เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กรรมการที่ปรึกษา
2 นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ กรรมการที่ปรึกษา
3 นายสมศักดิ์ ทุ่งคาใน ประธานคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด กรรมการที่ปรึกษา
4 นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการอำนวยการ
5 นายยุทธนา จินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รองประธานกรรมการอำนวยการ
6 นายส่งเสริม เม่งบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รองประธานกรรมการอำนวยการ
7 นายสมศักดิ์ กีรติดนัยกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รองประธานกรรมการอำนวยการ
8 นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการ
9 . ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการอำนวยการ
10 . ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 (ท่าแดง) กรรมการอำนวยการ
11 . ผู้อำนวยการโรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ กรรมการอำนวยการ
12 . ผู้อำนวยการโรงเรียนสังข์ทองวิทยา กรรมการอำนวยการ
13 นางสาวจิราย์ วรฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
14 นายสมศักดิ์ เกิดสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
15 นางภัทราภรณ์ จันทร์แก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
16 นายส่งเสริม เม่งบุตร รองผู้อำนวยการ สพป.กระบี่ ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
17 นายสมศักดิ์ กีรติดนัยกุล รองผู้อำนวยการ สพป.กระบี่ รองประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
18 . ประธานเครือข่าย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
19 . ประธานศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
20 . รองประธานศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
21 นางธิดารัตน์ เม่งบุตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
22 นางสาวพนิดา บัวมณี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
23 นางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
24 นางสุจิตรา บุญภูพันธ์ตันติ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
25 นางบุษบา สิริสงวนศักดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
26 นางรุ่งรัตน์ ทิมกลับ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
27 นายสมศักดิ์ เกิดสุข ผูู้้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
28 นางภัทราภรณ์ จันทร์แก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
29 . เลขานุการศูนย์การแข่งขันของทุกศูนย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
30 นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระะบี่ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
31 นายชุมพล อมตวิยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
32 นายอภินันท์ คงประดิษฐ์ผล ผู้อำนวยการโรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
33 นายธีร์ สังขสัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสังข์ทองวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
34 นายเกื้อกูล กุลชุมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
35 นางภัทราภรณ์ จันทร์แก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
36 นายสมศักดิ์ เกิดสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
37 นางสาวพนิดา บัวมณี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
38 นางสาวทิพานัน ขุนบุญจันทร์ เจ้าหน้าที่ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
39 นายสิทธิพงศ์ รอดคุ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
40 นางพัชรี ชอบงาม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
41 นายสมศักดิ์ กีรติดนัยกุล รองผู้อำนวยการ สพป.กระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
42 นายไพโรจน์ บุตรแขก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน รองประธานกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
43 นายเชิงชาย อรุณแสง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงิและสินทรัพย์ รองประธานกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
44 นางแสงระวี แซ่ตั๋น นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
45 นายกมลธรรม ขนาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
46 นางสมใจ ศรีงาม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
47 นางภัทราภรณ์ จันทร์แก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริหารงบประมาณ
48 นางสุจิตรา บุญภูพันธ์ตันติ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหารงบประมาณ
49 นายไพโรจน์ บุตรแขก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประธานกรรมการประเมินผล ติดตามและรายงานผล
50 นางรัตนะ พรหมแก้วสุวรรณรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการประเมินผล ติดตามและรายงานผล
51 นางสาวสมหญิง โพธิรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการประเมินผล ติดตามและรายงานผล
52 นางมารศรี สถาพรจิตรกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและเลขานุการประเมินผล ติดตามและรายงานผล
53 นางวนิดา ปรีชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประเมินผล ติดตามและรายงานผล
54 นายยุทธนา จินดา รองผู้อำนวยการ สพป.กระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร
55 . พนักงานขับรถยนต์ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร
56 นางสมมาตร มีแต้ม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร
57 นางอมรา ตรีนรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร
58 นายไพโรจน์ บุตรแขก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประธานกรรมการดำเนินการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
59 นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการดำเนินการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
60 นายธนวัฒน์ ช่วยพัทลุง ครูโรงเรียนบ้านควนโอ กรรมการดำเนินการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
