลวงค์
 
127 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 -1 -    
128 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศิริชัย  หนูเกลี้ยง
2. นายสรศิษฏ์  แจ้งจุล
3. เด็กชายไชยวัฒน์  เหวยไทย
 
1. นางสาวกรองแก้ว  วงษ์สวรรค์
2. นางสาวเศาวนิตย์  ด้วงชู
 
129 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฉลองชนม์  แม่นสกุล
2. นายธนพล  แสงคุณ
3. นายเอกฤกษ์  ช่วยอุปการ
 
1. นางสาวกรองแก้ว  วงษ์สวรรค์
2. นางสาวเศาวนิตย์  ด้วงชู
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.41 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฉันสินี  ชูโชติ
2. นางสาวภารดี  พรหมมา
3. นางสาวสุชัญญา  บุญแข
 
1. นางสุมณฑา  หมวดมณี
2. นางสาวกันต์ฤทัย  แดงเอียด
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  เจริญวิริยะเทพ
2. เด็กหญิงปวริศา  ทองนวล
3. เด็กหญิงสมชิตา  เกื้อคลัง
 
1. นางชลินาถ  อาษาชำนาญ
2. นางจงจิตร  นิลวงค์
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพัทดนย์  จันทรโชติ
2. นายภานุเดช  หนูกลับ
3. นางสาวรวิวรรณ  แสงจันทร์
 
1. นายสมศักดิ์  อรุณพันธ์
2. นางวาสนา  พิเคราะห์