งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2560

[ ทั้งหมด   29 ก.ย. 2560   30 ก.ย. 2560   1 ต.ค. 2560   2 ต.ค. 2560   3 พ.ย. 2560   4 พ.ย. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 29 ก.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 2 ห้อง 425 29 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 2 ห้อง 426 29 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 3 ห้อง 436 29 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารอุบลชาติ ชั้น 2 ห้อง 324 29 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารอุบลชาติ ชั้น 2 ห้อง 325 29 ก.ย. 2560 09.00-12.00
6 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 3 ห้อง 432 , 433 29 ก.ย. 2560 09.00-16.00
7 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 3 ห้อง 434 , 435 29 ก.ย. 2560 09.00-16.00
8 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 2 ห้อง 423 , 424 29 ก.ย. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารอุบลชาติ ชั้น 3 ห้อง 335 (ป.4/5) 29 ก.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารอุบลชาติ ชั้น 3 ห้อง 332 (ป.4/2) 29 ก.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารอุบลชาติ ชั้น 3 ห้อง 331 (ป.4/1) 29 ก.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ โรงอาหาร 29 ก.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ โรงอาหาร 29 ก.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
6 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารนิลุบล ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 29 ก.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
7 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 1 ห้อง ห้อง E-Classroom 29 ก.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
8 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารอุบลชาติ ชั้น 3 ห้อง 333 (ป.4/3) 29 ก.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
9 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารอุบลชาติ ชั้น 2 ห้อง 322 (ป.3/1) 29 ก.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
10 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารอุบลชาติ ชั้น 2 ห้อง 323 (ป.3/2) 29 ก.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 (ท่าแดง) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง วิทยาศาสตร์ 29 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 (ท่าแดง) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ประชุม 29 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 (ท่าแดง) อาคาร 5 ชั้น 2 29 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 (ท่าแดง) อาคารอเนกประสงค์ 29 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 (ท่าแดง) ใต้ถุน อาคาร 4 29 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
6 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงยิมสวนสาธารณะธารา 29 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
7 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงยิมสวนสาธารณะธารา 29 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
8 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงยิมสวนสาธารณะธารา 29 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 - 313 29 ก.ย. 2560 09.00-16.00
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 - 214 29 ก.ย. 2560 09.00-16.00
3 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง ห้องสมุด 29 ก.ย. 2560 09.00-16.00
4 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 - 413 29 ก.ย. 2560 09.00-16.00
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 - 216 29 ก.ย. 2560 13.00-16.00
6 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 - 212 29 ก.ย. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ 29 ก.ย. 2560 09.00-16.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ 29 ก.ย. 2560 09.00-16.00
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ 29 ก.ย. 2560 09.00-16.00
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ 29 ก.ย. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง 132 29 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง 134 29 ก.ย. 2560 13.00-16.00
3 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง 122 29 ก.ย. 2560 09.00-เป็นต้นไป
4 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง 123 29 ก.ย. 2560 09.00-เป็นต้นไป
5 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง 124 29 ก.ย. 2560 09.00-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ หอประชุม 29 ก.ย. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 29 ก.ย. 2560 13.00-15.00
2 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 29 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 29 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 29 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 29 ก.ย. 2560 13.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เต็นท์ 29 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เต็นท์ 29 ก.ย. 2560 09.00-16.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เต็นท์ 29 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เต็นท์ 29 ก.ย. 2560 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) 29 ก.ย. 2560 09.00-16.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) 29 ก.ย. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 511 29 ก.ย. 2560 09.00-16.00
2 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 511 29 ก.ย. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 215-216 29 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 614 29 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 614 29 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ โรงอาหาร 29 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ โรงอาหาร 29 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ โรงอาหาร 29 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ โรงอาหาร 29 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง 117 29 ก.ย. 2560 09.00-12.00
6 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง 117 29 ก.ย. 2560 09.00-12.00
7 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง 117 29 ก.ย. 2560 09.00-12.00
8 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง 117 29 ก.ย. 2560 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางภัทชรี คีรินทร์ 0818913427
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]