สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชญานิษฐ์  เขาไข่แก้ว
2. นางสาวฐิดาพร  ภักดีจิต
 
1. นางสาวคนึงนิจ  เส้งวั่น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววราภรณ์  กฤษณะพันธ์
 
1. นางสาวคนึงนิจ  เส้งวั่น
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธราทิพย์  หนูดวง
2. เด็กชายพฤตินันท์  อินนุรักษ์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุทธินนท์
 
1. นางสาวทัศนีย์  คงแก้ว
2. นางแพรวพรรณ  คงเขียด
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนายุทธ  อินทร์นาค
2. เด็กชายธีรเมธ  ภักดีวานิช
 
1. นายสราวุฒิ  ฉินทสงเคราะห์
2. นายนพฎล  ชูขาว
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐธีร์  พรหมยก
 
1. นางสุพรรษา  ขวัญกลับ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรวรรณ  พรหมพันธ์
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  ชูช่วย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมพ์วดี  หนูเทพ
 
1. นายโกสิต  ไกรสิริ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวันทนีย์  นวลมุสิทธิ์
 
1. นายโกสิต  ไกรสิริ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองแก้วเกิด
 
1. นายโกสิต  ไกรสิริ
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิระวัฒน์  หนูแสง
2. นายธนวิช  เรืองติก
3. นายนันทวัฒน์  ดำมี
4. เด็กชายรฐนนท์  ดำแก้ว
5. นายสถิรเทพ   น้อยมูสิก
 
1. นายโกสิต  ไกรสิริ
2. นายศุภชัย  หนูคล้าย
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภมร  หมัดจันทร์
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เกื้อบุตร
 
1. นายพิวิทธยา  เพชรมณี
2. นายธันวพล  พิณเขียว
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นายวุฒิพงศ์  อินทรเจริญ
2. นายอริส  วงศ์สวัสดิ์
 
1. นายพิวิทธยา  เพชรมณี
2. นายธันวพล  พิณเขียว