61 นายลมฝน กาญจนคลอด ครูโรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการดำเนินการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
62 นางภิญญาพัชร อินทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบางหอย กรรมการดำเนินการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
63 นายมนพ การกล้า ครูโรงเรียนวิทยาประชาคม กรรมการดำเนินการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
64 ว่าที่ร้อยตรีพรชัย ช่วยเอียด ครูโรงเรียนบ้านทุ่งปรือ กรรมการดำเนินการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
65 นางนันทิพา หมัดสี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านศาลาพระม่วงและบ้านคลองหิน กรรมการดำเนินการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
66 นายกฤตยชญ์ คุ้มสวน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ ๑๒๓ กรรมการดำเนินการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
67 นางสาวอัจฉรา ศิลป์ภาษา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหลังสอดและบ้านคลองโตนด กรรมการดำเนินการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
68 นางสาวกาญจนา อมรกุล ครูโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ กรรมการดำเนินการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
69 นางคนึงนิตย์ แฉล้มรักษ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๓ กรรมการดำเนินการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
70 นายกฤษฎิ์ ช่วยศรีนวล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สพป.กระบี่ กรรมการดำเนินการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
71 นางภัทชรี คีรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการดำเนินการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
72 นายพิศุทธิ์ สังฆโร พนักงานราชการ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
73 นางสาวอรวรรณ มีสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
74 นางสาวรัตติพร สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
75 นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการศูนย์จัดการแข่งขันระดับปฐมวัย
76 นางนันทนัช ศิริแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ รองประธานกรรมการศูนย์จัดการเเข่งขันระดับปฐมวัย
77 นางสาวจิรารัตน์ พาลีกัณฑ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์จัดการเเข่งขันระดับปฐมวัย
78 นางลดารมณ์ กังวานเกียรติกุล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 กรรมการศูนย์จัดการเเข่งขันระดับปฐมวัย
79 นางสาววรวรรณ เมืองสง ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์จัดการเเข่งขันระดับปฐมวัย
80 นางนฤมล นราวุฒิพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์จัดการเเข่งขันระดับปฐมวัย
81 นางกัญญาพร ทุมรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์จัดการเเข่งขันระดับปฐมวัย
82 นางสาวเกวลี สุขนุ้ย ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์จัดการเเข่งขันระดับปฐมวัย
83 นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์จัดการเเข่งขันระดับปฐมวัย
84 นางสาวณีญารัตน์ เสมอนุ่น ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์จัดการเเข่งขันระดับปฐมวัย
85 นางสาวภิมลมาศ ราชไมตรี ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์จัดการเเข่งขันระดับปฐมวัย
86 นางเพ็ญสุดา ณ สุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์จัดการเเข่งขันระดับปฐมวัย
87 นางลออ นาคเลิศ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งปรือ กรรมการศูนย์จัดการเเข่งขันระดับปฐมวัย
88 นางสาววิยุดา เพียรกิจ ครูโรงเรียนบ้านคลองกำ กรรมการศูนย์จัดการเเข่งขันระดับปฐมวัย
89 นางนรินธร พัฒนภูติวงศ์ ครูโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการศูนย์จัดการเเข่งขันระดับปฐมวัย
90 ว่าที่ร้อยตรีหญิงมนัสนันท์ ชนะสงคราม ครูโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการศูนย์จัดการเเข่งขันระดับปฐมวัย
91 นางสาวสุคนธา สมจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการศูนย์จัดการเเข่งขันระดับปฐมวัย
92 นางอัจฉรา พะโยม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 กรรมการศูนย์จัดการเเข่งขันระดับปฐมวัย
93 นางสุนันท์ สิริปิยธรรม ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57 กรรมการศูนย์จัดการเเข่งขันระดับปฐมวัย
94 นางประภัสสร ทุ่งคาใน ครูโรงเรียนบ้านในยวน กรรมการศูนย์จัดการเเข่งขันระดับปฐมวัย
95 นางปราณี ก้องกาญจโนภาส ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการศูนย์จัดการเเข่งขันระดับปฐมวัย
96 นางสัตจะ ธรรมวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์จัดการแข่งขันระดับปฐมวัย
97 นางสาวณีญารัตน์ เสมอนุ่น ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
98 นางประภัสสร ทุ่งคาใน ครูโรงเรียนบ้านในยวน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
99 นางสาววรวรรณ เมืองสง ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
100 นางนฤมล นราวุฒิพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน
101 นางละออ นาคเลิศ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งปรือ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน
102 นางอัจฉรา พะโยม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน
103 นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการประจำห้องการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
104 นางเพ็ญสุดา ณ สุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการประจำห้องการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
105 นางประภัสสร ทุ่งคาใน ครูโรงเรียนบ้านในยวน กรรมการประจำห้องการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
106 นางลัดดารมณ์ กังวานเกียรติกุล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 กรรมการประจำห้องการแข่งขันการปัั้นดินน้ำมัน
107 นางกัญญาพร ทุมรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการประจำห้องการแข่งขันการปัั้นดินน้ำมัน
108 นางสาวจิรารัตน์ พาลีกัณฑ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการประสานงานดูแลทั่วไป
