สรุปเหรียญรางวัล สพป. กระบี่
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สังข์ทองวิทยา 42 4 1 1 47
2 อนุบาลกระบี่ 30 8 4 4 42
3 ราชประชานุเคราะห์ 1 29 2 2 0 33
4 ชุมชนบ้านศาลาด่าน 23 4 5 3 32
5 บ้านบางเหียน 21 9 2 0 32
6 บ้านห้วยเสียด 19 10 5 2 34
7 อนุบาลลำทับ 19 7 1 1 27
8 อนุบาลคลองท่อม 19 2 3 1 24
9 กิตติวิทยานุสรณ์ 17 18 7 3 42
10 ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 15 6 4 3 25
11 ราชประชานุเคราะห์ 37 15 4 1 2 20
12 อิศรานุสรณ์ 15 1 0 0 16
13 วัดโพธิ์เรียง 14 5 2 1 21
14 บ้านทุ่งปรือ 13 9 2 2 24
15 บ้านทรายขาว 13 7 1 4 21
16 ราชประชานุเคราะห์2 13 6 9 6 28
17 บ้านบากัน 13 6 6 6 25
18 อนุบาลคณาพร 12 11 4 1 27
19 บ้านบางเจริญ 12 11 1 2 24
20 บ้านเขาฝาก 12 10 2 1 24
21 ธิดาแม่พระ กระบี่ 12 5 4 1 21
22 บ้านคลองแห้ง 12 5 2 5 19
23 บ้านบางเหรียง 12 4 3 1 19
24 อุตรกิจ 12 3 0 3 15
25 บ้านถ้ำโกบ 11 7 1 1 19
26 บ้านย่านอุดม 11 5 3 1 19
27 อนุบาลกานตราช 11 4 4 1 19
28 เทศบาล 1 (ตลาดเก่า) 11 4 3 2 18
29 อ่าวลึก 10 7 2 1 19
30 บ้านหลังสอด 10 7 1 2 18
31 บ้านหนองจูด 10 5 3 1 18
32 บ้านควนต่อ 10 4 2 7 16
33 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 10 4 1 0 15
34 บ้านคลองหิน 9 9 1 0 19
35 บ้านลำทับ 9 6 1 1 16
36 บ้านห้วยสาร 9 4 1 1 14
37 บ้านเขาดิน 9 2 1 2 12
38 วิทยาประชาคม 9 1 2 5 12
39 บ้านพรุดินนา 7 10 2 4 19
40 วัดโคกยาง 7 8 2 2 17
41 บ้านทับปริก 7 6 1 3 14
42 บ้านบางคราม 7 6 0 6 13
43 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 7 5 2 5 14
44 บ้านคลองยวน 7 4 0 1 11
45 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 7 3 2 0 12
46 บ้านกอตง 7 3 1 1 11
47 วัดเขาต่อ 7 2 1 0 10
48 บ้านลิกี 7 1 0 0 8
49 โชคชัยกระบี่ 7 0 1 0 8
50 คลองพน 6 8 3 1 17
51 บ้านแหลมกรวด 6 4 3 2 13
52 บ้านร่าปู 6 2 3 0 11
53 บ้านดินนา 6 1 1 1 8
54 บ้านศาลาพระม่วง 6 1 1 0 8
55 อนุบาลรามเดชา 5 9 0 3 14
56 บ้านแหลมสัก 5 6 2 6 13
57 บ้านนาทุ่งกลาง 5 2 2 4 9
58 บ้านคลองหมาก 5 2 2 2 9
59 บ้านนาปง 5 2 1 0 8
60 บ้านดินแดง 5 1 0 1 6
61 บ้านน้ำร้อน 5 0 1 6 6
62 บ้านเกาะจำ 4 5 3 1 12
63 เจริญวิชช์ 4 5 1 0 10
64 บ้านพรุเตย 4 4 2 5 10
65 เทศบาลคลองท่อมใต้ 4 4 1 0 9
66 บ้านเกาะไทร(ลำทับ) 4 3 1 1 8
67 บ้านควนแดง 4 3 1 0 8
68 บ้านคลองนิน 4 3 1 0 8
69 บ้านห้วยน้ำขาว 4 3 0 1 7
