รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา) 1. เด็กหญิงส่ากีนะ  ทุมมาลี
 
1. นางสาวอุไรรัตน์  ชุมสะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ยอดยางแดง
 
1. นางสาวสุนิษา  ศรีโดน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวณัฐวรา  เงินละเอียด
 
1. นายปัณจวัฒน์  คล้ายสมบัติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายวัฒนา  สานุสรณ์
 
1. นางสาวสุปรียา  นะนุ้ย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางดวงใจ  แก้วกล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. นางสาวปณิตา  คำพุฒ
 
1. นางมยุรี  เมืองทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นางสาวปภัชญา  เขียวย้อย
 
1. นางพรทิพย์  เสาวโค
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวกานติมา  รัตนะ
 
1. นางสาวสุปรียา  นะนุ้ย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงพิชญาพร  เพชรจุฑา
 
1. นางสาวปรียา  อภัยรัตน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  สมสุข
 
1. นางปรัศมา  เส็นติหย๊ะ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 96.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวญาณิศา  คำคง
 
1. นางสาวปรียา  อภัยรัตน์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวสุมณฑา  เกตุแก้ว
 
1. นางเมตตา  สุขโต
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  ขวัญแก้ว
 
1. นางจำรอง  จันทร์ดำ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐณิฌา  ชิตสุข
 
1. นางสาววันวิสาข์  ด้วงสีนวล
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวณิศวรา  บานแย้ม
 
1. นางวิมล  สุวรรณโณ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวกนกวรรณ  จีนชาวนา
 
1. นางจำรอง   จันทร์ดำ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงยุวดี  ชุมคงดำ
2. เด็กหญิงศรัญญา  คงรักษ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชูนอง
 
1. นางสุมานา  รักบุรี
2. นางสาวสุรณา  ท้ายเซ่ง
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวปาลิตา  ลำปัง
2. นางสาวภัสราภรณ์  ขุนทองปาน
3. นางสาวมณฑิตา  ปิดเมือง
 
1. นางวันเพ็ญ  พรหมยอด
2. นางกันธมล  เพชรคง
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวกวิสรา  ชัยชะนะ
2. นางสาวกิ่งแก้ว  รามรงค์
3. นางสาวชนาการต์  งามขำ
 
1. นางเนาวรัตน์  บุตรกลัด
2. นางสาววันวิสาข์  ด้วงสีนวล
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายวีรพงษ์  รักษ์แก้ว
2. นางสาวสิริวิมล  ชูแก้ว
3. นางสาวอังคณา  ชูสุวรรณ
 
1. นางสาวอุษณีย์  สัตยนนท์
2. นางเกศรา  อัครบวร
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ยานสิกโข
2. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ชูช่วย
 
1. นายปัณจวัฒน์  คล้ายสมบัติ
2. นายวิยุทธ์  กาญจนกำเนิด
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 1. นายกิตติพัฒน์  มูลแวง
2. นางสาวอาริยา  หัดหมัด
 
1. นายศุภชัย  มากมา
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายชิติภัทร์  ชูเกื้อ
2. นางสาวนภัคมณ  แก้วซัง
 
1. นางรีวิว  เส้งนุ่ม
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวกมลมาศ  กลิ่นนุ่น
2. นางสาวสุดารัตน์  เดชเครือ
 
1. นายสมศักดิ์  นำแก้ว
2. นางสายตา  นำแก้ว
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงณ หทัย  ทองโอ
2. นายธนภัทร  บุญยประสาท
 
1. นางธันยชนก  ปล้องใหม่
2. นางชนาทิพย์  ศักดาณรงค์
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทองตุ้ง
2. เด็กหญิงผกาวรรณ  ด้วงฉุย
 
1. นางวรรณี  ด้วงเอียด
2. นางสาวกรภัทร์  ชูสุดรักษ์
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวเขมิกา  เดชอรัญ
 
1. นางอำนวย  เรืองศรี
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาววรพิชชา  นุ่นปาน
 
1. นางดวงใจ  แก้วกล
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายณัฐวิชช์  ชูพงษ์
 
1. นางสาวไซนานีย์  ดลระหมาน
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายกรกฎ  ปรกช่วย
 
1. นางประนอม  บุตรดี
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวภูริชญา  ชูลีวรรณ
 
1. นางสุจิตรา  มีรุ้่งเรือง
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายนนทชา  เพชรจันทร์
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  มะลิ
 
33 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงมัณฑนา  อินทสระ
2. เด็กชายสุริยา  เซ่งลอยเลื่อน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  รานวล
 
1. นายเกรียงไกร  หนูนุ่น
2. นางสาวทัศนีย์  ช่วยชู
 
34 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายซิกศรัณย์  สดิน
2. นายณัชพล  ฤทธิชัย
3. เด็กชายอคิราภ์  รุ่งอรุณสุวรรณ
 
1. นางจิรา  ขาวขำ
2. นางยุดาว  สดิน
 
35 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80.875 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  กำเหนิดฤทธิ์
2. นางสาวบัณฑิตา  ชูแดง
3. นางสาวปนัดดา  ชุมทอง
 
1. นายวีระยุทธ  เพชรจำรัส
2. นางแสงเดือน  ชูมิ่ง
 
36 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวกชนิภา  พงศาปาน
2. นางสาวจิตติมา  จีนชาวนา
3. นางสาวธิษณา  เยาว์ด้วง
 
1. นางอารี  โชติพืช
2. นางสาวไซนานีย์  ดลระหมาน
 
37 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  แก้วมี
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  สุวรรณมณี
3. เด็กชายอมรินทร์  สหัสสพาศน์
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  พรหมมณี
2. นางชลินาถ  อาษาชำนาญ
 
38 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนลินนิภา  เชื้อพันธ์
2. เด็กหญิงนัจรีย์  สุริยวงค์
3. เด็กชายปาราเมศ  ฤทธิเดช
 
1. นางอารียา  ต้นวิชา
2. นางอัษฎาพร  แก้วชุเสน
 
39 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวปิยาพัชร  ดวงภักดี
2. นางสาวภัทรพร  นุชฉิมภาลี
3. นางสาวอารียา  พรหมเมศ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ช่วยชู
2. นายเกรียงไกร  หนูนุ่ม
 
40 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวจุฑาภรณ์  สุระกำแหง
2. นายภาณุวิชญ์  จันเอียด
3. นางสาวสุณิตา  พรหมสันติกุล
 
1. นายณัฐพงษ์  พูลรมย์
2. นางรัตนา  ขันทโรจน์
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวจิตติมา  คงสม
2. นางสาวนันทิชา  ดำสุด
 
1. นายศุภโชค  คงรอด
2. นางสาวกุสุมา  เพ็งอินทร์
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนพ  พงศ์มานุรักษ์
2. เด็กชายณัฐพล  หนูปลอด
 
1. นางสมคิด  ยีหวังกอง
2. นางสหัส  ชูโชติ
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายวรัญญู  นุ่มนิ่ม
2. นายสิทธิโชค  เกตุราช
 
1. นายศุภโชค  คงรอด
2. นายชาติชาย  ช่วยจันทร์
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นายกันตสิทธิ์  ปานช่วย
2. นายฐานันดร  จันทรอุไร
 
1. นางสหัส  ชูโชติ
2. นางสมคิด  ยีหวังกอง
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอรอุมา  สาโท
 
1. นางสาลี  แก้วเชิด
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายเอกชัย  แก้วมุกดา
 
1. นางละเมิล  เลี่ยนกัตวา
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวเสาวลักษณ์  จิตงาม
 
1. นางสาวลิดา  เลี่ยมปาน
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา  แซ่อุ้ย
 
1. นางสหัส  ชูโชติ
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงจิรัชยา  พราหมพันธ์
2. เด็กหญิงพรหมรักษ์  ชุติสุวภัทรกุล
 
1. นายสุรชน  นิ่มดวง
2. นางพัชรี  ลักษณะคชา
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. เด็กชายกัมปนาท  ชูทอง
2. เด็กชายคถากร  แซ่ฮ่อ
 
1. นางสาวจินตนา  พรหมยานนท์
2. นางฉัตรชนก  ปานเพชร
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ 1. นายรุสดี  พ่อค้า
 
1. นางสาวปวีณา  สงนุ้ย
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  จันทร์เกตุ
 
1. นางเรณู  เรืองมาก
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธันชนก  อุปถัมภ์
 
1. นางอวยพร  ณรงค์ราช
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงศุภวดี  ดวงประเสริฐ
 
1. นางปิยนุช  บุญรุ่ง
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะแพนพิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  รักนะ
 
1. นางสุภาพร  ปานเพชร
 
56 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวสุทธิดา  ชูเก็น
 
1. นายศักการิยา  นกหมุุด
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 1. นายปฐม  ฤทธิเดช
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  พันทกูล
3. นายเรืองศักดิ์  ชูศรี
 
1. นางมะลิ  ฤทธิเดช
2. นางสาวรัชนี  ฤทธิเดช
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายชุณหะวัณ  เอียดเฉลิม
2. นางสาวพลอยพัชร  ทองขาวเผือก
3. นายศิวัช  ทองป้อง
 
1. นางมณฑิรา  จงหวัง
2. นางจุรีพร  ชุมแก้ว
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวจีรพร  ขุนเพชร์
2. นางสาวพิชามญชุ์  เทพหนู
3. นางสาวสิริฉัตร  หนูเรือง
 
1. นางสาวปทุมรัตน์  พรอำนวยลาภ
2. นางสาวสานีหยะ  บิลลาเต๊ะ
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวกมลเนตร  ศูนย์คล้าย
2. นางสาวนิราวรรณ  คงพูล
3. นายมินทร์ธาดา  เรืองศรี
 
1. นายซุลกิฟลี  การี
 
61 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงณภัทร  คะภะสุวรรณ
2. เด็กหญิงภูษณิษา  สุขแก้ว
3. เด็กหญิงศุภสุตา  สมาธิ
 
1. นางสาวอัจจิมา  หมื่นคลิ้ง
2. นางสาวธันยาภรณ์  ภักดี
 
62 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  คล้ายสมบัติ
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  จันทร์แดง
3. เด็กชายสุพจกรณ์  หัวเขา
 
1. นางสาวกาญจนา  ช่วยเต้า
2. นางสาวเกษรา  อินนุรักษ์
 
63 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 1. นางสาวนัทธิตา  สิทธิผล
2. นางสาวปัทมา  คงทอง
3. นางสาวอังคนา  นิลทจันทร์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  บุญแสง
2. นางสาวสุวิมล  เส็มแล๊ะ
 
64 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวภาสินี  สงขาว
2. นางสาวสุธาวี  คำปล้อง
3. นางสาวสุพิชญา  สุทธิยาภรณ์
 
1. นางกมล  มาแก้ว
2. นางจุรีพร  ชุมแก้ว
 
65 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. นางสาวกชกร  เกศรินทร์
2. นายธวัชชัย  บุญฉิม
3. นางสาวปาริชาติ  เถรแก้ว
 
1. นางสาวพัชรีย์  เหลือนุ่นขาบ
2. นายธัญพิสิษฐ์  ทองดำ
 
66 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายณัฐธนัน  บัวบาน
2. เด็กชายทัศพล  ชนะสิทธิ์
3. เด็กชายธีรวุฒ  ขุนเหล็ม
 
1. นายนรากร  ประคำศรี
2. นางสาวฐิติรัตน์  เจริญตา
 
67 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นางสาวปรัชญา  เขียวย้อย
2. นางสาววันวิสาข์  รัตนบุรี
 
1. นายห่วง  ฆังคสุวรรณ
2. นางสาวอภิญญา  รอดจันทร์
 
68 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นายกิตติชัย  สังขรัตนพันธ์
2. นายพิทยาธร  เขียวจีน
3. นางสาวอภิสรา  เกื้อเพชรแก้ว
 
1. นายนรากร  ประคำศรี
2. นางสาวฐิติรัตน์  เจริญตา
 
69 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวณัฐชยา  พูลเกื้อ
2. นายทัตธน  บุญโรจน์พงศ์
3. นางสาวธัญพิชชา  ปลอดพลัด
 
1. นางจินดา  จันทร์น้อย
2. นางเสาวนีย์  จันทร์น้อย
 
70 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายฉัตรชัย  เฉลิมพงศ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  พานิชกุล
3. เด็กหญิงมุธิตา  ศรีไพร
 
1. นางเพ็ญศรี  สืบสม
2. นางเนาวรัตน์  ปานเพชร
 
71 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวธันย์ชนก  สายทองแท้
2. นายปองกานต์  จันทคณางกูร
3. นายภูมิภัทร  ทับชุม
 
