สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรุณรัศมี  จันทร์จูด
 
1. นางวิธวินท์  บุญรัตน์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสิรภัทร์    คงรัตน์
 
1. นางวิธวินท์   บุญรัตน์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงโสมเสาวภา  ไชยรัตน์
 
1. นางวิธวินท์  บุญรัตน์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวตรีรัตน์  อนุพงศ์
 
1. นางวิธวินท์  บุญรัตน์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรรวษา  ดำมี
 
1. นางสาวณัฏฐกัญญา  ขาวมาก
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 96 ทอง 4 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  เอี่ยมสงวน
2. นางสาวอนัญญา  ดำกำเหนิด
 
1. นางสิรีทิพย์  อินฤดี
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปรเมษฐ์  หนูศรี
2. นายสุเทพ  สงคราม
 
1. นางสาวมณฑิตา  แสงเดช
2. นางฟาริดา  ด้วงดล
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีระภาพ  หนูเทพ
2. นางสาวรัตนภรณ์  ช่วยเพ็ชร
 
1. นางสาวมณฑิตา  แสงเดช
2. นางฟาริดา  ด้วงดล
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปรเมษฐ์  หนูศรี
2. นายสุเทพ  สงคราม
 
1. นางสาวมณฑิตา  แสงเดช
2. นางฟาริดา  ด้วงดล
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีระภาพ  หนูเทพ
2. นางสาวรัตนภรณ์  ช่วยเพชร
 
1. นางสาวมณฑิตา  แสงเดช
2. นางฟาริดา  ด้วงดล
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตตินาท  จันทร์แก้ว
2. นายอาณกร  นวลเกลี้ยง
 
1. นางสาวมณฑิตา  แสงเดช
2. นางฟาริดา  ด้วงดล
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตตินันท์  ขาวเกื้อ
2. เด็กหญิงปริฉัตร  เหมือนคง
3. เด็กชายพันธวัช  อินทรไพบูลย์
 
1. นายเอิบ  อักษรทอง
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยรัตน์   ประทุมทอง
2. นางสาวจิรัชยา  แท่นทอง
3. นางสาวรังสิมา  เรืองดำ
 
1. นายเอิบ  อักษรทอง
 
14 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 4 1. เด็กชายกฤตนัย  ไร่เจริญ
2. เด็กหญิงธนภรณ์  จันเอียด
3. เด็กหญิงเจตสุภา  สงไข่
 
1. นางมณฑา  ฤทธิสุนทร
2. นางสาวสุจิตรา  หนูสิงห์
 
15 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  อินทนิล
2. นางสาวถิระดา  สายหนุน
3. นางสาววัชราภรณ์  เซ้งอิ้น
 
1. นางมณฑา  ฤทธิสุนทร
2. นางเพ็ญศรี  เรืองสุวรรณ
 
16 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ตางจงราช
2. เด็กหญิงปณิดา  ขุนทอง
3. เด็กชายวิริยะ  เพ็งครุฑ
 
1. นางมณฑา  ฤทธิสุนทร
2. นางสาวยุพาพร   สิงหวงศ์
 
17 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนิภา  ขุุนแดง
2. นางสาวสุดาวดี  รักศิริ
3. นางสาวอรปรียา  ฤทธิ์มาก
 
1. นางสาวยุพาพร   สิงหวงศ์
2. นางมณฑา  ฤทธิสุนทร