รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองพน 1. เด็กหญิงอัจฉริยา  ก๊กใหญ่
 
1. นางประภา  ย้วนเศษ
 
2 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองพน 1. เด็กชายคณิน  น้ำมัน
2. เด็กชายทศพร  อมรพรรณศิริ
3. เด็กชายพรพนา  เบ็ดเสร็จ
 
1. นายสมพร  คำฝอย
2. นางสาวภัทรวีร์  สฤษฎ์พงศ์ทีรฆ
 
รวม43
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แซ่ด่าน
 
1. นางเจ๊ะดาเสียะ  ทับทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 1. นางสาวปาริชาติ  จันครบ
 
1. นางเจ๊ะดาเสียะ  ทับทอง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 1. เด็กชายคีตภัทร  แว่นเซ้ง
 
1. นายณรงค์ชัย  แซ่เตี้ย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 1. เด็กชายเจษฎา  เบ็ญระเหม
 
1. นายจุมพล  เพ็ชรพวง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 1. เด็กหญิงกนกกร  ทองนอก
2. เด็กหญิงอรนุช  ประโมงกิจ
3. เด็กหญิงอริสรา  ช้างน้ำ
 
1. นางเจ๊ะดาเสียะ  ทับทอง
2. นางอรสิริ  พาทีทิน
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 1. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  สองสมุทร
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ทองฉ่ำ
3. เด็กหญิงเบญจภรณ์  ปานรักษ์
 
1. นางอรสิริ  พาทีทิน
2. นายณรงค์ชัย  แซ่เตี้ย
 
9 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   ช้างน้ำ
2. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ศรีอ่อนนวล
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ช้างน้ำ
 
1. นางอรสิริ  พาทีทิน
2. นางสาวพัชรี  ยมนา
 
รวม1310
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 1. เด็กหญิงพิชชาภา  รัตโส
 
1. นางพรพิมล  ลาภทวี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 1. เด็กหญิงกรองทอง  ชุมศรี
 
1. นายสมเกียรติ  เยาว์ด้วง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 1. เด็กชายศิริชัย  ทองบัว
 
1. นายสมเกียรติ  เยาว์ด้วง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  นำนาผล
 
1. นายสมเกียรติ  เยาว์ด้วง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 1. เด็กหญิงกรองทอง  ชุมศรี
2. เด็กหญิงจารุศิริ  ศรทอง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวจันทร์
4. เด็กหญิงธิติมาพร  บัติโยธา
5. เด็กชายธีรพัฒน์  ชัยคำ
6. เด็กหญิงพรสินี  โทแก้ว
7. เด็กชายภานุวัฒน์  ประดับจิตร
8. เด็กหญิงวรรณวิสา  ทองอ่อน
9. เด็กชายศิริชัย  ทองบัว
10. เด็กหญิงสิริยากร  กิจการ
11. เด็กหญิงสุทธิดา  นำนาผล
12. เด็กหญิงอัญญาณี  โทศรี
 
1. นางนงเยาว์  เพชรล้วน
2. นายสมเกียรติ  เยาว์ด้วง
 
15 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 1. เด็กชายณวรรธ  ชิงโส
 
1. นางอุไร  คเชนทร์ภักดี
 
รวม177
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 1. เด็กชายวุฒิภัทร  แจ่มสกุล
2. เด็กชายศราวุธ  เพ็งจันทร์
 
1. นางสาวนันท์นภัส  หนูแก้ว
2. นางสาวณิฐชานันท์  พิพิธประภาเลิศ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 1. เด็กชายณัฎฐวุธ  ทองนาค
2. เด็กชายรัชชานนท์  หนูขำ
 
1. นายสุชาติ  ตาดทอง
2. นางสาวณิฐชานันท์  พิพิธประภาเลิศ
 
18 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มณีฉาย
 
1. นางสาวกันยารัตน์  ฉิมเรือง
 
รวม55
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1. เด็กหญิงนทธมน  อุ่นจิต
 
1. นายพงศกร  นาคเกิด
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1. เด็กหญิงเกศราพรรณ  วิชัยธนพัฒน์
 
1. นางสาวกาญจนา  สุดชฎา
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1. เด็กหญิงสิรินญา  เย็นฉ่ำ
2. เด็กหญิงสุชัญญา  แก้วทวี
 
1. นางสาวเกตติมา  กาญจนะประยูร
 
รวม43
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ 1. เด็กชายสุทธิรักษ์  บุตรปอด
 