1. นางเสาวนีย์  จันทร์น้อย
2. นางจินดา  จันทร์น้อย
 
72 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 1. นายกมลนัทธ์  เพชรโชติ
2. นายณัฐกานต์  เนียมนำ
3. นางสาวพัชรินทร์  ศรีนวน
 
1. นางสาวกาญจนา  ช่วยเต้า
2. นางสาวปิยะนาถ  นิลจันทร์
 
73 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายจักรพงศ์  เพชรจำรัส
2. เด็กชายธนวัฒน์  ศิริวัง
 
1. นายปิยพงศ์  หนูดำ
2. นายอุรชาติ  หนูนุ่น
 
74 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายชัชภิมุข  คงคุ่ย
2. เด็กชายฎษกร  ช่วยอินทร์
 
1. นายณรงค์  บัวเพชร์
2. นางสาวสกุลตลา  รอดรัก
 
75 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 1. นางสาวณัฐกมล  ช่วยมาก
2. นายอดิศร  เพ็ชรศรีขาว
 
1. นายชัยวัฒน์  ช่วยแท่น
2. นางอารีรัตน์  เมืองสง
 
76 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวปนัฏดา  อนันต์วัฒนาศักดิ์
2. นางสาวประศมา  ศิริสวัสดิ์
 
1. นายสถาพร  สุขบัวแก้ว
 
77 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. เด็กชายจุลจักร  จันทร์คง
2. นายเจษฎา  รักด้วง
 
1. นางโสพิศ  สืบวงศ์
2. นางสาวอาทิตา  คงขำ
 
78 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายกฤติพงษ์  เสียงแจ้ว
2. เด็กชายดนุวัฒน์  พัฒนพินัย
 
1. นายจำนันท์  นาคินทร์
2. นายอรัญญิก  คชวงศ์
 
79 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. เด็กชายจิตกร  มณี
2. นายพันกร  คีรีพันธ์
 
1. นางโสพิศ  สืบวงศ์
2. นางสาวอาทิตา  คงขำ
 
80 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  ทองคำ
2. เด็กชายนพพร  มุณีแสง
 
1. นายจำนันท์  นาคินทร์
2. นายอรัญญิก  คชวงศ์
 
81 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นายกันตพงศ์  เกื้อนุ่น
2. นายปฏิพัทธ์  จันทร์ฉาย
3. นายวีรชัย  ขาวอ่อน
 
1. นายชาญวิทย์  สีนาค
2. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
 
82 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายกิตติพงค์  ทองบุญหนู
2. นายปวิตร  บัวเพชร
3. นายสิทธิพล  ทนงาน
 
1. นายสรายุทธ  หมัดหละ
2. นางมาลี  เพ็ชรตีบ
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มากมูล
2. เด็กหญิงศศิโสภา  ครูอ้น
3. เด็กหญิงสุชานันท์  เลื่อนจันทร์
4. เด็กหญิงสุธาสินี  อ้นเจริญ
5. เด็กหญิงอริสา  คงยืดยาว
 
1. นางทัศนีย์  สุขบัวแก้ว
2. นางสาวสมพร  สุภเพียร
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงกนกอร  ร่องเหมือน
2. เด็กหญิงญาณิศา  รักพวก
3. เด็กหญิงปภาวี  เลี่ยนกัตวา
4. เด็กหญิงลักษิกา  ติเสส
5. เด็กหญิงอนัญญา  อาระนนท์
 
1. นางร่วมกลิ่น  วัยรัตน์
2. นางสุพัตรา  เทพชนะ
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวจิราภรณ์  เพชรขจรวงศ์
2. นางสาวณัฐธยาน์  ภักดี
3. นายธีรภัทร  ศรีสวัสดิ์
4. นางสาวปวีณ์นุช  มีเสน
5. นางสาวอสมาภรณ์  มูสิกะสงค์
 
1. นางประเพียร  ขุนจันทร์
2. นางสุไลล่า  อูมูดี
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวกรรณิกา  จองศักดิ์
2. นางสาวชนิสรา  สงอักษร
3. นางสาวญาณิศา  นวลแก้ว
4. นางสาวพรรวษา  คุ่มเคี่ยม
5. นางสาวมณพญา  สงแสง
 
1. นายกาญจนศิลป์  โสธรธนโชติ
2. นางสาวธนพรรณ  บาลทิพย์
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 1. เด็กหญิงจนิสตา  ทองมา
2. เด็กหญิงจุฑามณี  อิสสระ
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญทา
4. เด็กหญิงถนอมสิน  ชุมแสง
5. เด็กหญิงปภาวดี  เพชรจำรัส
 
1. นางหวันสนา  จอมประดิษฐ์
2. นายอับดุลหร่อซี  สำผัส
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กหญิงกันติชา  รุ่งชู
2. เด็กหญิงชิดชนก  พิพัฒนตระกูล
3. เด็กหญิงณัฐลดา  จิตตะโสภา
4. เด็กหญิงนวพรรษ  เรืองนิ่ม
5. เด็กหญิงอาภัสรา  วรรณศิลป์
 
1. นายอุดมศักดิ์  บุณยาดิศัย
2. นางบุศรินทร์  บุณยาดิศัย
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวชนันธิดา  ทองเรืองสุกใส
2. นางสาวชุติมา  อนันตกุล
3. นางสาวณัฐธินีย์  ปิติ
4. นางสาววิรดา  มิ่งทอง
5. นางสาวสตรีรัตน์  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นางประทีป  ศรีวุ่น
2. นางสาวสมพร  สุภเพียร
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวกัญญารัตน์  คงหนุู
2. นางสาวกัลยรัตน์  เกาะทอง
3. นางสาววรานุช  พรหมวงษ์
4. นางสาวสุชาดา  คงดำ
5. นายอภิวัฒน์  ราชรักษ์
 
1. นางวรพัทธ์  เกลาฉีด
2. นายอุดมชัย  บูญรอด
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 1. เด็กหญิงฐิติมา    คงช่วย
2. เด็กชายภัทรธร   เมรุรัตน์
3. เด็กชายอดิเทพ    พันธ์เพียร
4. เด็กชายอนวัธ   ศัยวะเดช
5. เด็กหญิงเสาวรส    วงศ์จินดา
 
1. นายวิชาญ    ฤทธิเดช
2. นางนันทิดา   จันทรโชติ
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวกาญจนา  แก้วย่อง
2. นายกิตติพงศ์  ศิริรักษ์
3. นายปฏิภาณ  เกือบรัมย์
4. นางสาวพุทธิดา  สวัสดีประเสริฐ
5. นายศิริชัย  โชติพานิช
 
1. นางยุพา  เทพกร
2. นายนพดล  หมัดยาซา
 
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายคีตวัฒน์   อินทรเพชร
2. นายจิตรกร  หนูราช
3. นางสาวพิมพ์ลภัส  ทุ่มสะมัง
4. นางสาววนัสนัน  เกื้อทองสั้น
5. นางสาวอาทิมา  แท่นประมูล
 
1. นางสาวศุวภัทร  สุวพนาวิวัฒน์
2. นายนพดล  สงเขียว
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงกนกวลัย  นุ่นกลับ
2. นางสาวกัญญารัตน์  สุขอนันต์
3. เด็กหญิงจินดารัตน์  กาญจนโนภาส
4. นายญาณจักข์  ปานเผือก
5. นางสาวณัฐชยา  พราหมณ์น้อย
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองเทพ
7. นางสาวณัฐากร  เพชรรัตน์
8. เด็กหญิงนิชานาถ  บุญยัง
9. นางสาวปริญญาวรรษ  จันทร์เทพ
10. นายปลายมนัส  เพชรเกตุ
11. เด็กหญิงพชรพร  ทองขาว
12. นางสาวพรพิมล  ชูกลิ่น
13. เด็กหญิงวรวีร์  รุยวิชิต
14. นางสาววราภรณ์  ย้อยแก้ว
15. เด็กหญิงวิลาสินี  พงษ์รักไทย
16. นายศักดิ์ทวี  ใบบน
17. นางสาวอทิตา  สุนทโรวิทย์
18. นางสาวเกษรินทร์  เหลือจันทร์
19. นางสาวเขมิกา  เดชอนันต์
 
1. นางสาวพวงศรี  คุณวัลลี
2. นางสาวกรองแก้ว  ทองชู
3. นางสาววรรณิษา  ราชมนตรี
4. นางสุพัตรา  เทพชนะ
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายกฤษติกร  แสงมะณี
2. นางสาวขนิษฐา  เทวินทรามุติ
3. นางสาวจันจิรา  เอียดสุดรักษ์
4. นางสาวชนิภรณ์  นวลหอม
5. นายชลันธร  แก้วจันทร์
6. นางสาวฐานิดา  จุลโกศัย
7. นางสาวณัชชา  จิตรพรหม
8. นายณัฐวัฒน์  แหลมม่วง
9. นายทิวานนท์  หนูโหยบ
10. นายธีรภัทร  ทวีสุข
11. นายปกาสิต  ศรีใหม่
12. นางสาวพรกนก  วุฒินันท์
13. นางสาววรวี  จันทร์คง
14. นางสาววิภาดา  จันทร์แก่นแก้ว
15. นางสาวศิรินันท์  ยิ้มเส้ง
16. นางสาวสุธาสินี  จุลโกศัย
17. นางสาวอดา  จันทร์แดง
18. นายอานุทรัพย์  ลี
19. นายอิสรา  บัวทั่ง
20. นางสาวโซฟียา  แหละหมัน
 
1. นางมัสยา  ศรีสมัด
2. นางสาวณัฐสิมา  ชูสังข์
3. นางสาวทิพวรรณ  ขวัญแก้ว
4. นายนพดล  สงเขียว
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ช่วยธรรมรัตน์
 
1. นางส้อฝีหยะ  เส็มย้ง
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรรังสิต 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บูรณ์ชนะ
 
1. นางสุจิรา  พูลสุทธิ์
 
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นายวรวุฒิ  แก้วแกมพุทธ
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์พูล
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวพิชญ์สินี  พันฤทธิ์ดำ
 
1. นางนันทนา  ชูสิริ
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายจตุภูมิ  พุทธวาศรี
2. เด็กหญิงสิรินภา  หมื่นพล
 
1. นางธนิตา  รัตนจามิตร
2. นายอภินันท์  เกรียงศักดานุกูล
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงยศวดี  สมแก้ว
2. เด็กชายวัชรายุทธ  จันทรัตน์
 
1. นางนิตยา  ขุนทิพย์
2. นางพรรณี  รัตนโกศัย
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะแพนพิทยา 1. นายนัทพงศ์  แก้วมาก
2. นางสาวมยุรี  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางสาวอนงค์  เศรษณรินทร์
2. นางญาตา  สุขเสน่ห์
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวปาริชาติ  จาริยะ
2. นายศิริวัฒน์  พุ่มนวล
 
1. นางธนิตา  รัตนจามิตร
2. นายอภินันท์  เกรียงศักดานุกูล
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวจิราพร  อนันตะพงศ์
2. นางสาวผกาวรรณ  รักอรุณ
3. เด็กหญิงพรไพลิน  หนูขาว
4. เด็กหญิงวีรดา  เพชรจำรัส
5. เด็กหญิงศิริพร  มัดผิน
6. เด็กหญิงสุจิตรา  จิตสุนันท์
7. นางสาวอนงค์รดี  นาคประดิษฐ์
8. นางสาวอนุสรา  วงค์กระจ่าง
9. เด็กหญิงอภิญญา  นุ่นบิน
10. นางสาวเชษฐ์ธิดา  กลิ่นมาลา
 
1. นางทัศนีย์  สุขบัวแก้ว
2. นางปรุงจิต  สุขมาก
3. นางสาวทิพวรรณ  ขวัญแก้ว
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 1. เด็กหญิงกรกนก  มโนปลื้ม
2. เด็กหญิงกฤติยานี  จันทร์บ่อแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐชยาภา  โพธิืทอง
4. เด็กหญิงธิดาทิพย์  สนิทมิสโร
5. เด็กหญิงปาณิศา  ดวงมณี
6. เด็กหญิงภัทรนันท์  จ่าวิสูตร
7. เด็กหญิงวริศรา  ศรีเกตุ
8. เด็กหญิงสุชานาฏ  มาศสุวรรณ
9. เด็กหญิงอริสา  จีนลิบ
10. เด็กหญิงอุษณกร  ช่วยสร้าง
 
