งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 11 (สพม. เขต11) กลุ่ม 1 ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ!!!    จากศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 
 
รายการแข่งขัน 
     * การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน *  
   
       ขอให้คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน ติดต่อรับรายงานผลการดำเนินงานสภานักเรียน ได้ที่ครูจิตราวัฒน์ อภิรัฐวงศ์
ณ โรงเรียนบ้านนาสาร ในวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2560
--------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ!!!    จากศูนย์การแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 
 
ตารางการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลง
 
คลิกที่นี่
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ประกาศ!!!    จากศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 
 
ตารางการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลง
 
คลิกที่นี่
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2560
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ!!!    จากศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 
 
รายการแข่งขัน 
     * การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน *  
   
       กำหนดส่งรูปเล่ม 5 เล่ม ภายในวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น.
ณ โรงเรียนบ้านนาสาร
 
ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศเพิ่มเติมจากศูนย์การแข่งขัน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ !!!

 
 
รายการแข่งขัน 
     * การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ทุกประเภท *  
   
       กำหนดส่งรูปเล่มภายในวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
 
ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2560  
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ประกาศ !!!
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ศูนย์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี)
 
  • การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้นม.ปลาย
 
  • การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้นม.ปลาย
  • การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ต้นม.ปลา
     ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดทำรายงานส่งตามรูปแบบการเขียนรายงานที่กำหนดไว้ในเกณฑ์การ แข่งขันของรายการดังกล่าว จำนวน 6 ชุด ล่วงหน้าก่อนแข่งขัน โดยจัดส่งโดยตรงที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
หากส่งล่าช้ากว่ากำหนดจะส่งผลกับการแข่งขันต่อโรงเรียนของท่าน แล้วแต่ดุลยพินิจของ
คณะกรรมการตัดสินรายการดังกล่าว
 
** ส่งภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560
ส่งได้ช้าสุดไม่เกินวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 12.00 น. **
เนื่องด้วย วันที่ 1 กันยายน 2560 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันจะมาตรวจรับรูปเล่มก่อนการแข่งขันล่วงหน้า 
 
กรุณาส่งถึง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่) 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 88 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ประกาศ !!!  
   
ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โรงเรียนบ้านนาสาร)
 
  • ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการ และกรรมการตัดสินการแข่งขัน ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (ฉบับร่าง) เข้าประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการแข่งขัน  ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ โรงเรียนบ้านนาสาร
ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ประกาศคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
*********************************************************************
(การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น)
(การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์)
(E-book) 
(Web Editor)
(Web Applications)
(การตัดต่อภาพยนตร์)
 
CPU Core i5-4460 3.20 GHz
RAM 4 GB
HDD 1 TB
DVD RW
OS Windows 7 64 bit
Google Chrome,Mozilla Firefox,FileZilla รุ่นล่าสุด
*********************************************************************
(การออกแบบสิ่งของเครื่อง)
(Text Editor)
(การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์)
 
CPU Core 2 DUO E8400  3.00 GHz
RAM 2 GB
DVD RW
OS Windows 7 64 bit
Google Chrome,Mozilla Firefox,FileZilla รุ่นล่าสุด
*********************************************************************
หมายเหตุ ควรเตรียมโปรแกรมมาด้วยเพื่อป้องกันโปรแกรมในเครื่องไม่สมบูรณ์
ข้อชี้แจงในการเข้าแข่งขัน
- การนำโปรแกรมมาลง ให้ใช้เป็น CD / DVD เท่านั้น
- ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าในสนามแข่งขัน
____________________________________________________________________
 
กรณีแก้ไข
 
  • การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน 
 
กรณีเปลี่ยนตัว
 
  • การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว (หนังสือ 1 ฉบับ ต่อ 1 กิจกรรม)  ลงในระบบ ผู้ดูแลระบบจะดำเนินการแก้ไขให้เอง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน 
 
Download เอกสารที่เกี่ยวข้องกรณีเปลี่ยนตัว
 
   - แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน 
 
   - แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
 
   **หมายเหตุ : ทั้งกรณีการแก้ไขและกรณีเปลี่ยนตัวของโรงเรียน จะต้องดำเนินการ
   ให้แล้วเสร็จภายใน  วันที่ 
22 สิงหาคม 2560

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ประกาศ !!!  
ศูนย์พัฒนากลุ่มการเรียนรู้ สาระการงานอาชีพ
(ศูนย์โรงเรียนเวียงสระ)
รายการแข่งขัน   
  • การประกวดโครงงานอาชีพ ม.ต้น/ม.ปลาย
 

ให้ทุกโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จัดส่งรายงานโครงการอาชีพ จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น ให้คณะกรรมการล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ก่อนการแข่งขัน เพื่อประกอบการพิจารณาแพร่ โดยจัดส่งโดยตรง หรือทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน EMS  ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560
 
 
  กรุณาส่งถึง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่)  โรงเรียนเวียงสระ  412 หมู่ 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ประกาศ !!!  
ศูนย์การแข่งขัน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รายการแข่งขัน 
     * การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ก) ม.ต้น/ม.ปลาย  
       ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมเตรียมกระดานไม้สมการคณิตศาสตร์และ
นาฬิกาจับเวลามาเอง
 
   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
ประกาศ !!!  
   
 
ศูนย์การแข่งขัน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 
   
  รายการแข่งขัน   
   
     * การประกวดภาพยนต์สั้น ม.ต้น/ม.ปลาย
 
      ให้ทุกโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จัดส่งไฟล์ผลงาน
จำนวน 5 ชุด ให้คณะกรรมการก่อนการแข่งขัน
โดยจัดส่งโดยตรงหรือทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน EMS

 
  ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560
 
 
  กรุณาส่งถึง 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่) 
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี  หมู่ 4 บ้านมะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 11.51 น.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  ประกาศ !!
ศูนย์พัฒนากลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนรวม
(ศูนย์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา)
     กำหนดชื่อเรื่องการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา/ประเภทบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ/ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้
   ♦  การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  
   ♦  วิถีชีวิตไทย  
   ♦  รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม  
   ♦  การประหยัดพลังงาน  
   ♦  โรงเรียนของฉันในอนาคต  
   ♦  คอมพิวเตอร์ในอนาคตตามจินตนาการของนักเรียน  
ข้อมูล ณ วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560  
----------------------------------------------------------------------------------------  
 
    
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
 
---------------------------ระดับเขตพื้นที่---------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 7 - 15 ส.ค. 60 
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  16 ส.ค. 60 
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 17 - 22 ส.ค. 60
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  30 ส.ค. 60 เป็นต้นไป
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 6 - 8 ก.ย. 60 
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 25 ก.ย.60 เป็นต้นไป
---------------------------ระดับภาคใต้- v                         ---------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 1 พ.ย.-20 พ.ย. 60
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 21-26 พ.ย. 60
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 27 พ.ย.-1 ธ.ค. 60
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 2-4 ธ.ค.  60
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 6 ธ.ค. 60 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19-21 ธ.ค.60
------------------------------ระดับชาติ-----------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 ก.พ.61
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 31
จำนวนทีม 1,702
จำนวนนักเรียน 4,022
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,482
จำนวนกรรมการ 1,548
ครู+นักเรียน 6,504
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,052
ประกาศผลแล้ว 214/220 (97.27%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 9
เมื่อวาน 37
สัปดาห์นี้ 108
สัปดาห์ที่แล้ว 394
เดือนนี้ 1,363
เดือนที่แล้ว 896
ปีนี้ 8,665
ทั้งหมด 255,636