109 นางสัตจะ ธรรมวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการประสานงานดูแลทั่วไป
110 ว่าที่ร้อยตรีหญิงมนัสนันท์ ชนะสงคราม ครูโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพและบริการอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม
111 นางสาววิยุดา เพียรกิจ ครูโรงเรียนบ้านคลองกำ กรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพและบริการอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม
112 นางสาวนรินธร พัฒนภูติวงศ์ ครูโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพและบริการอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม
113 นางสาวภิมลมาศ ราชไมตรี ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลระดับปฐมวัย
114 นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
115 นายมนัส แสวงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ รองประธานกรรมการกลุ่มสาระภาษาไทย
116 นางสารพี ศรีทัน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสาระภาษาไทย
117 นางเอมอร ปิติ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสาระภาษาไทย
118 นางอาภรณ์ กุลชุมภู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสาระภาษาไทย
119 นางสาวจิราย์ วรฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการสาระภาษาไทย
120 นางสุภาณี ทองยอด ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการสาระภาษาไทย
121 นางสิริพร มุกดามนตรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการสาระภาษาไทย
122 นางทัศนวรรณ บัวเผียน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการสาระภาษาไทย
123 นางอภิญญา พรหมเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการสาระภาษาไทย
124 นางอรุณี พงศ์ชยุตม์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการสาระภาษาไทย
125 นางนงลักษณ์ ชีช้าง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการสาระภาษาไทย
126 นางสาวธัญญาภรณ์ ย่องบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการสาระภาษาไทย
127 นางศิริรัตนา อ่อนเนียม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการสาระภาษาไทย
128 นางสาวเสาวณีย์ บุตรนุช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการสาระภาษาไทย
129 นางอุษาวดี มากแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการสาระภาษาไทย
130 นางสาวจิราพร ช่วยคิด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการสาระภาษาไทย
131 นางวโรชา วิทยานุกร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการสาระภาษาไทย
132 นางสาวขวัญใจ เนียนจิต โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการสาระภาษาไทย
133 นายสุรศักดิ์ หนูพยันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ ประธานกรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
134 นายสมาน สาครจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบากัน รองประธานกรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
135 นายประชิด ใจบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ รองประธานกรรมการประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
136 นางสมทรง โป้ซิ้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
137 นางนัฏฐณิชา เปียกบุตร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
138 นางมณี เปียกบุตร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
139 นางสาวนุจรี ลักษณะพริ้ม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
140 นางสาวอาภาพร แก่นจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านไหนหนัง กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
141 นางพิมพิมล คงสกุล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
142 นางสาวขวัญใจ ณ ระนอง ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
143 นายรณพร อ่อนศรี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
144 นางสาวกนกกาญจน์ หมุกแก้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
145 นางสาวจิราวรรณ ช่อไม้ ครูโรงเรียนบ้านกอตง กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
146 นางสาวจิราย์ วรฤทธิ์ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการรศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
147 นางสมร วัฒนายมนาพร ข้าราชการบำนาญ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
148 นางสาวกาญจนา ประคีตะวาทิน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
149 นางสาวพรทิพย์ ประดิษฐ์นิพนธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
150 นางสาวพรอนงค์ เทพเสถียร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
151 นางสาวภัทราภรณ์ ดวงจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
152 นางลีซาวาตี ไกรบุตร ครูโรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
153 รศ.มัณฑนา นวลเจริญ ข้าราชการบำนาญ ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
154 นายประทีป นวลเจริญ ข้าราชการบำนาญ ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
155 นางสุพัตรา ยะลา ครูโรงเรียนบ้านปากหรา ประธานกรรมการแข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ ป.๔ - ป.๖
156 นายจิรศักดิ์ เจียงจิรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ ประธานกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
157 นางจรีรัตน์ ปานพรหมมินทร์ ข้าราชการบำนาญ รองประธานกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
158 นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ รองประธานกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
159 นายชัยณรงค์ มาศโอสถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวง รองประธานกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
160 นางพรสุข กลับส่ง ณ พัทลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอตง รองประธานกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
161 นายเกื้อกุล กุลชุมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง รองประธานกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
