สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดมวิทยายน สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลธิดา  บรรจงดัด
 
1. นางทิพวรรณ  ทองขาว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุญเรืองขาว
 
1. นางสาววารุณี  ขุนเจริญ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนนทกานต์  ด้วงหวัง
2. นายวุฒิภัทร  สุขอยู่
 
1. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
2. นางสาวจุรินทร์ธร  เกษรินทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. นายทัตตเดช  ช่วยศรีนวล
2. นายธนากร  คงนุ่ม
 
1. นายเอกชัย  ขุนฤทธิ์
2. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หนอนน้ำ
2. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีทอง
3. เด็กชายฉัตรศิริ  หนูหีด
4. นายทัตตเดช  ช่วยศรีนวล
5. เด็กหญิงภาตีตา  พราหมเล็ก
6. เด็กชายยศพล  ก๋งทั่น
7. เด็กหญิงละอองดาว  หมานุ้ย
8. เด็กชายสมประสงค์  คงสง
9. เด็กหญิงอรอนงค์  อุปรัง
10. เด็กหญิงอัญมณี  แสงดำ
 
1. นายเอกชัย  ขุนฤทธื์
2. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
3. นายนัฐวุธ  แสงแป้น
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญภิรมย์  ขาวปลื้ม
2. นางสาวจุฑาทิพย์  หนอนน้ำ
3. นางสาวนิตยา  สวัสดิ์รักษา
4. นางสาวรักชนก  หนูมาก
5. นางสาววรรณดี  ฤทธิ์รงค์
6. นายวรวัตร  โอนวัง
7. นางสาวสุทธิดา  พราหมเล็ก
8. นายอัษราวุฒิ  โชติมณี
9. นางสาวเพ็ญนภา  ช่วยศรีนวล
10. นายแสงทนง  รุ่งกิจประการ
 
1. นางละออ  วัชราคม
2. นางจินตนา  ใจตรง
3. นายนัฐวุธ  แสงแป้น
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทิชานนท์  ชูเชิด
2. เด็กชายศรรตวรรษ  สุวรรณรัตน์
3. เด็กชายศิรชัช  สังข์ชาติ
4. นายสุกฤษ  ชูศักดิ์
5. เด็กชายเกรียงศักดิ์  คณาวุฒิ
 
1. นายสุภาพ  พงศาปาน
2. นายวิมล  อภัยรัตน์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมานิดา  ขาวสังข์
2. นางสาววรรณดี  ฤทธิรงค์
3. นางสาวเกษราภรณ์  ชูด้วง
 
1. นางทิพวรรณ  ทองขาว
2. นางชัชฎาวรรณ  เรืองติก
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.3 ทอง 5 1. นายภานุพงศ์  เกศรินทร์
2. นางสาววศินี  คงบุญทอง
3. นางสาวสุภาวดี  จันทรัตน์
 
1. นางละออ  วัชราคม
2. นางชัชฎาวรรณ  เรืองติก
 
10 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูมิภัทร  มากช่วย
2. นางสาวศิรดา  ปะธิตัง
3. นางสาวอัญมณี  แสงดำ
 
1. นางสาวนราวดี  หลิมศิริ
2. นางละออ  วัชราคม
 
11 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธิดา  นิ่มคร
2. นางสาวสุพารัตน์  จันทร์แก้ว
3. นายอัษฎาวุธ  โชติมณี
 
1. นางละออ  วัชราคม
2. นางสาวนราวดี  หลิมศิริ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.25 ทอง 4 1. นางสาวกิตติยารัตน์  รอดยัง
2. นางสาวลักษณา  ดำจวนลม
3. นางสาวสุปิยะ  คงมี
 
1. นายวินิชย์  ทองประศรี
2. นางสาวนราวดี  หลิมศิริ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนทีทอง  อินทเสโน
2. นางสาวพรรวษา  ชูคำ
3. นางสาววิลาสินี  ดำลม
 
1. นางสาวนราวดี  หลิมศิริ
2. นางละออ  วัชราคม
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรัตนพล  หนูด้วง
 
1. นายวินิชย์  ทองประศรี
 
15 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฏฐากร  ด้วงสังข์
2. นางสาววราดา  ตราหนู
 
1. นายวินิชย์  ทองประศรี
2. นางละออ  วัชราคม