70 บ้านเขาดินประชาพัฒน์ 4 3 0 0 7
71 บ้านบ่อมะม่วง 4 3 0 0 7
72 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) 4 2 4 1 10
73 วัดธรรมาวุธสรณาราม 4 2 0 3 6
74 บ้านควนม่วง 4 2 0 1 6
75 บ้านคลองไคร 4 1 4 1 9
76 บ้านคลองพวนประทีปบำรุง 4 0 2 0 6
77 บ้านคลองแรด(คลองพน) 4 0 0 0 4
78 บ้านห้วยลึก 3 5 1 1 9
79 บ้านท่าประดู่ 3 4 0 0 7
80 บ้านโคกหาร 3 3 5 2 11
81 บ้านอ่าวลึกน้อย 3 3 1 3 7
82 บ้านหินเพิง 3 3 1 0 7
83 สันติวิทยา 3 3 0 0 6
84 บ้านตลิ่งชัน 3 2 3 3 8
85 ชุมชนบ้านเขากลม 3 2 2 3 7
86 บ้านโละใหญ่ 3 1 0 1 4
87 ชุมชนวัดหาดถั่ว 3 1 0 0 4
88 บ้านควนเกาะจันทร์ 3 1 0 0 4
89 บ้านหินลูกช้าง 3 0 2 0 5
90 บ้านติงไหร 3 0 0 1 3
91 บ้านคลองย่าหนัด 3 0 0 0 3
92 พระราชทานบ้านเกาะพีพี 3 0 0 0 3
93 บ้านช่องไม้ดำ 3 0 0 0 3
94 บ้านนานอก 2 7 1 1 10
95 วัดบ้านนา 2 5 5 0 12
96 บ้านมะม่วงเอน 2 4 2 3 8
97 บ้านทุ่งเสม็ด 2 4 1 6 7
98 บ้านคลองแรด(อ่าวลึก) 2 4 1 3 7
99 บ้านไร่พัฒนา 2 3 0 1 5
100 โภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ 2 3 0 0 5
101 บ้านน้ำจาน 2 2 1 0 5
102 บ้านโคกยูง 2 2 1 0 5
103 ชุมชนบ้านทุุ่ง 2 2 1 0 5
104 บ้านเสม็ดจวน 2 2 0 0 4
105 บ้านเกาะกลาง 2 2 0 0 4
106 บ้านหนองทะเล 2 1 2 1 5
107 บ้านบางเตียว 2 1 2 0 5
108 บ้านปากหรา 2 1 1 1 4
109 ไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) 2 1 1 0 4
110 บ้านท่ายาง 2 1 1 0 4
111 บ้านไร่ใหญ่ 2 1 0 1 3
112 บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา 2 1 0 0 3
113 บ้านสะพานพน 2 1 0 0 3
114 บ้านคลองใหญ่ 2 1 0 0 3
115 บ้านเกาะปู 2 0 3 1 5
116 บ้านโคกกลาง 2 0 1 1 3
117 เทศบาลอ่าวลึกใต้ 2 0 1 0 3
118 บ้านหนองน้ำแดง 2 0 0 0 2
119 วัดไพรสณฑ์ 2 0 0 0 2
120 บ้านพระแอะ 1 7 2 1 10
121 บ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ 1 5 5 1 11
122 บ้านคลองโตนด 1 5 2 2 8
123 วัดเกาะลันตา 1 5 0 1 6
124 บ้านเกาะศรีบอยา 1 5 0 0 6
125 บ้านหนองหลุมพอ 1 4 4 2 9
126 บ้านคลองหวายเล็ก 1 4 1 0 6
127 บ้านหลังโสด 1 3 2 0 6
128 บ้านแหลมโพธิ์ 1 3 1 2 5
129 บ้านในยวน 1 2 2 1 5
130 อนุบาลบางเท่าแม่ 1 2 2 1 5
131 บ้านคลองปิ้ง 1 2 1 1 4
132 วัดบางโทง 1 2 1 0 4
133 บ้านไหนหนัง 1 2 0 3 3
134 คลองท่อมมิตรภาพที่160 1 2 0 1 3
135 บ้านเขาเทียมป่า 1 2 0 0 3
136 บ้านเขาแก้ว 1 1 2 0 4
137 บ้านควน 1 1 1 2 3
138 บ้านคลองยาง 1 1 1 1 3
139 บ้านพรุพี 1 1 1 1 3
