สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตะแพนพิทยา สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายทัศน์พล  หนูไข่
2. เด็กชายสมชาย  คงชู
 
1. นางสาวนันท์นภัส  สงย้อย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายนัฐพงศ์  เส้งทับ
2. เด็กชายอาทิตย์ธวัช  พรหมช่วย
 
1. นางสาวนันท์นภัส  สงย้อย
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงศศิภรณ์  รัตนพงศ์
2. เด็กหญิงสุจิตรา  อินปาน
 
1. นายสนธยา  หนูมาก
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. นางสาวกรรณิการ์  รักนะ
2. นายอธิป  เยาดำ
 
1. นายสนธยา  หนูมาก
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. นายวรวิทย์  พรหมช่วย
 
1. นางธนภรณ์  ผลถาวร