สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. นางสาวภัคจิรา  สมซื่อ
 
1. นางเมตตา  สุขโต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรพงษ์  บุญส่ง
 
1. นางเมตตา  สุขโต
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. นางสาวสุวลักษณ์  ทุ่มนุ่ม
 
1. นางสาวนุชนาถ  คงจัง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจริยาภรณ์  ฉิมด้วง
 
1. นางอุบลวรรณ  เกิดสุวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73.87 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุรัตนา  รุ่งวัฒน์
 
1. นางเมตตา  สุขโต
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุมณฑา  เกตุแก้ว
 
1. นางเมตตา  สุขโต
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิฌา  ชิตสุข
 
1. นางสาววันวิสาข์  ด้วงสีนวล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวนัทนันท์  นวลทอง
 
1. นางเนาวรัตน์  บุตรกลัด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิฌา  ชิตสุข
2. เด็กชายภควัต  นักการรอง
3. เด็กหญิงศิวาพร  ชูแก้ว
 
1. นางเนาวรัตน์  บุตรกลัด
2. นางสาววันวิสาข์  ด้วงสีนวล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกวิสรา  ชัยชะนะ
2. นางสาวกิ่งแก้ว  รามรงค์
3. นางสาวชนาการต์  งามขำ
 
1. นางเนาวรัตน์  บุตรกลัด
2. นางสาววันวิสาข์  ด้วงสีนวล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทักษอร  บัวศรี
2. เด็กหญิงนลินรัตน์  บุญจันทร์
 
1. นางเมตตา  สุขโต
2. นางกานติมา  ไหมคง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  นวลละออง
2. เด็กหญิงนิธิพร  หนูเอียด
 
1. นางเมตตา  สุขโต
2. นางกานติมา  ไหมคง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอาทิมา  แท่นประมูล
 
1. นางกานติมา  ไหมคง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอริสา  สุวรรณรัตน์
 
1. นางแสงเดือน  ชูมิ่ง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาวเกศริน  สมบูรณ์
 
1. นางสุพิศ  เนื้อเอี่ยม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77.74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  สุบรรน้อย
2. นางสาวนันทกานต์  แก้วคล้าย
3. เด็กหญิงวนิดา  ชวดชุม
 
1. นายวีระยุทธ  เพชรจำรัส
2. นางแสงเดือน  ชูมิ่ง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80.875 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  กำเหนิดฤทธิ์
2. นางสาวบัณฑิตา  ชูแดง
3. นางสาวปนัดดา  ชุมทอง
 
1. นายวีระยุทธ  เพชรจำรัส
2. นางแสงเดือน  ชูมิ่ง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 46.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายชาญวิทย์  ชูมิ่ง
2. นายชินวัตร  ชิม
 
1. นายสุชานนท์  หวังผล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 4 1. นายจันทร์คุปต์  อัตตะ
2. นายธีรยุทธ  นำแก้ว
 
1. นายสุชานนท์  หวังผล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงเจณิชยา  ณ พัทลุง
 
1. นายศุภชัย  วัจนพิสิฐ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 8 1. นายอัศนัย  บุนทำ
 
1. นางรังสิมา  บัวแก้ว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงบุณฑริก  ปิติ
2. เด็กหญิงพรรณนานา  รอดป่อง
 
1. นางลักษณา  ศาสตร์สาระ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวปนัดดา  ชุมทอง
 
1. นางรวิวรรณ  สุจินตพงศ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธันชนก  อุปถัมภ์
 
1. นางอวยพร  ณรงค์ราช
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  ทุ่มสะมัง
 
1. นางซุบัยด๊ะ  ธนไพศาลศิลป์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงธิติมา  ปิติ
3. เด็กหญิงมนต์นภา  มณีโรจน์
 
1. นางสุกัลยา  เกษตรกาลาม์
2. นางสาววารุณี  สมนึก
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลเนตร  ศูนย์คล้าย
2. นางสาวนิราวรรณ  คงพูล
3. นายมินทร์ธาดา  เรืองศรี
 
1. นายซุลกิฟลี  การี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงปิณิดา  พรัมสะโร
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  จิตรเกลี้ยง
3. นางสาวสุวิกานต์  เอียดมาก
 
1. นางสาวสุกัญญา  อินทนะนก
2. นางสาวนชา  อาดำ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลย์สุดา  ครูอ้น
2. นางสาวสุพรรณิชา  พรหมจันทร์
3. นางสาวสุภลักษณ์  มากชุมนุม
 