162 นายบุญถิ่น แก้วแซ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านอุดม รองประธานกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
163 นางสาวสุวรรณี เสนีย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา รองประธานกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
164 นายขันติกร สุวรรณวิหค หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
165 นางสาวอภิรดี เพชรสาย ครูโรงเรียนบ้านกอตง กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
166 นางศิริมา แสนพันตรี ครูโรงเรียนบ้านนาวง กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
167 นางกุสุมา ประภาสวัต ครูโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
168 นายศุภรุจน์ จันทร์แจ่มศรี ครูโรงเรียนวัดบางเหลียว กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
169 นางสุขฎา สาศรีสุข ครูโรงเรียนบ้านเกาะกลาง กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
170 นางเสาวลักษณ์ ชนะกุล ครูโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
171 นางจันทร์จรวย เบี้ยวทุ่งน้อย ข้าราชการบำนาญ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
172 นางเข็มทอง ทองทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
173 นางแก้วตา ประภาส ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
174 นางสาวดวงพร วุฒิมานพ ครูโรงเรียนบ้านย่านอุดม กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
175 นางพรประภา ไกรนรา ครูโรงเรียนบ้านหนองจูด กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
176 นางพิทยา ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
177 ว่าที่ ร.ต.อนุวัตร ไทรทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
178 นางธนภรณ์ บุญเรืองขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
179 นายจิรศักดิ์ เจียงจิรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
180 นายบุญถิ่น แก้วแซ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านอุดม รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
181 นายชัยณรงค์ มาศโอสถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวง รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
182 นางพรสุข กลับส่ง ณ พัทลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอตง รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
183 นายมะยูกี มะเซ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
184 นายชาญศักดิ์ สายน้ำผึ้ง ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
185 นางสาวณัฏฐณิชา จีนกลับ ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
186 นายชัชรินทร์ จิตรเพชร ผู้ช่วยครูโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
187 นางสาวธัญญรัตน์ พึ่งแดง ผู้ช่วยครูโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
188 นายสุรินทร์ ไวยกูล พนักงานขับรถยนต์ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
189 นายสุรินทร์ ไวยกูล พนักงานขับรถยนต์ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
190 นายอับดุลฮากีม นิจะ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
191 นายเอกรินทร์ ไม้แก้ว นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
192 นางสาวกัลยารัตน์ ล้วนฤทธิ์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
193 นางสวาท สมาคม แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
194 นางกุหลาบ บุญมาก แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
195 นายศุภโชค แซ่บ่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
196 นางธนภรณ์ บุญเรืองขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
197 นางจิตราภรณ์ วุ่นแก้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
198 นางธิดารัตน์ ชนะกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านไสโป๊ะ กรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
199 นางสาวณษภร โดยประกอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านควนต่อ กรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
200 นางสาวนิตยา รู้รอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
201 นายจิรศักดิ์ เจียงจิรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
202 นางสาวจิราวรรณ ช่อไม้ ครูโรงเรียนบ้านกอตง กรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
203 นางพิทยา ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
204 นางธนภรณ์ บุญเรืองขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
205 นางพรสุข กลับส่ง ณ พัทลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอตง กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
206 นางศมน แซ่เซี้ยน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ ประธานกรรมการศูนย์จัดการแข่งขันระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
207 นายอภินันท์ คงประดิษฐ์ผล ผู้อำนวยการโรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ กรรมการที่ปรึกษา ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
208 นางศุลีมาศ เล็กกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
209 นางประนอม สุขล้ำเกิน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
210 นางนงเยาว์ เพชรล้วน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
211 นางสาวรัชณู นาคเกิด ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
212 นางสาวจันทร์สุดา ชนะศรี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
213 นางสาวปวีณา แสวงการ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
214 นางสาววิลาวัณย์ หลีน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ กรรมการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
215 นายเกษียร บางยับยิ่ว นักการภารโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
216 นายเดชา หนูศรีแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
217 นางอโรชา ฤทธิ์สืบจิตร นักการโรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ กรรมการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
