สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว(นายอรรณพ ยศโสภณ) 0 0 0
2 002 โรงเรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว(นายไพจิตร มาศมาลัย) 0 0 0
3 004 โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ 45 144 79
4 274 โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160 4 7 7
5 007 โรงเรียนคลองพน 18 39 27
6 010 โรงเรียนชุมชนบ้านทุุ่ง 5 8 6
7 011 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 35 81 55
8 012 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 28 73 37
9 009 โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม 11 19 13
10 013 โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ 2 5 4
11 014 โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 4 10 7
12 016 โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์ 0 0 0
13 017 โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ 0 0 0
14 270 โรงเรียนทุ่งต้นปีก 2 11 4
15 271 โรงเรียนทุ่งพะยอม 3 8 3
16 268 โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ 12 22 18
17 029 โรงเรียนบ้านกอตง 17 33 24
18 050 โรงเรียนบ้านคลองกำ 5 10 7
19 053 โรงเรียนบ้านคลองชะมวง 2 2 2
20 056 โรงเรียนบ้านคลองทราย "ประชาอุทิศ" 0 0 0
21 057 โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ 5 12 9
22 058 โรงเรียนบ้านคลองนิน 8 15 13
23 059 โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ 1 3 2
24 272 โรงเรียนบ้านคลองปัญญา 3 3 3
25 060 โรงเรียนบ้านคลองปิ้ง 6 13 9
26 061 โรงเรียนบ้านคลองพระยา 3 9 5
27 062 โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง 8 19 14
28 063 โรงเรียนบ้านคลองม่วง 1 1 1
29 064 โรงเรียนบ้านคลองยวน 13 91 29
30 065 โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 15 30 24
31 066 โรงเรียนบ้านคลองยาง 4 10 7
32 067 โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด 3 8 6
33 068 โรงเรียนบ้านคลองรั้ว 1 2 2
34 071 โรงเรียนบ้านคลองหมาก 12 17 16
35 072 โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก 6 15 7
36 074 โรงเรียนบ้านคลองหิน 20 65 31
37 073 โรงเรียนบ้านคลองหิน(เกาะลันตา) 1 2 2
38 051 โรงเรียนบ้านคลองเขม้า 0 0 0
39 054 โรงเรียนบ้านคลองเตาะ 6 11 7
40 069 โรงเรียนบ้านคลองแรด(คลองพน) 5 9 6
41 070 โรงเรียนบ้านคลองแรด(อ่าวลึก) 10 28 17
42 075 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 24 49 29
43 055 โรงเรียนบ้านคลองโตนด 15 24 19
44 076 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 3 11 6
45 052 โรงเรียนบ้านคลองไคร 10 20 17
46 077 โรงเรียนบ้านควน 6 14 11
47 078 โรงเรียนบ้านควนกลาง 1 3 2
48 081 โรงเรียนบ้านควนต่อ 26 70 46
49 083 โรงเรียนบ้านควนนกหว้า 0 0 0
50 084 โรงเรียนบ้านควนม่วง 7 7 7
51 277 โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ 4 6 5
52 080 โรงเรียนบ้านควนแดง 8 20 12
53 085 โรงเรียนบ้านควนโอ 2 9 5
54 082 โรงเรียนบ้านควนใต้ 0 0 0
55 092 โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ 3 7 5
56 096 โรงเรียนบ้านดินนา 9 24 15
57 095 โรงเรียนบ้านดินแดง 9 21 16
58 094 โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย 2 7 3
59 275 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 11 28 15
60 098 โรงเรียนบ้านติงไหร 4 4 4
61 100 โรงเรียนบ้านถ้ำเพชร 0 0 0
62 101 โรงเรียนบ้านถ้ำเสีอ 2 9 2
63 099 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 20 51 30
64 102 โรงเรียนบ้านทรายขาว 30 76 44
65 104 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 20 35 27
66 103 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) 11 21 16
67 106 โรงเรียนบ้านทับปริก 17 38 22
68 107 โรงเรียนบ้านทับพล 0 0 0
69 105 โรงเรียนบ้านทับไทร 5 11 8
70 112 โรงเรียนบ้านทุ่ง (อ่าวลึก) 3 5 4
