งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2560

[ ทั้งหมด   29 ก.ย. 2560   30 ก.ย. 2560   1 ต.ค. 2560   2 ต.ค. 2560   3 พ.ย. 2560   4 พ.ย. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 1 ต.ค. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารอุบลชาติ ชั้น 2 ห้อง 322 , 323 1 ต.ค. 2560 09.00-12.00
2 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารอุบลชาติ ชั้น 2 ห้อง 324 , 325 1 ต.ค. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 1 ห้อง ห้อง E-Classroom 1 ต.ค. 2560 08.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 - 313 1 ต.ค. 2560 09.00-16.00
2 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 - 214 1 ต.ค. 2560 09.00-16.00
3 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง หอประชุม 1 ต.ค. 2560 09.00-16.00
4 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 - 413 1 ต.ค. 2560 09.00-16.00
5 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 - 216 1 ต.ค. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ สนามฟุตบอลค่ายลูกเสือ 1 ต.ค. 2560 09.00-16.00
2 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ หอประชุม 1 ต.ค. 2560 09.00-12.00
3 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 3 ห้อง 432 , 433 1 ต.ค. 2560 09.00-16.00
4 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 3 ห้อง 434 , 435 1 ต.ค. 2560 09.00-16.00
5 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 2 ห้อง 423 , 424 1 ต.ค. 2560 09.00-16.00
6 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 2 ห้อง 425 , 426 1 ต.ค. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ต.ค. 2560 09.00-12.00
2 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ต.ค. 2560 09.00-12.00
3 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ต.ค. 2560 09.00-12.00
4 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ต.ค. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 1 ต.ค. 2560 09.00-16.00
2 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 1 ต.ค. 2560 09.00-16.00
3 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 1 ต.ค. 2560 09.00-16.00
4 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 1 ต.ค. 2560 09.00-16.00
5 250 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 1 ต.ค. 2560 09.00-16.00
6 251 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 1 ต.ค. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เต็นท์ 1 ต.ค. 2560 09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เต็นท์ 1 ต.ค. 2560 13.00-16.00
3 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เต็นท์ 1 ต.ค. 2560 09.00-16.00
4 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เต็นท์ 1 ต.ค. 2560 09.00-16.00
5 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคารอเนกประสงค์ 1 ต.ค. 2560 09.00-12.00
6 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคารเอนกประสงค์ 1 ต.ค. 2560 13.00-16.00
7 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคารเอนกประสงค์ 1 ต.ค. 2560 09.00-12.00
8 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคารเอนกประสงค์ 1 ต.ค. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 611 1 ต.ค. 2560 09.00-16.00
2 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 611 1 ต.ค. 2560 09.00-16.00
3 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 611 1 ต.ค. 2560 09.00-16.00
4 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 611 1 ต.ค. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ โรงอาหาร 1 ต.ค. 2560 09.00-12.00
2 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ โรงอาหาร 1 ต.ค. 2560 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางภัทชรี คีรินทร์ 0818913427
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]