สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทองดี
 
1. นางสาวกุลสิริยา  แสงมณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิรัชยา  แท่นทอง
 
1. นางสาวกุลสิริยา  แสงมณี
2. นางสาวกุลสิริยา  แสงมณี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรติมา  จีนดิบ
 
1. นางสาวยุพาพร   สิงหวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 12 1. นางสาวรวงทอง  รัตนชัย
 
1. นางสาวยุพาพร   สิงหวงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 -    
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 66.25 ทองแดง 9 1. นางสาวเสาวลักษณ์  นคโร
 
1. นางสาวกุลสิริยา  แสงมณี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงโชษิตา  ฤทธิเดช
 
1. นางสาวกุลสิริยา  แสงมณี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสิรภัทร์  คงรัตน์
 
1. นางสาวกุลสิริยา  แสงมณี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 5 1. นางสาวพมลวรรณ  อินทสระ
2. นางสาวศศิภา  กรกฎ
3. นางสาวสริตา  บัวนุ่ม
 
1. นางสาวกุลสิริยา  แสงมณี
2. นางสาวยุพาพร   สิงหวงศ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายตรียุทธ   ชิงแก้ว
2. เด็กชายปรินทร  จันทร์ภักดี
 
1. นางสาวกุลสิริยา  แสงมณี
2. นางสาวยุพาพร   สิงหวงศ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวพัชรี  เชาวแพทย์
 
1. นางสาวยุพาพร   สิงหวงศ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาวกรกนก  ใหม่สวัสดิ์
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  สังข์โพธิ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 8 1. นางสาวอิสรา  สงคราม
 
1. นางนาฏยา  ด่อนแผ้ว
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 13 1. นายสิปปวิชญ์  ฤทธิเดช
 
1. นางนาฏยา  ด่อนแผ้ว
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  โรจนรัตน์
2. เด็กหญิงอรรถวดี  เพชรช่วย
3. เด็กหญิงอริสา  ศรีนวลขาว
 
1. นายนิคม  แสงแพง
2. นางมยุรี  ฤทธิ์มาก
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงกุลณัฏฐ์  ผุดสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปภัสสรา  ต้อยผึ้ง
3. เด็กหญิงพัณนิตา   ณ พัทลุง
 
1. นายนิคม  แสงแพง
2. นางมยุรี  ฤทธิ์มาก
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจิรวัฒน์  นวลกลับ
2. นางสาวปิ่นสุดา  สงไข่
3. นายพรพิพัฒน์  สิทธิ์มาก
 
1. นางเพ็ญศรี  เรืองสุวรรณ
2. นางฟาริดา  ด้วงดล
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติธช  เรืองดำ
2. เด็กหญิงปกิตตา  ฤทธิเดช
3. เด็กชายวัยวิทย์  แท่นจันทร์
 
1. นายนิคม  แสงแพง
2. นางฟาริดา  ด้วงดล
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 67.75 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนวพร  รามคุ้ม
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  สุกสัย
3. เด็กหญิงอริสสรา  สายสุวรรณ
 
1. นางมยุรี  ฤทธิ์มาก
2. นางฟาริดา  ด้วงดล
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 70.8 เงิน 8 1. นางสาวตรีรัตน์  อนุพงศ์
2. นางสาวธิญาดา  มิตสุวรรณ
3. นายภัทรชาติ  เอี่ยมโอภาษ
 
1. นางฟาริดา  ด้วงดล
2. นางมยุรี  ฤทธิ์มาก
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธาราดล  เทถม
2. เด็กชายปุรเชษณ์  คงไฝ
 
1. นายนิคม  แสงแพง
2. นางเพ็ญศรี  เรืองสุวรรณ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 4 1. นายชินวัตร  คงมาก
2. นางสาวนาฏยา  ด้วงแก้ว
 
1. นางมยุรี  ฤทธิ์มาก
2. นางเพ็ญศรี  เรืองสุวรรณ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 7 1. เด็กชายคณิศร  จันทร์จูด
2. เด็กหญิงพาธิดา  ขนิษฐ์รัตน์
 
1. นางระเบียบ  สุขมิ่ง
2. นายโชคชัย  สุดเรือง
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 1. นายวีระยุทธ์  ปานแจ่ม
2. นางสาวอรอุมา  กรกฎ
 
1. นายโชคชัย  สุดเรือง
2. นางระเบียบ  สุขมิ่ง
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 11 1. นางสาวธิญาดา  มิตสุวรรณ
2. เด็กชายปุณยนุช  อุปการแก้ว
 