1. นางมาลี  เพ็ชรตีบ
2. นายสรายุทธ  หมัดหละ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรินทร  จันทร์รักษ์
2. นางสาวศศิชา  สงสว่าง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  จันเจริญ
 
1. นางสาวอำพร  สุวรรณโล
2. นางสาวสุทธิดา  สมประะสงค์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนาตยา  บะบี
2. นางสาวปริศนา  หวังหนู
3. นางสาวพรรณพัสสา  สุขัง
 
1. นางมาลี  เพ็ชรตีบ
2. นายอภิเชษฐ์  แดงกุล
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงณภัทร  พัฒน์ทอง
2. เด็กหญิงนภาศิรินทร์  แท่นเกิด
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  หนูราช
 
1. นางทิตยาภรณ์  รักษายศ
2. นางสาวอาภัสรา  อาจหาญ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77.6 เงิน 6 1. นางสาวณัฏฐณิชา  จันทร์ประสงค์
2. นางสาวปิยะดา  คงนวล
3. นางสาววิริยาภรณ์  เหล็กเพ็ชร
 
1. นางสำรวย  สุวรรณโณ
2. นางสาวนิสาชล  ทิศสักบุรี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวราเทพ  คำแก้ว
2. เด็กชายสหรัฐ  ยิ้มแก้ว
 
1. นายวิเชียร  เพชรคง
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปนัฏดา  อนันต์วัฒนาศักดิ์
2. นางสาวประศมา  ศิริสวัสดิ์
 
1. นายสถาพร  สุขบัวแก้ว
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจอมชาย  ใหม่อ่อน
2. เด็กชายรักชาติ  แซ่แจ้น
 
1. นายสรายุทธ  หมัดหละ
2. นายสันติภาพ  พุทธิเนตร
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายนฤเบศร์  ผลบุญ
2. เด็กชายศราวุธ  คงทรัพย์
 
1. นายสรายุทธ  หมัดหละ
2. นายณัฐกิตติ์  เทพสุวรรณ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพงค์  ทองบุญหนู
2. นายปวิตร  บัวเพชร
3. นายสิทธิพล  ทนงาน
 
1. นายสรายุทธ  หมัดหละ
2. นางมาลี  เพ็ชรตีบ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มากมูล
2. เด็กหญิงศศิโสภา  ครูอ้น
3. เด็กหญิงสุชานันท์  เลื่อนจันทร์
4. เด็กหญิงสุธาสินี  อ้นเจริญ
5. เด็กหญิงอริสา  คงยืดยาว
 
1. นางทัศนีย์  สุขบัวแก้ว
2. นางสาวสมพร  สุภเพียร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.5 ทอง 4 1. นางสาวจารุวรรณ  ทองบริบูรณ์
2. นางสาวฐิติมา  คำเจริญ
3. นางสาวนวมล  จันทร์อินทร์
4. นางสาววิภาวดี  นำแก้ว
5. นางสาววิสนีย์  ไชยพูล
 
1. นางทัศนีย์  สุขบัวแก้ว
2. นายวีระ  แสงเพชร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนันธิดา  ทองเรืองสุกใส
2. นางสาวชุติมา  อนันตกุล
3. นางสาวณัฐธินีย์  ปิติ
4. นางสาววิรดา  มิ่งทอง
5. นางสาวสตรีรัตน์  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นางประทีป  ศรีวุ่น
2. นางสาวสมพร  สุภเพียร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคีตวัฒน์   อินทรเพชร
2. นายจิตรกร  หนูราช
3. นางสาวพิมพ์ลภัส  ทุ่มสะมัง
4. นางสาววนัสนัน  เกื้อทองสั้น
5. นางสาวอาทิมา  แท่นประมูล
 