71 113 โรงเรียนบ้านทุ่งครก 3 4 4
72 114 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 5 8 7
73 115 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นปีก 0 0 0
74 116 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย 0 0 0
75 117 โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน 3 7 6
76 118 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 27 69 46
77 119 โรงเรียนบ้านทุ่งพะยอม 0 0 0
78 120 โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 7 17 13
79 121 โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร 1 1 1
80 122 โรงเรียนบ้านทุ่งสูง 2 6 4
81 124 โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง 4 17 8
82 123 โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด 14 35 23
83 108 โรงเรียนบ้านท่านุ่น 1 10 2
84 109 โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 7 18 13
85 110 โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว 1 5 2
86 111 โรงเรียนบ้านท่ายาง 4 5 5
87 125 โรงเรียนบ้านนางรอง 1 3 2
88 126 โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง 13 24 20
89 128 โรงเรียนบ้านนานอก 11 22 16
90 129 โรงเรียนบ้านนาปง 8 24 15
91 130 โรงเรียนบ้านนาพรุ 3 10 6
92 131 โรงเรียนบ้านนาวง 0 0 0
93 132 โรงเรียนบ้านนาออก 1 2 2
94 127 โรงเรียนบ้านนาเทา 1 3 2
95 133 โรงเรียนบ้านน้ำจาน 6 11 9
96 134 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 12 22 21
97 139 โรงเรียนบ้านบกห้อง 4 5 4
98 138 โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง 2 12 3
99 141 โรงเรียนบ้านบากัน 37 75 51
100 263 โรงเรียนบ้านบางขนุน 0 0 0
101 142 โรงเรียนบ้านบางคราม 21 46 38
102 146 โรงเรียนบ้านบางหอย 1 2 2
103 143 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 28 61 32
104 144 โรงเรียนบ้านบางเตียว 5 9 7
105 147 โรงเรียนบ้านบางเหรียง 20 35 31
106 148 โรงเรียนบ้านบางเหียน 32 82 47
107 145 โรงเรียนบ้านบางโสก 3 5 5
108 149 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 0 0 0
109 140 โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง 8 21 13
110 150 โรงเรียนบ้านปากคลอง 0 0 0
111 151 โรงเรียนบ้านปากหยา 0 0 0
112 152 โรงเรียนบ้านปากหรา 5 14 8
113 153 โรงเรียนบ้านพระแอะ 14 30 19
114 154 โรงเรียนบ้านพรุดินนา 23 51 33
115 157 โรงเรียนบ้านพรุพี 4 12 8
116 155 โรงเรียนบ้านพรุเตย 16 27 18
117 156 โรงเรียนบ้านพรุเตียว 0 0 0
118 158 โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน 11 23 18
119 159 โรงเรียนบ้านย่านอุดม 22 47 33
120 160 โรงเรียนบ้านร่าปู 13 32 23
121 161 โรงเรียนบ้านร่าหมาด 7 9 8
122 164 โรงเรียนบ้านลำทับ 20 101 42
123 165 โรงเรียนบ้านลิกี 8 18 14
124 167 โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง 0 0 0
125 168 โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง 8 24 14
126 169 โรงเรียนบ้านสะพานพน 3 14 6
127 170 โรงเรียนบ้านสังกาอู้ 0 0 0
128 173 โรงเรียนบ้านหนองกก 1 10 3
129 174 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 1 1
130 175 โรงเรียนบ้านหนองจูด 19 29 26
131 176 โรงเรียนบ้านหนองทะเล 6 9 7
132 177 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 2 15 5
133 178 โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 11 28 18
134 179 โรงเรียนบ้านหลังสอด 25 51 41
135 180 โรงเรียนบ้านหลังโสด 7 15 7
136 192 โรงเรียนบ้านหว่างคลอง 0 0 0
137 193 โรงเรียนบ้านหาดยาว 2 4 2
138 196 โรงเรียนบ้านหินราว 0 0 0
139 197 โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง 7 21 14
140 195 โรงเรียนบ้านหินเพิง 7 23 11
141 194 โรงเรียนบ้านหินเพิง สาขาพรุใหญ่ 0 0 0
142 182 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 8 25 13
