สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกรองทอง  บุญเรือง
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ด้วงสุข
3. เด็กหญิงทัศวรรณ  พรมบุญ
4. เด็กหญิงระษา  ขำดำ
5. นางสาวแพรพรอย  ละวรรณแก้ว
 
1. นางสาวสิริมา  รองชูเพ็ง
2. นางอมรรัตน์  บุญประเสริฐ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุนิตา  ยอดขาว
2. นางสาวโสรยา  จันทวดี
 
1. นายณัฐวุฒิ  แสงแป้น
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายด.ช.ธีรนันท์  รูปหล่อ
 
1. นายมนัส   ไชยนุรักษ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวธณัฐชา  คงนวน
 
1. นายมนัส  ไชยนุรักษ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐวรรณ  สารวัตร
2. นางสาวภัทราวดี  นวลจันทร์
3. นายอดิศักดิ์  ตั้งซุ่น
 
1. นายมนัส  ไชยนุรักษ์
2. นางวนิดา  เหมะรักษ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กชายบันลือฤทธิ์  สุวรรณกิจ
 
1. นายมนัส  ไชยนุรักษ์