1. นางสาวศุวภัทร  สุวพนาวิวัฒน์
2. นายนพดล  สงเขียว
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษติกร  แสงมะณี
2. นางสาวขนิษฐา  เทวินทรามุติ
3. นางสาวจันจิรา  เอียดสุดรักษ์
4. นางสาวชนิภรณ์  นวลหอม
5. นายชลันธร  แก้วจันทร์
6. นางสาวฐานิดา  จุลโกศัย
7. นางสาวณัชชา  จิตรพรหม
8. นายณัฐวัฒน์  แหลมม่วง
9. นายทิวานนท์  หนูโหยบ
10. นายธีรภัทร  ทวีสุข
11. นายปกาสิต  ศรีใหม่
12. นางสาวพรกนก  วุฒินันท์
13. นางสาววรวี  จันทร์คง
14. นางสาววิภาดา  จันทร์แก่นแก้ว
15. นางสาวศิรินันท์  ยิ้มเส้ง
16. นางสาวสุธาสินี  จุลโกศัย
17. นางสาวอดา  จันทร์แดง
18. นายอานุทรัพย์  ลี
19. นายอิสรา  บัวทั่ง
20. นางสาวโซฟียา  แหละหมัน
 
1. นางมัสยา  ศรีสมัด
2. นางสาวณัฐสิมา  ชูสังข์
3. นางสาวทิพวรรณ  ขวัญแก้ว
4. นายนพดล  สงเขียว
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.33 ทอง 5 1. เด็กชายวีรศักดิ์  จันทร์คง
 
1. นางประทีป  ศรีวุ่น
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภราดร  เทพรัตน์
 
1. นางประทีป  ศรีวุ่น
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ขาวทอง
2. นายเตวิช  จันทร์ผลึก
 
1. นางทัศนีย์  สุขบัวแก้ว
2. นางปรุงจิต  สุขมาก
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73.33 เงิน 5 1. นายวาทิศ  ชูมิ่ง
2. นางสาวศศิธร  เมืองจันทร์
 
1. นางทัศนีย์  สุขบัวแก้ว
2. นางปรุงจิต  สุขมาก
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราพร  อนันตะพงศ์
2. นางสาวผกาวรรณ  รักอรุณ
3. เด็กหญิงพรไพลิน  หนูขาว
4. เด็กหญิงวีรดา  เพชรจำรัส
5. เด็กหญิงศิริพร  มัดผิน
6. เด็กหญิงสุจิตรา  จิตสุนันท์
7. นางสาวอนงค์รดี  นาคประดิษฐ์
8. นางสาวอนุสรา  วงค์กระจ่าง
9. เด็กหญิงอภิญญา  นุ่นบิน
10. นางสาวเชษฐ์ธิดา  กลิ่นมาลา
 
1. นางทัศนีย์  สุขบัวแก้ว
2. นางปรุงจิต  สุขมาก
3. นางสาวทิพวรรณ  ขวัญแก้ว
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มณีสุวรรณ
2. เด็กหญิงปรัศนียาภรณ์  นวลกิ้ม
 
1. นายสุชัย  เจริญพรภักดี
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปรินทร  นิ่มนุ่ม
2. นางสาววันวิสาข์  ศรีวิเศษ
 
1. นายสุชัย  เจริญพรภักดี
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. นายเจตต์พงศ์  สละจิตต์
 
1. นายส่งศักดิ์  ธนะสีลังกูร
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายสุรศักดิ์  คงคาสวัสดิ์
 
1. นายส่งศักดิ์  ธนะสีลังกูร
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. นางสาวจุฑาทิพย์  เพชรตีบ
 
1. นายส่งศักดิ์  ธนะสีลังกูร
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. นางสาวภัคจิรา  สมชื่อ
 
1. นายส่งศักดิ์  ธนะสีลังกูร
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวรุ่งนภา  หนูสุข
 
1. นายส่งศักดิ์  ธนะสีลังกูร
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. นางสาวภัคจิรา  สมซื่อ
 
1. นายส่งศักดิ์  ธนะสีลังกูร
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวยุพดี  คงสีปาน
 
1. นายส่งศักดิ์  ธนะสีลังกูร
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายภูบดี  ใจมีธรรม
 
1. นายส่งศักดิ์  ธนะสีลังกูร
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุรศักดิ์  คงคาสวัสดิ์
 