143 181 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว 0 0 0
144 183 โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา 0 0 0
145 185 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 0 0 0
146 184 โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง 3 7 6
147 186 โรงเรียนบ้านห้วยมัด 0 0 0
148 187 โรงเรียนบ้านห้วยยูง 0 0 0
149 188 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 10 21 13
150 189 โรงเรียนบ้านห้วยสาร 15 36 21
151 190 โรงเรียนบ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา 3 3 3
152 191 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 37 88 59
153 204 โรงเรียนบ้านอ่าวนาง 5 9 9
154 206 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ 1 1 1
155 205 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา 1 3 2
156 207 โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย 10 17 14
157 030 โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 4 15 9
158 031 โรงเรียนบ้านเกาะจำ 13 23 19
159 034 โรงเรียนบ้านเกาะปอ 0 0 0
160 035 โรงเรียนบ้านเกาะปู 6 19 11
161 036 โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา 6 15 11
162 037 โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง 3 4 3
163 033 โรงเรียนบ้านเกาะไทร 2 3 3
164 032 โรงเรียนบ้านเกาะไทร(ลำทับ) 9 16 15
165 039 โรงเรียนบ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) 1 3 2
166 040 โรงเรียนบ้านเขางาม 1 3 2
167 042 โรงเรียนบ้านเขาดิน 15 32 19
168 041 โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ 7 18 12
169 043 โรงเรียนบ้านเขาตั้ง 0 0 0
170 044 โรงเรียนบ้านเขาทอง 2 5 4
171 046 โรงเรียนบ้านเขาฝาก 25 55 38
172 047 โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 1 1
173 048 โรงเรียนบ้านเขาล่อม 1 3 2
174 049 โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย 0 0 0
175 045 โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า 4 8 6
176 038 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 4 12 8
177 091 โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี 1 2 2
178 171 โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน 4 10 8
179 198 โรงเรียนบ้านเหนือ 0 0 0
180 093 โรงเรียนบ้านแชงเปิง 0 0 0
181 199 โรงเรียนบ้านแหลมกรวด 16 40 18
182 200 โรงเรียนบ้านแหลมตง 0 0 0
183 202 โรงเรียนบ้านแหลมสัก 19 35 23
184 201 โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ 10 20 13
185 086 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 4 10 7
186 087 โรงเรียนบ้านโคกคา 4 5 4
187 088 โรงเรียนบ้านโคกยอ 6 6 6
188 089 โรงเรียนบ้านโคกยูง 5 15 9
189 090 โรงเรียนบ้านโคกหาร 15 33 21
190 166 โรงเรียนบ้านโละใหญ่ 5 15 10
191 135 โรงเรียนบ้านในช่องมิตภาพที่ 123 6 19 12
192 136 โรงเรียนบ้านในทับ 0 0 0
193 137 โรงเรียนบ้านในยวน 6 11 10
194 162 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 6 14 8
195 163 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 4 15 9
196 172 โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 0 0 0
197 203 โรงเรียนบ้านไหนหนัง 6 11 9
198 210 โรงเรียนประทีปศึกษา 4 8 4
199 211 โรงเรียนพระปริยัติธรรม 0 0 0
200 212 โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี 4 9 4
201 213 โรงเรียนภูมิสวรรค์วิทยา 0 0 0
202 215 โรงเรียนมัสยิดคลองจิหลาดอุปถัมภ์ 0 0 0
203 216 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 33 102 58
204 218 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 0 0 0
205 217 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 24 81 46
206 278 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 38 98 55
207 219 โรงเรียนรุ่งอรุณศึกษา 3 5 4
208 223 โรงเรียนวัดช่องแบก 0 0 0
