สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวนัทนันท์  นวลทอง
 
1. นางเนาวรัตน์  บุตรกลัด
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 46.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายชาญวิทย์  ชูมิ่ง
2. นายชินวัตร  ชิม
 
1. นายสุชานนท์  หวังผล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 4 1. นายจันทร์คุปต์  อัตตะ
2. นายธีรยุทธ  นำแก้ว
 
1. นายสุชานนท์  หวังผล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงเจณิชยา  ณ พัทลุง
 
1. นายศุภชัย  วัจนพิสิฐ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 8 1. นายอัศนัย  บุนทำ
 
1. นางรังสิมา  บัวแก้ว
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงบุณฑริก  ปิติ
2. เด็กหญิงพรรณนานา  รอดป่อง
 
1. นางลักษณา  ศาสตร์สาระ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติชัย  รองมาก
 
1. นางพรสวรรค์  รักมาก