งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ!!!    จากศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 
 
รายการแข่งขัน 
     * การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน *  
   
      ขอให้คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน ติดต่อรับรายงาน
ผลการดำเนินงานสภานักเรียน ได้ที่ครูจิตราวัฒน์ อภิรัฐวงศ์
ณ โรงเรียนบ้านนาสาร ในวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
 
                            ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2560
-----------------------------------------------------
 
 

ประกาศ!!!    จากศูนย์การแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 
 
ตารางการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลง
 
คลิกที่นี่
 
 
             ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น.
----------------------------------------------------------------------------------- 

ประกาศ!!!    จากศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 
ตารางการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลง
คลิกที่นี่
 
 
                                                     ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2560 
---------------------------------------------------------------------

ประกาศ!!!    จากศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 
 
รายการแข่งขัน 
     * การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน *  
   
     กำหนดส่งรูปเล่ม 5 เล่ม ภายในวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น.
ณ โรงเรียนบ้านนาสาร
 
                                           ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560
--------------------------------------------------------------------------------------- 

ประกาศเพิ่มเติมจากศูนย์การแข่งขัน

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ !!!

 
 
รายการแข่งขัน 
     * การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ทุกประเภท *  
   
       กำหนดส่งรูปเล่มภายในวันที่ 1 กันยายน 2560
ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
                                                     ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2560  
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ประกาศ !!!
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ศูนย์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี)
 
- การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้นม.ปลาย  
- การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้นม.ปลาย
- การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ต้นม.ปลา
     ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดทำรายงานส่งตามรูปแบบการเขียนรายงานที่กำหนดไว้ใน
เกณฑ์การแข่งขันของรายการดังกล่าว จำนวน 6 ชุด ล่วงหน้าก่อน
การแข่งขัน
 
โดยจัดส่งโดยตรงที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
EMS ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น 
หากส่งล่าช้ากว่ากำหนดจะส่งผลกับการแข่งขันโรงเรียนของท่าน
แล้วแต่ดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินรายการดังกล่าว
 
** ส่งภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560
ส่งได้ช้าสุดไม่เกินวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 12.00 น. **
เนื่องด้วย วันที่ 1 กันยายน 2560 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันจะมาตรวจรับ
รูปเล่มก่อนการแข่งขันล่วงหน้า 
 
กรุณาส่งถึง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่) 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 88 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
 
                                                     ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ประกาศ !!!  
   
ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โรงเรียนบ้านนาสาร)
 
- ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการ และกรรมการตัดสินการแข่งขัน
ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
(ฉบับร่าง) เข้าประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการแข่งขัน
ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ โรงเรียนบ้านนาสาร
ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560
-----------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
**************************************************************************
(การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น)
(การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์)
(E-book) 
(Web Editor)
(Web Applications)
(การตัดต่อภาพยนตร์)
 
CPU Core i5-4460 3.20 GHz
RAM 4 GB
HDD 1 TB
DVD RW
OS Windows 7 64 bit
Google Chrome,Mozilla Firefox,FileZilla รุ่นล่าสุด
**************************************************************************
(การออกแบบสิ่งของเครื่อง)
(Text Editor)
(การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์)
 
CPU Core 2 DUO E8400  3.00 GHz
RAM 2 GB
DVD RW
OS Windows 7 64 bit
Google Chrome,Mozilla Firefox,FileZilla รุ่นล่าสุด
 
**************************************************************************
หมายเหตุ ควรเตรียมโปรแกรมมาด้วยเพื่อป้องกันโปรแกรมในเครื่องไม่สมบูรณ์
ข้อชี้แจงในการเข้าแข่งขัน
- การนำโปรแกรมมาลง ให้ใช้เป็น CD / DVD เท่านั้น
- ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าในสนามแข่งขัน
_________________________________________________________________________
ประกาศ !!!  
ศูนย์พัฒนากลุ่มการเรียนรู้ สาระการงานอาชีพ
(ศูนย์โรงเรียนเวียงสระ)
รายการแข่งขัน   
  • การประกวดโครงงานอาชีพ ม.ต้น/ม.ปลาย
 

ให้ทุกโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จัดส่งรายงานโครงการอาชีพ
จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น ให้คณะกรรมการ
ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ก่อนการแข่งขัน เพื่อประกอบการพิจารณาแพร่ 
โดยจัดส่งโดยตรง หรือทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน EMS  
ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560

