สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทองดี
 
1. นางสาวกุลสิริยา  แสงมณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรติมา  จีนดิบ
 
1. นางสาวยุพาพร   สิงหวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 66.25 ทองแดง 9 1. นางสาวเสาวลักษณ์  นคโร
 
1. นางสาวกุลสิริยา  แสงมณี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาวกรกนก  ใหม่สวัสดิ์
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  สังข์โพธิ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 67.75 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนวพร  รามคุ้ม
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  สุกสัย
3. เด็กหญิงอริสสรา  สายสุวรรณ
 
1. นางมยุรี  ฤทธิ์มาก
2. นางฟาริดา  ด้วงดล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 1. นายวีระยุทธ์  ปานแจ่ม
2. นางสาวอรอุมา  กรกฎ
 
1. นายโชคชัย  สุดเรือง
2. นางระเบียบ  สุขมิ่ง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวพัชรี  เชาวแพทย์
 
1. นางวิธวินท์  บุญรัตน์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. นายคฑาวุธ  คงแก้ว
 
1. นางวิธวินท์  บุญรัตน์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนภาพร  ดำมี
 
1. นางวิธวินท์  บุญรัตน์