สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวชุติมณฑน์  ไชยทองรักษ์
 
1. นางสาวพรนภา  เทพรักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงอรัญญา  เทพนรินทร์
 
1. นางสาวคนึงนิจ  เส้งวั่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวศิรภัสร  คงเหล่
 
1. นางอารีย์  ทิวากาลกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. นายฐิรวัฒน์  ธรรมเพชร
2. นางสาวอรอุมา  เกื้อวงศ์
3. เด็กหญิงอฤดีรัตน์  กลับสวัสดิ์
 
1. นางสาวศิลป์ศุภางค์  คงทองสังข์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณิชากานต์  เรืองศรี
 
1. นางวนิดา  สาและ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นายณัฐพนธ์  หอยสกุล
2. นายพีรภัทร  เจนจบ
 
1. นางสาววาสนา  บุญจันทร์
2. นายกิตติรักษ์  ทองบัว
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ชายจันทร์
2. เด็กหญิงพวงทอง  พูลสง
3. เด็กหญิงรวิสรา  ลือศิริวัฒนา
 
1. นางสาวฐิติยา  ดวงจิต
2. นางยุพดี  ภักดีวานิช
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 5 1. นางสาวธรรมทาน  รัตนะเรือง
2. นางสาวศศิธร  พงศ์จันทรเสถียร
3. นางสาวศุภลักษณ์  จิตเนียม
 
1. นางยุพดี  ภักดีวานิช
2. นางสาวจุฑามาศ  วัฒนานุรักษ์