1. นายธนากร  เกษตรสุนทร
2. นางสาวปภาวดี  ชูดำ
3. นางสาวศศิกาญจน์  จันทร์ดำ
 
106 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวจณิตา  จุณโรจร
2. นางสาวณัฐริกา  ช่วยสงคราม
3. นางสาวธนัญญา  ไชยศร
4. นางสาวรัชนี  รัตนมณี
5. นางสาวลัดดาวัลย์  พันธประสงค์
6. นางสาวสุเมษา  แก้วอุบัติ
7. นางสาวอธิชา  แก้วหนูนวล
8. นางสาวอรปรียา  เขียวจันทร์
9. นางสาวเบญจมาศ  บุญพลัด
10. นางสาวเพ็ญพิชชา  เทพจันทร์
 
1. นายวินัย  ไชยประสิทธิ์
2. นางสาวสุธาสินี  ทองแก้ว
3. นางสาวสุวดี  ทองโอน
 
107 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เหลือทิพย์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  อารทวิริยกุล
3. เด็กหญิงชนกานต์  ไข่ขาว
4. เด็กหญิงธารารัตน์  ชุมขัน
5. เด็กหญิงนันทิยา  ชูเกตุ
6. เด็กหญิงพลิศาน์  ปรางค์ดำ
7. เด็กหญิงรสิตา  เกตุแก้ว
8. เด็กหญิงศุภสุตา  นาวิกมูล
9. เด็กหญิงสุชานาถ  ขนอม
10. เด็กหญิงเมธิณี  ดำรงคดี
 
1. นายสว่าง  บุญจันทร์
2. นายตะวัน  เหมือนชู
3. นางสาวธราทิพย์  ยอดราช
 
108 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบำรุง 1. นางสาวชฎาพร  จันทร์สุข
2. นางสาวชไมพร  จันทร์สุข
3. นางสาวฐิดาพร  กะละหมัด
4. นางสาวณงนภัทร  ชนะสิทธิ์
5. นางสาวณัฐกานต์  ชัยชนะ
6. นางสาวธัญพิมล  ปัญญาธิโป
7. นางสาวภคนันท์  ขุนจันทร์
8. นางสาวรมยกร  สุภาวไตร
9. นางสาวรัชนก  ช่วยราชการ
10. นางสาวอาซีย๊ะ  สอนคง
 
1. นายวีระวัฒน์  ไชยรัตน์
2. นางศิริรักษ์  เกิดขุมทอง
3. นางหทัยทิพย์  ไชยรัตน์
 
109 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 1. นางสาวกิตติภรณ์  เกิดตลอด
2. นายจีรวัฒน์  พรหมแก้ว
3. เด็กหญิงดารารัตน์  สงคง
4. นายธนพล  แก้วคง
5. นายธนพล  มลิวัลย์
6. นางสาวปิยมาศ  หมุกดี
7. นางสาวพลอย  รัตนพันธ์
8. นายภานุวิทย์  ยอดราช
9. เด็กชายวิทวินธ์  แก้วทอง
10. เด็กชายสมพล  อินมณเทียร
 
1. นางระภีพรรณ  ขวัญศรีี
2. นางสวลี  มีสวัสดิ์
3. นางบุญธิดา  อิญญา
 
110 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หนอนน้ำ
2. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีทอง
3. เด็กชายฉัตรศิริ  หนูหีด
4. นายทัตตเดช  ช่วยศรีนวล
5. เด็กหญิงภาตีตา  พราหมเล็ก
6. เด็กชายยศพล  ก๋งทั่น
7. เด็กหญิงละอองดาว  หมานุ้ย
8. เด็กชายสมประสงค์  คงสง
9. เด็กหญิงอรอนงค์  อุปรัง
10. เด็กหญิงอัญมณี  แสงดำ
 
1. นายเอกชัย  ขุนฤทธื์
2. นางสุชาดา  ชูสุคนธ์
3. นายนัฐวุธ  แสงแป้น
 
111 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. นางสาวกัญภิรมย์  ขาวปลื้ม
2. นางสาวจุฑาทิพย์  หนอนน้ำ
3. นางสาวนิตยา  สวัสดิ์รักษา
4. นางสาวรักชนก  หนูมาก
5. นางสาววรรณดี  ฤทธิ์รงค์
6. นายวรวัตร  โอนวัง
7. นางสาวสุทธิดา  พราหมเล็ก
8. นายอัษราวุฒิ  โชติมณี
9. นางสาวเพ็ญนภา  ช่วยศรีนวล
10. นายแสงทนง  รุ่งกิจประการ
 
1. นางละออ  วัชราคม
2. นางจินตนา  ใจตรง
3. นายนัฐวุธ  แสงแป้น
 
112 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงหัซวานี  ปานแดง
2. เด็กหญิงไปรยา  หมาดเส็ม
 
1. นายประภาส  ปล้องใหม่
2. นางสาวธนวรรณ  บานชื่น
 
113 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายปฐมพร  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชูคง
 
1. นายวีระพัฒน์  ปานยิ่ง
2. นายสนิท  สุวรรณขาว
 
114 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวชิดชนก  ส่องสง
2. นายเนติธร  ดำช่วย
 
1. นายประภาส  ปล้องใหม่
2. นางสาวธนวรรณ  บานชื่น
 
115 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นายคุณากร  ถังเซ่ง
2. นางสาวอารียา  พลเพชร
 
1. นางวรรณณา  ศรียา
 
116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงลัลลนา  ตุ้งแก้ว
 
1. นายเชิด  ด้วงไพรี
 
117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายอาคม  ทองเสน
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายพงศภัค  หนูลาย
 
1. นายเชิด  ด้วงไพรี
 
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวธวัลหทัย  สมาคม
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ช่วยเนียม
 
1. นายสมศักดิ์  อรุณพันธ์
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ส่งแสง
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. นางสาวอรุณี  ชูเขียว
 
1. นายธีธัช  เหมือนพรรณราย
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวโชติกา  จันทร์ทองโชติ
 
1. นายธนรัฐ  เกื้อหนุน
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวภัทรานิษฐ์  เกษรินทร์
 
1. นายปรมินทร์  อินทรักษา
 
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงภารดี  อัธยาตมวิทยา
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  พรมนุ่น
 
1. นายปรมินทร์  อินทรักษา
 
127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นายชัยวัฒน์  ทองศรีดำ
 
1. นายธงชัย  แก้วชูเสน
 
128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายธีรภัทร์  เพชรโชติ
 
1. นายปรมินทร์  อินทรักษา
 
129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงอภิชญา  ช่วยสงคราม
 
1. นางสาวผิวพรรณ  วีสุวรรณ
 
130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวอรอนงค์  แก้วประกอบ
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. นายวีรพัฒน์  นิ่มแก้ว
 
1. นายธีธัช  เหมือนพรรณราย
 
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงกรรวี  แก้วทอง
2. เด็กหญิงสุรีมาศ  หน่อวงศ์
 
1. นางบำเพ็ญ  งิ้วทอง
 
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  ส่งแสง
2. เด็กหญิงธนาพร  แก้วประกอบ
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
2. นางสาวธนิพร  ช่วยเล็ก
 
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายกวี  สมัครพงศ์
 
1. นายสมศักดิ์  อรุณพันธ์
 
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายอนุภัทร  เอียดปู
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายสุรศักดิ์  คงคาสวัสดิ์
 
1. นายส่งศักดิ์  ธนะสีลังกูร
 
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายธรรศ  หัสรังษี
 
1. นายสมศักดิ์  อรุณพันธ์
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายกฤตเมธ  ลิ่มวงศ์สวัสดิ์
2. เด็กชายวาคิม  ด้วงครุฑ
3. เด็กชายอภิรักษ์  จันทน์เทศ
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
2. นางสาวธนิพร  ช่วยเล็ก
 
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หนูผอม
2. เด็กชายนนทวัตร  หนูผอม
3. เด็กชายสรยุทธ  ชุมคง
 
1. นายธีธัช  เหมือนพรรณราย
 
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. นางสาวดรุณี  ขาวผ่อง
2. นายวีรพัฒน์  ยอดแก้ว
3. นางสาวสุพรรษา  มาเอียด
 
1. นายธีธัช  เหมือนพรรณราย
 
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายสนันตน์  ช่วยเล็ก
2. นางสาวสายวารี  บุญช่วย
3. นายอัครวิทย์   ทองทิม
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
2. นางสาวธนิพร  ช่วยเล็ก
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายภคภูมิ  กิจวาส
 
1. นางศันสนีย  แสงชาติ
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวศศิธร  ศิริ
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายสุภชา  กิจวาส
 
1. นางศันสนีย  แสงชาติ
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายวัชรพัฐ  มาตรทอง
 
1. นางศันสนีย  แสงชาติ
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวกมลลักษณ์  สีนาค
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวศศิธร  ศิริ
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงอรวรา  รัตนพันธ์
 
1. นางศันสนีย  แสงชาติ
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวกมลลักษณ์  สีนาค
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงสิริมนต์  สมหวัง
 
1. นางเปรมฤดี  ทองไซร้
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นายนัสตกาฬ  จันทร์เกื้อแก้ว
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงกชพรรณ  คำภา
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ทองไซร้
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวขวัญมา  ทองฉิม
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวธิดาขวัญ  แซ่ลิ้ม
 
1. นายศรัณยู  ทองรุด
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนิสรา  เพชรจง
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กชายเกริกเกียรติ์  ไชยสวัสดิ์
 
1. นายวีระ  เสาวโค
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวอมินตรา  แก้วแหร้
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  จิตติ
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายชญานนท์  ศรีอนันต์
 
1. นางศันสนีย  แสงชาติ
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงวันทิตา  ขวัญนุ้ย
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ทองไซร้
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงญาณิดา  จันพูล
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  จิตติ
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นางสาวพัชราภรณ์   ช่วยสง
 
1. นางณัฐกานต์   ศรีทวี
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวกวิสรา  ดำทอง
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  จิตติ
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทรงศรี
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ทองไซร้
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิฎารัตน์  วุ่นฝ้าย
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวดวงกมล  แก้วจันทร์ทอง
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. เด็กชายปริเยศ    นุ่นสง
 
1. นายสรณ์  นามสังข์
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงกรณิศ  คงเหล่
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  จิตติ
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นายมงคล  คงสกุล
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงอรุณรัศมี  จันทร์จูด
 
1. นางวิธวินท์  บุญรัตน์
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวสิรภัทร์    คงรัตน์
 
1. นางวิธวินท์   บุญรัตน์
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายชญานนท์  ศีอนันต์
 
1. นางศันสนีย  แสงชาติ
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวกุลจิรา  จีนทอง
2. นายชนะชัย  หนูรัตน์แก้ว
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ทนงาน
4. เด็กชายทักษ์ดนัย  เกิดแสงสุริยงค์
5. นางสาวธันยาภรณ์  ชุมดำ
6. เด็กชายปาราเมศ  สาธร
7. เด็กหญิงภูริตา  สังข์ทอง
8. เด็กชายวรฤทธิ์  หนูโหยบ
9. นายวีระชัย  ผลมาก
10. เด็กชายวุฒิชัย  คงเนียม
11. เด็กชายศิลา  รัตนแก้ว
12. เด็กชายสมโชค  กระพอ
13. เด็กหญิงสัณฐิตา  มีบุญ
14. นายสิรวิชญ์  สุวรรณธนะ
15. นางสาวสุทธิดา  เภาแก้ว
16. เด็กหญิงสุทินา  ขุนไพชิต
17. นายอดิรุจ  ผอมลัง
18. เด็กชายอรรถชัย  บัวเพชร
19. เด็กหญิงอรุณทิพย์  ขุนนะ
20. เด็กหญิงเมธาวดี  แจ้งกระจ่าง
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
2. นายวีระ  อินทรเพชร
3. นางสาวศุวภัทร  สุวพนาวิวัฒน์
4. นางสาวสุทธิดา  สมประสงค์
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  สุขแก้ว
2. เด็กหญิงตัญญูตากร  สุวรรณจิตร
3. เด็กชายธนภัทร  บุญสนิท
4. นายธนวิชญ์  นวลเกื้อ
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  คงขำ
6. เด็กหญิงธัญสมร  เพิ่มบุญ
7. เด็กหญิงนัทธากร  จันทน์จำปา
8. เด็กหญิงปาณิศา  แก้วช่วย
9. เด็กหญิงลักษิกา  ภูริปัญญานันท์
10. เด็กหญิงวรรณกานต์  หมานุ้ย
11. เด็กหญิงวศินี  ช่วยทอง
12. เด็กชายวายุ  วิรินะวัขรากร
13. เด็กหญิงศริตา  หลินมา
14. เด็กหญิงสลินทิพย์  ชุมไชโย
15. เด็กหญิงสวรินทร์  พงศาปาน
16. เด็กหญิงสิริรัตน์  เกลาฉีด
17. เด็กหญิงสุวภัทร  ดีประวัติ
18. เด็กหญิงอรณิช  บัวเกิด
19. เด็กชายเกริกเกียรติ  ไชยสวัสดิ์
20. เด็กหญิงเกวลิน  รักนิ่ม
21. นายเบญจรงค์  ชูเนียม
 
