สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. นางสาวภัคจิรา  สมซื่อ
 
1. นางเมตตา  สุขโต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจริยาภรณ์  ฉิมด้วง
 
1. นางอุบลวรรณ  เกิดสุวรรณ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาวเกศริน  สมบูรณ์
 
1. นางสุพิศ  เนื้อเอี่ยม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวปนัดดา  ชุมทอง
 
1. นางรวิวรรณ  สุจินตพงศ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงธิติมา  ปิติ
3. เด็กหญิงมนต์นภา  มณีโรจน์
 
1. นางสุกัลยา  เกษตรกาลาม์
2. นางสาววารุณี  สมนึก
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรินทร  จันทร์รักษ์
2. นางสาวศศิชา  สงสว่าง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  จันเจริญ
 
1. นางสาวอำพร  สุวรรณโล
2. นางสาวสุทธิดา  สมประะสงค์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนาตยา  บะบี
2. นางสาวปริศนา  หวังหนู
3. นางสาวพรรณพัสสา  สุขัง
 
1. นางมาลี  เพ็ชรตีบ
2. นายอภิเชษฐ์  แดงกุล
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวราเทพ  คำแก้ว
2. เด็กชายสหรัฐ  ยิ้มแก้ว
 
1. นายวิเชียร  เพชรคง
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มณีสุวรรณ
2. เด็กหญิงปรัศนียาภรณ์  นวลกิ้ม
 
1. นายสุชัย  เจริญพรภักดี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. นายเจตต์พงศ์  สละจิตต์
 
1. นายส่งศักดิ์  ธนะสีลังกูร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. นางสาวจุฑาทิพย์  เพชรตีบ
 
1. นายส่งศักดิ์  ธนะสีลังกูร
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. นางสาวภัคจิรา  สมชื่อ
 
1. นายส่งศักดิ์  ธนะสีลังกูร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. นางสาวภัคจิรา  สมซื่อ
 
1. นายส่งศักดิ์  ธนะสีลังกูร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายภูบดี  ใจมีธรรม
 
1. นายส่งศักดิ์  ธนะสีลังกูร
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 62.3 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชนะกานต์  ขุนไกร
2. เด็กชายชลชาติ  จันพิมพ์
3. เด็กชายชลสิทธิ์  จันพิมพ์
4. นายธีรภัทร  หวันสาหัส
5. เด็กชายพงศ์วรินทร์  พรหมแก้ว
6. เด็กหญิงพลอยชมพู  เพ็งวดี
7. นางสาววงศ์รวี  คอนนอก
8. นายอารัน  เห็มสุวรรณ์
9. เด็กหญิงเปรมวิกา  ภู่กลาง
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทร์สว่าง
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
2. นายธันวา  ฤทธิศักดิ์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอนัญญาลักษณ์  ชนะสิทธิ์
 
1. นางเยาวลักษณ์  บุญยัง
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  แก้วสองเมือง
2. เด็กหญิงอุษา  สอนมา
 
1. นางปารีดา  ชัยสุโข
2. นางสุวลักษณ์  หนูแก้ว