1. นางบุษบา  เพชรล้วน
 
รวม11
23 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอตง 1. เด็กชายศรโชค  พานิช
2. เด็กหญิงสุนิสา  มรกต
3. เด็กชายอภิรุจน์  พรหมเมือง
 
1. นางสาวสุภาพร  พรหมคณะ
 
รวม31
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองนิน 1. เด็กชายสุทธิภัทร  กุลหลัก
2. เด็กหญิงอัสมา  เกื้อชาติ
 
1. นางลัดดาวัลย์  ยมนา
2. นางสาวอุมา  ช่างเรือ
 
รวม22
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง 1. เด็กชายชาญณรงค์   เรืองหนู
2. เด็กชายอธิชา   ถิ่นพิบูลย์
 
1. นางสาวนันทิกานต์   แสงวิเชียร
2. นางสาวนิติยา   รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
รวม22
26 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยวน 1. เด็กหญิงกันตยา  ระวังชา
2. เด็กหญิงชนันญา  คลองรั้ว
3. เด็กหญิงชนิกานต์  คลองรั้ว
4. เด็กหญิงชลธิชา  ฝั่งขวา
5. เด็กหญิงชลพรรษ  หม้อน้ำร้อน
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ช้างน้ำ
7. เด็กชายนวพล   คลองยวน
8. เด็กชายนัฐภูมิ  มาศโอสถ
9. เด็กหญิงปทุมรัตน์  ชูเจริญเดช
10. เด็กหญิงปาริชาต  ตาวัน
11. เด็กชายมนัสนันท์  รักษ์จันทร์
12. เด็กหญิงมารีน่า  สาระวารี
13. เด็กหญิงยุวรัตน์  กำกิจ
14. เด็กหญิงวิภารัตน์  สาระภี
15. เด็กหญิงวิภาวดี  เชื้อสง่า
16. เด็กชายศักย์ศรณ์  ตาวัน
17. เด็กหญิงศิริรัตน์  ตาวัน
18. เด็กชายศุภมงคล  พันธ์เลิศ
19. เด็กหญิงสาวิตรา  สมันบุตร
20. เด็กหญิงสุกานดา  ฝั่งขวา
21. เด็กชายหัสดี  หวังสง่า
22. เด็กชายอนุวัทธ์  สาโรจน์
23. เด็กหญิงอรวรรณ  ฝั่งขวา
24. เด็กหญิงอรอุมา  คลองรั้ว
25. เด็กหญิงอรัญญา  คลองรั้ว
26. เด็กชายอัมรินทร์  ขาวเล็ก
27. เด็กชายอาทิตย์  อ่อนแอ
28. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คงช่วย
29. เด็กหญิงเบญญาภา  หวังสง่า
 
1. นายกมล  บ่อหนา
2. นางสาวยุพาพร   นวลศรี
3. นางสาวนพรัตน์   ศิริพงษ์
4. นางศศิธร   ไกรนรา
5. นายนพดล  ฝั่งขวา
6. นางอุไรรักษ์   เถาว์กลอย
7. นางสาวพนาวัลย์  นบนอบ
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยวน 1. นางสาวชนิกานต์  บ่อหนา
2. เด็กหญิงพิยดา  กิ่งเล็ก
3. เด็กหญิงศศิธร  สงเส็น
4. นางสาวศิริพร  หวังผล
5. เด็กหญิงอัสนี  หมิแหละหมัน
6. เด็กหญิงอาริษา  มาศโอสถ
 
1. นางสาวยุพาพร   นวลศรี
2. นางสาวนพรัตน์   ศิริพงษ์
3. นายกมล  บ่อหนา
 
รวม3510
28 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายพีรพล  พราหมณี
 
1. นางสาวศุภสุตา  ชุมนิรัตน์
 
รวม11
29 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหิน 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  ประมัยพิมพ์
2. เด็กชายภคพล  แป้นจันทร์
3. เด็กหญิงวรกานต์  มากแก้ว
 
1. นายพงศธร  ศุภพรพงศ์
2. นายสงวน  เสริฐสุรินทร์
 
รวม32
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแรด(คลองพน) 1. เด็กชายทวีศักดิ์  หลานช่วย
 
1. นายนรินทร์ธิเบศร์  ศรีสุวรรณ
 
รวม11
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 1. เด็กชายธงชัย  ทวีชัยสิงห์
 
1. นางสาวจิตสุดา  ธราพร
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สูพร
2. เด็กหญิงปริยฉัตร  ไทรบุรี
3. เด็กหญิงมาติชา  เชยมาลัย
4. เด็กชายศักย์ศร  จันทบุตร
5. เด็กหญิงเมริสา  หนูเพ็ง
 
