สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญธิญา  ขาวนุ้ย
2. นางสาวน้ำเพชร  คงจันทร์
3. นางสาวปราณี  พุ่มพวง
4. นางสาวพนัดดา  ขาวน้อย
5. นางสาววิลาวัลย์  ทองพันธ์
 
1. นางสาวสิริมา  รองชูเพ็ง
2. นางประนอม  พรมเช็ก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.5 ทอง 5 1. นางสาวกัญธิญา  ขาวนุ้ย
2. นางสาวณัฐวรรณ  สารวัตร
3. นางสาวน้ำเพชร  คงจันทร์
4. นางสาวปิยาพัตร  แซ่วู้
5. นายสหรัฐ  ชูแสง
 
1. นางสาวสิริมา  รองชูเพ็ง
2. นางสาวสมพิศ  ทองพูลเอียด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.66 ทอง 7 1. เด็กหญิงกรรณิษา  ช่วยเพชร
 
1. นางสาวสิริมา  รองชูเพ็ง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.67 ทอง 6 1. นายสหรัฐ  ชูแสง
 
1. นางสาวสิริมา  รองชูเพ็ง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิภาพร  มีชู
2. เด็กหญิงเกษร  ยินดี
 
1. นายมนัส  ไชยนุรักษ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายด.ช.กิตติพงษ์  เพ็ชรพงษ์
2. เด็กชายด.ช.วีรพล  ชูเพชร
3. เด็กชายด.ช.อนุชา   รองเหลือ
 
1. นายมนัส  ไชยนุรักษ์
2. นางวนิดา  เหมะรักษ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายตฤณจร  เกียรติสิงห์ทอง
 
1. นางวนิดา  เหมะรักษ์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนติพนธ์   อุ่นหนู
2. นางสาวรินรดา  สะอาด
3. นางสาวอโรชา  เรืองเพชร
 
1. นางศรีสุดา  ปานชุม
2. นางสุวลักษณ์  เกาะทอง
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพวรรณ  วรรณะ
2. นางสาวบุปผา  เนียมเกตุ
3. นางสาวปัทมา  ไชยงาม
4. นายพงศ์นที  ปานเพชร
5. นางสาวมัลลิกา  ชูเชื้อ
6. นายสุเจตน์  ด้วงสุข
 
1. นางสุวลักษณ์  เกาะทอง
2. นางศรีสุดา  ปานชุม