140 บ้านคลองปัญญา 1 1 1 0 3
141 บ้านนาพรุ 1 1 0 1 2
142 บ้านบกเก้าห้อง 1 1 0 0 2
143 ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ 1 1 0 0 2
144 บ้านทุ่งสูง 1 1 0 0 2
145 บ้านหาดยาว 1 1 0 0 2
146 บ้านทับไทร 1 0 3 1 4
147 ประทีปศึกษา 1 0 2 0 3
148 ศาสนูปถัมภ์มูลนิธิกระบี่ 1 0 1 1 2
149 บ้านถ้ำเสีอ 1 0 1 0 2
150 บ้านทุ่งหยีเพ็ง 1 0 0 0 1
151 บ้านเขาล่อม 1 0 0 0 1
152 ษะกอฟะฮวิทยพัฒน์ 1 0 0 0 1
153 บ้านท่ามะพร้าว 1 0 0 0 1
154 บ้านนาออก 1 0 0 0 1
155 เทศบาล 3 ท่าแดง 1 0 0 0 1
156 อนุบาลมาเรียม 1 0 0 0 1
157 ทุ่งต้นปีก 1 0 0 0 1
158 วัดพรุเตียว 1 0 0 0 1
159 บ้านควนกลาง 1 0 0 0 1
160 บ้านท่านุ่น 1 0 0 0 1
161 บ้านนาเทา 1 0 0 0 1
162 บ้านเขาพนม 1 0 0 0 1
163 บ้านเจ๊ะหลี 1 0 0 0 1
164 เมตตาธรรมวิทยา 1 0 0 0 1
165 บ้านร่าหมาด 0 6 0 0 6
166 วัดสถิตโพธาราม 0 4 0 0 4
167 บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 0 3 3 0 6
168 บ้านคลองพระยา 0 3 0 0 3
169 บ้านคลองเตาะ 0 2 3 1 5
170 บ้านทุ่งคา 0 2 2 0 4
171 บ้านในช่องมิตภาพที่ 123 0 2 1 3 3
172 บ้านทุ่งครก 0 2 1 0 3
173 รุ่งอรุณศึกษา 0 2 0 1 2
174 บ้านควนโอ 0 2 0 0 2
175 บ้านคลองกำ 0 1 3 0 4
176 บ้านคลองท่อมเหนือ 0 1 2 1 3
177 บ้านทุ่ง (อ่าวลึก) 0 1 2 0 3
178 บ้านโคกยอ 0 1 1 2 2
179 บ้านโคกคา 0 1 1 2 2
180 ทุ่งพะยอม 0 1 1 1 2
181 บ้านเกาะฮั่ง 0 1 1 1 2
182 อนุบาลวังทอง 0 1 1 1 2
183 บ้านบางโสก 0 1 1 0 2
184 ชุมชนวัดนาเหนือ 0 1 1 0 2
185 บ้านดินแดงน้อย 0 1 1 0 2
186 บ้านเกาะไทร 0 1 1 0 2
187 บ้านอ่าวนาง 0 1 0 4 1
188 วัดบางเหลียว 0 1 0 2 1
189 วัดภูมิบรรพต 0 1 0 2 1
190 บ้านคลองประสงค์ 0 1 0 0 1
191 บ้านคลองม่วง 0 1 0 0 1
192 บ้านหนองกก 0 1 0 0 1
193 บ้านอ่าวน้ำเมา 0 1 0 0 1
194 ประทีปธรรมมูลนิธิ 0 1 0 0 1
195 เทศบาลตำบลเขาพนม 0 1 0 0 1
196 บ้านบกห้อง 0 0 2 2 2
197 บ้านทุ่งประสาน 0 0 2 1 2
198 บ้านคลองรั้ว 0 0 1 0 1
199 บ้านนางรอง 0 0 1 0 1
200 บ้านบางหอย 0 0 1 0 1
201 บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) 0 0 1 0 1
202 บ้านเขางาม 0 0 1 0 1
203 อนุบาลจิตจงรักษ์ 0 0 1 0 1
204 บ้านห้วยพลูหนัง 0 0 0 2 0
205 บ้านคลองชะมวง 0 0 0 2 0
206 บ้านเขาทอง 0 0 0 2 0
207 บ้านคลองหิน(เกาะลันตา) 0 0 0 1 0
208 บ้านทุ่งสาคร 0 0 0 1 0
209 บ้านหนองจิก 0 0 0 1 0
210 บ้านอ่าวน้ำ 0 0 0 1 0
211 อนุบาลมุสลิมกระบี่ 0 0 0 0 0
รวม 904 546 260 230 1,710