สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสิรภัทร์  คงรัตน์
 
1. นางสาวกุลสิริยา  แสงมณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายตรียุทธ   ชิงแก้ว
2. เด็กชายปรินทร  จันทร์ภักดี
 
1. นางสาวกุลสิริยา  แสงมณี
2. นางสาวยุพาพร   สิงหวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวพัชรี  เชาวแพทย์
 
1. นางสาวยุพาพร   สิงหวงศ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงกุลณัฏฐ์  ผุดสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปภัสสรา  ต้อยผึ้ง
3. เด็กหญิงพัณนิตา   ณ พัทลุง
 
1. นายนิคม  แสงแพง
2. นางมยุรี  ฤทธิ์มาก
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 70.8 เงิน 8 1. นางสาวตรีรัตน์  อนุพงศ์
2. นางสาวธิญาดา  มิตสุวรรณ
3. นายภัทรชาติ  เอี่ยมโอภาษ
 
1. นางฟาริดา  ด้วงดล
2. นางมยุรี  ฤทธิ์มาก
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 4 1. นายชินวัตร  คงมาก
2. นางสาวนาฏยา  ด้วงแก้ว
 
1. นางมยุรี  ฤทธิ์มาก
2. นางเพ็ญศรี  เรืองสุวรรณ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 7 1. เด็กชายคณิศร  จันทร์จูด
2. เด็กหญิงพาธิดา  ขนิษฐ์รัตน์
 
1. นางระเบียบ  สุขมิ่ง
2. นายโชคชัย  สุดเรือง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวพิชญ์สินี  วงศ์พิพันธ์
 
1. นางวิธวินท์  บุญรัตน์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงโชษิตา  ฤทธิเดช
 
1. นางวิธวินท์  บุญรัตน์