สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดมวิทยายน สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลธิดา  บรรจงดัด
 
1. นางทิพวรรณ  ทองขาว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. นางสาวณัฐญาดา  ขาวเมือง
 
1. นางสาววารุณี  ขุนเจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 12 1. นางสาวเพ็ญนภา  คงดี
 
1. นางสาววารุณี  ขุนเจริญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุญเรืองขาว
 
1. นางสาววารุณี  ขุนเจริญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวเพ็ญนภา  ช่วยศรีนวล
 
1. นางสาววารุณี  ขุนเจริญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  สมน้อย
2. นางสาวสุชานาฏ  ดีช่วย
3. นางสาวสุดารัตน์  แก้วนวล
 
1. นางทิพวรรณ  ทองขาว
2. นางสาววารุณี  ขุนเจริญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัญภิรมย์  ขาวปลื้ม
2. นางสาววรรณดี  ฤทธิรงค์
3. นางสาวศุภมาศ  วุฒิงาม
 
1. นางสาววารุณี  ขุนเจริญ
2. นางทิพวรรณ  ทองขาว
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวสุุภาวดี  จันทรัตน์
 
1. นายวิโรจน์  สุวรรณรัตน์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 9 1. นางสาวกรรณิการ์  ขันธ์สุธรรม
 
1. นางสุวิมล  บุญชิต
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงอริตา  พ่วงแสง
2. เด็กหญิงเวณิกา  หนูพุ่ม
 
1. นายวิโรจน์  สุวรรณรัตน์
2. นางสุวิมล  บุญชิต
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 7 1. นางสาวสหัสวดี  ชูเพ็ชร
2. นางสาวสุนันทา  ไหมจุ้ย
 
1. นายวิโรจน์  สุวรรณรัตน์
2. นางสุวิมล  บุญชิต
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  สงสม
 
1. นายวิโรจน์  สุวรรณรัตน์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 11 1. นางสาวเกษราภรณ์  ชูด้วง
 
1. นางสุวิมล  บุญชิต
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนุจรีย์  แก้วดำ
2. เด็กหญิงพนารัตน์  ชนะการณ์
 
1. นายวิโรจน์  สุวรรณรัตน์
2. นางสุวิมล  บุญชิต
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาวสุวนันท์  จันทร์นวล
 
1. นางสุวิมล  บุญชิต
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 8 1. นางสาวอาริญา  ตุดแทน
 
1. นายวิโรจน์  สุวรรณรัตน์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นายแสงทนง  รุ่งกิจประการ
 
1. นางสุวิมล  บุญชิต
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงละอองดาว  หมานุ้ย
2. นางสาวสุดารัตน์  แก้วนวล
3. นางสาวอาริญา  ตุดแทน
 
1. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
2. นายเอกชัย  ขุนฤทธิ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวจุฑาทิพย์  หนอนน้ำ
2. นางสาวมานิดา  ขาวสังข์
3. นางสาววรรณดี  ฤทธิรงค์
 
1. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
2. นายเอกชัย  ขุนฤทธิ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.8 เงิน 6 1. นางสาวกัลญาภรณ์  พรหมนุ่น
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  วุฒิงาม
3. เด็กหญิงอรนุช  คงไข่
 
1. นายเอกชัย  ขุนฤทธิ์
2. นางสาวจุรินทร์ธร  เกษรินทร์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาววิชุดา  เขียวขาว
2. นางสาวสุทธิดา  ทองสกุล
3. นางสาวสุนิตา  กัิจนิยม
 
1. นายเอกชัย  ขุนฤทธิ์
2. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หนอนน้ำ
2. เด็กหญิงนุชรีย์  แก้วดำ
3. เด็กหญิงพนารัตน์  ชนะกานต์
 
1. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
2. นางสาวจุรินทร์ธร  เกษรินทร์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 4 1. นายวรวัตร  โอนวัง
2. นายสถาพร  เพ็งบูรณ์
3. นายอัฏวุธ  อุ่นหนู
 
1. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
2. นางสาวจุรินทร์ธร  เกษรินทร์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายกฤษฎา  รักแก้ว
2. เด็กชายฉัตรศิริ  หนูหีด
3. เด็กชายปฐมพร  บัวจีน
 
1. นายเอกชัย  ขุนฤทธิ์
2. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76.4 เงิน 4 1. นางสาวกรรณิการ์  ขันธ์สุธรรม
2. นางสาวรักชนก  หนูมาก
3. นางสาวโสรยา  ชูรอด
 
1. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
2. นางสาวจุรินทร์ธร  เกษรินทร์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 4 1. เด็กชายปิยะพันธ์  เภาทอง
2. เด็กชายสมประสงค์  คงสม
 
1. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
2. นางสาวจุรินทร์ธร  เกษรินทร์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนนทกานต์  ด้วงหวัง
2. นายวุฒิภัทร  สุขอยู่
 
1. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
2. นางสาวจุรินทร์ธร  เกษรินทร์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. นายทัตตเดช  ช่วยศรีนวล
2. นายธนากร  คงนุ่ม
 
1. นายเอกชัย  ขุนฤทธิ์
2. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. นายทัตตเดช  ช่วยศรีนวล
2. นายธนากร  คงนุ่ม
 
1. นายเอกชัย  ขุนฤทธิ์
2. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีทอง
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ด้วงสังข์
3. นางสาวภาธิตา  พราหมเล็ก
4. นางสาวอติกานต์  บัวศรี
5. นางสาวอรณิษา  หนูเอียด
 
1. นางเสาวณีย์  จันทร์ฉาย
2. นางละออ  วัชราคม
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 8 1. นางสาวกัญภิรมย์  ขาวปลื้ม
2. นางสาวศศิวิมลวรรณ  รักษ์แก้ว
3. นางสาวศุภมาศ  วุฒิงาม
4. นางสาวสุทธิดา  พราหมเล็ก
5. นางสาวเพ็ญนภา  ช่วยศรีนวล
 
1. นางเสาวณีย์  จันทร์ฉาย
2. นางละออ  วัชราคม
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.33 เงิน 11 1. เด็กชายพัชรพล  เจ้าสาย
 
1. นางจินตนา  ใจตรง
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.33 เงิน 8 1. นางสาวศศิวิมลวรรณ  รักษ์แก้ว
 
1. นางเสาวณีย์  จันทร์ฉาย
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.99 เงิน 14 1. เด็กชายธีรเมธ  สมบูรณ์ศรี
2. เด็กหญิงอัคริมา  มีจันทร์
 
1. นางเสาวณีย์  จันทร์ฉาย
2. นางจินตนา  ใจตรง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.33 เงิน 5 1. นางสาวจันทร์จิรา  ช่วยศรีนวล
2. นายศิวกร  ด้วงสังข์
 
1. นางเสาวณีย์  จันทร์ฉาย
2. นางจินตนา  ใจตรง
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงสุชานาฏ  ดีช่วย
2. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญมรกต
 
1. นายนัฐวุธ  แสงแป้น
2. นายเอกชัย  ขุนฤทธิ์
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นางสาวกัญภิรมย์  ขาวปลื้ม
2. นายอัษราวุฒิ  โชติมณี
 
1. นายนัฐวุธ  แสงแป้น
2. นายเอกชัย  ขุนฤทธิ์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุทิวัส  คงชู
 
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แทนโป
2. เด็กหญิงฐิติวรรณ  เพ็งเล็ง
 
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคุณากร  พงศาปาน
2. เด็กชายจักรี  ลั่นนุ้ย
3. เด็กชายนที  ชูช่วย
 
1. นายสุภาพ  พงศาปาน
2. นายวิมล  อภัยรัตน์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 1. นายวัชรินทร์  ทองแดง
2. นายศักรินทร์  อภัยรัตน์
3. นายอัษฎายุธ  ชูทอง
 