209 224 โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม 12 32 19
210 225 โรงเรียนวัดนทีมุขาราม 0 0 0
211 227 โรงเรียนวัดบางเหลียว 6 9 7
212 226 โรงเรียนวัดบางโทง 4 7 4
213 228 โรงเรียนวัดบ้านนา 14 40 27
214 229 โรงเรียนวัดพรุเตียว 2 4 3
215 232 โรงเรียนวัดภูมิบรรพต 5 12 8
216 233 โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม 4 15 8
217 234 โรงเรียนวัดห้วยคราม 0 0 0
218 235 โรงเรียนวัดห้วยโต้ 0 0 0
219 220 โรงเรียนวัดเกาะลันตา 7 11 10
220 221 โรงเรียนวัดเขาต่อ 11 48 24
221 222 โรงเรียนวัดโคกยาง 21 29 26
222 230 โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 22 47 26
223 231 โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ 2 6 4
224 236 โรงเรียนวิทยาการอิสลาม 0 0 0
225 237 โรงเรียนวิทยาประชาคม 20 50 37
226 238 โรงเรียนวุฒิศาสตร์ฯ 0 0 0
227 240 โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ 2 7 4
228 242 โรงเรียนษะกอฟะฮวิทยพัฒน์ 1 3 2
229 269 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 13 19 18
230 244 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 3 0 0 0
231 245 โรงเรียนสหกรณ์ประชาอุทิศ 0 0 0
232 246 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 49 110 68
233 249 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 46 111 76
234 251 โรงเรียนอนุบาลคณาพร 28 45 31
235 252 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 26 52 37
236 253 โรงเรียนอนุบาลจิตจงรักษ์ 1 2 2
237 257 โรงเรียนอนุบาลลำทับ 28 62 37
238 260 โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 16 25 22
239 261 โรงเรียนอุตรกิจ 22 90 44
240 262 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ 0 0 0
241 259 โรงเรียนอ่าวลึก 21 54 35
242 008 โรงเรียนเจริญวิชช์ 10 20 13
243 018 โรงเรียนเทคนิคพานิชยการ 0 0 0
244 019 โรงเรียนเทพพนม 0 0 0
245 276 โรงเรียนเมตตาธรรมวิทยา 1 1 1
246 015 โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 8 12 11
247 214 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ 5 24 5
248 027 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) 4 5 4
249 001 โรงเรียนกระบี่พิทยานุสรณ์ 0 0 0
250 265 โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 22 37 31
251 208 โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม 0 0 0
252 209 โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ 1 3 2
253 239 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์มูลนิธิกระบี่ 3 6 4
254 247 โรงเรียนสันติวิทยา 8 22 14
255 250 โรงเรียนอนุบาลกานตราช 20 35 24
256 254 โรงเรียนอนุบาลมาเรียม 1 3 2
257 255 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมกระบี่ 1 1 1
258 256 โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 17 35 23
259 258 โรงเรียนอนุบาลวังทอง 3 5 3
260 266 โรงเรียนบ้านไสไทย 0 0 0
261 241 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านย่านอุดม 0 0 0
262 248 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 0 0 0
263 273 โรงเรียนอนุบาลบางเท่าแม่ 6 11 8
264 025 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) 20 30 26
265 020 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด 0 0 0
266 026 โรงเรียนเทศบาล 3 (ท่าแดง) 0 0 0
267 267 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง 2 2 2
268 022 โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 9 15 13
269 023 โรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพนม 1 1 1
270 024 โรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้ 4 20 9
รวม 2063 4876 3134
8010

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางภัทชรี คีรินทร์ 0818913427
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]