งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2560

[ ทั้งหมด   29 ก.ย. 2560   30 ก.ย. 2560   1 ต.ค. 2560   2 ต.ค. 2560   3 พ.ย. 2560   4 พ.ย. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 3 พ.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 อาคารอุบลชาติ ห้อง 322 อนุบาลกระบี่ (ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 อาคารอุบลชาติ ห้อง 324 อนุบาลกระบี่ (ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 อาคารอุบลชาติ ห้อง 331 อนุบาลกระบี่ (ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 อาคารสัตตบงกช ห้อง 121อนุบาลกระบี่ (ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 อาคารสัตตบงกช ห้อง 122 อนุบาลกระบี่ (ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 อาคารอุบลชาติ ห้อง 326 อนุบาลกระบี่ (ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 อาคารอุบลชาติ ห้อง 333 อนุบาลกระบี่ (ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 อาคารอุบลชาติ ห้อง 334 อนุบาลกระบี่ (ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 ห้องดนตรีไทย (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 13.00-16.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 ห้องดนตรีไทย (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 13.00-16.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 ห้องดนตรีไทย (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 13.00-16.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 ห้องดนตรีไทย (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 13.00-16.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 ห้องดนตรีไทย (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 ห้องดนตรีไทย (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 ห้องดนตรีไทย (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 ห้องดนตรีไทย (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 ห้องดนตรีไทย (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 ห้องดนตรีไทย (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 ห้องดนตรีไทย (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 ห้องดนตรีไทย (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 ห้องดนตรีไทย (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 ห้องดนตรีไทย (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 ห้องดนตรีไทย (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 ห้องดนตรีไทย (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 ห้องดนตรีไทย (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 13.00-16.00
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 ห้องดนตรีไทย (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 13.00-16.00
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 ห้องดนตรีไทย (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 13.00-16.00
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 ห้องดนตรีไทย (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 13.00-16.00
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 ห้องดนตรีไทย (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 13.00-16.00
22 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 ห้องดนตรีไทย (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 13.00-16.00
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 ห้องดนตรีไทย (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 13.00-16.00
24 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 ห้องดนตรีไทย (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 13.00-16.00
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 ห้องดนตรีไทย (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 13.00-16.00
26 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 ห้องดนตรีไทย (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 13.00-16.00
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 ห้องดนตรีไทย (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 13.00-16.00
28 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 ห้องดนตรีไทย (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 13.00-16.00
29 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 เวทีกลาง (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
30 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 เวทีกลาง (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
31 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 หอประชุม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เก่า) 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
32 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 หอประชุม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เก่า) 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
33 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 หอประชุม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เก่า) 3 พ.ย. 2560 13.00-16.00
34 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 หอประชุม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เก่า) 3 พ.ย. 2560 13.00-16.00
35 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ห้องดนตรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เก่า) 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
36 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ห้องดนตรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เก่า) 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
37 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ห้องดนตรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เก่า) 3 พ.ย. 2560 13.00-16.00
38 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ห้องดนตรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เก่า) 3 พ.ย. 2560 13.00-16.00
39 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 เวทีกลาง (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
40 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 เวทีกลาง (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 เวทีกลาง (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-16.00
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 เวทีกลาง (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-16.00
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 เวทีกลาง (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-16.00
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 เวทีกลาง (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-16.00
5 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 เวทีกลาง (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-16.00
6 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 เวทีกลาง (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-16.00
7 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ห้อง E-classroom (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
8 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 ห้อง E-classroom (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางภัทชรี คีรินทร์ 0818913427
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]