สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 1. นางสาวน้ำเพชร  คงจันทร์
 
1. นางวิลญา  ชูช่วย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายนนทชัย  ขาวคง
 
1. นางสาวสมพิศ  ทองพูลเอียด
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ชูดำ
2. เด็กชายภานุพงศ์   ฉีดเสน
 
1. นางโสภา   เส้งสุ้น
2. นางสุวลักษณ์  เกาะทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายตฤณจร   เกียรติสิงห์ทอง
2. เด็กชายภานุพงศ์  ฉีดเสน
 
1. นางโสภา   เส้งสุ้น
2. นางสุวลักษณ์  เกาะทอง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกรองทอง  บุญเรือง
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ด้วงสุข
3. เด็กหญิงทัศวรรณ  พรมบุญ
4. เด็กหญิงระษา  ขำดำ
5. นางสาวแพรพรอย  ละวรรณแก้ว
 
1. นางสาวสิริมา  รองชูเพ็ง
2. นางอมรรัตน์  บุญประเสริฐ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญธิญา  ขาวนุ้ย
2. นางสาวน้ำเพชร  คงจันทร์
3. นางสาวปราณี  พุ่มพวง
4. นางสาวพนัดดา  ขาวน้อย
5. นางสาววิลาวัลย์  ทองพันธ์
 
1. นางสาวสิริมา  รองชูเพ็ง
2. นางประนอม  พรมเช็ก
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.5 ทอง 5 1. นางสาวกัญธิญา  ขาวนุ้ย
2. นางสาวณัฐวรรณ  สารวัตร
3. นางสาวน้ำเพชร  คงจันทร์
4. นางสาวปิยาพัตร  แซ่วู้
5. นายสหรัฐ  ชูแสง
 
1. นางสาวสิริมา  รองชูเพ็ง
2. นางสาวสมพิศ  ทองพูลเอียด
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.66 ทอง 7 1. เด็กหญิงกรรณิษา  ช่วยเพชร
 
1. นางสาวสิริมา  รองชูเพ็ง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.67 ทอง 6 1. นายสหรัฐ  ชูแสง
 
1. นางสาวสิริมา  รองชูเพ็ง
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 15 1. นายธีรนันท์  รูปหล่อ
2. นางสาวแพรพรอย  ละวรรณแก้ว
 
1. นายณัฐวุฒิ  แสงแป้น
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุนิตา  ยอดขาว
2. นางสาวโสรยา  จันทวดี
 
1. นายณัฐวุฒิ  แสงแป้น
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายด.ช.ธีรนันท์  รูปหล่อ
 
1. นายมนัส   ไชยนุรักษ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวธณัฐชา  คงนวน
 
1. นายมนัส  ไชยนุรักษ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิภาพร  มีชู
2. เด็กหญิงเกษร  ยินดี
 
1. นายมนัส  ไชยนุรักษ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายด.ช.กิตติพงษ์  เพ็ชรพงษ์
2. เด็กชายด.ช.วีรพล  ชูเพชร
3. เด็กชายด.ช.อนุชา   รองเหลือ
 
1. นายมนัส  ไชยนุรักษ์
2. นางวนิดา  เหมะรักษ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐวรรณ  สารวัตร
2. นางสาวภัทราวดี  นวลจันทร์
3. นายอดิศักดิ์  ตั้งซุ่น
 
1. นายมนัส  ไชยนุรักษ์
2. นางวนิดา  เหมะรักษ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กชายบันลือฤทธิ์  สุวรรณกิจ
 
1. นายมนัส  ไชยนุรักษ์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายตฤณจร  เกียรติสิงห์ทอง
 
1. นางวนิดา  เหมะรักษ์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนติพนธ์   อุ่นหนู
2. นางสาวรินรดา  สะอาด
3. นางสาวอโรชา  เรืองเพชร
 
1. นางศรีสุดา  ปานชุม
2. นางสุวลักษณ์  เกาะทอง
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพวรรณ  วรรณะ
2. นางสาวบุปผา  เนียมเกตุ
3. นางสาวปัทมา  ไชยงาม
4. นายพงศ์นที  ปานเพชร
5. นางสาวมัลลิกา  ชูเชื้อ
6. นายสุเจตน์  ด้วงสุข
 
1. นางสุวลักษณ์  เกาะทอง
2. นางศรีสุดา  ปานชุม