1. นายสมพงษ์  อินทเสโน
2. นายสมาน  วะจิดี
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 1. นายกฤตยชญ์  ทองศรีทอง
2. เด็กหญิงคคนางค์  สุริน
 
1. นางมยุรา  บุญตระกูล
2. นายสมาน  วะจิดี
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 1. เด็กหญิงกุลญา  เสทน
 
1. นายสมาน  วะจิดี
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 1. เด็กชายเพียร  สร้อยคำ
 
1. นางมยุรา  บุญตระกูล
 
รวม107
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไคร 1. เด็กหญิงอนิตา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางวิศณี  วะชุม
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไคร 1. เด็กหญิงศินิรัตน์   ขาวแขก
2. เด็กหญิงศิรินดา  กูลเก็ต
 
1. นางสาวอัสมา   ตูแวหมะ
2. นางสาวจิรนา   มาศโอสถ
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไคร 1. เด็กหญิงกุษฎาภา  รอดหงษ์ทอง
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  หลงสลำ
 
1. นายทศพล  หนูชู
2. นางเกศกมล  ยอดหวิด
 
รวม55
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนต่อ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เหนียดบุตร
2. เด็กหญิงณัฐชา  เหนียดบุตร
3. เด็กหญิงภัณฑิลา  คชสวัสดิ์
4. เด็กชายยุทธพงษ์  สีหมาด
5. เด็กหญิงสุรี  บุตรโกบ
6. เด็กชายเอกรินทร์  หนองคล้า
7. เด็กหญิงแพรวา  เหนียดบุตร
 
1. นายนารา  บุญมา
2. นายกล้าณรงค์  ชูคง
3. นางสาวนัฐฐิกาญจน์  ตั้งคำ
 
รวม73
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนแดง 1. เด็กหญิงสุชานาฎ  พรหมแสง
 
1. นางสาวเสาวณี  เรืองศรี
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนแดง 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญเพ็ชร
 
1. นางสาวกมลพร  เย็นรักษา
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนแดง 1. เด็กหญิงณัฐกมล  เชาวนะ
2. เด็กหญิงธนพร  แก้วเจือ
3. เด็กชายธีรภัทร์  โยมแก้ว
4. เด็กหญิงวรรณริษา  บุญสุวรรณ
5. เด็กชายวิทวัสธาดา  บุญสุข
6. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่ฮ่อง
7. เด็กหญิงหทัยทิพย์  จำนงจิต
8. เด็กหญิงอังคณา  พัฒนศิลป์
9. เด็กหญิงเจนจิรา  สร้อยเสนา
10. เด็กหญิงเนตรนภา  บุญสุข
 
1. นางสาวสาวิตรี   เดโชศาสตร์
2. นายวาสุเทพ  ไชยสน
3. นางสุจิตรา  มามาตย์
 
รวม125
43 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินนา 1. เด็กหญิงฑิฑัมพร  เรียนสุด
 
1. นางสาวกาญจนา  บุตจีน
 
รวม11
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินแดง 1. เด็กหญิงบัวชมพู  โทบุตร
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  ชัยศิริ
 
รวม11
45 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงนริศรา  มาศโอสถ
2. เด็กชายสุทิวัส  หมันสอาด
3. เด็กหญิงเจนจิรา  คล่องดี
 
1. นางผิวพรรณ  ป้อมอุ่นเรือน
2. นางสาวอรอุมา  เรืองอ่อน
 
รวม32
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กหญิงวันใส  สังข์รอด
 
1. นางประนอม  สังข์คำ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โตเทียน
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วเก้า
3. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ราชนาม
4. เด็กหญิงลักษณ์พร  มากผล
5. เด็กหญิงวรัญญา  สังข์เกิ้อ
6. เด็กหญิงวาสินี  จันพันทัง
7. เด็กหญิงศยามล  จิตร์มั่น
8. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ทองมาก
9. เด็กหญิงอมรทิพย์  ปลองคีรี
10. เด็กหญิงโสวรส  ชัยศรี
 
1. นายวรรณชัย  นาคีเภท
2. นางนารีรัตน์  คงจ้อย
3. นางสาวรัตติกาล  จีณะวงค์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 91.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  พรมปาน
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ไหมสีเขียว
3. นางสาวจันทรัตน์  พรมสังข์
4. เด็กหญิงจิราพร  วินโรจน์
5. นางสาวณัฐญาดา  ปลองคีรี
6. นางสาวพรภิมล  ภาชนะทอง
7. เด็กหญิงพัฒพิมล  ดาวสุวรรณ์
8. สามเณรสาวิตรี  อานนท์
9. นางสาวอรวรรณ  ขาวเอียด
10. เด็กหญิงเกวลิน  บัวทองแก้ว
 
