สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรพงษ์  บุญส่ง
 
1. นางเมตตา  สุขโต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุมณฑา  เกตุแก้ว
 
1. นางเมตตา  สุขโต
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิฌา  ชิตสุข
 
1. นางสาววันวิสาข์  ด้วงสีนวล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกวิสรา  ชัยชะนะ
2. นางสาวกิ่งแก้ว  รามรงค์
3. นางสาวชนาการต์  งามขำ
 
1. นางเนาวรัตน์  บุตรกลัด
2. นางสาววันวิสาข์  ด้วงสีนวล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทักษอร  บัวศรี
2. เด็กหญิงนลินรัตน์  บุญจันทร์
 
1. นางเมตตา  สุขโต
2. นางกานติมา  ไหมคง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอาทิมา  แท่นประมูล
 
1. นางกานติมา  ไหมคง
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80.875 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  กำเหนิดฤทธิ์
2. นางสาวบัณฑิตา  ชูแดง
3. นางสาวปนัดดา  ชุมทอง
 
1. นายวีระยุทธ  เพชรจำรัส
2. นางแสงเดือน  ชูมิ่ง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธันชนก  อุปถัมภ์
 
1. นางอวยพร  ณรงค์ราช
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  ทุ่มสะมัง
 
1. นางซุบัยด๊ะ  ธนไพศาลศิลป์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลเนตร  ศูนย์คล้าย
2. นางสาวนิราวรรณ  คงพูล
3. นายมินทร์ธาดา  เรืองศรี
 
1. นายซุลกิฟลี  การี
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงณภัทร  พัฒน์ทอง
2. เด็กหญิงนภาศิรินทร์  แท่นเกิด
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  หนูราช
 
1. นางทิตยาภรณ์  รักษายศ
2. นางสาวอาภัสรา  อาจหาญ
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปนัฏดา  อนันต์วัฒนาศักดิ์
2. นางสาวประศมา  ศิริสวัสดิ์
 
1. นายสถาพร  สุขบัวแก้ว
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจอมชาย  ใหม่อ่อน
2. เด็กชายรักชาติ  แซ่แจ้น
 
1. นายสรายุทธ  หมัดหละ
2. นายสันติภาพ  พุทธิเนตร
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพงค์  ทองบุญหนู
2. นายปวิตร  บัวเพชร
3. นายสิทธิพล  ทนงาน
 
1. นายสรายุทธ  หมัดหละ
2. นางมาลี  เพ็ชรตีบ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มากมูล
2. เด็กหญิงศศิโสภา  ครูอ้น
3. เด็กหญิงสุชานันท์  เลื่อนจันทร์
4. เด็กหญิงสุธาสินี  อ้นเจริญ
5. เด็กหญิงอริสา  คงยืดยาว
 
1. นางทัศนีย์  สุขบัวแก้ว
2. นางสาวสมพร  สุภเพียร
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.5 ทอง 4 1. นางสาวจารุวรรณ  ทองบริบูรณ์
2. นางสาวฐิติมา  คำเจริญ
3. นางสาวนวมล  จันทร์อินทร์
4. นางสาววิภาวดี  นำแก้ว
5. นางสาววิสนีย์  ไชยพูล
 
1. นางทัศนีย์  สุขบัวแก้ว
2. นายวีระ  แสงเพชร
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนันธิดา  ทองเรืองสุกใส
2. นางสาวชุติมา  อนันตกุล
3. นางสาวณัฐธินีย์  ปิติ
4. นางสาววิรดา  มิ่งทอง
5. นางสาวสตรีรัตน์  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นางประทีป  ศรีวุ่น
2. นางสาวสมพร  สุภเพียร
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคีตวัฒน์   อินทรเพชร
2. นายจิตรกร  หนูราช
3. นางสาวพิมพ์ลภัส  ทุ่มสะมัง
4. นางสาววนัสนัน  เกื้อทองสั้น
5. นางสาวอาทิมา  แท่นประมูล
 