1. นายส่งศักดิ์  ธนะสีลังกูร
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลจิรา  จีนทอง
2. นายชนะชัย  หนูรัตน์แก้ว
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ทนงาน
4. เด็กชายทักษ์ดนัย  เกิดแสงสุริยงค์
5. นางสาวธันยาภรณ์  ชุมดำ
6. เด็กชายปาราเมศ  สาธร
7. เด็กหญิงภูริตา  สังข์ทอง
8. เด็กชายวรฤทธิ์  หนูโหยบ
9. นายวีระชัย  ผลมาก
10. เด็กชายวุฒิชัย  คงเนียม
11. เด็กชายศิลา  รัตนแก้ว
12. เด็กชายสมโชค  กระพอ
13. เด็กหญิงสัณฐิตา  มีบุญ
14. นายสิรวิชญ์  สุวรรณธนะ
15. นางสาวสุทธิดา  เภาแก้ว
16. เด็กหญิงสุทินา  ขุนไพชิต
17. นายอดิรุจ  ผอมลัง
18. เด็กชายอรรถชัย  บัวเพชร
19. เด็กหญิงอรุณทิพย์  ขุนนะ
20. เด็กหญิงเมธาวดี  แจ้งกระจ่าง
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
2. นายวีระ  อินทรเพชร
3. นางสาวศุวภัทร  สุวพนาวิวัฒน์
4. นางสาวสุทธิดา  สมประสงค์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพล  เทพสุริบูรณ์
2. เด็กหญิงธัญชนก  พรมเมศ
3. เด็กชายภัทรพงค์  พิมล
4. เด็กชายสหรัฐ  มูเก็ม
5. เด็กชายสหรัฐ  ยิ้มแก้ว
6. เด็กชายสิรวิชญ์  อินทรเพชร
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
2. นายวีระ  อินทรเพชร
3. นายธีระพงษ์  เส้งมี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคีตวัฒน์  อินทรเพชร
2. นายจิตรกร  หนูราช
3. นายตะวัน  เสมอวงศ์
4. นายธนาดล  ฮุยนอก
5. นายอนุชา  สังข์ไทย
6. นางสาวเมธาวี  ซินหลิว
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
2. นายโชติ  ไกรศิริ
3. นายวรวุฒิ  สุวรรณรัตน์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกันตณพล  บัวศรี
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทวาสิโก
3. นายคีตวัฒน์  อินทรเพชร
4. นายจตุรพร  เสือพริก
5. เด็กหญิงจันทิมา  คำมณี
6. นายจามินทร์  คงเผือก
7. เด็กหญิงชนาทิพย์  สุวรรณรัตน์
8. นายชนาภัทร  กุ้งหลุ่ย
9. นางสาวชยิสรา  ณ พัทลุง
10. นายชาญณรงค์  ทองศรี
11. นายณพวัฒน์  พลายวัง
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  หวานชื่น
13. นายณัฐวุฒิ  สอนเส้ง
14. นายตะวัน  เสมอวงศ์
15. นายธนาดล  ฮุยนอก
16. นางสาวธัญญลักษณ์  คงเนียม
17. นายธีรภัทร  หวันสาหัส
18. นายนัฐพงษ์  นักการรอง
19. นายพงค์ศักดิ์  ขวัญทอง
20. เด็กหญิงพรรณวดี  ผลบุญ
21. เด็กหญิงพลอยชมพู  เพ็งวดี
22. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ขุนจันทร์
23. เด็กชายภัทรพงศ์  พิมล
24. นางสาวรุ่งนภา  หนูสุข
25. นางสาววงศ์รวี  คอนนอก
26. นางสาววริศรา  หนูโหย
27. นางสาวศิริรักษ์  ซิ้วเฉี้ยง
28. เด็กชายศิลา  รัตนแก้ว
29. นางสาวสกาวเดือน  บัวศรี
30. นายสราวุฒิ  แสงประดิษฐ์
31. นายสหรัฐ   ยิ้มแก้ว
32. นางสาวสายทิพย์  ชิงชัย
33. นางสาวสาริีณี  สุวรรณมณี
34. เด็กชายสิรวิชญ์  อินทรเพชร
35. นายอนุชา  สังข์ไทย
36. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  กัลยาพราก
37. นางสาวอุทุมพร  พรหมจรรย์
38. นายเกริกชัย  เวชวิสิฐพัฒนา
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทร์สว่าง
40. นายเอกสิทธิ์  ทิพย์ภักดี
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
2. นายวีระ  อินทรเพชร
3. นายธันวา  ฤทธิศักดิ์
4. นางสาวศุวภัทร  สุวพนาวิวัฒน์
5. นายธีระพงษ์  เส้งมี
6. นายวรวุฒิ  สุวรรณรัตน์
7. นางสาวฐาปนี  ชาติ
8. นางสาวสุทธิดา  สมประสงค์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาญณรงค์  ทองศรี
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเอกสิทธิ์  ทิพย์ภักดี
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณวดี  ผลบุญ
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศุภรัตน์  จันทาพูน
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาญณรงค์  ทองศรี
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิตรกร  หนูราช
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณวดี  ผลบุญ
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศุภรัตน์  จันทาพูน
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาญณรงค์  ทองศรี
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเอกสิทธิ์  ทิพย์ภักดี
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญชนก  พรมเมศ
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเมธาวี  ซินหลิว
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาญณรงค์  ทองศรี
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิตรกร  หนูราช
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญชนก  พรมเมศ
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเมธาวี  ซินหลิว
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 62.3 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชนะกานต์  ขุนไกร
2. เด็กชายชลชาติ  จันพิมพ์
3. เด็กชายชลสิทธิ์  จันพิมพ์
4. นายธีรภัทร  หวันสาหัส
5. เด็กชายพงศ์วรินทร์  พรหมแก้ว
6. เด็กหญิงพลอยชมพู  เพ็งวดี
7. นางสาววงศ์รวี  คอนนอก
8. นายอารัน  เห็มสุวรรณ์
9. เด็กหญิงเปรมวิกา  ภู่กลาง
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทร์สว่าง
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
2. นายธันวา  ฤทธิศักดิ์
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 71.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกันตณพล  บัวศรี
2. นายจามินทร์  คงเผือก
3. นางสาวชยิสรา   ณ พัทลุง
4. นายณัฐวัฒน์  แหลมม่วง
5. นางสาวปัญญาพร  เอียดมาก
6. นางสาวรัชฎาภรณ์  ชมพุฒ
7. นายสุเมธ  แก้วจันทร์
8. นางสาวเกศินี  ขาววก
9. นายเอกสิทธิ์  ทิพย์ภักดี
10. นางสาวโซฟียา  แหละหมัน
 