1. นายกฤษกฎ  ช่วยรักษ์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวพัชรี  เชาวแพทย์
 
1. นางวิธวินท์  บุญรัตน์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรุณรัศมี  จันทร์จูด
 
1. นางวิธวินท์  บุญรัตน์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสิรภัทร์    คงรัตน์
 
1. นางวิธวินท์   บุญรัตน์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. นายคฑาวุธ  คงแก้ว
 
1. นางวิธวินท์  บุญรัตน์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงโสมเสาวภา  ไชยรัตน์
 
1. นางวิธวินท์  บุญรัตน์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนภาพร  ดำมี
 
1. นางวิธวินท์  บุญรัตน์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวตรีรัตน์  อนุพงศ์
 
1. นางวิธวินท์  บุญรัตน์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวพิชญ์สินี  วงศ์พิพันธ์
 
1. นางวิธวินท์  บุญรัตน์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงโชษิตา  ฤทธิเดช
 
1. นางวิธวินท์  บุญรัตน์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรรวษา  ดำมี
 
1. นางสาวณัฏฐกัญญา  ขาวมาก
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 96 ทอง 4 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  เอี่ยมสงวน
2. นางสาวอนัญญา  ดำกำเหนิด
 
1. นางสิรีทิพย์  อินฤดี
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  คำเกลี้ยง
2. เด็กหญิงปัณมิตา  ณ พัทลุง
3. เด็กหญิงอรุณรัศมี  จันทร์จูด
 
1. นางสิริทิพย์  อินฤดี
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนภาพร  ดำมี
2. นางสาวบุศรินทร์  ดำเกลี้ยง
3. นางสาวอรุณรัศมี  จันทร์จูด
 
1. นางสิรีทิพย์  อินฤดี
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปรเมษฐ์  หนูศรี
2. นายสุเทพ  สงคราม
 
1. นางสาวมณฑิตา  แสงเดช
2. นางฟาริดา  ด้วงดล
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีระภาพ  หนูเทพ
2. นางสาวรัตนภรณ์  ช่วยเพ็ชร
 
1. นางสาวมณฑิตา  แสงเดช
2. นางฟาริดา  ด้วงดล
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปรเมษฐ์  หนูศรี
2. นายสุเทพ  สงคราม
 
1. นางสาวมณฑิตา  แสงเดช
2. นางฟาริดา  ด้วงดล
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีระภาพ  หนูเทพ
2. นางสาวรัตนภรณ์  ช่วยเพชร
 
1. นางสาวมณฑิตา  แสงเดช
2. นางฟาริดา  ด้วงดล
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตตินาท  จันทร์แก้ว
2. นายอาณกร  นวลเกลี้ยง
 
1. นางสาวมณฑิตา  แสงเดช
2. นางฟาริดา  ด้วงดล
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตตินันท์  ขาวเกื้อ
2. เด็กหญิงปริฉัตร  เหมือนคง
3. เด็กชายพันธวัช  อินทรไพบูลย์
 
1. นายเอิบ  อักษรทอง
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยรัตน์   ประทุมทอง
2. นางสาวจิรัชยา  แท่นทอง
3. นางสาวรังสิมา  เรืองดำ
 
1. นายเอิบ  อักษรทอง
 
46 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 4 1. เด็กชายกฤตนัย  ไร่เจริญ
2. เด็กหญิงธนภรณ์  จันเอียด
3. เด็กหญิงเจตสุภา  สงไข่
 
1. นางมณฑา  ฤทธิสุนทร
2. นางสาวสุจิตรา  หนูสิงห์
 
47 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  อินทนิล
2. นางสาวถิระดา  สายหนุน
3. นางสาววัชราภรณ์  เซ้งอิ้น
 
1. นางมณฑา  ฤทธิสุนทร
2. นางเพ็ญศรี  เรืองสุวรรณ
 
48 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ตางจงราช
2. เด็กหญิงปณิดา  ขุนทอง
3. เด็กชายวิริยะ  เพ็งครุฑ
 
1. นางมณฑา  ฤทธิสุนทร
2. นางสาวยุพาพร   สิงหวงศ์
 
49 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนิภา  ขุุนแดง
2. นางสาวสุดาวดี  รักศิริ
3. นางสาวอรปรียา  ฤทธิ์มาก
 
1. นางสาวยุพาพร   สิงหวงศ์
2. นางมณฑา  ฤทธิสุนทร