สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาววิลาสิณี  หนูสุข
 
1. นางสาวสุชานาฎ  หนูฤทธิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจารุวรรณ  วรศรี
2. นายจิรเมธ  แก้วลำหัด
3. นายสิโรฒม์  ชุ่มสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุชานาฎ  หนูฤทธิ์
2. นายชัยเฉลิม  วัฒนอัมพร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาววิภาดา  พลด้วง
 
1. นางสุปรียา  ตันต้าว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวฐานมาส  เกื้อหลง
 
1. นางอมรรัตน์  ทองนุ่น
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.8 เงิน 4 1. นายกิตติธัช  อินทโม
2. นายวัชรากร  ศรีหนูสุด
3. นายสถิรเทพ   น้อยมูสิก
4. นางสาวสุชาวดี  ศรีจำนงค์
5. นายอนุสรณ์  ด้วงนิล
 
1. นายโกสิต  ไกรสิริ
2. นายศุภชัย  หนูคล้าย
3. นางสาวเขมมิกา  โคและ