สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดมวิทยายน สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. นางสาวณัฐญาดา  ขาวเมือง
 
1. นางสาววารุณี  ขุนเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวเพ็ญนภา  ช่วยศรีนวล
 
1. นางสาววารุณี  ขุนเจริญ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนุจรีย์  แก้วดำ
2. เด็กหญิงพนารัตน์  ชนะการณ์
 
1. นายวิโรจน์  สุวรรณรัตน์
2. นางสุวิมล  บุญชิต
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวจุฑาทิพย์  หนอนน้ำ
2. นางสาวมานิดา  ขาวสังข์
3. นางสาววรรณดี  ฤทธิรงค์
 
1. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
2. นายเอกชัย  ขุนฤทธิ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 4 1. นายวรวัตร  โอนวัง
2. นายสถาพร  เพ็งบูรณ์
3. นายอัฏวุธ  อุ่นหนู
 
1. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
2. นางสาวจุรินทร์ธร  เกษรินทร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายกฤษฎา  รักแก้ว
2. เด็กชายฉัตรศิริ  หนูหีด
3. เด็กชายปฐมพร  บัวจีน
 
1. นายเอกชัย  ขุนฤทธิ์
2. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 4 1. เด็กชายปิยะพันธ์  เภาทอง
2. เด็กชายสมประสงค์  คงสม
 
1. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
2. นางสาวจุรินทร์ธร  เกษรินทร์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงสุชานาฏ  ดีช่วย
2. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญมรกต
 
1. นายนัฐวุธ  แสงแป้น
2. นายเอกชัย  ขุนฤทธิ์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นางสาวกัญภิรมย์  ขาวปลื้ม
2. นายอัษราวุฒิ  โชติมณี
 
1. นายนัฐวุธ  แสงแป้น
2. นายเอกชัย  ขุนฤทธิ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุทิวัส  คงชู
 
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคุณากร  พงศาปาน
2. เด็กชายจักรี  ลั่นนุ้ย
3. เด็กชายนที  ชูช่วย
 
1. นายสุภาพ  พงศาปาน
2. นายวิมล  อภัยรัตน์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 1. นายวัชรินทร์  ทองแดง
2. นายศักรินทร์  อภัยรัตน์
3. นายอัษฎายุธ  ชูทอง
 
1. นายสุภาพ  พงศาปาน
2. นายวิมล  อภัยรัตน์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  เรืองยศ
 
1. นางสาวนราวดี  หลิมศิริ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวนิตยา  สวัสดิ์รักษา
 
1. นางสาวนราวดี  หลิมศิริ