218 นางเยาวพร กิตติวรา ครูโรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ กรรมการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
219 นางสาววรรณา ค้าขาว ครูโรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ กรรมการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
220 นางศุภานัน แทรกสุข ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการและเลขานุการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
221 นางวิภาพร เฉิดโฉม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
222 นายธีรพล บุญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไหนหนัง ประธานกรรมการศูนย์จัดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
223 นายไพโรจน์ ส่งทอง ข้าราชการบำนาญ สพป.กระบี่ กรรมการที่ปรึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
224 นางมณทิพย์ บุญมณี ผู้อำนวยการโรงงเรียนบ้านหว่างคลอง กรรมการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
225 นางเมธปียา รักษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ กรรมการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
226 นางสมจิตร จูฑามาตย์ นักการภารโรง โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ กรรมการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
227 นางสาวสมาพร ยอดนารี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านไหนหนัง กรรมการและเลขานุการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
228 นางสาวไรนาม เจ๊ะหมาด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
229 นายสมนึก ปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว ประธานกรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
230 นายสัมภาส บุษย์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด รองประธานกรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
231 นายมิตร คำเลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสถิตโพธาราม กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
232 นายบัญชา แสงไชยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะปอ กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
233 นายประภาส รักด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
234 นายไพฑูรย์ สนธิเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาประชาคม กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
235 นายสิงหา เพชรหนองชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
236 นายณัชพล แก้วพะญา นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
237 นางปราณี ก้องกาญจโนภาส ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
238 นางนงเยาว์ เพชรล้วน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
239 นางจีราภรณ์ การดี ครูโรงเรียนบ้านพรุดินนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
240 นายสิงหา เพชรหนองชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการรับลงทะเบียน พิมพ์งานและเกียรติบัตร ศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
241 นางสาวพัชราวรรณ จินดา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง กรรมการรับลงทะเบียน พิมพ์งานและเกียรติบัตร ศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
242 นางสาวพิมพา ลูกเล็ก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด กรรมการรับลงทะเบียน พิมพ์งานและเกียรติบัตร ศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
243 นางสาวสุภัทราวดี หนูสอน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการรับลงทะเบียน พิมพ์งานและเกียรติบัตร ศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
244 นางจีราภรณ์ การดี ครูโรงเรียนบ้านพรุดินนา กรรมการและเลขานุการรับลงทะเบียน พิมพ์งานและเกียรติบัตร ศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
245 นายสมนึก ปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน ศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
246 นายสุชาติ ตาดทอง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน ศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
247 นายสมศักดิ์ สมประสงค์ นักการโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน ศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
248 นายนัทธพงศ์ แสวงหา นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน ศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
249 นายสุรศักดิ์ พลจรัส นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน ศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
250 นางสาวอาภรณ์ ชนะกุล ครูโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน ศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
251 นายสุจินต์ หมุกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเหียน ประธานกรรมการศูนย์จัดการแข่งขันระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
252 นายพรชัย สัสดีเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนใต้ กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
253 นายดำรง เสดสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
254 นายวิสนุ ปานมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะม่วงเอน กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
255 นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการศูนย์จัดการแข่งขันระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
256 นายธีร์ สังขสัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสังข์ทองวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
257 นายปิยวัตร บุตรเลี่ยม ครูโรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่ 160 กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
258 นางสาวมยุรี กุลบุตร ครูโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
259 นางคนึงนิตย์ แฉล้มรักษ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
