สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดมวิทยายน สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลธิดา  บรรจงดัด
 
1. นางทิพวรรณ  ทองขาว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. นางสาวณัฐญาดา  ขาวเมือง
 
1. นางสาววารุณี  ขุนเจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 12 1. นางสาวเพ็ญนภา  คงดี
 
1. นางสาววารุณี  ขุนเจริญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุญเรืองขาว
 
1. นางสาววารุณี  ขุนเจริญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวเพ็ญนภา  ช่วยศรีนวล
 
1. นางสาววารุณี  ขุนเจริญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  สมน้อย
2. นางสาวสุชานาฏ  ดีช่วย
3. นางสาวสุดารัตน์  แก้วนวล
 
1. นางทิพวรรณ  ทองขาว
2. นางสาววารุณี  ขุนเจริญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัญภิรมย์  ขาวปลื้ม
2. นางสาววรรณดี  ฤทธิรงค์
3. นางสาวศุภมาศ  วุฒิงาม
 
1. นางสาววารุณี  ขุนเจริญ
2. นางทิพวรรณ  ทองขาว
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวสุุภาวดี  จันทรัตน์
 
1. นายวิโรจน์  สุวรรณรัตน์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 9 1. นางสาวกรรณิการ์  ขันธ์สุธรรม
 
1. นางสุวิมล  บุญชิต
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงอริตา  พ่วงแสง
2. เด็กหญิงเวณิกา  หนูพุ่ม
 
1. นายวิโรจน์  สุวรรณรัตน์
2. นางสุวิมล  บุญชิต
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 7 1. นางสาวสหัสวดี  ชูเพ็ชร
2. นางสาวสุนันทา  ไหมจุ้ย
 
1. นายวิโรจน์  สุวรรณรัตน์
2. นางสุวิมล  บุญชิต
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  สงสม
 
1. นายวิโรจน์  สุวรรณรัตน์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 11 1. นางสาวเกษราภรณ์  ชูด้วง
 
1. นางสุวิมล  บุญชิต
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนุจรีย์  แก้วดำ
2. เด็กหญิงพนารัตน์  ชนะการณ์
 
1. นายวิโรจน์  สุวรรณรัตน์
2. นางสุวิมล  บุญชิต
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาวสุวนันท์  จันทร์นวล
 
1. นางสุวิมล  บุญชิต
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 8 1. นางสาวอาริญา  ตุดแทน
 
1. นายวิโรจน์  สุวรรณรัตน์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นายแสงทนง  รุ่งกิจประการ
 
1. นางสุวิมล  บุญชิต
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงละอองดาว  หมานุ้ย
2. นางสาวสุดารัตน์  แก้วนวล
3. นางสาวอาริญา  ตุดแทน
 
1. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
2. นายเอกชัย  ขุนฤทธิ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวจุฑาทิพย์  หนอนน้ำ
2. นางสาวมานิดา  ขาวสังข์
3. นางสาววรรณดี  ฤทธิรงค์
 
1. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
2. นายเอกชัย  ขุนฤทธิ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.8 เงิน 6 1. นางสาวกัลญาภรณ์  พรหมนุ่น
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  วุฒิงาม
3. เด็กหญิงอรนุช  คงไข่
 
1. นายเอกชัย  ขุนฤทธิ์
2. นางสาวจุรินทร์ธร  เกษรินทร์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาววิชุดา  เขียวขาว
2. นางสาวสุทธิดา  ทองสกุล
3. นางสาวสุนิตา  กัิจนิยม
 
1. นายเอกชัย  ขุนฤทธิ์
2. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หนอนน้ำ
2. เด็กหญิงนุชรีย์  แก้วดำ
3. เด็กหญิงพนารัตน์  ชนะกานต์
 
1. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
2. นางสาวจุรินทร์ธร  เกษรินทร์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 4 1. นายวรวัตร  โอนวัง
2. นายสถาพร  เพ็งบูรณ์
3. นายอัฏวุธ  อุ่นหนู
 
1. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
2. นางสาวจุรินทร์ธร  เกษรินทร์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายกฤษฎา  รักแก้ว
2. เด็กชายฉัตรศิริ  หนูหีด
3. เด็กชายปฐมพร  บัวจีน
 
1. นายเอกชัย  ขุนฤทธิ์
2. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76.4 เงิน 4 1. นางสาวกรรณิการ์  ขันธ์สุธรรม
2. นางสาวรักชนก  หนูมาก
3. นางสาวโสรยา  ชูรอด
 
1. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
2. นางสาวจุรินทร์ธร  เกษรินทร์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 4 1. เด็กชายปิยะพันธ์  เภาทอง
2. เด็กชายสมประสงค์  คงสม
 
1. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
2. นางสาวจุรินทร์ธร  เกษรินทร์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนนทกานต์  ด้วงหวัง
2. นายวุฒิภัทร  สุขอยู่
 
1. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
2. นางสาวจุรินทร์ธร  เกษรินทร์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. นายทัตตเดช  ช่วยศรีนวล
2. นายธนากร  คงนุ่ม
 
1. นายเอกชัย  ขุนฤทธิ์
2. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. นายทัตตเดช  ช่วยศรีนวล
2. นายธนากร  คงนุ่ม
 
1. นายเอกชัย  ขุนฤทธิ์
2. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีทอง
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ด้วงสังข์
3. นางสาวภาธิตา  พราหมเล็ก
4. นางสาวอติกานต์  บัวศรี
5. นางสาวอรณิษา  หนูเอียด
 
1. นางเสาวณีย์  จันทร์ฉาย
2. นางละออ  วัชราคม
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 8 1. นางสาวกัญภิรมย์  ขาวปลื้ม
2. นางสาวศศิวิมลวรรณ  รักษ์แก้ว
3. นางสาวศุภมาศ  วุฒิงาม
4. นางสาวสุทธิดา  พราหมเล็ก
5. นางสาวเพ็ญนภา  ช่วยศรีนวล
 
1. นางเสาวณีย์  จันทร์ฉาย
2. นางละออ  วัชราคม
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.33 เงิน 11 1. เด็กชายพัชรพล  เจ้าสาย
 
1. นางจินตนา  ใจตรง
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.33 เงิน 8 1. นางสาวศศิวิมลวรรณ  รักษ์แก้ว
 
1. นางเสาวณีย์  จันทร์ฉาย
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.99 เงิน 14 1. เด็กชายธีรเมธ  สมบูรณ์ศรี
2. เด็กหญิงอัคริมา  มีจันทร์
 
1. นางเสาวณีย์  จันทร์ฉาย
2. นางจินตนา  ใจตรง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.33 เงิน 5 1. นางสาวจันทร์จิรา  ช่วยศรีนวล
2. นายศิวกร  ด้วงสังข์
 
1. นางเสาวณีย์  จันทร์ฉาย
2. นางจินตนา  ใจตรง
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หนอนน้ำ
2. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีทอง
3. เด็กชายฉัตรศิริ  หนูหีด
4. นายทัตตเดช  ช่วยศรีนวล
5. เด็กหญิงภาตีตา  พราหมเล็ก
6. เด็กชายยศพล  ก๋งทั่น
7. เด็กหญิงละอองดาว  หมานุ้ย
8. เด็กชายสมประสงค์  คงสง
9. เด็กหญิงอรอนงค์  อุปรัง
10. เด็กหญิงอัญมณี  แสงดำ
 
1. นายเอกชัย  ขุนฤทธื์
2. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
3. นายนัฐวุธ  แสงแป้น
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญภิรมย์  ขาวปลื้ม
2. นางสาวจุฑาทิพย์  หนอนน้ำ
3. นางสาวนิตยา  สวัสดิ์รักษา
4. นางสาวรักชนก  หนูมาก
5. นางสาววรรณดี  ฤทธิ์รงค์
6. นายวรวัตร  โอนวัง
7. นางสาวสุทธิดา  พราหมเล็ก
8. นายอัษราวุฒิ  โชติมณี
9. นางสาวเพ็ญนภา  ช่วยศรีนวล
10. นายแสงทนง  รุ่งกิจประการ
 
1. นางละออ  วัชราคม
2. นางจินตนา  ใจตรง
3. นายนัฐวุธ  แสงแป้น
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงสุชานาฏ  ดีช่วย
2. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญมรกต
 
1. นายนัฐวุธ  แสงแป้น
2. นายเอกชัย  ขุนฤทธิ์
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นางสาวกัญภิรมย์  ขาวปลื้ม
2. นายอัษราวุฒิ  โชติมณี
 
1. นายนัฐวุธ  แสงแป้น
2. นายเอกชัย  ขุนฤทธิ์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุทิวัส  คงชู
 
