สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดมวิทยายน สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 12 1. นางสาวเพ็ญนภา  คงดี
 
1. นางสาววารุณี  ขุนเจริญ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 9 1. นางสาวกรรณิการ์  ขันธ์สุธรรม
 
1. นางสุวิมล  บุญชิต
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงอริตา  พ่วงแสง
2. เด็กหญิงเวณิกา  หนูพุ่ม
 
1. นายวิโรจน์  สุวรรณรัตน์
2. นางสุวิมล  บุญชิต
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 7 1. นางสาวสหัสวดี  ชูเพ็ชร
2. นางสาวสุนันทา  ไหมจุ้ย
 
1. นายวิโรจน์  สุวรรณรัตน์
2. นางสุวิมล  บุญชิต
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  สงสม
 
1. นายวิโรจน์  สุวรรณรัตน์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 11 1. นางสาวเกษราภรณ์  ชูด้วง
 
1. นางสุวิมล  บุญชิต
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาวสุวนันท์  จันทร์นวล
 
1. นางสุวิมล  บุญชิต
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 8 1. นางสาวอาริญา  ตุดแทน
 
1. นายวิโรจน์  สุวรรณรัตน์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นายแสงทนง  รุ่งกิจประการ
 
1. นางสุวิมล  บุญชิต
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงละอองดาว  หมานุ้ย
2. นางสาวสุดารัตน์  แก้วนวล
3. นางสาวอาริญา  ตุดแทน
 
1. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
2. นายเอกชัย  ขุนฤทธิ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 9 1. นายศักรินทร์  เกตุขาว
 
1. นางชัชฎาวรรณ  เรืองติก
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกุลมาศ  บรรจงดัด
2. เด็กหญิงฉัตรศิริ  หนูหีด
3. เด็กหญิงศิรพัตร  หนูมาก
 
1. นางชัชฎาวรรณ  เรืองติก
2. นางทิพวรรณ  ทองขาว