1. นายวีระ  ิอินทรเพชร
2. นายธันวา  ฤทธิศักดิ์
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกันตณพล  บัวศรี
2. นายจามินทร์  คงเผือก
3. นายชนาภัทร  กุ้งหลุ่ย
4. นางสาวรุ่งนภา  หนูสุข
5. นายเอกสิทธิ์  ทิพย์ภักดี
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
2. นายวีระ  อินทรเพชร
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติชัย  รองมาก
 
1. นางพรสวรรค์  รักมาก
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรัชฑารีย์  นักการรอง
 
1. นางคณิตา  คณิต
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวมัณฑณา  แก้วมาก
 
1. นางจุฑาทิพย์  เพชรจำรัส
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติชญา  นิศวอนุตรพันธ์
 
1. นางนภาวรรณ  แก้วทอง
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอนัญญาลักษณ์  ชนะสิทธิ์
 
1. นางเยาวลักษณ์  บุญยัง
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.16 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนฤมล  บุญกำเหนิด
2. นางสาวสิริรัตน์  ชูดวง
 
1. นางสาวธนารีย์  พันธ์เศรษฐ์
2. นางสาวสุภาวดี  จันเกื้อ
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาสุมินทร์  เกิดเอียด
2. นางสาวศุภิสรา  ย้อยมาก
 
1. นางสาวธนารีย์  พันธ์เศรษฐ์
2. นางสาวสุภาวดี  จันเกื้อ
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติชญา  นิศวอนุตรพันธ์
2. เด็กชายยศวิชญ์  ขาวทอง
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันเกื้อ
2. นางสาวธนารีย์  พันธ์เศรษฐ์
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธันยพร  ใหม่วัด
2. นายนัฐพงษ์  นักการรอง
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันเกื้อ
2. นางสาวธนารีย์  พันธ์เศรษฐ์
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฆภูบดี  ใจมีธรรม
2. เด็กหญิงทิพย์วิมล  เหมพันธ์
3. เด็กชายธีปกรณ์  หนูนัง
4. เด็กชายธีรวุฒิ  ชูแดง
5. นายอุมารินทร์  ดำแก้ว
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันเกื้อ
2. นางสาวธนารีย์  พันธ์เศรษฐ์
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  แก้วสองเมือง
2. เด็กหญิงอุษา  สอนมา
 
1. นางปารีดา  ชัยสุโข
2. นางสุวลักษณ์  หนูแก้ว
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาววันทนีย์  แสงสุริยา
 
1. นางปารีดา  ชัยสุโข
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เพชรตีบ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  อ่อนกล้า
3. เด็กหญิงอริสา  ยิ้มแก้ว
 
