สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 10 1. นายจิรวัฒน์  ภูมุงคล
 
1. นางจรินทร์   ศรีโยธา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายจุลดิษย์  ช่วยอนันต์
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สงทิพย์
3. เด็กชายโยธิน  โอฐภิบาล
 
1. นางสาวกาญจนา  ช่วยเต้า
2. นางสาวเกษรา  อินนุรักษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30.5 เข้าร่วม 10 1. นางสาวชลธิชา  คงทอง
2. นางสาวชุติกาญจน์  แก้วฤทธิ์
3. นางสาวรมณีย์  ชูรัตน์
 
1. นางสาวกาญจนา  ช่วยเต้า
2. นางสาวเกษรา  อินนุรักษ์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายบูรณ์พิภพ  สว่างรัตน์
2. เด็กชายอภิเดช  แก้วยก
 
1. นายพรชัย  คงดำนิ
2. นายกรี  เยาว์นุ่น
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 9 1. นายปรีชา  ดำนิ่ม
2. นายภูรินทร์  สมมาตร
 
1. นายพรชัย  คงดำนิ
2. นายกรี  เยาว์นุ่น