260 นางสาวรัตนา นามแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
261 นางลัมภนีย์ วิกรมธีรานันท์ โรงเรียนบ้านบางเจริญ กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
262 นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้ม ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
263 นายธนพล ฐิติเชษฐกุล ครูโรงเรียนสังข์ทองวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
264 นายสิทธิผล ดีใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองพน รองประธานกรรมการศูนย์จัดการแข่งขันระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
265 3. นายธีร์ สังขสัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสังข์ทองวิทยา รองประธานกรรมการศูนย์จัดการแข่งขันระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
266 นายพรชัย สัสดีเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนใต้ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
267 นายวิสนุ ปานมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะม่วงเอน รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
268 นายดำรง เสดสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
269 นายสุจินต์ หมุกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเหียน ประธานคณะกรรมการประจำศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
270 นายสิทธิผล ดีใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองพน ประธานคณะกรรมการประจำศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
271 นายอาจิณ ภูมาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจูด รองประธานคณะกรรมการประจำศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
272 นายฉลอง จันทร์เอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะเลหอยฯ กรรมการประจำศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
273 นายนิยม รักษาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา กรรมการประจำศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
274 นางสาวประจงจิตร สายสำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนทีมุขาราม กรรมการประจำศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
275 นางสุรัสวดี มิ่งมิตร ข้าราชการบำนาญ กรรมการประจำศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
276 นายมานพ จิ๋วแหยม ข้าราชการบำนาญ กรรมการประจำศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
277 นายสมศักดิ์ ตุดเกื้อ ข้าราชการบำนาญ กรรมการประจำศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
278 นางเพ็ญศรี สวาปการ ข้าราชการบำนาญ กรรมการประจำศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
279 นางศิริวรรณ ชูช่วงโชติ ครู โรงเรียนบ้านท่านุ่น กรรมการประจำศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
280 นางอาภรณ์ทิพย์ เชื่องยาง ครู โรงเรียนบ้านถํ้าโกบ กรรมการประจำศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
281 นายสุบิน นิยมเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว กรรมการประจำศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
282 นายสุเทพ ทัดศรี ครูโรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการประจำศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
283 นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการประจำศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
284 นางพรทิพย์ สัสดีเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยวน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประจำศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
285 นางสาวใหม่สุรีย์ ติ้งสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประจำศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
286 นางสาวเสาวลักษณ์ จวนแจ้ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเขาต่อ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประจำศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
287 นายสังวร คงภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม ประธานกรรมการศูนย์การแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ
288 นายบุญเกียรติ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ รองประธานกรรมการศูนย์การแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ
289 นางสาวจิรัชญา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุเตย รองประธานกรรมการศูนย์การแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ
290 นางนันทนัช ศิริแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์การแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ
291 นางสารภี ศรีทัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์การแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ
292 นางสาคร บุญรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการศูนย์การแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ
293 นางจารุมน ทองสลัก ครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการศูนย์การแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ
294 นางสุริยา จุลภักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการศูนย์การแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ
295 นายเอกสิทธิ์ เกิดรักษ์ นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการศูนย์การแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ
296 นายอรุณ สุขสุด พนักงานขับรถโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการศูนย์การแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ
297 นายวรรณชัย นาคีเภท ครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการศูนย์การแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ
298 นางสาวศุภรัตน์ พูลศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการศูนย์การแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ
299 นางสาวสิณีนาฎ อารีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ
