สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดมวิทยายน สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  สมน้อย
2. นางสาวสุชานาฏ  ดีช่วย
3. นางสาวสุดารัตน์  แก้วนวล
 
1. นางทิพวรรณ  ทองขาว
2. นางสาววารุณี  ขุนเจริญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.8 เงิน 6 1. นางสาวกัลญาภรณ์  พรหมนุ่น
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  วุฒิงาม
3. เด็กหญิงอรนุช  คงไข่
 
1. นายเอกชัย  ขุนฤทธิ์
2. นางสาวจุรินทร์ธร  เกษรินทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาววิชุดา  เขียวขาว
2. นางสาวสุทธิดา  ทองสกุล
3. นางสาวสุนิตา  กัิจนิยม
 
1. นายเอกชัย  ขุนฤทธิ์
2. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หนอนน้ำ
2. เด็กหญิงนุชรีย์  แก้วดำ
3. เด็กหญิงพนารัตน์  ชนะกานต์
 
1. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
2. นางสาวจุรินทร์ธร  เกษรินทร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76.4 เงิน 4 1. นางสาวกรรณิการ์  ขันธ์สุธรรม
2. นางสาวรักชนก  หนูมาก
3. นางสาวโสรยา  ชูรอด
 
1. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
2. นางสาวจุรินทร์ธร  เกษรินทร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. นายทัตตเดช  ช่วยศรีนวล
2. นายธนากร  คงนุ่ม
 
1. นายเอกชัย  ขุนฤทธิ์
2. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีทอง
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ด้วงสังข์
3. นางสาวภาธิตา  พราหมเล็ก
4. นางสาวอติกานต์  บัวศรี
5. นางสาวอรณิษา  หนูเอียด
 
1. นางเสาวณีย์  จันทร์ฉาย
2. นางละออ  วัชราคม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 8 1. นางสาวกัญภิรมย์  ขาวปลื้ม
2. นางสาวศศิวิมลวรรณ  รักษ์แก้ว
3. นางสาวศุภมาศ  วุฒิงาม
4. นางสาวสุทธิดา  พราหมเล็ก
5. นางสาวเพ็ญนภา  ช่วยศรีนวล
 
1. นางเสาวณีย์  จันทร์ฉาย
2. นางละออ  วัชราคม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.33 เงิน 11 1. เด็กชายพัชรพล  เจ้าสาย
 
1. นางจินตนา  ใจตรง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.33 เงิน 8 1. นางสาวศศิวิมลวรรณ  รักษ์แก้ว
 
1. นางเสาวณีย์  จันทร์ฉาย
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.99 เงิน 14 1. เด็กชายธีรเมธ  สมบูรณ์ศรี
2. เด็กหญิงอัคริมา  มีจันทร์
 
1. นางเสาวณีย์  จันทร์ฉาย
2. นางจินตนา  ใจตรง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.33 เงิน 5 1. นางสาวจันทร์จิรา  ช่วยศรีนวล
2. นายศิวกร  ด้วงสังข์
 
1. นางเสาวณีย์  จันทร์ฉาย
2. นางจินตนา  ใจตรง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แทนโป
2. เด็กหญิงฐิติวรรณ  เพ็งเล็ง
 
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์  พุฒขาว
2. เด็กชายวีระวัฒน์  เกตุขาว
3. เด็กชายศุภวิทย์  ชูเชิด
 
1. นายบรรเทิง  จันทร์ฉาย
2. นายเอกชัย  ขุนฤทธิ์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 76.36 เงิน 5 1. นางสาวละออรัตน์  รักษ์แก้ว
2. นางสาวศิขรินทร์ธาร  ศิริวรรณ
3. นางสาวสุภัสสร  อินบัว
 
1. นางสาวนราวดี  หลิมศิริ
2. นางละออ  วัชราคม
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์ภัทร  ปาละกุล
2. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  คงมี
3. เด็กหญิงศัันสนีย์  เสือสิงห์
 
1. นางทิพวรรณ  ทองขาว
2. นางสาวนราวดี  หลิมศิริ