สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดมวิทยายน สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลธิดา  บรรจงดัด
 
1. นางทิพวรรณ  ทองขาว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุญเรืองขาว
 
1. นางสาววารุณี  ขุนเจริญ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนนทกานต์  ด้วงหวัง
2. นายวุฒิภัทร  สุขอยู่
 
1. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
2. นางสาวจุรินทร์ธร  เกษรินทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. นายทัตตเดช  ช่วยศรีนวล
2. นายธนากร  คงนุ่ม
 
1. นายเอกชัย  ขุนฤทธิ์
2. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทิชานนท์  ชูเชิด
2. เด็กชายศรรตวรรษ  สุวรรณรัตน์
3. เด็กชายศิรชัช  สังข์ชาติ
4. นายสุกฤษ  ชูศักดิ์
5. เด็กชายเกรียงศักดิ์  คณาวุฒิ
 
1. นายสุภาพ  พงศาปาน
2. นายวิมล  อภัยรัตน์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมานิดา  ขาวสังข์
2. นางสาววรรณดี  ฤทธิรงค์
3. นางสาวเกษราภรณ์  ชูด้วง
 
1. นางทิพวรรณ  ทองขาว
2. นางชัชฎาวรรณ  เรืองติก
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.3 ทอง 5 1. นายภานุพงศ์  เกศรินทร์
2. นางสาววศินี  คงบุญทอง
3. นางสาวสุภาวดี  จันทรัตน์
 
1. นางละออ  วัชราคม
2. นางชัชฎาวรรณ  เรืองติก
 
8 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูมิภัทร  มากช่วย
2. นางสาวศิรดา  ปะธิตัง
3. นางสาวอัญมณี  แสงดำ
 
1. นางสาวนราวดี  หลิมศิริ
2. นางละออ  วัชราคม
 
9 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธิดา  นิ่มคร
2. นางสาวสุพารัตน์  จันทร์แก้ว
3. นายอัษฎาวุธ  โชติมณี
 
1. นางละออ  วัชราคม
2. นางสาวนราวดี  หลิมศิริ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.25 ทอง 4 1. นางสาวกิตติยารัตน์  รอดยัง
2. นางสาวลักษณา  ดำจวนลม
3. นางสาวสุปิยะ  คงมี
 
1. นายวินิชย์  ทองประศรี
2. นางสาวนราวดี  หลิมศิริ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนทีทอง  อินทเสโน
2. นางสาวพรรวษา  ชูคำ
3. นางสาววิลาสินี  ดำลม
 
1. นางสาวนราวดี  หลิมศิริ
2. นางละออ  วัชราคม
 
12 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฏฐากร  ด้วงสังข์
2. นางสาววราดา  ตราหนู
 
1. นายวินิชย์  ทองประศรี
2. นางละออ  วัชราคม