สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสริตา  เจริญสิทธิชัย
 
1. นางสาวพรนภา  เทพรักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวชุติมณฑน์  ไชยทองรักษ์
 
1. นางสาวพรนภา  เทพรักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงอรัญญา  เทพนรินทร์
 
1. นางสาวคนึงนิจ  เส้งวั่น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวศิรภัสร  คงเหล่
 
1. นางอารีย์  ทิวากาลกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนิโลบล  พันธ์เศรษฐ์
 
1. นางสาววาทินี  หนูพัฒน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุชาวดี  ศรีจำนง
 
1. นางชวนพิศ  วีระวงศ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. นายฐิรวัฒน์  ธรรมเพชร
2. นางสาวอรอุมา  เกื้อวงศ์
3. เด็กหญิงอฤดีรัตน์  กลับสวัสดิ์
 
1. นางสาวศิลป์ศุภางค์  คงทองสังข์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ด้วงคง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สงคง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกนิษฐา  สงเจริญ
 
1. นางสาววาทินี  หนูพัฒน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชญานิษฐ์  เขาไข่แก้ว
2. นางสาวฐิดาพร  ภักดีจิต
 
1. นางสาวคนึงนิจ  เส้งวั่น
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววราภรณ์  กฤษณะพันธ์
 
1. นางสาวคนึงนิจ  เส้งวั่น
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณิชากานต์  เรืองศรี
 
1. นางวนิดา  สาและ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาววิลาสิณี  หนูสุข
 
1. นางสาวสุชานาฎ  หนูฤทธิ์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธราทิพย์  หนูดวง
2. เด็กชายพฤตินันท์  อินนุรักษ์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุทธินนท์
 
1. นางสาวทัศนีย์  คงแก้ว
2. นางแพรวพรรณ  คงเขียด
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจารุวรรณ  วรศรี
2. นายจิรเมธ  แก้วลำหัด
3. นายสิโรฒม์  ชุ่มสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุชานาฎ  หนูฤทธิ์
2. นายชัยเฉลิม  วัฒนอัมพร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำคง
2. เด็กชายอิศเรศ  เครือวัลย์
 
1. นางเปียทิพย์  ด้วงนิล
2. นางวนิตา  สาและ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นายณัฐพนธ์  หอยสกุล
2. นายพีรภัทร  เจนจบ
 
1. นางสาววาสนา  บุญจันทร์
2. นายกิตติรักษ์  ทองบัว
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนายุทธ  อินทร์นาค
2. เด็กชายธีรเมธ  ภักดีวานิช
 
1. นายสราวุฒิ  ฉินทสงเคราะห์
2. นายนพฎล  ชูขาว
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาววิภาดา  พลด้วง
 
1. นางสุปรียา  ตันต้าว
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐธีร์  พรหมยก
 
1. นางสุพรรษา  ขวัญกลับ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรวรรณ  พรหมพันธ์
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  ชูช่วย
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ชายจันทร์
2. เด็กหญิงพวงทอง  พูลสง
3. เด็กหญิงรวิสรา  ลือศิริวัฒนา
 
1. นางสาวฐิติยา  ดวงจิต
2. นางยุพดี  ภักดีวานิช
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 5 1. นางสาวธรรมทาน  รัตนะเรือง
2. นางสาวศศิธร  พงศ์จันทรเสถียร
3. นางสาวศุภลักษณ์  จิตเนียม
 
1. นางยุพดี  ภักดีวานิช
2. นางสาวจุฑามาศ  วัฒนานุรักษ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 -    
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวฐานมาส  เกื้อหลง
 
1. นางอมรรัตน์  ทองนุ่น
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.8 เงิน 4 1. นายกิตติธัช  อินทโม
2. นายวัชรากร  ศรีหนูสุด
3. นายสถิรเทพ   น้อยมูสิก
4. นางสาวสุชาวดี  ศรีจำนงค์
5. นายอนุสรณ์  ด้วงนิล
 
1. นายโกสิต  ไกรสิริ
2. นายศุภชัย  หนูคล้าย
3. นางสาวเขมมิกา  โคและ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมพ์วดี  หนูเทพ
 
1. นายโกสิต  ไกรสิริ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวันทนีย์  นวลมุสิทธิ์
 
1. นายโกสิต  ไกรสิริ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองแก้วเกิด
 
1. นายโกสิต  ไกรสิริ
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิระวัฒน์  หนูแสง
2. นายธนวิช  เรืองติก
3. นายนันทวัฒน์  ดำมี
4. เด็กชายรฐนนท์  ดำแก้ว
5. นายสถิรเทพ   น้อยมูสิก
 
1. นายโกสิต  ไกรสิริ
2. นายศุภชัย  หนูคล้าย
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภมร  หมัดจันทร์
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เกื้อบุตร
 
1. นายพิวิทธยา  เพชรมณี
2. นายธันวพล  พิณเขียว
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นายวุฒิพงศ์  อินทรเจริญ
2. นายอริส  วงศ์สวัสดิ์
 
1. นายพิวิทธยา  เพชรมณี
2. นายธันวพล  พิณเขียว