สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตะแพนพิทยา สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  คงทอง
 
1. นายอัมรินทร์  สิทธิโชคชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายฐนวัฒน์  ทองด้วง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  เรืองมี
 
1. นางสาวเกษรา  นุ้ยขาว
2. นางสาวสุวีรยา  ทองประดิษฐ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นายสัมพันธ์  พูนพร
 
1. นางสาวเกษรา  นุ้ยขาว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิกา  รักนะ
 
1. นางสุภาพร  ปานเพชร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงทิพรดา  คงดำ
2. เด็กชายวุฒิชรินทร์  ราษแก้ว
 
1. นางสาวอนงค์  เศรษณรินทร์
2. นางญาตา  สุขเสน่ห์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนัทพงศ์  แก้วมาก
2. นางสาวมยุรี  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางสาวอนงค์  เศรษณรินทร์
2. นางญาตา  สุขเสน่ห์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. นางสาวนันทกานต์  ขำแกล้ว
2. นายสุธี  เส้งทับ
 
1. นางปนดา  บัวแก้ว