1. นางสาวศุวภัทร  สุวพนาวิวัฒน์
2. นายนพดล  สงเขียว
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษติกร  แสงมะณี
2. นางสาวขนิษฐา  เทวินทรามุติ
3. นางสาวจันจิรา  เอียดสุดรักษ์
4. นางสาวชนิภรณ์  นวลหอม
5. นายชลันธร  แก้วจันทร์
6. นางสาวฐานิดา  จุลโกศัย
7. นางสาวณัชชา  จิตรพรหม
8. นายณัฐวัฒน์  แหลมม่วง
9. นายทิวานนท์  หนูโหยบ
10. นายธีรภัทร  ทวีสุข
11. นายปกาสิต  ศรีใหม่
12. นางสาวพรกนก  วุฒินันท์
13. นางสาววรวี  จันทร์คง
14. นางสาววิภาดา  จันทร์แก่นแก้ว
15. นางสาวศิรินันท์  ยิ้มเส้ง
16. นางสาวสุธาสินี  จุลโกศัย
17. นางสาวอดา  จันทร์แดง
18. นายอานุทรัพย์  ลี
19. นายอิสรา  บัวทั่ง
20. นางสาวโซฟียา  แหละหมัน
 
1. นางมัสยา  ศรีสมัด
2. นางสาวณัฐสิมา  ชูสังข์
3. นางสาวทิพวรรณ  ขวัญแก้ว
4. นายนพดล  สงเขียว
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.33 ทอง 5 1. เด็กชายวีรศักดิ์  จันทร์คง
 
1. นางประทีป  ศรีวุ่น
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภราดร  เทพรัตน์
 
1. นางประทีป  ศรีวุ่น
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ขาวทอง
2. นายเตวิช  จันทร์ผลึก
 
1. นางทัศนีย์  สุขบัวแก้ว
2. นางปรุงจิต  สุขมาก
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราพร  อนันตะพงศ์
2. นางสาวผกาวรรณ  รักอรุณ
3. เด็กหญิงพรไพลิน  หนูขาว
4. เด็กหญิงวีรดา  เพชรจำรัส
5. เด็กหญิงศิริพร  มัดผิน
6. เด็กหญิงสุจิตรา  จิตสุนันท์
7. นางสาวอนงค์รดี  นาคประดิษฐ์
8. นางสาวอนุสรา  วงค์กระจ่าง
9. เด็กหญิงอภิญญา  นุ่นบิน
10. นางสาวเชษฐ์ธิดา  กลิ่นมาลา
 
1. นางทัศนีย์  สุขบัวแก้ว
2. นางปรุงจิต  สุขมาก
3. นางสาวทิพวรรณ  ขวัญแก้ว
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายสุรศักดิ์  คงคาสวัสดิ์
 
1. นายส่งศักดิ์  ธนะสีลังกูร
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุรศักดิ์  คงคาสวัสดิ์
 
