สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงซัยนับ  เสมอภพ
 
1. นางสาวรัตติยา  เส็นบัตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวฟาติมะฮ์  เสมอภพ
 
1. นางสาวรัตติยา  เส็นบัตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอาลียะฮ์  สะแหละ
 
1. นางสาวรัตติยา  เส็นบัตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวฟาติมะฮ์  ตุ้งกู
 
1. นางสาวรัตติยา  เส็นบัตร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนิอัซซะฮ์รออ์  เปาะซา
 
1. นายฮัมกา  แอเหย็บ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอารัฎ  หิมวงศ์
 
1. นายฮัมกา  แอเหย็บ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุกัยนะห์  เสมอภพ
 
1. นางสาวขนิฐา  พริกเบ็ญจะ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนพนธ์  อาดำ
 
1. นายฮัมกา  แอเหย็บ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกาวีฮัยดัร  แสงวิมาน
2. เด็กหญิงนาเดีย  บาเหม
3. เด็กหญิงปิยะนุช  ขุนพยัคฆ์
 
1. นางสาวขนิฐา  พริกเบ็ญจะ
2. นางวราภรณ์  เหล็มปาน
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวฝาตีหมะ  สะแหละ
2. นางสาวฟาติมะฮ์  ตุ้งกู
3. นายมะฮ์ดี  หะสาเมาะ
 
1. นางสาวขนิฐา  พริกเบ็ญจะ
2. นายฮัมกา  แอเหย็บ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงซะรออฺ  แอเหย็บ
 
1. นางสาวสุมาลี  บัวสาม
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงซะรออฺ  แอเหย็บ
2. เด็กหญิงซัยนับ  เสมอภพ
 
1. นางวราภรณ์  เหล็มปาน
2. นางสาวขนิฐา  พริกเบ็ญจะ
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกมลรัตน์  อารีย์
2. นายอิรฟาน  สุขสง่า
 
1. นางวราภรณ์  เหล็มปาน
2. นางสาวสุมาลี  บัวสาม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - 1. นายไฮดัด  แสงวิมาน
 
1. นายพิทยา  วุฒิกร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนาเดีย  บาเหม
 
1. นางสาวรัตติยา  เส็นบัตร
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพล  นาคสง่า
 
1. นางสาวรัตติยา  เส็นบัตร
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปิยะนุช  ขุนพยัคฆ์
2. เด็กหญิงสายฝน  เส็นบัตร
 
1. นางสาวรัตติยา  เส็นบัตร
2. นางวราภรณ์  เหล็มปาน
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภูมินทร์  น้อยหนู
 
1. นางสาวรัตติยา  เส็นบัตร
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอิรฟาน  สุขสง่า
 
1. นายพิทยา  วุฒิกร
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงซัยนับ  เสมอภพ
2. เด็กหญิงสุกัยนะห์  เสมอภพ
 
1. นายนิพนธ์  แก้วสุข
2. นายพิทยา  วุฒิกร
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายมูฮำหมัดรีฎอ  สุขศาสน์กวิน
 
1. นายนิพนธ์  แก้วสุข
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายมะฮ์ดี  หะสาเมาะ
2. นายมุหัมหมัดนาอีม  พลนุ้ย
 
1. นายพิทยา  วุฒิกร
2. นายนิพนธ์  แก้วสุข