สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงอรอุมา  สาโท
 
1. นางสุภาพร  เพิ่มศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวศิรินทิพย์  หนูหลง
 
1. นางจรินทร์   ศรีโยธา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 10 1. นายจิรวัฒน์  ภูมุงคล
 
1. นางจรินทร์   ศรีโยธา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรอุมา  สาโท
 
1. นางสาลี  แก้วเชิด
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายจุลดิษย์  ช่วยอนันต์
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สงทิพย์
3. เด็กชายโยธิน  โอฐภิบาล
 
1. นางสาวกาญจนา  ช่วยเต้า
2. นางสาวเกษรา  อินนุรักษ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30.5 เข้าร่วม 10 1. นางสาวชลธิชา  คงทอง
2. นางสาวชุติกาญจน์  แก้วฤทธิ์
3. นางสาวรมณีย์  ชูรัตน์
 
1. นางสาวกาญจนา  ช่วยเต้า
2. นางสาวเกษรา  อินนุรักษ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  คล้ายสมบัติ
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  จันทร์แดง
3. เด็กชายสุพจกรณ์  หัวเขา
 
1. นางสาวกาญจนา  ช่วยเต้า
2. นางสาวเกษรา  อินนุรักษ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  พึ่งพร
2. เด็กชายน้ำทิพย์  คล้ายสมบัติ
3. เด็กชายสุพจกรณ์  หัวเขา
 
1. นางสาวกาญจนา  ช่วยเต้า
2. นางสาวปิยะนาถ  นิลจันทร์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกมลนัทธ์  เพชรโชติ
2. นายณัฐกานต์  เนียมนำ
3. นางสาวพัชรินทร์  ศรีนวน
 
1. นางสาวกาญจนา  ช่วยเต้า
2. นางสาวปิยะนาถ  นิลจันทร์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนฤวัฒน์  สงแทน
2. เด็กชายสราวุธ  เขียวทอง
 
1. นางสาวกาญจนา  ช่วยเต้า
2. นางสาวส้อฝีหยะ  เส็มย้ง
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชินาพร  หยูดำ
2. นายธีรภัทร์  ชูจันทร์
 
1. นางสาวเกษรา  อินนุรักษ์
2. นางสาวกาญจนา  ช่วยเต้า
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ช่วยธรรมรัตน์
 
1. นางส้อฝีหยะ  เส็มย้ง
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  รัตนพันธ์
2. นางสาวนภัสศรัณย์   เศียรอุ่น
3. นางสาวนิตยา  ดำเนียม
4. นางสาวภัทราวดี  แป้นด้วง
5. เด็กหญิงมนัสษา  เสนชู
6. เด็กหญิงมัทนพร  เสนชู
7. เด็กหญิงวรัญญา  หมุนรอด
8. นางสาวอริสรา  แกล้วทนงค์
9. นางสาวเบญญาภา  ทองโอ
10. นางสาวเพ็ญพร  ชายเกตุ
 
1. นายพรชัย  คงดำนิ
2. นางเบญจวรรณ  รัตนะ
3. นางสาลี  แก้วเชิด
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายบูรณ์พิภพ  สว่างรัตน์
2. เด็กชายอภิเดช  แก้วยก
 
1. นายพรชัย  คงดำนิ
2. นายกรี  เยาว์นุ่น
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 9 1. นายปรีชา  ดำนิ่ม
2. นายภูรินทร์  สมมาตร
 
1. นายพรชัย  คงดำนิ
2. นายกรี  เยาว์นุ่น
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายอรรถนนท์  คล้ายสมบัติ
 
1. นายโศภน  รัตนะ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 73 เงิน 9 1. นางสาวกุลรัตน์  หมัดจันทร์
 
1. นายโศภน  รัตนะ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กชายจักรพงษ์  ชูเกตุ
 
1. นายโศภน  รัตนะ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นายสนธยา  สัมพันธรัตน์
 
1. นายโศภน  รัตนะ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปณิดา  ขิตนาคินทร์
 
1. นายโศภน  รัตนะ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นางสาวปิยธิดา  คงชู
 
1. นายโศภน  รัตนะ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายจักรพงษ์  ชูเกตุ
 
1. นายโศภน  รัตนะ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นายสนธยา  สัมพันธรัตน์
 
1. นายโศภน  รัตนะ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอรรถนนท์  คล้ายสมบัติ
 
1. นายโศภน  รัตนะ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวกุลรัตน์  หมัดจันทร์
 
1. นายโศภน  รัตนะ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลักษณารีย์  คงสายเชื้อ
 
1. นายโศภน  รัตนะ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงลักษณารีย์  คงสายเชื้อ
 
1. นายโศภน  รัตนะ
 
28 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซานียา  โคแหละ
2. เด็กหญิงวิชุดา  วีระเดชะ
3. เด็กหญิงอรนภา  ซุยคง
 
1. นางเบญจวรรณ  รัตนะ
2. นายบุญคลาด  เศียรอุ่น
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91.07 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรพินธ์  ทองปาน
2. เด็กหญิงภัทรีญา  ชุมวิโรจน์
3. เด็กหญิงเนตรฤดี  สอนแก้ว
 
1. นางเบญจวรรณ  รัตนะ
2. นายจรินทร์  ศรีโยธา