300 นายสมพร เพชรประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินแดงน้อย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ
301 นางสาวปัญจพร สุวรรณโน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
302 นางสาวกนกนาฏ คงเครือ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
303 นางสาวเบญจรัศมิ์ เม่งช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) กรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
304 นายชำนาญ แสงทอง ผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดกระบี่ (ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่) ประธานกรรมการประจำศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
305 นายเรวัต มะสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด รองประธานกรรมการประจำศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
306 นายเพียร บุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกยาง รองประธานกรรมการประจำศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
307 นายสวัสดี สงฆ์รักษ์ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รองประธานกรรมการประจำศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
308 ร.ต.ต.เสริมชัย คงบัน ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรรมการประจำศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
309 นางมลิวัลย์ ป่านเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไพรสณฑ์ กรรมการประจำศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
310 นายกิตติ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสินปุณคุณวิชญ์ กรรมการประจำศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
311 นางอาภาพรรณ แสงทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการประจำศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
312 นางสาวพัทธ์จิรา แย้มหอม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการและเลขานุการประจำศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
313 นางชดช้อย นวลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประจำศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
314 นางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก นักวิชาการศึกษา สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประจำศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
315 นางรุ่งรัตน์ ทิมกลับ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประจำศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
316 นางชดช้อย นวลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสาร ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนและประสานงานกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
317 นางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก นักวิชาการศึกษา สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายทะเบียนและประสานงานกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
318 นางสาวชริตา สหะวิริยะ ครู โรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการฝ่ายทะเบียนและประสานงานกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
319 นางสุภาวดี สวัสดิ์ภิรมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียนและประสานงานกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
320 นางสาวทิพานันท์ ขุนบุญจันทร์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียนและประสานงานกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
321 นายรภัทกร บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าประดู่ ประธานกรรมการศูนย์จัดการเเข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนรวม
322 นายธนวัฒน์ สารสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายขาว รองประธานกรรมการศูนย์การจัดการเเข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนรวม
323 นายอภินันท์ คงประดิษฐ์ผล ผู้อำนวยการโรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
324 นายไพโรจน์ ส่งทอง ข้าราชการบำนาญ สพป.กระบี่ กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
325 นางศุลีมาศ เล็กกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
326 นายสุไลหมาน รายาโส้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาฝาก กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
327 นายเสวตร ณัฎฐเดช ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยาง กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
328 นายมนัส สัจจสุจริตกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิกี กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
329 นายไพโรจน์ ขาวสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองไคร กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
330 นางสุพัจนี เพ็ชรมีศรี ครู โรงเรียนบ้านทรายขาว กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
331 นางอุไร คเชนทร์ภักดี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
332 นายณรงค์ศักดิ์ หมีนพราน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำร้อน กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
333 นายสนั่น เจริญเนาว์ ครูโรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
334 นางรัตนา ชะนะสินธุ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าประดู่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
335 นางสาวอรชร เจ้ยจู ครู โรงเรียนบ้านทรายขาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
336 นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
337 นางโสภา แตงอ่อน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกระบี่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
338 นางสาวนัจนันท์ ทิ้งน้ำรอบ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกระบี่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
339 นางสาวอุษา ลูกเหล็ม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกระบี่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