1. นางเนาวรัตน์  บุตรกลัด
2. นางสาววันวิสาข์  ด้วงสีนวล
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวธัญญลักษณ์  คงเนียม
2. นางสาววริศรา  หนูโหยบ
3. นางสาวสาริณี  สุวรรณมณี
 
1. นางเนาวรัตน์  บุตรกลัด
2. นางสาววันวิสาข์  ด้วงสีนวล
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงหทัย  สัตถาวร
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  น้อยแก้ว
3. เด็กหญิงสิตานัน  ไหมคง
 
1. นางเรณุ  เกิดแสงสุริยงค์
2. นางจุฑาทิพย์  เพชรจำรัส
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกันตา  พวงสุวรรณ
2. นางสาวพชรพร  พจนไตร
3. นายภัทรชนน  อินทรรัตน์
 
1. นางเรณุ  เกิดแสงสุริยงค์
2. นางมาลี  เพ็ชรตีบ
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  นวลดุก
2. เด็กหญิงอัญมณี  จิตต์มั่น
 
1. นางสาววรัญญา  แก้วล่องลอย
2. นางสาวสุภาวดี  จันเกื้อ
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติชัย  รองมาก
2. เด็กหญิงปิณิดา  พรัมสะโร
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันเกื้อ
2. นางสาววรัญญา  แก้วล่องลอย
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภควัต  นักการรอง
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  แสนทวี
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันเกื้อ
2. นางสาววรัญญา  แก้วล่องลอย
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรัฐติกาล  ศิลปะ
2. นางสาวสุมล  ยิ้มแก้ว
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันเกื้อ
2. นางสาววรัญญา  แก้วล่องลอย
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศุภณัฐ  นวลพรหม
2. เด็กชายสุเมธ  ผอมลัง
3. เด็กชายอนุพงศ์  รัตนขวัญ
 
1. นางวนิดา  อุไรรัตน์
2. นางเรณุ  เกิดแสงสุริยงค์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธยานี  มั่วเนี่ยว
2. นางสาวนภัสวรรณ  ตุงเหยต
3. นายพลวัต  ยอดเมฆ
 
1. นางวนิดา  อุไรรัตน์
2. นางมาลี  เพ็ชรตีบ
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไกรวัลย์
2. เด็กหญิงปณิตา  ไกรรักษ์
3. เด็กหญิงพัชราภา  ไกรวัลย์
4. เด็กหญิงวันวิสา  ประดิษฐ์นิพนธ์
5. เด็กหญิงสิริกร  เปียกลับ
6. เด็กหญิงสุวิภา  แสงสุวรรณ
 
1. นางวนิดา  อุไรรัตน์
2. นางปรียา  หนูเอียด
3. นางมาลี  เพ็ชรตีบ
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐนิฌา  นุชโร
2. นางสาวปนัดดา  คงทรัพย์
3. นางสาวพัชราวรรณ  หลิพันธ์
4. นางสาวสุธีรา  แซ่ดั่น
5. นายสุเมธ  แก้วจันทร์
6. นางสาวไอลดา  สวัสดี
 
1. นางวนิดา  อุไรรัตน์
2. นางปรียา  หนูเอียด
3. นางมาลี  เพ็ชรตีบ
 
107 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรุณา  ทองเรืองสุกใส
2. นางสาวกัญญาณัฐ  จิตนุรักษ์
3. นางสาววาสินี  จันทะ
 
1. นางสาวกัลยภัทร  จิตรเกลี้ยง
2. นางปรียา  หนูเอียด
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธรรมรินทร์  แก้วพิศ
2. นายสิทธิโชติ  ยิ้มแก้ว
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  มณีสุวรรณ
 
1. นายชม  รุ่งเรือง
2. นายอภิสิทธิ์  พรมแก้ว
 
109 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิติมา  ชาตรี
2. นางสาวศศิวิมล  คงแก้ว
3. นางสาวไอลดา  เสือพริก
 
1. นางปรียา  หนูเอียด
2. นางมาลี  เพ็ชรตีบ
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญภิรมย์  ชูหวาน
2. นางสาวกันติชา  เจนชูบัว
3. นางสาวอุไรพร  พุ่มโพธิ์ฆัง
 
1. นางปรียา  หนูเอียด
2. นางเรณุ  เกิดแสงสุริยงค์