สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 12 1. นางสาวรวงทอง  รัตนชัย
 
1. นางสาวยุพาพร   สิงหวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงโชษิตา  ฤทธิเดช
 
1. นางสาวกุลสิริยา  แสงมณี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 5 1. นางสาวพมลวรรณ  อินทสระ
2. นางสาวศศิภา  กรกฎ
3. นางสาวสริตา  บัวนุ่ม
 
1. นางสาวกุลสิริยา  แสงมณี
2. นางสาวยุพาพร   สิงหวงศ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 8 1. นางสาวอิสรา  สงคราม
 
1. นางนาฏยา  ด่อนแผ้ว
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 13 1. นายสิปปวิชญ์  ฤทธิเดช
 
1. นางนาฏยา  ด่อนแผ้ว
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  โรจนรัตน์
2. เด็กหญิงอรรถวดี  เพชรช่วย
3. เด็กหญิงอริสา  ศรีนวลขาว
 
1. นายนิคม  แสงแพง
2. นางมยุรี  ฤทธิ์มาก
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 11 1. นางสาวธิญาดา  มิตสุวรรณ
2. เด็กชายปุณยนุช  อุปการแก้ว
 
1. นายกฤษกฎ  ช่วยรักษ์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  คำเกลี้ยง
2. เด็กหญิงปัณมิตา  ณ พัทลุง
3. เด็กหญิงอรุณรัศมี  จันทร์จูด
 
1. นางสิริทิพย์  อินฤดี