1. นายส่งศักดิ์  ธนะสีลังกูร
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลจิรา  จีนทอง
2. นายชนะชัย  หนูรัตน์แก้ว
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ทนงาน
4. เด็กชายทักษ์ดนัย  เกิดแสงสุริยงค์
5. นางสาวธันยาภรณ์  ชุมดำ
6. เด็กชายปาราเมศ  สาธร
7. เด็กหญิงภูริตา  สังข์ทอง
8. เด็กชายวรฤทธิ์  หนูโหยบ
9. นายวีระชัย  ผลมาก
10. เด็กชายวุฒิชัย  คงเนียม
11. เด็กชายศิลา  รัตนแก้ว
12. เด็กชายสมโชค  กระพอ
13. เด็กหญิงสัณฐิตา  มีบุญ
14. นายสิรวิชญ์  สุวรรณธนะ
15. นางสาวสุทธิดา  เภาแก้ว
16. เด็กหญิงสุทินา  ขุนไพชิต
17. นายอดิรุจ  ผอมลัง
18. เด็กชายอรรถชัย  บัวเพชร
19. เด็กหญิงอรุณทิพย์  ขุนนะ
20. เด็กหญิงเมธาวดี  แจ้งกระจ่าง
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
2. นายวีระ  อินทรเพชร
3. นางสาวศุวภัทร  สุวพนาวิวัฒน์
4. นางสาวสุทธิดา  สมประสงค์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพล  เทพสุริบูรณ์
2. เด็กหญิงธัญชนก  พรมเมศ
3. เด็กชายภัทรพงค์  พิมล
4. เด็กชายสหรัฐ  มูเก็ม
5. เด็กชายสหรัฐ  ยิ้มแก้ว
6. เด็กชายสิรวิชญ์  อินทรเพชร
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
2. นายวีระ  อินทรเพชร
3. นายธีระพงษ์  เส้งมี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคีตวัฒน์  อินทรเพชร
2. นายจิตรกร  หนูราช
3. นายตะวัน  เสมอวงศ์
4. นายธนาดล  ฮุยนอก
5. นายอนุชา  สังข์ไทย
6. นางสาวเมธาวี  ซินหลิว
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
2. นายโชติ  ไกรศิริ
3. นายวรวุฒิ  สุวรรณรัตน์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกันตณพล  บัวศรี
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทวาสิโก
3. นายคีตวัฒน์  อินทรเพชร
4. นายจตุรพร  เสือพริก
5. เด็กหญิงจันทิมา  คำมณี
6. นายจามินทร์  คงเผือก
7. เด็กหญิงชนาทิพย์  สุวรรณรัตน์
8. นายชนาภัทร  กุ้งหลุ่ย
9. นางสาวชยิสรา  ณ พัทลุง
10. นายชาญณรงค์  ทองศรี
11. นายณพวัฒน์  พลายวัง
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  หวานชื่น
13. นายณัฐวุฒิ  สอนเส้ง
14. นายตะวัน  เสมอวงศ์
15. นายธนาดล  ฮุยนอก
16. นางสาวธัญญลักษณ์  คงเนียม
17. นายธีรภัทร  หวันสาหัส
18. นายนัฐพงษ์  นักการรอง
19. นายพงค์ศักดิ์  ขวัญทอง
20. เด็กหญิงพรรณวดี  ผลบุญ
21. เด็กหญิงพลอยชมพู  เพ็งวดี
22. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ขุนจันทร์
23. เด็กชายภัทรพงศ์  พิมล
24. นางสาวรุ่งนภา  หนูสุข
25. นางสาววงศ์รวี  คอนนอก
26. นางสาววริศรา  หนูโหย
27. นางสาวศิริรักษ์  ซิ้วเฉี้ยง
28. เด็กชายศิลา  รัตนแก้ว
29. นางสาวสกาวเดือน  บัวศรี
30. นายสราวุฒิ  แสงประดิษฐ์
31. นายสหรัฐ   ยิ้มแก้ว
32. นางสาวสายทิพย์  ชิงชัย
33. นางสาวสาริีณี  สุวรรณมณี
34. เด็กชายสิรวิชญ์  อินทรเพชร
35. นายอนุชา  สังข์ไทย
36. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  กัลยาพราก
37. นางสาวอุทุมพร  พรหมจรรย์
38. นายเกริกชัย  เวชวิสิฐพัฒนา
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทร์สว่าง
40. นายเอกสิทธิ์  ทิพย์ภักดี
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
2. นายวีระ  อินทรเพชร
3. นายธันวา  ฤทธิศักดิ์
4. นางสาวศุวภัทร  สุวพนาวิวัฒน์
5. นายธีระพงษ์  เส้งมี
6. นายวรวุฒิ  สุวรรณรัตน์
7. นางสาวฐาปนี  ชาติ
8. นางสาวสุทธิดา  สมประสงค์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาญณรงค์  ทองศรี
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเอกสิทธิ์  ทิพย์ภักดี
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณวดี  ผลบุญ
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศุภรัตน์  จันทาพูน
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาญณรงค์  ทองศรี
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิตรกร  หนูราช
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณวดี  ผลบุญ
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศุภรัตน์  จันทาพูน
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาญณรงค์  ทองศรี
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเอกสิทธิ์  ทิพย์ภักดี
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญชนก  พรมเมศ
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเมธาวี  ซินหลิว
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาญณรงค์  ทองศรี
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญชนก  พรมเมศ
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเมธาวี  ซินหลิว
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกันตณพล  บัวศรี
2. นายจามินทร์  คงเผือก
3. นายชนาภัทร  กุ้งหลุ่ย
4. นางสาวรุ่งนภา  หนูสุข
5. นายเอกสิทธิ์  ทิพย์ภักดี
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
2. นายวีระ  อินทรเพชร
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรัชฑารีย์  นักการรอง
 