1. นางนารีรัตน์  คงจ้อย
2. นางสาวรัตติกาล  จีณะวงค์
3. นางสาวมนัสนันท์  สินสะ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. นายปรเมศวร์  เพชรชนะ
 
1. นายเศวษ  นาคสวาสดิ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กชายกฤษดากร  ศรีทะ
 
1. นายเศวษ  นาคสวาสดิ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กหญิงพัฒพิมล  ดาวสุวรรณ์
 
1. นางมณทิพย์   เกตแก้ว
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กชายวรวิทย์  เกิดสุข
2. เด็กชายอนิรุทธิ์  หมูดจันทร์
 
1. นางทัศนี  ศรีพารา
2. นางอรพิณ  ชูสุทน
 
รวม2612
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  โพชสาลี
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เอื้อมพล
3. เด็กหญิงธัญญากร  ทอดทิ้ง
4. เด็กหญิงนันทิตา  เขียวสด
5. เด็กหญิงปนิตา  หาเส็ม
6. เด็กหญิงวนัจษา  หมาดเหล่
7. เด็กหญิงสิรภัทร  มีบุญ
8. เด็กหญิงสุกัญญา  รอโซยล๊ะ
9. นางสาวสุธินี  ระเด่น
10. เด็กหญิงอัสมา  นุชทอง
 
1. นางสาวจริยา  โทบุรี
2. นายพิเชษฐ  ยัสโร
3. นางทิพวรรณ  มากผล
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ทอง
2. เด็กชายธีรพงษ์  เส็นปาน
3. เด็กชายวริศ  อยู่เย็น
4. เด็กชายวีระวัฒน์  บุญศิริ
5. เด็กชายอิบร่อเหม  ดำนิล
6. เด็กชายอุซัยฟะฮ์  ดำนิล
 
1. นางสาววรารัตน์  พิกุล
 
55 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงนันทินี  ยาจิ
 
1. นางสุพัจนี  เพ็ชรมีศรี
 
56 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ห้วยลึก
 
1. นางสุพัจนี  เพ็ชรมีศรี
 
57 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กชายธนกฤต  วีระสุข
 
1. นายครองศักดิ์  ชาญน้ำ
 
58 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กชายณัฐพล  หมาดทิ้ง
2. เด็กหญิงณิชนันทน์  ทองอุ่น
3. เด็กชายธีรภัทร  ห้วยลึก
 
1. นางสุพัจนี  เพ็ชรมีศรี
2. นางสาวอรชร  เจ้ยจู
 
59 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ปราบปราม
2. เด็กชายสมเกียรติ  สู่บุญ
 
1. นางสุพัจนี  เพ็ชรมีศรี
2. นางสิริกร  บุณยะผลึก
 
รวม2411
60 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงสุวนันท์  แสงขวัญ
 
1. นางสาวจุรีวรรณ  ปานดำ
 
รวม11
61 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับปริก 1. เด็กชายชาคริต  ทองรอด
2. เด็กชายวุฒิชัย  กังแฮง
3. เด็กชายเจณรงค์  พงษ์ทองเมือง
 
1. นายวิมล  เดชะ
2. นายไพทร  เกิดสุข
 
รวม32
62 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  มีชุม
 
1. นางมาลินี  ศรีประเสริฐ
 
63 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 1. เด็กหญิงทรรศิกา  ผกามาศ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มีชุม
3. เด็กหญิงพาขวัญ  หวังกลิ่น
4. เด็กชายภูชิสะ  สมศรีแก้ว
5. เด็กชายวิทยา  อินทร์ช่วย
6. เด็กชายวิวัฒน์  ชนะกุล
7. เด็กชายอภิรักษ์  เกิดศิริ
 
1. นางสาวศศิธร  เวสารัตน์
2. นางมาลินี  ศรีประเสริฐ
3. นางสาวจรียา  ขาววก
 
64 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 1. เด็กชายพีรพงษ์  เกลี้ยงทอง
2. เด็กชายวทัญญู  เกิดทอง
3. เด็กชายสิทธิโชค  สังคำ
 
