สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. นางสาวสุวลักษณ์  ทุ่มนุ่ม
 
1. นางสาวนุชนาถ  คงจัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73.87 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุรัตนา  รุ่งวัฒน์
 
1. นางเมตตา  สุขโต
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิฌา  ชิตสุข
2. เด็กชายภควัต  นักการรอง
3. เด็กหญิงศิวาพร  ชูแก้ว
 
1. นางเนาวรัตน์  บุตรกลัด
2. นางสาววันวิสาข์  ด้วงสีนวล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  นวลละออง
2. เด็กหญิงนิธิพร  หนูเอียด
 
1. นางเมตตา  สุขโต
2. นางกานติมา  ไหมคง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอริสา  สุวรรณรัตน์
 
1. นางแสงเดือน  ชูมิ่ง
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77.74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  สุบรรน้อย
2. นางสาวนันทกานต์  แก้วคล้าย
3. เด็กหญิงวนิดา  ชวดชุม
 
1. นายวีระยุทธ  เพชรจำรัส
2. นางแสงเดือน  ชูมิ่ง
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงปิณิดา  พรัมสะโร
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  จิตรเกลี้ยง
3. นางสาวสุวิกานต์  เอียดมาก
 
1. นางสาวสุกัญญา  อินทนะนก
2. นางสาวนชา  อาดำ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลย์สุดา  ครูอ้น
2. นางสาวสุพรรณิชา  พรหมจันทร์
3. นางสาวสุภลักษณ์  มากชุมนุม
 
1. นางมาลี  เพ็ชรตีบ
2. นายสรายุทธ  หมัดหละ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77.6 เงิน 6 1. นางสาวณัฏฐณิชา  จันทร์ประสงค์
2. นางสาวปิยะดา  คงนวล
3. นางสาววิริยาภรณ์  เหล็กเพ็ชร
 
1. นางสำรวย  สุวรรณโณ
2. นางสาวนิสาชล  ทิศสักบุรี
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายนฤเบศร์  ผลบุญ
2. เด็กชายศราวุธ  คงทรัพย์
 
1. นายสรายุทธ  หมัดหละ
2. นายณัฐกิตติ์  เทพสุวรรณ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73.33 เงิน 5 1. นายวาทิศ  ชูมิ่ง
2. นางสาวศศิธร  เมืองจันทร์
 
1. นางทัศนีย์  สุขบัวแก้ว
2. นางปรุงจิต  สุขมาก
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปรินทร  นิ่มนุ่ม
2. นางสาววันวิสาข์  ศรีวิเศษ
 
1. นายสุชัย  เจริญพรภักดี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวรุ่งนภา  หนูสุข
 
1. นายส่งศักดิ์  ธนะสีลังกูร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวยุพดี  คงสีปาน
 
1. นายส่งศักดิ์  ธนะสีลังกูร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิตรกร  หนูราช
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 71.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกันตณพล  บัวศรี
2. นายจามินทร์  คงเผือก
3. นางสาวชยิสรา   ณ พัทลุง
4. นายณัฐวัฒน์  แหลมม่วง
5. นางสาวปัญญาพร  เอียดมาก
6. นางสาวรัชฎาภรณ์  ชมพุฒ
7. นายสุเมธ  แก้วจันทร์
8. นางสาวเกศินี  ขาววก
9. นายเอกสิทธิ์  ทิพย์ภักดี
10. นางสาวโซฟียา  แหละหมัน
 
1. นายวีระ  ิอินทรเพชร
2. นายธันวา  ฤทธิศักดิ์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติชญา  นิศวอนุตรพันธ์
 
1. นางนภาวรรณ  แก้วทอง
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาววันทนีย์  แสงสุริยา
 
1. นางปารีดา  ชัยสุโข
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวธัญญลักษณ์  คงเนียม
2. นางสาววริศรา  หนูโหยบ
3. นางสาวสาริณี  สุวรรณมณี
 
1. นางเนาวรัตน์  บุตรกลัด
2. นางสาววันวิสาข์  ด้วงสีนวล
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงหทัย  สัตถาวร
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  น้อยแก้ว
3. เด็กหญิงสิตานัน  ไหมคง
 
1. นางเรณุ  เกิดแสงสุริยงค์
2. นางจุฑาทิพย์  เพชรจำรัส
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกันตา  พวงสุวรรณ
2. นางสาวพชรพร  พจนไตร
3. นายภัทรชนน  อินทรรัตน์
 
1. นางเรณุ  เกิดแสงสุริยงค์
2. นางมาลี  เพ็ชรตีบ
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  นวลดุก
2. เด็กหญิงอัญมณี  จิตต์มั่น
 
1. นางสาววรัญญา  แก้วล่องลอย
2. นางสาวสุภาวดี  จันเกื้อ
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศุภณัฐ  นวลพรหม
2. เด็กชายสุเมธ  ผอมลัง
3. เด็กชายอนุพงศ์  รัตนขวัญ
 
1. นางวนิดา  อุไรรัตน์
2. นางเรณุ  เกิดแสงสุริยงค์