งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน และบริเวณโดยรอบ
ระหว่าง วันที่ 12 - 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.ชพ.2 (อาคาร 2) 13 พ.ย. 2560 13.00-13.40
-
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 ห้องประชุม สพป.ชพ.2 (อาคาร 2) 13 พ.ย. 2560 13.40-14.00
-
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.ชพ.2 (อาคาร 2) 13 พ.ย. 2560 14.00-15.20
-
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
-
-
-
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.ชพ.2 (อาคาร 2) 13 พ.ย. 2560 15.20-16.20
-
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
-
-
-
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.ชพ.2 (อาคาร 2) 13 พ.ย. 2560 16.20-17.00
-
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
-
-
-
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.ชพ.2 (อาคาร 2) 14 พ.ย. 2560 09.00-09.40
-
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
-
-
-
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.ชพ.2 (อาคาร 2) 14 พ.ย. 2560 09.40-11.00
-
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
-
-
-
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.ชพ.2 (อาคาร 2) 14 พ.ย. 2560 11.00-12.00
-
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
-
-
-
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.ชพ.2 (อาคาร 2) 14 พ.ย. 2560 13.00-14.20
-
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
-
-
-
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.ชพ.2 (อาคาร 2) 14 พ.ย. 2560 14.20-15.20
-
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 ห้องประชุม สพป.ชพ.2 (อาคาร 2) 14 พ.ย. 2560 15.20-15.40
-
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.ชพ.2 (อาคาร 2) 14 พ.ย. 2560 15.40-16.30
-
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 ห้องประชุม สพป.ชพ.2 (อาคาร 2) 14 พ.ย. 2560 16.30-16.40
-
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
-
-
22 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
-
-
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
-
-
24 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
-
-
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.ชพ.2 (อาคาร 2) 14 พ.ย. 2560 16.40-17.00
-
26 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
-
-
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.ชพ.2 (อาคาร 2) 15 พ.ย. 2560 09.00-09.40
-
28 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
-
-
29 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน 14 พ.ย. 2560 14.10-16.00
-
30 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน 14 พ.ย. 2560 16.00-16.30
-
31 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
-
-
32 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน 15 พ.ย. 2560 08.30-09.40
-
33 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน 15 พ.ย. 2560 09.40-10.40
-
34 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน 15 พ.ย. 2560 10.40-13.00
-
35 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน 15 พ.ย. 2560 13.00-14.30
-
36 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน 15 พ.ย. 2560 14.30-15.45
-
37 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน 15 พ.ย. 2560 15.45-16.30
-
38 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน 13 พ.ย. 2560 09.00-10.45
-
39 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน 13 พ.ย. 2560 10.45-11.45
-
40 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน 13 พ.ย. 2560 11.45-12.45
-
41 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน 13 พ.ย. 2560 13.00-13.40
-
42 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน 13 พ.ย. 2560 13.40-15.00
-
43 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน 13 พ.ย. 2560 15.00-15.50
-
44 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน 13 พ.ย. 2560 15.50-17.00
-
45 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน 13 พ.ย. 2560 17.00-17.45
-
46 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน 14 พ.ย. 2560 10.30-12.30
-
47 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน 14 พ.ย. 2560 13.00-14.10
-
48 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน 14 พ.ย. 2560 17.00-18.00
-
49 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
-
-
-
50 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน 14 พ.ย. 2560 16.30-17.00
-
51 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางอุไร นบนุ่น โทร. 0924568686 นางจารุวรรณ ใจเพียร โทร. 0869607519
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]