1. นางคณิตา  คณิต
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.16 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนฤมล  บุญกำเหนิด
2. นางสาวสิริรัตน์  ชูดวง
 
1. นางสาวธนารีย์  พันธ์เศรษฐ์
2. นางสาวสุภาวดี  จันเกื้อ
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาสุมินทร์  เกิดเอียด
2. นางสาวศุภิสรา  ย้อยมาก
 
1. นางสาวธนารีย์  พันธ์เศรษฐ์
2. นางสาวสุภาวดี  จันเกื้อ
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติชญา  นิศวอนุตรพันธ์
2. เด็กชายยศวิชญ์  ขาวทอง
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันเกื้อ
2. นางสาวธนารีย์  พันธ์เศรษฐ์
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธันยพร  ใหม่วัด
2. นายนัฐพงษ์  นักการรอง
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันเกื้อ
2. นางสาวธนารีย์  พันธ์เศรษฐ์
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฆภูบดี  ใจมีธรรม
2. เด็กหญิงทิพย์วิมล  เหมพันธ์
3. เด็กชายธีปกรณ์  หนูนัง
4. เด็กชายธีรวุฒิ  ชูแดง
5. นายอุมารินทร์  ดำแก้ว
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันเกื้อ
2. นางสาวธนารีย์  พันธ์เศรษฐ์
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เพชรตีบ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  อ่อนกล้า
3. เด็กหญิงอริสา  ยิ้มแก้ว
 
1. นางเนาวรัตน์  บุตรกลัด
2. นางสาววันวิสาข์  ด้วงสีนวล
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภควัต  นักการรอง
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  แสนทวี
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันเกื้อ
2. นางสาววรัญญา  แก้วล่องลอย
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรัฐติกาล  ศิลปะ
2. นางสาวสุมล  ยิ้มแก้ว
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันเกื้อ
2. นางสาววรัญญา  แก้วล่องลอย
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธยานี  มั่วเนี่ยว
2. นางสาวนภัสวรรณ  ตุงเหยต
3. นายพลวัต  ยอดเมฆ
 
1. นางวนิดา  อุไรรัตน์
2. นางมาลี  เพ็ชรตีบ
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไกรวัลย์
2. เด็กหญิงปณิตา  ไกรรักษ์
3. เด็กหญิงพัชราภา  ไกรวัลย์
4. เด็กหญิงวันวิสา  ประดิษฐ์นิพนธ์
5. เด็กหญิงสิริกร  เปียกลับ
6. เด็กหญิงสุวิภา  แสงสุวรรณ
 
1. นางวนิดา  อุไรรัตน์
2. นางปรียา  หนูเอียด
3. นางมาลี  เพ็ชรตีบ
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐนิฌา  นุชโร
2. นางสาวปนัดดา  คงทรัพย์
3. นางสาวพัชราวรรณ  หลิพันธ์
4. นางสาวสุธีรา  แซ่ดั่น
5. นายสุเมธ  แก้วจันทร์
6. นางสาวไอลดา  สวัสดี
 
1. นางวนิดา  อุไรรัตน์
2. นางปรียา  หนูเอียด
3. นางมาลี  เพ็ชรตีบ
 
58 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรุณา  ทองเรืองสุกใส
2. นางสาวกัญญาณัฐ  จิตนุรักษ์
3. นางสาววาสินี  จันทะ
 
1. นางสาวกัลยภัทร  จิตรเกลี้ยง
2. นางปรียา  หนูเอียด
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธรรมรินทร์  แก้วพิศ
2. นายสิทธิโชติ  ยิ้มแก้ว
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  มณีสุวรรณ
 
1. นายชม  รุ่งเรือง
2. นายอภิสิทธิ์  พรมแก้ว
 
60 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิติมา  ชาตรี
2. นางสาวศศิวิมล  คงแก้ว
3. นางสาวไอลดา  เสือพริก
 
1. นางปรียา  หนูเอียด
2. นางมาลี  เพ็ชรตีบ
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญภิรมย์  ชูหวาน
2. นางสาวกันติชา  เจนชูบัว
3. นางสาวอุไรพร  พุ่มโพธิ์ฆัง
 
1. นางปรียา  หนูเอียด
2. นางเรณุ  เกิดแสงสุริยงค์