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แทนโป
2. เด็กหญิงฐิติวรรณ  เพ็งเล็ง
 
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคุณากร  พงศาปาน
2. เด็กชายจักรี  ลั่นนุ้ย
3. เด็กชายนที  ชูช่วย
 
1. นายสุภาพ  พงศาปาน
2. นายวิมล  อภัยรัตน์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 1. นายวัชรินทร์  ทองแดง
2. นายศักรินทร์  อภัยรัตน์
3. นายอัษฎายุธ  ชูทอง
 
1. นายสุภาพ  พงศาปาน
2. นายวิมล  อภัยรัตน์
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทิชานนท์  ชูเชิด
2. เด็กชายศรรตวรรษ  สุวรรณรัตน์
3. เด็กชายศิรชัช  สังข์ชาติ
4. นายสุกฤษ  ชูศักดิ์
5. เด็กชายเกรียงศักดิ์  คณาวุฒิ
 
1. นายสุภาพ  พงศาปาน
2. นายวิมล  อภัยรัตน์
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  เรืองยศ
 
1. นางสาวนราวดี  หลิมศิริ
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 -    
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 9 1. นายศักรินทร์  เกตุขาว
 
1. นางชัชฎาวรรณ  เรืองติก
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวนิตยา  สวัสดิ์รักษา
 
1. นางสาวนราวดี  หลิมศิริ
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกุลมาศ  บรรจงดัด
2. เด็กหญิงฉัตรศิริ  หนูหีด
3. เด็กหญิงศิรพัตร  หนูมาก
 
1. นางชัชฎาวรรณ  เรืองติก
2. นางทิพวรรณ  ทองขาว
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมานิดา  ขาวสังข์
2. นางสาววรรณดี  ฤทธิรงค์
3. นางสาวเกษราภรณ์  ชูด้วง
 
1. นางทิพวรรณ  ทองขาว
2. นางชัชฎาวรรณ  เรืองติก
 
51 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์  พุฒขาว
2. เด็กชายวีระวัฒน์  เกตุขาว
3. เด็กชายศุภวิทย์  ชูเชิด
 
1. นายบรรเทิง  จันทร์ฉาย
2. นายเอกชัย  ขุนฤทธิ์
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.3 ทอง 5 1. นายภานุพงศ์  เกศรินทร์
2. นางสาววศินี  คงบุญทอง
3. นางสาวสุภาวดี  จันทรัตน์
 
1. นางละออ  วัชราคม
2. นางชัชฎาวรรณ  เรืองติก
 
53 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูมิภัทร  มากช่วย
2. นางสาวศิรดา  ปะธิตัง
3. นางสาวอัญมณี  แสงดำ
 
1. นางสาวนราวดี  หลิมศิริ
2. นางละออ  วัชราคม
 
54 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธิดา  นิ่มคร
2. นางสาวสุพารัตน์  จันทร์แก้ว
3. นายอัษฎาวุธ  โชติมณี
 
1. นางละออ  วัชราคม
2. นางสาวนราวดี  หลิมศิริ
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 -    
56 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.25 ทอง 4 1. นางสาวกิตติยารัตน์  รอดยัง
2. นางสาวลักษณา  ดำจวนลม
3. นางสาวสุปิยะ  คงมี
 
1. นายวินิชย์  ทองประศรี
2. นางสาวนราวดี  หลิมศิริ
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 76.36 เงิน 5 1. นางสาวละออรัตน์  รักษ์แก้ว
2. นางสาวศิขรินทร์ธาร  ศิริวรรณ
3. นางสาวสุภัสสร  อินบัว
 
1. นางสาวนราวดี  หลิมศิริ
2. นางละออ  วัชราคม
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนทีทอง  อินทเสโน
2. นางสาวพรรวษา  ชูคำ
3. นางสาววิลาสินี  ดำลม
 
1. นางสาวนราวดี  หลิมศิริ
2. นางละออ  วัชราคม
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์ภัทร  ปาละกุล
2. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  คงมี
3. เด็กหญิงศัันสนีย์  เสือสิงห์
 
1. นางทิพวรรณ  ทองขาว
2. นางสาวนราวดี  หลิมศิริ
 
60 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรัตนพล  หนูด้วง
 
1. นายวินิชย์  ทองประศรี
 
61 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฏฐากร  ด้วงสังข์
2. นางสาววราดา  ตราหนู
 
1. นายวินิชย์  ทองประศรี
2. นางละออ  วัชราคม