 
 
  กรุณาส่งถึง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่)  โรงเรียนเวียงสระ  
412 หมู่ 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190

 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560
-------------------------------------------------------------------------------------- 
ประกาศ !!!  
ศูนย์การแข่งขัน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รายการแข่งขัน 
     * การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ก) ม.ต้น/ม.ปลาย  
       ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมเตรียมกระดานไม้สมการคณิตศาสตร์และ
นาฬิกาจับเวลามาเอง
 
   
 ศูนย์การแข่งขัน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 
รายการแข่งขัน   
     * การประกวดภาพยนต์สั้น ม.ต้น/ม.ปลาย
      ให้ทุกโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จัดส่งไฟล์ผลงาน
จำนวน 5 ชุด ให้คณะกรรมการก่อนการแข่งขัน
โดยจัดส่งโดยตรงหรือทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน EMS
ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560
 
  กรุณาส่งถึง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่) 
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี  หมู่ 4 บ้านมะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
 
 ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 11.51 น.
 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
กรณีแก้ไข
 
- การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล 
ที่มี
พยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน 
 
กรณีเปลี่ยนตัว
 
- การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู โรงเรียนเป็นผู้ดำเนิน
การเปลียนตัวโดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว(หนังสือ 1 ฉบับต่อ 1 กิจกรรม)
ลงในระบบผู้ดูแลระบบจะดำเนินการแก้ไขให้เองและให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัว
ฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน 
 
Download เอกสารที่เกี่ยวข้องกรณีเปลี่ยนตัว
 
   - แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
 
   - แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
 
   **หมายเหตุ : ทั้งกรณีการแก้ไขและกรณีเปลี่ยนตัวของโรงเรียน 
จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  วันที่ 22 สิงหาคม 2560

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  ประกาศ !!!  
ศูนย์การแข่งขัน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 
- ​รายการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
ใช้สถานที่แข่งขัน ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2
 
รายการแข่งขัน   
  • โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น/ม.ปลาย
 
  • โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น/ม.ปลาย
 
ให้ทุกโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จัดส่งรายงาน จำนวน 6 ชุด
ให้คณะกรรมการล่วงหน้า 7 วันก่อนการแข่งขัน โดยจัดส่งโดยตรงหรือ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  EMS ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560

 
 
  กรุณาส่งถึง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่) 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 88 ถ.ดอนนก ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2560       
 
------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
รายการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
ใช้สถานที่  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 บริเวณสนามฟุตบอล


ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 17.50 น.
ศูนย์พัฒนากลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนรวม
(ศูนย์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา)
     กำหนดชื่อเรื่องการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา/ประเภทบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ/ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้
   ♦  การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  
   ♦  วิถีชีวิตไทย  
   ♦  รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม  
   ♦  การประหยัดพลังงาน  
   ♦  โรงเรียนของฉันในอนาคต  
   ♦  คอมพิวเตอร์ในอนาคตตามจินตนาการของนักเรียน
ข้อมูล ณ วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 12.06 น. 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
 
---------------------------ระดับเขตพื้นที่---------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 7–15 ส.ค. 60 
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  16 ส.ค. 60 
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 17-22 ส.ค. 60
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  30 ส.ค. 60 เป็นต้นไป
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 6 - 8 ก.ย. 60 
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 25 ก.ย.60 เป็นต้นไป
---------------------------ระดับภาคใต้- v                         ---------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 1 พ.ย.-20 พ.ย. 60
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 21-26 พ.ย. 60
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 27 พ.ย.-1 ธ.ค. 60
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 2-4 ธ.ค.  60
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 6 ธ.ค. 60 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19-21 ธ.ค.60
------------------------------ระดับชาติ-----------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 ก.พ.61


ณ ข้อมูลวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 10.57 น.
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 28
จำนวนทีม 1,341
จำนวนนักเรียน 2,922
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,971
จำนวนกรรมการ 1,480
ครู+นักเรียน 4,893
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,373
ประกาศผลแล้ว 193/216 (89.35%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 36
เมื่อวาน 76
สัปดาห์นี้ 230
สัปดาห์ที่แล้ว 665
เดือนนี้ 2,253
เดือนที่แล้ว 2,862
ปีนี้ 25,712
ทั้งหมด 199,239