1. นายสุภาพ  พงศาปาน
2. นายวิมล  อภัยรัตน์
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทิชานนท์  ชูเชิด
2. เด็กชายศรรตวรรษ  สุวรรณรัตน์
3. เด็กชายศิรชัช  สังข์ชาติ
4. นายสุกฤษ  ชูศักดิ์
5. เด็กชายเกรียงศักดิ์  คณาวุฒิ
 
1. นายสุภาพ  พงศาปาน
2. นายวิมล  อภัยรัตน์
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  เรืองยศ
 
1. นางสาวนราวดี  หลิมศิริ
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 -    
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 9 1. นายศักรินทร์  เกตุขาว
 
1. นางชัชฎาวรรณ  เรืองติก
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวนิตยา  สวัสดิ์รักษา
 
1. นางสาวนราวดี  หลิมศิริ
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกุลมาศ  บรรจงดัด
2. เด็กหญิงฉัตรศิริ  หนูหีด
3. เด็กหญิงศิรพัตร  หนูมาก
 
1. นางชัชฎาวรรณ  เรืองติก
2. นางทิพวรรณ  ทองขาว
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมานิดา  ขาวสังข์
2. นางสาววรรณดี  ฤทธิรงค์
3. นางสาวเกษราภรณ์  ชูด้วง
 
1. นางทิพวรรณ  ทองขาว
2. นางชัชฎาวรรณ  เรืองติก
 
49 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์  พุฒขาว
2. เด็กชายวีระวัฒน์  เกตุขาว
3. เด็กชายศุภวิทย์  ชูเชิด
 
1. นายบรรเทิง  จันทร์ฉาย
2. นายเอกชัย  ขุนฤทธิ์
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.3 ทอง 5 1. นายภานุพงศ์  เกศรินทร์
2. นางสาววศินี  คงบุญทอง
3. นางสาวสุภาวดี  จันทรัตน์
 
1. นางละออ  วัชราคม
2. นางชัชฎาวรรณ  เรืองติก
 
51 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูมิภัทร  มากช่วย
2. นางสาวศิรดา  ปะธิตัง
3. นางสาวอัญมณี  แสงดำ
 
1. นางสาวนราวดี  หลิมศิริ
2. นางละออ  วัชราคม
 
52 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธิดา  นิ่มคร
2. นางสาวสุพารัตน์  จันทร์แก้ว
3. นายอัษฎาวุธ  โชติมณี
 
1. นางละออ  วัชราคม
2. นางสาวนราวดี  หลิมศิริ
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 -    
54 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.25 ทอง 4 1. นางสาวกิตติยารัตน์  รอดยัง
2. นางสาวลักษณา  ดำจวนลม
3. นางสาวสุปิยะ  คงมี
 
1. นายวินิชย์  ทองประศรี
2. นางสาวนราวดี  หลิมศิริ
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 76.36 เงิน 5 1. นางสาวละออรัตน์  รักษ์แก้ว
2. นางสาวศิขรินทร์ธาร  ศิริวรรณ
3. นางสาวสุภัสสร  อินบัว
 
1. นางสาวนราวดี  หลิมศิริ
2. นางละออ  วัชราคม
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนทีทอง  อินทเสโน
2. นางสาวพรรวษา  ชูคำ
3. นางสาววิลาสินี  ดำลม
 
1. นางสาวนราวดี  หลิมศิริ
2. นางละออ  วัชราคม
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์ภัทร  ปาละกุล
2. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  คงมี
3. เด็กหญิงศัันสนีย์  เสือสิงห์
 
1. นางทิพวรรณ  ทองขาว
2. นางสาวนราวดี  หลิมศิริ
 
58 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 - - - 1. นายรัตนพล  หนูด้วง
 
1. นายวินิชย์  ทองประศรี
 
59 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฏฐากร  ด้วงสังข์
2. นางสาววราดา  ตราหนู
 
1. นายวินิชย์  ทองประศรี
2. นางละออ  วัชราคม