สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตะแพนพิทยา สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาววนิดา  เจ้ยแจ่มจันทร์
 
1. นางสาวเกษรา  นุ้ยขาว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงพรรพษา  ขาวเผือก
2. เด็กหญิงวาสนา  ดำมโหรัตน์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  คงแก้ว
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เรืองรอด
5. เด็กหญิงอารทรา  สุกหอม
 
1. นางญาตา  สุขเสน่ห์
2. นางสาวอนงค์  เศรษณรินทร์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐราวดี  คงแก้ว
2. เด็กหญิงวรรณศิกา  ชูศรี
 
1. นางธนภรณ์  ผลถาวร
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันติชา  ทองประดับ
2. เด็กหญิงณัฑฐณิตา  ทองดีเพ็ง
3. เด็กชายฤทธิไกร  ชูศรี
 
1. นางสุภาพร  ปานเพชร
2. นางสาวเกษรา  นุ้ยขาว