1. นายวีระ  เสาวโค
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายกานตพงศ์  คำเจริญ
2. เด็กชายกิตติพงศ์  สำแดง
3. เด็กหญิงลักษณพร  เกื้อสุข
4. เด็กชายวโรดม  ปานดำ
5. เด็กชายอภินันท์  ยูงทอง
6. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สุภาไชยกิจ
 
1. นายสุเจน  ปานจันทร์
2. นายกิตติพนธ์  ชูส่งแสง
3. นายวิเชียร  คำคง
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายธนพล  เทพสุริบูรณ์
2. เด็กหญิงธัญชนก  พรมเมศ
3. เด็กชายภัทรพงค์  พิมล
4. เด็กชายสหรัฐ  มูเก็ม
5. เด็กชายสหรัฐ  ยิ้มแก้ว
6. เด็กชายสิรวิชญ์  อินทรเพชร
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
2. นายวีระ  อินทรเพชร
3. นายธีระพงษ์  เส้งมี
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายจิราณุวัฒน์  นุ่นด้วง
2. นายปิติภูมิ  ชูสังข์เพชร
3. นายภาณุวัฒน์  โอทอง
4. นายรัชชานนท์  หนูแก้ว
5. นายวันเฉลิม  อิ่มสุวรรณ
6. นายศุภโชค  ศรีละมุล
 
1. นายสุเจน  ปานจันทร์
2. นายกิตติพนธ์  ชูส่งแสง
3. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายคีตวัฒน์  อินทรเพชร
2. นายจิตรกร  หนูราช
3. นายตะวัน  เสมอวงศ์
4. นายธนาดล  ฮุยนอก
5. นายอนุชา  สังข์ไทย
6. นางสาวเมธาวี  ซินหลิว
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
2. นายโชติ  ไกรศิริ
3. นายวรวุฒิ  สุวรรณรัตน์
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงกรรวี  จันสุขสี
2. นายกล้า  ไชยตรี
3. นายกานตพงศ์  คำเจริญ
4. เด็กชายคัมภีร์  ขำแก้ว
5. นายจรกฤตย์  สุวรรณลิขิต
6. นายจิราณุวัฒน์  นุ่นด้วง
7. นายชญานนท์  สีคุ่ย
8. นางสาวชฏากาญจน์  อ่อนทอง
9. นายชนายุทธ  หนูแก้ว
10. นางสาวชนิตา  ทองเจือ
11. เด็กหญิงชาลิสา  อินจัน
12. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ย่องอั้น
13. เด็กหญิงฐิตินันท์  บัวแก้ว
14. เด็กหญิงณัฐจงจิตต์  โอกรณีย์
15. เด็กชายณัฐวัฒน์  ชูศรี
16. เด็กชายตนุภัทร  คงศรี
17. นายธนกร  สัมฤทธิ์รินทร์
18. นางสาวธัญลักษณ์  มาคะมาโน
19. นายนนทวัฒน์  หนูด้วง
20. นายนภดล  สมผุด
21. นางสาวนันทพร  พลายงาม
22. นางสาวนิรชา  บุญพามา
23. นายปัทมาสน์  โสมณะ
24. นางสาวปาริฉัตร  ศิรินุพงศ์
25. นายปุญญาพัฒน์  เพ็ชรจำรัส
26. นางสาวภัทรานิษฐ์  มิตรชู
27. นายภาณุวัฒน์  โอทอง
28. เด็กชายมหาวรัตถ์  แก้วทอง
29. นายยศกร  สวัสดิ์รักษา
30. นายรักษิต  นุ่มดี
31. นางสาวรัตน์จิกาญจน์  ทองรัตน์
32. เด็กหญิงลักษณพร  เกื้อสุข
33. เด็กหญิงศตพร  โชว์สงวน
34. เด็กชายศรยุทธ  ทองคำ
35. นางสาวศิริฑาขวัญ  กองพรม
36. เด็กชายศิวะรักษ์  ไรส์
37. นายศุภณัฐ  ธรรมชาติ
38. นายอนุรักษ์  อินนุรักษ์
39. เด็กชายอรรถกร  สำแดง
40. เด็กหญิงเกตน์นิภา  เอียดเฉลิม
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
2. นางชลินาถ  อาษาชำนาญ
3. นายสมศักดิ์  อรุณพันธ์
4. นางกิรณา  สุวรรณจินดา
5. นางบำเพ็ญ  งิ้วทอง
6. นางสาวนิรามัย  สัจจะบุตร
7. นางสาวอัจฉรีย์  เทศนุ้ย
8. นางรัชนู  เพียรดี
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายกันตพิชญ์  ทองเมฆ
2. เด็กหญิงชนิตา  อุทัยหัสน์
3. เด็กหญิงชนิภรณ์  หมะประสิทธิ์
4. นางสาวชวนขวัญ  เหล่าทอง
5. นางสาวชิดชนก  สุวรรณกาศ
6. เด็กชายชินพัฒน์  นวลมี
7. เด็กชายณรงศ์ฤทธิ์  ทองจันทร์แก้ว
8. เด็กชายดนุเดช  บุญเตโช
9. นายทรงวิทย์  ปิยะพันธ์
10. เด็กชายธนภัทร  คงเอียด
11. นางสาวนพวรรณ  รังษีสว่าง
12. เด็กหญิงนภัสสร  เมืองทิพย์
13. เด็กหญิงนรมน   โสดา
14. นายนราธร  บุญเตโช
15. เด็กชายนวนนท์  ศรีทองแก้ว
16. เด็กหญิงนัสวรรณ  สงนุ้ย
17. เด็กหญิงปภาณิน  มากแก้ว
18. เด็กชายพงศกร  แผ้วนุกูล
19. เด็กชายพฤจิกา  ทิมกลับ
20. นางสาวพันพัสสา  แก้วชูทอง
21. นางสาวพาฝัน  ทองเนียม
22. เด็กชายพิชัยยุทธ  รอดเอียด
23. นางสาววจิราพัชร   ไชยณรงค์
24. เด็กหญิงวรัญญา  จันทอง
25. นายวัชรากร  ชูสอน
26. นายวัชราวุธ  ศรีทวี
27. เด็กหญิงศุภกานต์   แปะเที่ยว
28. เด็กชายศุภวิชญ์  ชูทอง
29. เด็กหญิงศุภิดา  อุดมดิษฐกร
30. นายสราวุฒิ  จินดาศรัย
31. นางสาวสุธาทิพย์  ภักดีพลเดช
32. นางสาวสุภิสรา  ภูจอมนาค
33. นางสาวอติกานต์  ทองปาน
34. เด็กหญิงอรกานต์  ภูจอมนาค
35. เด็กหญิงอรดา  ดวงแข
36. เด็กชายอัครเดช  คงอินทร์
37. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ดำเกลี้ยง
38. เด็กหญิงเทวิกา  พัฒนสิงห์
39. เด็กชายเพชรภูมิ  จันทรโชติ
40. นายเอกรัตน์  คงผอม
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
2. นายศิรยุทธ  ขำแก้ว
3. นางสาวทิพย์สุดา  จิตติ
4. นายปิรยุทธ  ทับทุ่ย
5. นายสุทธนพ  ขำแก้ว
6. นายบารูดิน  ดอเลาะ
7. นายจิรภัทร  บุญแท้
8. นายณัฐวุฒิ  ทองขาว
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายกันตณพล  บัวศรี
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทวาสิโก
3. นายคีตวัฒน์  อินทรเพชร
4. นายจตุรพร  เสือพริก
5. เด็กหญิงจันทิมา  คำมณี
6. นายจามินทร์  คงเผือก
7. เด็กหญิงชนาทิพย์  สุวรรณรัตน์
8. นายชนาภัทร  กุ้งหลุ่ย
9. นางสาวชยิสรา  ณ พัทลุง
10. นายชาญณรงค์  ทองศรี
11. นายณพวัฒน์  พลายวัง
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  หวานชื่น
13. นายณัฐวุฒิ  สอนเส้ง
14. นายตะวัน  เสมอวงศ์
15. นายธนาดล  ฮุยนอก
16. นางสาวธัญญลักษณ์  คงเนียม
17. นายธีรภัทร  หวันสาหัส
18. นายนัฐพงษ์  นักการรอง
19. นายพงค์ศักดิ์  ขวัญทอง
20. เด็กหญิงพรรณวดี  ผลบุญ
21. เด็กหญิงพลอยชมพู  เพ็งวดี
22. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ขุนจันทร์
23. เด็กชายภัทรพงศ์  พิมล
24. นางสาวรุ่งนภา  หนูสุข
25. นางสาววงศ์รวี  คอนนอก
26. นางสาววริศรา  หนูโหย
27. นางสาวศิริรักษ์  ซิ้วเฉี้ยง
28. เด็กชายศิลา  รัตนแก้ว
29. นางสาวสกาวเดือน  บัวศรี
30. นายสราวุฒิ  แสงประดิษฐ์
31. นายสหรัฐ   ยิ้มแก้ว
32. นางสาวสายทิพย์  ชิงชัย
33. นางสาวสาริีณี  สุวรรณมณี
34. เด็กชายสิรวิชญ์  อินทรเพชร
35. นายอนุชา  สังข์ไทย
36. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  กัลยาพราก
37. นางสาวอุทุมพร  พรหมจรรย์
38. นายเกริกชัย  เวชวิสิฐพัฒนา
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทร์สว่าง
40. นายเอกสิทธิ์  ทิพย์ภักดี
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
2. นายวีระ  อินทรเพชร
3. นายธันวา  ฤทธิศักดิ์
4. นางสาวศุวภัทร  สุวพนาวิวัฒน์
5. นายธีระพงษ์  เส้งมี
6. นายวรวุฒิ  สุวรรณรัตน์
7. นางสาวฐาปนี  ชาติ
8. นางสาวสุทธิดา  สมประสงค์
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรรังสิต 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  คงไทย
2. เด็กชายกฤติพงค์  หมานมา
3. นางสาวกาญจนา  ชิตแก้ว
4. เด็กหญิงขวัญทิพย์  ชูเกตุ
5. เด็กชายคำรน  ฤทธิโรจน์
6. นางสาวจิราวดี  หนูสุวรรณ์
7. นางสาวชลธิชา  รจนา
8. นายชลธี  หนูสิงห์
9. เด็กชายชลัมพล  เพิ่มพูล
10. เด็กหญิงฌาณิศา  ชุมชู
11. นางสาวญานิศา  ตุลยนิษก์
12. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บูรณ์ชนะ
13. นายณัฐพล  เพชรรักษ์
14. นายณัฐวุฒิ  หนูชู
15. นางสาวณาขวัญ  เส็มหมาด
16. นายดิสระ  ศรีอัดชา
17. นางสาวถาวรีย์  คล้ายวุ่น
18. นางสาวทักษพร  สมเกื้อ
19. นายทัศไนย  ส่งเสือ
20. นายธนภูมิ  สงเล็ก
21. นางสาวธนวรรณษา  เพชรคงเทพ
22. เด็กชายนที  ชายเกตุ
23. เด็กชายนนทวัฒน์  วงศ์ชู
24. นายนนทวัฒน์  นาคเกลี้ยง
25. นายนฤพันธ์  ชูพูล
26. เด็กชายนวพรรษ  เรืองรักษ์
27. นายพงศกร  ชายเกลี้ยง
28. นางสาวพรนิภา  เกียรติสุข
29. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงนาน
30. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มะลิล้อม
31. เด็กชายพีรพัฒน์  โมทอง
32. เด็กชายรัชชานนท์  ช่วยพิชัย
33. นางสาวศิรภัสสร  หนูรัตน์
34. นายสัจพจน์  เหมือนจันทร์
35. นางสาวสุพรรณิกา  จำนงค์
36. นางสาวสุพัตรา  หนูช่วย
37. เด็กชายอนาวิล  แก้วสุวรรณ์
38. เด็กหญิงอนุธิดา  แก้วใหม่
39. เด็กหญิงอัจชฎาธาร  รักปลอด
40. นางสาวอาทิตยา  เพชรพูล
 
