สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตะแพนพิทยา สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  คงทอง
 
1. นายอัมรินทร์  สิทธิโชคชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาววนิดา  เจ้ยแจ่มจันทร์
 
1. นางสาวเกษรา  นุ้ยขาว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายฐนวัฒน์  ทองด้วง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  เรืองมี
 
1. นางสาวเกษรา  นุ้ยขาว
2. นางสาวสุวีรยา  ทองประดิษฐ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นายสัมพันธ์  พูนพร
 
1. นางสาวเกษรา  นุ้ยขาว
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายอภินัทธ์  ชุมแก้ว
 
1. นางสุภาพร  ปานเพชร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิกา  รักนะ
 
1. นางสุภาพร  ปานเพชร
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 42.5 เข้าร่วม 10 1. นางสาวนิชกานต์  นุ่นปาน
2. นางสาวสุทธิดา  บัวเพชร
3. นางสาวอัจฉราภรณ์  หนูจุ้ย
 
1. นางสาวนันท์นภัส  สงย้อย
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 10 1. นายณัฐวุฒิ  คงทอง
2. นายปัญจทัศน์  หนูคง
3. นายอธิป  เยาดำ
 
1. นางสาวนันท์นภัส  สงย้อย
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายทัศน์พล  หนูไข่
2. เด็กชายสมชาย  คงชู
 
1. นางสาวนันท์นภัส  สงย้อย
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายนัฐพงศ์  เส้งทับ
2. เด็กชายอาทิตย์ธวัช  พรหมช่วย
 
1. นางสาวนันท์นภัส  สงย้อย
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงพรรพษา  ขาวเผือก
2. เด็กหญิงวาสนา  ดำมโหรัตน์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  คงแก้ว
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เรืองรอด
5. เด็กหญิงอารทรา  สุกหอม
 
1. นางญาตา  สุขเสน่ห์
2. นางสาวอนงค์  เศรษณรินทร์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงทิพรดา  คงดำ
2. เด็กชายวุฒิชรินทร์  ราษแก้ว
 
1. นางสาวอนงค์  เศรษณรินทร์
2. นางญาตา  สุขเสน่ห์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนัทพงศ์  แก้วมาก
2. นางสาวมยุรี  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางสาวอนงค์  เศรษณรินทร์
2. นางญาตา  สุขเสน่ห์
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงศศิภรณ์  รัตนพงศ์
2. เด็กหญิงสุจิตรา  อินปาน
 
1. นายสนธยา  หนูมาก
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. นางสาวกรรณิการ์  รักนะ
2. นายอธิป  เยาดำ
 
1. นายสนธยา  หนูมาก
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. นายอรุณรัตน์  คงแก้ว
 
1. นางธนภรณ์  ผลถาวร
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐราวดี  คงแก้ว
2. เด็กหญิงวรรณศิกา  ชูศรี
 
1. นางธนภรณ์  ผลถาวร
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. นายวรวิทย์  พรหมช่วย
 
1. นางธนภรณ์  ผลถาวร
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. นางสาวนันทกานต์  ขำแกล้ว
2. นายสุธี  เส้งทับ
 
1. นางปนดา  บัวแก้ว
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันติชา  ทองประดับ
2. เด็กหญิงณัฑฐณิตา  ทองดีเพ็ง
3. เด็กชายฤทธิไกร  ชูศรี
 
1. นางสุภาพร  ปานเพชร
2. นางสาวเกษรา  นุ้ยขาว