สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรอุมา  สาโท
 
1. นางสาลี  แก้วเชิด
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  คล้ายสมบัติ
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  จันทร์แดง
3. เด็กชายสุพจกรณ์  หัวเขา
 
1. นางสาวกาญจนา  ช่วยเต้า
2. นางสาวเกษรา  อินนุรักษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกมลนัทธ์  เพชรโชติ
2. นายณัฐกานต์  เนียมนำ
3. นางสาวพัชรินทร์  ศรีนวน
 
1. นางสาวกาญจนา  ช่วยเต้า
2. นางสาวปิยะนาถ  นิลจันทร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ช่วยธรรมรัตน์
 
1. นางส้อฝีหยะ  เส็มย้ง
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  รัตนพันธ์
2. นางสาวนภัสศรัณย์   เศียรอุ่น
3. นางสาวนิตยา  ดำเนียม
4. นางสาวภัทราวดี  แป้นด้วง
5. เด็กหญิงมนัสษา  เสนชู
6. เด็กหญิงมัทนพร  เสนชู
7. เด็กหญิงวรัญญา  หมุนรอด
8. นางสาวอริสรา  แกล้วทนงค์
9. นางสาวเบญญาภา  ทองโอ
10. นางสาวเพ็ญพร  ชายเกตุ
 
1. นายพรชัย  คงดำนิ
2. นางเบญจวรรณ  รัตนะ
3. นางสาลี  แก้วเชิด
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลักษณารีย์  คงสายเชื้อ
 
1. นายโศภน  รัตนะ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงลักษณารีย์  คงสายเชื้อ
 
1. นายโศภน  รัตนะ
 
8 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซานียา  โคแหละ
2. เด็กหญิงวิชุดา  วีระเดชะ
3. เด็กหญิงอรนภา  ซุยคง
 
1. นางเบญจวรรณ  รัตนะ
2. นายบุญคลาด  เศียรอุ่น
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91.07 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรพินธ์  ทองปาน
2. เด็กหญิงภัทรีญา  ชุมวิโรจน์
3. เด็กหญิงเนตรฤดี  สอนแก้ว
 
1. นางเบญจวรรณ  รัตนะ
2. นายจรินทร์  ศรีโยธา