1. นายวิจิตร  ชูช่วย
2. นายอุดมรัตน์  สุวรรณโณ
3. นายบุญเลิศ  สืบประดิษฐ์
4. นางพูลศรี  มณีโลกย์
5. นางสาวขวัญชีวา  เยาว์แสง
6. นางสุจิตตรา  ลิ่มกุล
7. นางสาวทิวา  จุลเทพ
8. นายสุขวัฒน์  ศิริกุลพิทักษ์
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. เด็กชายนิพิฐนธ์   ไชยศรี
 
1. นางศรีอรุณ  หงษ์ษา
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายชาญณรงค์  ทองศรี
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายเอกสิทธิ์  ทิพย์ภักดี
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 1. นายปอ  บุญอินทร์
 
1. นายชูศรี  จันทร์สุวรรณ
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  จันทร์แก้ว
 
1. นายสนั่น  อันทเกตุ
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  ปรีดาศักดิ์
 
1. นายสมยุทธ  แสงชาติ
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวเจนจิรา  กาญจนโรจน์
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวศุภรัตน์  จันทาพูน
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สิทธิอักษร
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายชาญณรงค์  ทองศรี
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นายณัฐวุฒิ  ขวัญทอง
 
1. นายใหม่  พลเพชร
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายศิวกร  โรจนรัตน์
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จริงใจ
 
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพรรณวดี  ผลบุญ
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวเจนจิรา  กาญจนโรจน์
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวศุภรัตน์  จันทาพูน
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายปวิช  พัฒนพงศ์
 
1. นายวิเชียร  คำคง
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายชาญณรงค์  ทองศรี
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายศิวกร  โรจนรัตน์
 
1. นางสาวอัจฉรีย์  เทศนุ้ย
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายเอกสิทธิ์  ทิพย์ภักดี
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงร้อยตะวัน  ฉีดอิ่ม
 
1. นายวิเชียร  คำคง
 
203 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  พรมเมศ
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวดรัลพร  ขาวชะอุ่ม
 
1. นางสาวอัจฉรีย์  เทศนุ้ย
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวเมธาวี  ซินหลิว
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สิทธิอักษร
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายชาญณรงค์  ทองศรี
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นายกีรกิตต์  พรหมลายก
 
1. นายใหม่  พลเพชร
 
209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายศิวกร  โรจนรัตน์
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงร้อยตะวัน  ฉีดอิ่ม
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวธัญชนก  พรมเมศ
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
212 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวเมธาวี  ซินหลิว
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นางสาวภูษิตา  ขวัญเมือง
 
1. นายมงคล  สืบวงศ์
 
214 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทร์ไข่
2. เด็กชายธนวัฒน์  นิ่มดวง
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  ศรีเจ้า
4. เด็กชายธิธัช  ชูแก้ว
5. เด็กหญิงปาลิตา  ลำปัง
6. เด็กชายพีรพัฒน์  เดชาธีระวงศ์
7. เด็กหญิงยสุตมา  ศรีสวัสดิ์
8. เด็กหญิงหนุึ่งฤทัย  อินทรคีรี
9. เด็กชายอรรถชัย  รักกลิ่น
10. เด็กหญิงอรุณทิพย์  ขาวเผือก
11. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ชูสงค์
 
1. นายชิษณุพงศ์  ว่องตระการโกศล
2. นายสนั่น  อันทเกตุ
3. นายศรัณยู  ทองรุด
 
215 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 1. เด็กหญิงกนกพร  ฤทธิช่วย
2. เด็กชายกิตติทัช  ทองแก้ว
3. เด็กชายคฑาวุธ  ช่วยเมือง
4. เด็กชายชัยวัฒน์  เพ็ชรคง
5. เด็กชายธนภัทร  หนูแก้ว
6. เด็กชายนรวิชญ์  สังเมียน
7. เด็กหญิงนัฐกฤตตา  พลีสัตย์
8. เด็กหญิงนิรชา  ทองขวิด
9. เด็กหญิงปริยาภัทร  รักษนาเวศ
10. เด็กชายพงศกร  มัชยา
11. เด็กชายศุตนนท์  วุ่นชุม
 
1. นายสมยศ  ทองเอียด
2. นายธนากร  เกษตรสุนทร
3. นางละออง  ประทุมศรี
4. นายศักดิ์สิทธิ์  อนุวัฒน์วงศ์
 
216 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นายจารุพันธ์    กลับมิตร
2. นายจิตภาณุ  ชนะพันธ์
3. นางสาวจุฑาทิพย์  สูชู
4. นายนภดล    ช่วยคง
5. นายพันธ์เพชร  ปานนุ้ย
6. นายพัสกร    กิจการนา
7. นายพีรภัทร์   พูลแก้ว
8. นายวรวุฒิ   ทองก่อแก้ว
9. นายศักรินทร   เกื้อกูล
10. นายศุภณัฐ   ชุมขันธ์
 
1. นายธนวรรธน์  ฤทธิวงศ์
 
217 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายกฤษฎา  รอดภาษา
2. เด็กหญิงฐิตาลี  นุ่นปาน
3. เด็กชายณพิชญ์  ศุกุลพัฒนะ
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เทพชนะ
5. เด็กชายธันยากร  ถวายพร
6. เด็กหญิงนภสร  บุญมณี
7. เด็กหญิงพิชญาภา  ชุมคล้าย
8. เด็กชายมีธาวิณ  จิตต์อักษร
9. เด็กหญิงรสิตา  หมีมิห๊นะ
10. เด็กหญิงศรินญา  โรจชะยะ
 
1. นางสาวอรพรรณ  อาสนวิเชียร
2. นางแพรวพรรณ  เรืองแก้ว
3. นางสาวศดานันท์  รักราวี
 
218 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายณัฐนันท์  มีแสง
2. เด็กชายธนวัฒน์  ชูจันทร์
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วอ่อนแสง
4. เด็กหญิงธัญมน  แก้วจันทร์
5. เด็กหญิงนิลภา  เหมทอง
6. เด็กหญิงประวีณา  ปานเพชร
7. เด็กชายปรเมศวร์  เอียดสุย
8. เด็กชายเขมทัต  เสมอจิตต์
9. เด็กชายเนติพงศ์  เอียดฤทธิ์
10. เด็กหญิงเปมิกา  เขียวหอม
 
1. นางขวัญชนก  มาลยาภรณ์
2. นางมณฑิตา  สังขรัตน์
 
219 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายณัฐวัตร  ย่องเส้ง
2. นางสาวทิพยาภรณ์  วินทานุกูล
3. นางสาวธัญญมณฑน์  สมันนุ้ย
4. นายนนทวัฒน์  หนูแก้ว
5. นายพลวัต  ขุนชิต
6. นางสาวมนัญชยา  ทองร่วง
7. นางสาววรวลัญช์  ไชยบัณฑิต
8. นายศุภกฤต  จุติภาค
9. นางสาวศุภิสรา  มณีรัตน์
10. นายโชติวิชช์  วรเดช
 
1. นางสาวอรพรรณ  อาสนวิเชียร
2. นางแพรวพรรณ  เรืองแก้ว
3. นางสาวศศิธร  ชุมอินทอง
 
220 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวกะรัต  ฤทธิ์โต
2. นายต่อตระกูล  อุ่่นเมือง
3. นายนภดล  สุทธิโพธิ์
4. นายปิยะวุฒิ  ราชเมืองขวาง
5. นางสาวมุทิตา  ทินณรงค์
6. นายอนุกูล  ถวิลวรรณ์
7. นางสาวเบญจมาศ  ศรีเอียด
8. นางสาวเพ็ญพิชชา  ชูจางหวาง
 
1. นางขวัญชนก  มาลยาภรณ์
2. นางมณฑิตา  สังขรัตน์
 
221 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เทพคง
2. เด็กหญิงชลิสา  ไชยทองรักษ์
3. เด็กหญิงดาริกา  เลื่อนแป้น
4. เด็กหญิงพิมลนาฏ  ปั้นแก้ว
5. เด็กหญิงมัณฑิตา   บุญปก
6. เด็กหญิงศุภดา  เกื้อกูล
7. เด็กหญิงอังคณา   จันทร์เพชร
8. เด็กหญิงเจนจิรา  ชูมนต์
 
1. นางวิภารัตน์  ลักษโณสุรางค์
2. นางสาวกรกนก  เอมวัฒน์
3. นางสาวบุญรสา  มากชู
 
222 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงกมลธิดา  หลำชู
2. เด็กหญิงกรกนก  พรหมณี
3. เด็กหญิงกฤษณธร  มณีสว่าง
4. เด็กหญิงกันต์ธิดา  เสนาจันทร์
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สังข์ทอง
6. เด็กหญิงณัฐธริกา  เสาวภายนต์
7. เด็กหญิงณัฐริกา  วาโย
8. เด็กหญิงธัญชนก  เขียวจีน
9. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุดดี
10. เด็กหญิงวาสนา  จันทร์ดี
11. เด็กหญิงอรัชพร  เกื้อหนุน
12. เด็กหญิงอารียา  จิตตะมะเส
 
1. นางสาวสุภาพร  ศรีสุวรรณ์
2. นางชอ้อน  อภัยจิตต์
3. นายธนรัฐ  เกื้อหนุน
 
223 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวขวัญกมล  หนูสี
2. นายณัฐวัตร  ย่องเส้ง
3. นางสาวมนัญชยา  ทองร่วง
4. นางสาวมาศิริ  พิจิตบรรจง
5. นางสาววรวลัญช์  ไชยบัณฑิต
6. นางสาววริษฐา  ขวัญสง่า
7. นางสาวศวรรยา  ลือชัย
8. นางสาวศุภิสรา  มณีรัตน์
9. นางสาวสายแพร  ลายทิพย์
10. นายอนันตสิทธื์  เพ่งเล็ง
 
1. นางสาวอรพรรณ  อาสนวิเชียร
2. นางแพรวพรรณ  เรืองแก้ว
3. นางสาวศดานันท์  รักราวี
4. นางสาวศศิธร  ชุมอินทอง
 
224 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวจตุพร  ทองกัญญา
2. นางสาวจุฑามาศ  จูสุข
3. นางสาวธนพร  ศูตรแก้ว
4. นางสาวธันยพร  แสงเกื้อหนุน
5. นางสาวภัทราพร  อำภัยฤทธิ์
6. นางสาวอาทิตยา  ขวัญแก้ว
 
1. นางสาวสุภาพร  ศรีสุวรรณ์
2. นางชอ้อน  อภัยจิตต์
3. นายธนรัฐ  เกื้อหนุน
 
225 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงหราพิชากร 1. เด็กหญิงกรกนก  ช่วยเทศ
2. เด็กหญิงจันจิรา  ไวยกูล
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  กลิ่นเพชร
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  จีนศรีพานิช
5. เด็กหญิงนฤมล  เกื้อคลัง
6. เด็กหญิงพัชริดา  เส็นบัตร
7. เด็กหญิงฟิรดาวส์  โสบผอม
8. เด็กหญิงสิริพรรษา   สิงห์อินทร์
9. เด็กหญิงอมราวดี   สะแหละ
10. เด็กหญิงเปียทิพย์  เกตุบุตร
11. เด็กหญิงเสาวภา  สงแช้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันวิษา  กรดสัน
2. นายธัชนนท์  ขวัญปลอด
3. นางธิดารัตน์  หมีนปาน
4. นางสาวโศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง
 
226 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  กาวชู
2. เด็กหญิงผกาวดี  ขันธสังข์
3. เด็กหญิงพชรพร  แสงจันทร์
4. เด็กหญิงวรวลักษณ์  พูลเกิด
5. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชูแก้ว
6. นางสาวอภิญญา  สงศรีอินทร์
7. เด็กหญิงอลิสา  ชูแก้ว
8. เด็กหญิงเพชรดาว  บุญสนิท
 
1. นางสาวอรพรรณ  อาสนวิเชียร
2. นางแพรวพรรณ  เรืองแก้ว
3. นางสาวศดานันท์  รักราวี
4. นางสาวศศิธร  ชุมอินทอง
 
227 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวทิพยาภรณ์  วินทานุกูล
2. นางสาวธัญญมณฑน์  สมันนุ้ย
3. นางสาวพรรณนารา  ชุมนุม
4. นางสาวมนัญชยา  ทองร่วง
5. นางสาวมาศิริ  พิจิตบรรจง
6. นางสาววริษฐา  ขวัญสง่า
7. นางสาวศวรรยา  ลือชัย
8. นางสาวศุภิสรา  มณีรัตน์
 
1. นางสาวอรพรรณ  อาสนวิเชียร
2. นางแพรวพรรณ  เรืองแก้ว
3. นางสาวศดานันท์  รักราวี
4. นางสาวศศิธร  ชุมอินทอง
 