340 นางภักดิ์พิมพ์ นบนอบ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกระบี่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
341 นางอุไรวรรณ แก้วเกตุ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกระบี่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
342 นางสาวณัฐนันท์ ก้งวัตร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
343 นางสาววันเพ็ญ วงษ์หล้า ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
344 นายณรงค์ศักดิ์ หมีนพราน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำร้อน ประธานกรรมการฝ่ายประมวลผลการเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
345 นางสาวพันธ์ทิพย์ ศรีเหลือง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
346 นางสาวพิไลวรรณ เกกินะ ครู โรงเรียนบ้านท่าประดู่ กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
347 นางสาวสุธาทิพย์ ขนานใต้ ครู โรงเรียนบ้านท่าประดู่ กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
348 นางสาวจุรีรัตน์ สิทธิโชค ครู โรงเรียนบ้านท่าประดู่ กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
349 นางรัตนา ชะนะสินธุ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าประดู่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประมวลผลการเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
350 นางณัฐกฤตา เจียวก๊ก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านท่าประดู่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประมวลผลการเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
351 นางสาวสุภีภรณ์ สิขวัตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหินเพิง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประมวลผลการเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
352 นางสาวนพรัตน์ แก่นที เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทรายขาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประมวลผลการเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
353 นายอภินันท์ คงประดิษฐ์ผล ผุ้อำนวยการโรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
354 นายไพโรจน์ ส่งทอง ข้าราชการบำนาญ สพป.กระบี่ รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
355 นายรภัทกร บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าประดู่ รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
356 นายอนันต์ พิณสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านท่าประดู่ รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
357 นายมั่งโสด เหลนเพ็ชร ครู โรงเรียนบ้านท่าประดู่ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
358 นายประสิทธิ์ ดำเขียว นักการภารโรงโรงเรียนโภคาพานิชย์นูกูล มูลนิธิ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
359 นายพิพัฒน์ มีหลำ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านท่าประดู่ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
360 นายวิษณุ ชายเขาทอง นักการภารโรงโรงเรียนโภคาพานิชย์นูกูล มูลนิธิ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
361 นางสุกัลยา คดีพิศาล ครู โรงเรียนบ้านท่าประดู่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนรวม
362 นายคณิต โอทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำทับ ประธานกรรมการศูนย์การจัดการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
363 นายไพโรจน์ ขาวสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองไคร รองประธานกรรมการศูนย์การจัดการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
364 นางจัญญา อนงค์ ครูโรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
365 นางอุไร จำปีพันธุ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
366 นางพิชชาภา บุญฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
367 นางศรีไพร ชูสังข์ ครูโรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
368 นางสาววาสนา ขวัญรอด ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
369 นางสาวจันทร์จิรา บ้าเหล็ม ครูโรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
370 นางสาวลักษณารีย์ สมดวง ครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
371 นางสาวจุฑารัตน์ บุญจีน ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
372 นางลัดดา พรหมพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
373 นางสาวแพรไพลิน ภูมิประสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
374 นายอธิพงศ์ รัชสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
375 นางจริยา เพชรร่วง ครูโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
376 นางทิพย์ภาวดี คงบัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
377 นางสาววันดี ใจเที่ยง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคลองไคร กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
378 นางสาวทัศณีย์ ทองจุ้ย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเกาะไทร/นาพรุ กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
379 นางสาวอุบลรัตน์ ชูศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองจูด/เขาดินฯ กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
380 นางภาวิณี ผกามาศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสะพานพน/เสม็ดจวน กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
381 นางสาวอาทิตยา เพ็ชรสุก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านย่านอุดม/ไร่พัฒนา กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
382 นางอลิษา เรืองฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านควนแดง/ดินแดง กรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
383 นางสาวศุภรัตน์ พูลศิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
384 นางสาวกนกกาญจน์ มากผล ครูโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางภัทชรี คีรินทร์ 0818913427
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]