228 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวจิรารัตน์  ฉ้วนกลิ่น
2. นางสาวชฎาพร  ชูกลิ่น
3. นางสาวชัญญานุช  เขียวจีน
4. นางสาวชุติมน  เพชรคง
5. นางสาวชุติมา  เพชรคง
6. นางสาวปริยาพัชร  ดวงภักดี
7. นางสาววริศรา  อาจสามารถ
8. นางสาวเกวลิน  สังข์สิงห์
 
1. นางมณฑิตา  สังขรัตน์
2. นางขวัญชนก  มาลยาภรณ์
3. นายศรัณยู  ทองรุด
 
229 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวกฤษณา  อินเหมือน
2. นางสาวกุลยา  คงมี
3. นางสาวชัญญานุช  สังข์ศิริ
4. เด็กหญิงณัฐชา  จันทร์เลื่อน
5. เด็กชายทักษะ  นุ่นจอก
6. นางสาวนฤภร  สุวรรณ
7. นางสาวฟองขวัญ  มังสังข์
8. เด็กหญิงอนันตญา  บุญจันทร์
9. เด็กชายอาชาศริส  นาคขาว
10. เด็กชายเบญญาภา  ยั่งยืน
 
 
230 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฎติฟา  ชูศรี
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองขาว
3. เด็กหญิงทัศยา  แก้วเกลี้ยง
4. เด็กหญิงนันทิชา  ศรีสุวรรณ์
5. เด็กหญิงปิยนุช  พรหมบุญทอง
6. เด็กหญิงศิริวรรรณ  แก้วหนูนวล
7. เด็กหญิงอรอนงค์  แก้วหนูนวล
8. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ขำผุด
 
1. นายธีรศักดิ์  กล่อมเกลี้ยง
2. นางสาวปิยะดา  บุญเดช
3. นายวิทวัส  ไฝ่ฝัน
 
231 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวกันติชา  เพชรบรรจบ
2. นางสาวกุลิสรา  คงแข็ง
3. นางสาวจินดาพร  ฟางแสง
4. นางสาวฐิติมา  รักร่วม
5. นางสาวภัทรวดี  เลียดรักษ์
6. นางสาวภัทราวดี  กิ้มแก้ว
7. นางสาวศนิ  รักษา
8. นางสาวอริสา  มิเจือ
 
 
232 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. เด็กชายทิชานนท์  ชูเชิด
2. เด็กชายศรรตวรรษ  สุวรรณรัตน์
3. เด็กชายศิรชัช  สังข์ชาติ
4. นายสุกฤษ  ชูศักดิ์
5. เด็กชายเกรียงศักดิ์  คณาวุฒิ
 
1. นายสุภาพ  พงศาปาน
2. นายวิมล  อภัยรัตน์
 
233 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายกันตณพล  บัวศรี
2. นายจามินทร์  คงเผือก
3. นายชนาภัทร  กุ้งหลุ่ย
4. นางสาวรุ่งนภา  หนูสุข
5. นายเอกสิทธิ์  ทิพย์ภักดี
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
2. นายวีระ  อินทรเพชร
 
234 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  จันทรัตน์
2. นางสาวปานทิพย์  มุสิกสินธุ์
 
1. นายคำนึง  หนูพลอย
 
235 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงศรีญาณกานต์  ช่วยวงศ์
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  หนูพิชัย
 
236 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  หนูพลับ
 
1. นางถนอม  พันธรัตน์
 
237 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 81.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นางสาวเนตรนภา  มาสุข
 
1. นางถนอม  พันธรัตน์
 
238 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 88.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวจิตประภัสสร  วิจิตรพันธ์
 
1. นางสาวสุวลักษณ์  แสงใส
 
239 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงดลยา  บุบผะเรณู
 
1. นางประภา  บำรุงเสนา
 
240 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงอรธิรา  ชูกิจ
 
1. นางสาวจรรยา  ชูเมฆ
 
241 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายนรรถพล  ยั่วจิตร
 
1. นางอุทัยวรรณ  ภูนุชอภัย
 
242 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวแกมมณี  วรรณะ
 
1. นางสุมาลี  บุญพรานชู
 
243 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายอัคค์ณัฐ  คงประสิทธ์
 
1. นางปัณฑิตา  ไกรทอง
 
244 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นายรพีพงศ์  เพชรขวัญ
 
1. นางศิริ  สุขกรี
 
245 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นายมงคล  คงสกุล
 
1. Mr.Lugman  Khakim
 
246 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวธมลวรรณ  นวลพุฒ
 
1. นางสาวณัฐนิชาช์  อินทร์เหมือน
 
247 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายกิตติทัช  ปลอดขลิบ
2. เด็กชายปานเด่น  ปานดำ
3. เด็กชายพุทธบุตร  สวัสดีประเสริฐ
4. เด็กหญิงอธิชา   สังข์ผุด
5. เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์ผลึก
 
1. นางสิริวรรณ  นนตรี
2. นายธรรมธารา  วังวิวัฒน์ขจร
 
248 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงหราพิชากร 1. เด็กหญิงปาริชาต  จันทร์เทพ
2. เด็กหญิงพัณณิตา   อินนุรักษ์
3. เด็กชายวรพล  สุภาพาส
4. เด็กหญิงอพัชนิภา  คงสุด
5. เด็กหญิงโสมภัทร  รัตน์ทอง
 
1. นายปภังกร  ธนันณัฐภัค
2. นางวรรณทัย  เพชรภักดี
 
249 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวกชนันท์  จันทร์ดำ
2. นางสาวนฤมล  ซุ้ยขาว
3. นางสาววริศา  ไภยจินดา
4. นางสาวสุภัสสรา  คงสง
5. นางสาวสุมิตา  สีหาบง
 
1. นางคณิตา  สุวรรณโณ
2. นางอุทัยวรรณ  ภูนุชอภัย
 
250 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นางสาวจิรภิญญา  พุทธสวัสดิ์
2. นายชินภัทร  เหรียญขำ
3. นางสาวรวงข้าว  คงหนู
4. นายสหรัฐ  เจ้ยแก้ว
5. นางสาวสุภาวดี  ปานเเก้ว
 
1. นางสาวญาณิดา  ยิ้มด้วง
2. นางวิลาวัณย์  อ่อนแก้ว
 
251 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวนฤมล  บุญกำเหนิด
2. นางสาวสิริรัตน์  ชูดวง
 
1. นางสาวธนารีย์  พันธ์เศรษฐ์
2. นางสาวสุภาวดี  จันเกื้อ
 
252 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงชนิสรา  ศรีชูทอง
2. เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์เมธา
 
1. นางสาวปิยวรรณ  รอดยัง
 
253 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวนารีรัตน์  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวอทิตยา  ชุมนุม
 
1. นางสาวปิติมา  พิพัฒน์รัตนเสรี
 
254 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวญาสุมินทร์  เกิดเอียด
2. นางสาวศุภิสรา  ย้อยมาก
 
1. นางสาวธนารีย์  พันธ์เศรษฐ์
2. นางสาวสุภาวดี  จันเกื้อ
 
255 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงธันญชนก  ชูตั้งต้น
2. เด็กหญิงปริณดา  บัวหนู
 
1. นายเฉลียว  ปราบพารา
2. นางจรวย  ชูช่วย
 
256 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงฐิติชญา  นิศวอนุตรพันธ์
2. เด็กชายยศวิชญ์  ขาวทอง
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันเกื้อ
2. นางสาวธนารีย์  พันธ์เศรษฐ์
 
257 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายสิปปกร  เชียวภู่
2. นางสาวสุนิสา  ปฏิสุวรรณ
 
1. นายเฉลียว  ปราบพารา
2. นางพิมพ์พิศา  สังฆะประดิษฐ์
 
258 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวธันยพร  ใหม่วัด
2. นายนัฐพงษ์  นักการรอง
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันเกื้อ
2. นางสาวธนารีย์  พันธ์เศรษฐ์
 
259 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาววรดา  อินเจียม
2. นางสาวสิริยากร  ดีช่วย
 
1. นางสายทาน  อักษรทอง
 
260 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  ชูบัวขาว
2. นางสาวปองทิพย์  ร่มหมุน
 
1. นางสาวจาริยา  เกื้อกอบ
 
261 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นางสาวชลิดา  หิรัญวรพล
 
1. นางสาวจารุพรรณ  ทิพยศุภลักษณ์
 
262 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวกัลยาณี  ถาวรานุรักษ์
2. นางสาวชรัญพร  สมมาตร
3. นางสาวภัทรวดี  กองทรัพย์
4. นายภานุวัฒน์  ศรีทองมา
5. นางสาวอวัศยา  แสงจันทร์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  รอดยัง
 
263 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวฉันท์ชนก  ฐานานุกรม
2. นายทีปังกร  วิวัฒนะชัยแสง
3. นายพรพิพัฒน์  เกษมศรี
4. นางสาวอธิชา  คำเสน
5. นางสาวเกสราพรรณ  เสนแก้ว
 
1. นายเฉลียว  ปราบพารา
2. นางจรวย  ชูช่วย
 
264 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กชายฆภูบดี  ใจมีธรรม
2. เด็กหญิงทิพย์วิมล  เหมพันธ์
3. เด็กชายธีปกรณ์  หนูนัง
4. เด็กชายธีรวุฒิ  ชูแดง
5. นายอุมารินทร์  ดำแก้ว
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันเกื้อ
2. นางสาวธนารีย์  พันธ์เศรษฐ์
 
265 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายกษิดิศ  วุ่นนุรักษ์
2. นางสาวนันทวดี  ขุนนุ้ย
3. นายภัทรเดช  รักชาติ
4. นางสาววัลภา  วงษ์ศิริ
5. นายศุภณัฐ  หนูฤทธิ์
 
1. นางสาววิรัตน์  จิตเนียม
 
266 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวจิระภัทร์  โสดแก้ว
2. นายภูวเดช  บุญคงแก้ว
 
1. นางสาวปิติมา  พิพัฒน์รัตนเสรี
 
267 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวฉัตรกมล  จันทะระ
2. นางสาวธัญภา  นิลพฤกษ์
 
1. นางสาวนิรามัย  สัจจะบุตร
 
268 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายสิรวิชญ์  วิริยธรรมโสภณ
2. เด็กชายสุเมธ  ยอดราช
 
1. นางรัตนาพร  จันทร์ดำ
 
269 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงสลินดา  ณ รังษี
2. เด็กหญิงสุปริญญา  แก้วไข่
 
1. นางสมพิศ  เพ็ชรอ่อน
2. นางอรสา  ชูรักษ์
 
270 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นางสาวชยุดา  สมาคม
 
1. นางสาวญาณิดา  ยิ้มด้วง
 
271 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นายชัยลักษณ์  วระกาญจน์
 
1. นางสมพิศ  เพ็ชรอ่อน
 
272 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายกนกพงศ์  ไชยกาฬ
2. นายกฤษณพล  สัจจะบุตร
3. นายณัฐปคัลภ์  จันทร์เทพ
4. นางสาวณัฐวลัญช์  ชัยฤทธิ์
5. นางสาวนวภรณ์  คำแย้ม
6. นางสาวปิ่นมุกข์  รัตรพันธ์
7. นายวรวิช  เส็นบัตร
8. นายอัครพล  โคแหละ
 
1. นายสมมาตร  เขมะชัยเวช
2. นายสมศักดิ์  ขาวสุด
3. นายเบญจมินทร์  นิระโส
 
273 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายกฤตเมธ  เอี่ยมระยับ
2. นายฌานพล  วิโสจสงคราม
3. นายทรงพล  เอียดแจ่ม
4. นายธนาวัฒน์  หนูแดง
5. นายพีรธัช  สุกใส
6. นายสัตยา  เรืองพูน
 
1. นางเตือนใจ  วิโสจสงคราม
2. นายวิสุทธิ์  ทองช่วย
3. นางสาวเพชรรัตน์  รัตนพันธ์ุ
 
274 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายจรูญศักดิ์  ทองด้วง
2. นางสาวจุฑาภรณ์  หนูสุวรรณ์
3. นายทวิภาค  แซ่ฟุ้ง
4. นายธนภัทร  ช่วยดำ
5. นายพลวัต  ขุนชิด
6. นายพัทธดนย์  บุญยัง
7. นางสาวพิชญาภา  ศรีนวลพุฒ
8. นางสาวพิชามญชุ์  นมรักษ์
9. นางสาวยุวเรศ  ไล่กสิกรรม
10. นายรัฐวิทย์  กิตตินนทิกร
 
1. นายนพดล  หมัดยาซา
2. นางสาวสรินนาถ  ชูแก้ว
 
275 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวกมลชนก  กลิ่นนุ่น
2. นายกรณ์ดนัย  แหละหีม
3. นางสาวกษมา  ชูสังข์
4. นางสาวกัญญ์วรา  ดำส่งแสง
5. นางสาวณัฐสุดา  สุขเอียด
6. นางสาวณิชารีย์  บัวเผียน
7. นางสาวภาษิตา  ณ ภิบาล
8. นางสาวสุพรรษา  เพชรขวัญ
9. นางสาวสุภาภรณ์  อินญาญาณยศ
10. นางสาวอัยรา  ครุฑธามาศ
 
1. นายยุทธนา  ศรีวิโรจน์
2. นางอรุณ  ศรีวิโรจน์
3. นางเยาวลักษณ์  ศรีทวี
 
276 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เทพชนะ
2. เด็กหญิงวรกานต์  ขุนเรนภักดี
3. เด็กหญิงอธิชา  บุญทะปัญญา
4. เด็กหญิงอรฤดี  ปานทอง
5. เด็กหญิงเกวลิน  คงเจือ
 
1. นางอุไรวรรณ  กิตตินนทิกร
2. นางลััดดา  วุฒิพงศ์
 
277 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85.625 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. นางสาวณัฐธิดา  ปอสุวรรณ์
2. นายทิวานนท์  จันทร์สุข
3. นายพิรศักดิ์  อุปวิโรจน์
4. นางสาวศิรินภารัตน์  มุสิกพันธ์
5. นางสาวเสาวลักษณ์  มากแสง
 
1. นางอุไรวรรณ  กิตตินนทิกร
2. นางลััดดา  วุฒิพงศ์
 
278 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เพชรตีบ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  อ่อนกล้า
3. เด็กหญิงอริสา  ยิ้มแก้ว
 
1. นางเนาวรัตน์  บุตรกลัด
2. นางสาววันวิสาข์  ด้วงสีนวล
 
279 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  บุญช่วย
2. เด็กหญิงสุณัฐชา  เพ็ชรปาล
3. เด็กหญิงอริสา  แม่งเมือง
 
1. นางเกศรา  อัครบวร
2. นางสาวภานุช  ไชยพันธ์
 
280 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. นางสาวมานิดา  ขาวสังข์
2. นางสาววรรณดี  ฤทธิรงค์
3. นางสาวเกษราภรณ์  ชูด้วง
 
1. นางทิพวรรณ  ทองขาว
2. นางชัชฎาวรรณ  เรืองติก
 
281 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวกวิสรา  ชนะพาล
2. นางสาวนัทธมน  ชนะสิทธิ์
3. นางสาววรรณวิศา  เบ็ญฤทธิ์
 
1. นางวรรณี  ด้วงเอียด
2. นางสาวกรภัทร์  ชูสุดรักษ์
 
282 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรรังสิต 1. เด็กหญิงภรภัทร  สงขาว
2. เด็กหญิงศรุดา  นิ่มวุ่น
3. เด็กหญิงอรปรียา  บัวศรี
 
1. นางวไลพร  เพชรจำรัส
2. นางจำรัส  หนูหลง
 
283 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวจันจิรา  ไชยเสนะ
2. นางสาวอรอนงค์  ประดิษฐ์วงค์กุล
3. นายไตรมงคล  ยิ้มแก้ว
 
1. นางอรุณ  ศรีวิโรจน์
2. นางเยาวลักษณ์  ศรีทวี
 
284 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรรังสิต 1. นางสาวณัฐธิดา  วัชรจิรโสภณ
2. นางสาวธันยชนก   จ่ายแจก
3. นางสาวศศิกานต์  หรนเส็น
 
1. นางวไลพร  เพชรจำรัส
2. นางจำรัส  หนูหลง
 
285 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวปิยมาศ  ทองบัว
2. นางสาวพิมล  เฉลิมสุข
3. นางสาวศศิธร  ผลบุญ
 
1. นางอรุณ  ศรีวิโรจน์
2. นางเยาวลักษณ์  ศรีทวี
 
286 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์  รักชุม
2. เด็กชายเศรษฐศิริ  อุ่นเสียม
 
1. นางสาวขวัญศิริ  มีเสน
 
287 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงบุศริน  บุตตะ
2. เด็กชายศุภวิชย์  ปุญยานนท์
 
1. นางสุไหวเหราะ  สันหรีม
2. นายสันติชัย  เสมือนใจ
 
288 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ 1. เด็กชายณชนก  สิทธิกุล
2. เด็กชายอดิเทพ  มูลแก่น
 
1. นายวรพล  เรืองทอง
 
289 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. นายปรเมษฐ์  หนูศรี
2. นายสุเทพ  สงคราม
 
1. นางสาวมณฑิตา  แสงเดช
2. นางฟาริดา  ด้วงดล
 
290 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 1. นายชนกันต์  เสนีย์
2. นายสุทธิรักษ์  เพชรประคอง
 
1. นางนันทิดา  จันทรโชติ
 
291 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 1. นายณัฐพงษ์  พรหมบุญแก้ว
2. นายอิงกมล  พูลนวล
 
1. นายสิทธิกร  มาตนุมัต
 
292 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรรังสิต 1. นางสาวณิชชา  เพชรไข่
2. เด็กหญิงอริสา  บริรักษ์
 
1. นางฐาวนาตย์  ร่วมพันธ์
2. นางสดศรี  เศรษฐสุข
 
293 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายชัชวาล  ทองจันทร์
2. เด็กชายอโนชา  พราหมณ์นาค
 
1. นายสันติชัย  เสมือนใจ
2. นางสุไหวเหราะ  สันหรีม
 
294 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรรังสิต 1. นางสาวกัญญาพัชร  วุ่นชุม
2. นางสาวพิยดา  รักจันทร์
 
1. นายบุญเลิศ  สืบประดิษฐ์
2. นางฐาวนาตย์  ร่วมพันธ์
 
295 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. นายธีระภาพ  หนูเทพ
2. นางสาวรัตนภรณ์  ช่วยเพชร
 
1. นางสาวมณฑิตา  แสงเดช
2. นางฟาริดา  ด้วงดล
 
296 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงกัลยภรณ์   นิลพฤกษ์
2. นางสาวกีรติกาลป์  บุญส่งนาค
 
1. นายณัฐ  นนทะเสน
 
297 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายกิตตินาท  จันทร์แก้ว
2. นายอาณกร  นวลเกลี้ยง
 
1. นางสาวมณฑิตา  แสงเดช
2. นางฟาริดา  ด้วงดล
 
298 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กชายกษิดิษ  มีรุ่งเรือง
2. เด็กชายพชธร  พิบูลย์
 
1. นายจรัญ  แก้วชูช่วย
2. นางมุกดา  อรูณรังสี
 
299 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงสาริศา  หนูชู
2. เด็กหญิงสุพิชญา  อินนุพัฒน์
 
1. นายชาติ  อาษาชำนาญ
 
300 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กชายชนะพันธ์  สายชนะพันธ์
2. เด็กชายระพี  เดชดี
 
1. นายจรัญ  แก้วชูช่วย
2. นางเสาด๊ะ  หีมโตะเตะ
 
301 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. เด็กชายประภัสสร  ชัยพรม
2. เด็กชายวิธวินท์  มาละมัย
 
1. นางเกสร  มาละมัย
2. นายโชคชัย  มาละมัย
 
302 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายภัทรพล  ขาวคง
2. นายภ้ทรพร  ขาวคง
 
1. นางจินตนา  เหน็บบัว
2. นางจารุวรรณ  จุลพูน
 
303 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นายบุริศย์  ทองอยู่คง
2. นายศิวกร  แก้วชูเสน
 
1. นายจรัญ  แก้วชูช่วย
2. นางเสาด๊ะ  หีมโตะเตะ
 
304 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายณัฐปคัลภ์  ขุนจันทร์
2. นายสิริพงษ์  คงพ่วง
 
1. นายภูเบศวร์  หนูแก้ว
2. นางจินตนา  เหน็บบัว
 
305 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวพัฒนาวดี  ทองรอด
2. นางสาวเจนจิรา  ศิริรอด
 
1. นายจเร  เหมะรักษ์
2. นายสุทธนพ  ขำแก้ว
 
306 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายปิยะดนย์  มโนภักดี
2. นายอานนท์  อ๋องสกุล
 
1. นางสาวปรียฉัตร  คงฉิม
2. นางทัศนีย์  จันทรัตน์
 
307 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม 1. นางสาวปวิตรา  จตุเสน
2. นางสาวพัชริยา  ทองคำ
 
1. นายสมบัติ  ชูเล็ก
 
308 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายคเณศ  แววศักดิ์
2. เด็กชายณัฎฐ์  วิวัฒสวัสดินนท์
3. เด็กชายวิริทธิ์พล  ดวงจันทร์
 
1. นางวันทนีย์  หอยสกุล
2. นายวรธ  โสเจยยะ
 
309 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงกชกร  สิงห์สุวรรณ
2. เด็กหญิงกนกเลขา  เหมมัน
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  เกื้อมณี
 
1. นางสาวโรยทราย  เกียรติเดช
2. นางสุไหวเหราะ  สันหรีม
 
310 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายธัชนนท์  วิชัยกุล
2. นางสาวปียนาถ  ทองวิเศษ
3. เด็กชายพรทิพา  จันทร์สง่า
 
1. นายชาติ  อาษาชำนาญ
2. นางดาวใจ  เลียดรักษ์
 
311 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงหราพิชากร 1. นางสาวกรรณิกา  นวนไหม
2. นางสาวภัทรวดี  นวลเปียน
 
1. นางวนิดา  ดมเด็น
2. นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมจันทร์
 
312 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวสุจิรา  รักดี
2. นางสาวอภิษฎาพร  ทองร่วง
 
1. นายณัฐ  นนทะเสน
 
313 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายกฤตเมธ   ฉีดเกตุ
2. เด็กชายฉัตรชัย   เพชรเจียรนัย
3. เด็กชายณัฐดนัย   ชูกูล
 
1. นายภูเบศวร์  หนูแก้ว
2. นายวรธ  โสเจยยะ
 
314 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายจิรัฎฐ์   รัตนอาภรณ์
2. นายธนกฤต   ชูสวัสดิ์
3. นายปัณณ์ฑัต    เกลี้ยงแก้ว
 
1. นายภูเบศวร์  หนูแก้ว
2. นายวรธ   โสเจยยะ
 
315 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายนานิติ   หอยสกุล
2. เด็กชายบัญญพนต์   ไหมสุข
3. เด็กชายภูมิ   คงแก้ว
 
1. นายภูเบศวร์  หนูแก้ว
2. นางวันทนีย์  หอยสกุล
 
316 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายกายสิทธิ์   กิจเวช
2. นายปุรเชษฐ์   ชอบชื่น
3. นายสุวิจักขณ์  ซื่อตรง
 
1. นายภูเบศวร์  หนูแก้ว
2. นายอิทธิ  อินทสุวรรณ์
 
317 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายทัตเทพ  แสงเกื้อหนุน
2. เด็กชายนครินทร์  ไพชำนาญ
3. เด็กชายสหัสวัต  ปานทอง
 
1. นายปิยพงศ์  หนูดำ
2. นายอุรชาติ  หนูนุ่น
 
318 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชูดำ
2. เด็กชายชัยฤทธิ์  ไกรชุมพล
3. เด็กชายณัฐพล  มั่นคงคำ
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นายฐาวัฒน์ชัย  เลิศไกร
 
319 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นายณภัทร  หวานนุ่ม
2. นายธีรพล  โพธิ์ดง
3. นายภูวดล  วิจิตรโสภา
 
1. นายปิยพงศ์  หนูดำ
2. นายอุรชาติ  หนูนุ่น
 
320 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 1. นายจาริพัฒน์  ยินดี
2. นางสาวสุวรรณี  เรืองเพชร
3. นายอติรุจ  สัสดี
 
1. นางจินดาพร  หนูดำ
2. นางจิรภา  ชูกูล
 
321 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีทองหนู
2. เด็กหญิงวรกมล  แสนแปง
3. เด็กชายสญชัย  ฉิมรักษ์
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นางณิชารีย์  แกล้วทนงค์
 
322 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นางสาวพิมนภัส  พื้นกระจ่าง
2. นางสาวสุทธิดา  จันคงช่วย
3. นางสาวอังคณา  มุขสง
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นางณิชารีย์  แกล้วทนงค์
 
323 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จันทร์เกตุ
2. เด็กชายปณิธาน  สุวรรณพงศ์
3. เด็กชายศุภกิตต์  ชาตรี
 
1. นางรำไพ  บุณยะตุลานนท์
2. นายวิรัตน์  หวังปาน
 
324 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แสงทอง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ทองแก้ว
3. เด็กชายพุฒิเมธ  ยิ่งดำนุ่น
 
1. นายสำเริง  พุฒขาว
2. นางเกสร  มาละมัย
 
325 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 1. นายฮาซัน  รอดรวยรื่น
2. นายฮ่าสัน  พันธทอง
3. นายเพชรณรงค์  จาริยะ
 
1. นางรำไพ  บุณยะตุลานนท์
2. นายวิรัตน์  หวังปาน
 
326 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นายฐานิต  สุวรรณรัตน์
2. นายณัฐวุฒิ   รักเล่ง
3. นายวีรพงษ์    นิลณรงค์
 
1. นายโสภณ  อินทร์ภักดี
2. นายนิรันทร์ชัย  หนูวัน
 
327 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายกิตตินันท์  ขาวเกื้อ
2. เด็กหญิงปริฉัตร  เหมือนคง
3. เด็กชายพันธวัช  อินทรไพบูลย์
 
1. นายเอิบ  อักษรทอง
 
328 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. เด็กหญิงชนิสรา  มาเอียด
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  สัยเวศ
3. เด็กหญิงศุภสุตา  มาเอียด
 
1. นางบุญขันธ์  ศิลปนุรักษ์
2. นายธัมรง  หลวงคง
 
329 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. นางสาวณัฐสมา  คงศรี
2. นางสาวนุชนาศ  ศรีนุ่น
3. นางสาวสุกัญญารัตน์  ถิ่นแก้ว
 
1. นางถวิล  อุ้ยดำ
 
330 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวธยานี  มั่วเนี่ยว
2. นางสาวนภัสวรรณ  ตุงเหยต
3. นายพลวัต  ยอดเมฆ
 
1. นางวนิดา  อุไรรัตน์
2. นางมาลี  เพ็ชรตีบ
 
331 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไกรวัลย์
2. เด็กหญิงปณิตา  ไกรรักษ์
3. เด็กหญิงพัชราภา  ไกรวัลย์
4. เด็กหญิงวันวิสา  ประดิษฐ์นิพนธ์
5. เด็กหญิงสิริกร  เปียกลับ
6. เด็กหญิงสุวิภา  แสงสุวรรณ
 
1. นางวนิดา  อุไรรัตน์
2. นางปรียา  หนูเอียด
3. นางมาลี  เพ็ชรตีบ
 
332 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวุธ 1. เด็กหญิงชลิดา  ฉิมปาน
2. เด็กหญิงฐิติมา  เรืองพุธ
3. เด็กหญิงนัชชา  ศรีเกื้อ
4. เด็กหญิงนุชนาถ  โตนาค
5. เด็กหญิงปฐมาวดี  จันทร์สุข
6. เด็กหญิงมัลลิกา  พลายงาม
 
1. นางวริยา  สงเนียม
2. นางสาวกมลรัตน์  บุญเรือขาว
3. นางส่องแสง  อินทองแก้ว
 
333 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 1. นางสาวทิพวรรณ  วรรณะ
2. นางสาวบุปผา  เนียมเกตุ
3. นางสาวปัทมา  ไชยงาม
4. นายพงศ์นที  ปานเพชร
5. นางสาวมัลลิกา  ชูเชื้อ
6. นายสุเจตน์  ด้วงสุข
 
1. นางสุวลักษณ์  เกาะทอง
2. นางศรีสุดา  ปานชุม
 
334 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวณัฐนิฌา  นุชโร
2. นางสาวปนัดดา  คงทรัพย์
3. นางสาวพัชราวรรณ  หลิพันธ์
4. นางสาวสุธีรา  แซ่ดั่น
5. นายสุเมธ  แก้วจันทร์
6. นางสาวไอลดา  สวัสดี
 
1. นางวนิดา  อุไรรัตน์
2. นางปรียา  หนูเอียด
3. นางมาลี  เพ็ชรตีบ
 
335 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 1. เด็กหญิงพกาวรรณ  วุ้นแป้ง
2. เด็กหญิงรัชดา  สาโส๊ะ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พุฒซ้อน
 
1. นางรำไพ  บุณยะตุลานนท์
2. นางสาวนาฏยา  ชาตรี
 
336 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงชลดา  พานพงษ์
2. เด็กชายบพิธ  ขิตนาคินทร์
3. เด็กหญิงพรรณวษา  เพิ่มพูล
 
1. นางพัทธมน  ชูแก้ว
2. นายกำพล  เศรษฐช่วย
 
337 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวชนาพร  สุวรรณคีรี
2. นางสาวชนิตสิรี  ศรีสุนทร
3. นางสาวพิมพ์ชนก  แก้วดี
 
1. นางพรศรี  ชูสังข์
 
338 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  อินทนิล
2. นางสาวถิระดา  สายหนุน
3. นางสาววัชราภรณ์  เซ้งอิ้น
 
1. นางมณฑา  ฤทธิสุนทร
2. นางเพ็ญศรี  เรืองสุวรรณ
 
339 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 1. เด็กชายชุติพงศ์  จันแดง
2. เด็กหญิงธิดาทิพย์  จันแดง
3. เด็กชายโชติวัฒน์  เจ้ยแจ่มจันทร์
 
1. นายชอุ่ม  สุขรักษ์
2. นางจุลาพร  สุขรักษ์
 
340 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เพ้งหล้ง
2. เด็กหญิงปริญญา  บัวงาม
3. เด็กชายพิพัฒน์  สุริยะวงศ์
 
1. นายประเสริฐ  ประทุมศรี
2. นางประภาวดี  สัจจากุล
 
341 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์   โทขันธ์
2. นางสาวนภิศา  แสงสีดำ
3. นางสาววรรณศิริ  ไชยมนตรี
 
1. นางประภาวดี  สัจจากุล
2. นายประเสริฐ  ประทุมศรี
 
342 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 1. นายธันวา  ไชยหยู
2. นางสาวพรสิริ  รอดเดช
3. นางสาวศิลป์สุภา  ปัตตา
 
1. นายชอุ่ม  สุขรักษ์
2. นางฐายิกา  บัวผัน
 
343 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. เด็กชายภูมิภัทร  มากช่วย
2. นางสาวศิรดา  ปะธิตัง
3. นางสาวอัญมณี  แสงดำ
 
1. นางสาวนราวดี  หลิมศิริ
2. นางละออ  วัชราคม
 
344 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ตางจงราช
2. เด็กหญิงปณิดา  ขุนทอง
3. เด็กชายวิริยะ  เพ็งครุฑ
 
1. นางมณฑา  ฤทธิสุนทร
2. นางสาวยุพาพร   สิงหวงศ์
 
345 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวธิติมา  ชาตรี
2. นางสาวศศิวิมล  คงแก้ว
3. นางสาวไอลดา  เสือพริก
 
1. นางปรียา  หนูเอียด
2. นางมาลี  เพ็ชรตีบ
 
346 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวจุทามาส  เลื่อนจันทร์
2. นางสาวภัณฑิรา  จันทระ
3. นางสาวโสภาวดี  ชูพุ่ม
 
1. นางพรศรี  ชูสังข์
2. นางศรีโสภา  เมฆานุวงศ์
 
347 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญทิมา  มรรคาเขต
2. เด็กหญิงปฐวี  เพชรศรี
3. เด็กหญิงศุภิสรา  คงมาก
 
1. นางสาวพัชรี  แก้วประสิทธิ์
2. นางเสาด๊ะ  หีมโตะเตะ
 
348 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวบริมาศ  สงจันทร์
2. นางสาวปิยรัตน์  เรศประดิษฐ์
3. นางสาวพรลภัส  ขวัญศรี
 
1. นางกัญหา  ศรีหนารถ
2. นางจันทกานต์  คำจันทร์
 
349 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวกัญภิรมย์  ชูหวาน
2. นางสาวกันติชา  เจนชูบัว
3. นางสาวอุไรพร  พุ่มโพธิ์ฆัง
 
1. นางปรียา  หนูเอียด
2. นางเรณุ  เกิดแสงสุริยงค์
 
350 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.41 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวฉันสินี  ชูโชติ
2. นางสาวภารดี  พรหมมา
3. นางสาวสุชัญญา  บุญแข
 
1. นางสุมณฑา  หมวดมณี
2. นางสาวกันต์ฤทัย  แดงเอียด
 
351 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91.07 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรพินธ์  ทองปาน
2. เด็กหญิงภัทรีญา  ชุมวิโรจน์
3. เด็กหญิงเนตรฤดี  สอนแก้ว
 
1. นางเบญจวรรณ  รัตนะ
2. นายจรินทร์  ศรีโยธา
 
352 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวญาณิศา  เศียรอุ่น
2. นางสาวณัฐธิดา  ช่วยนิมิตร
3. นางสาวเมธิณี  จันทร์เพชร
 
1. นางอนงค์  เอียดคง
2. นางระเบียบ  สุทธิสังข์
 
353 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 1. นางสาวกาญจนา  บุญเรือง
2. นางสาวธัญจิรา  บัวแก้ว
3. นางสาววรรณฑณา  มงชู
 
1. นางลีลาวัลย์  พร้อมมูล
2. นางสุภัทร  คชวงศ์
 
354 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวพรรณพร  จุลพูล
2. นางสาววรดา  เพชรสุวรรณ
3. นางสาวโยษิตา  ฟองณวงศ์
 
1. นางอนงค์  เอียดคง
2. นางระเบียบ  สุทธิสังข์
 
355 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงญาดา  อักษรชู
2. เด็กหญิงนันทินี  สืบสม
3. เด็กชายพัชรพล  จันทร์เอียด
 
1. นายสฤษดิ์  เพชรเรืองสุด
2. นางอัญอร  จินดา
 
356 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  เจริญวิริยะเทพ
2. เด็กหญิงปวริศา  ทองนวล
3. เด็กหญิงสมชิตา  เกื้อคลัง
 
1. นางชลินาถ  อาษาชำนาญ
2. นางจงจิตร  นิลวงค์
 
357 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวกนกวรรณ  รัตนประพันธ์
2. นางสาวชวนขวัญ  เหล่าทอง
3. นางสาวทิพย์นภา  แซ่ลิ่ว
 
1. นายสฤษดิ์  เพชรเรืองสุด
2. นางอัญอร  จินดา
 
358 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายพัทดนย์  จันทรโชติ
2. นายภานุเดช  หนูกลับ
3. นางสาวรวิวรรณ  แสงจันทร์
 
1. นายสมศักดิ์  อรุณพันธ์
2. นางวาสนา  พิเคราะห์
 
359 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงสุชาดา  เรืองแก้ว
 
1. นางเฉลิมศรี  เซ้งอิ้น
 
360 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงหราพิชากร 1. เด็กชายราชัน  ดีช่วย
 
1. นางธิดารัตน์  หมีนปาน
 
361 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงหราพิชากร 1. เด็กชายพีรพัฒน์  หวัดแท่น
2. เด็กหญิงอนันดา  หมัดอาดัม
3. เด็กชายเดชาวัติ  อินนุรักษ์
 
1. นายนิคม  เพชรภักดี
2. นางดุจกาญจน์  วัฒนสุภากาญจน์
 
362 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายประกาย  ช่วยพิชัย
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
363 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงปรียารัตน์  ริยาพันธ์
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  จิตติ
 
364 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายปารเมศวร์   ประทุมสุวรรณ
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  จิตติ
 
365 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. นายรัตนพล  หนูด้วง
 
1. นายวินิชย์  ทองประศรี
 
366 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวฮันจีน่า  เจะเหาะ
 
1. นางสาวสุธาสินี  ทองแก้ว
 
367 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงหราพิชากร 1. นางสาวธนัตดา  คุ้มเอียด
 
1. นายธัชนนท์  ขวัญปลอด
 
368 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ขุนทอง
2. เด็กหญิงสุชาดา  เรืองแก้ว
 
1. นางเฉลิมศรี  เซ้งอิ้น
2. นายสุทธนพ  ขำแก้ว
 
369 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายพชรพล  ไกรแก้ว
2. เด็กชายรัชชานนท์  ไชยหาญ
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  นกทวี
2. นางสาวสุวดี  ทองโอน
 
370 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. เด็กชายณัฏฐากร  ด้วงสังข์
2. นางสาววราดา  ตราหนู
 
1. นายวินิชย์  ทองประศรี
2. นางละออ  วัชราคม