1. นายกันตวรวัฒน์  ปลอดกรรม
2. นางสาวกิ่งดาว  ดวงน้ำแก้ว
 
รวม116
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง 1. เด็กชายจีรเวช  นางสวย
2. เด็กหญิงณรินทิพย์  พยายาม
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  อดทน
4. เด็กชายปฏิวัฒน์  อดทน
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  เอกคณะ
6. เด็กชายพีรพงศ์  เอกคณะ
7. เด็กหญิงอธิตา  หว้าหาบ
8. เด็กชายอภิชาติ  กูลน้อย
9. เด็กชายเอกภพ  เหล่าะเหล็ม
10. เด็กหญิงไปรษญาร์  พยายาม
 
1. นายชยพล  ดารารัตน์
2. นางสาววลัยพร  แต้มประสิทธิ์
3. นางอาพร  บือราเฮง
 
รวม103
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด 1. เด็กหญิงณัชชา  สูหน้าหู
2. เด็กชายนฤพนธิ์  สุขใส
3. เด็กหญิงนิฐาพร  หมาดชาย
4. เด็กชายพรชัย  หมั่นมา
5. เด็กหญิงวรรณวิไล  พันหญ้า
6. เด็กหญิงศศินิภา  โสหัส
7. เด็กชายศุภชัย  สันทัด
8. เด็กหญิงสรารัตน์  ขุนเสร่
9. เด็กชายสิทธิชัย  เวลาดี
10. เด็กชายอนุสรณ์  เสียงใหญ่
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  จ่าแจ่มกุล
2. นายสุรินทร์  จันทร์ส่งแสง
3. นายจักรกฤษณ์  คุ้มกุมาร
 
รวม103
67 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  คงกำเนิด
 
1. นางพัชรินทร์  พิณสุวรรณ
 
รวม11
68 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปง 1. นางสาวชุติมดี  ทองเถาว์
2. นางสาวณัฐศร  ดีเสมอ
3. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ยันชมภู
 
1. นายดิเรก  ไพฑูรย์
2. นางกอบแก้ว  บุตรชำนิ
 
รวม32
69 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 1. เด็กชายปรเมษฐ์   คงนุ่น
2. เด็กชายเชิดชัย   โต๊ะเด็น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิชิต  หมั่นมา
2. นายณัฐธร  เหล็กเพชร
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 1. เด็กชายสราวุธ   สายวารี
 
1. นางสาวผกามาศ  เส็นหมาน
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 1. เด็กหญิงรัตติยา   สั่นสะท้าน
2. เด็กหญิงวาสนา   เหลนเพ็ชร์
 
1. นางสาวเกศิณี  ก่งเซ่ง
2. นางสาวศิริพร  สอนอาจ
 
รวม55
72 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบากัน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันจำปี
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ขุนอินทร์
 
1. นางรอยฮัน  โต๊ะดำ
2. นางสาวจุฑาภรณ์  อุมาสะ
 
73 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบากัน 1. เด็กชายอนวัช  ก้าหรีมการ
2. เด็กชายอภินันท์  บุญชู
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  อุมาสะ
2. นางรอยฮัน  โต๊ะดำ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบากัน 1. เด็กหญิงสุธินี  นราจร
 
1. นางสาวจันทนา  บุตรฤทธิ์
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบากัน 1. เด็กชายสมเดช  บุญเสริม
 
1. นางสาวจันทนา  บุตรฤทธิ์
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบากัน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  มาเติม
2. เด็กหญิงจิดาภา  ด้าดา
3. เด็กชายปริญญา  บำรุง
4. เด็กชายยุทธนา  บุตรหมัน
5. เด็กชายรัตภูมิ  สะวารี
6. เด็กชายวีรวัฒน์  บุญชู
7. เด็กชายอนาวิล  อาจหาญ
8. เด็กชายเรืองศักดิ์  ศรีสมุทร
 
1. นางสาวรัตนา  จงรักษ์
2. นายอิมรอน  นายาว
 
77 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบากัน 1. เด็กหญิงดานิช  สระวารี
2. เด็กหญิงปราศิณี  เพชรดวง
3. เด็กหญิงอรัญญา  จันเจือ
 
1. นางสาวสุพรทิพย์  ไทรทองคำ
2. นางสาวกิติยา  พิชัยฤกษ์
 
รวม1710
78 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางคราม 1. นางสาวสุจิตรา  เยาวเรศ
 
1. นางเรียม  แซ่เตี่ยว
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางคราม 1. เด็กหญิงพรรณศรีภู  เทพเกื้อ
 
1. นางเรียม  แซ่เตี่ยว
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางคราม 1. นางสาวทิพย์ยดา  แซ่ล้าน
2. นางสาวศิริญญา  เทพเกื้อ
3. เด็กหญิงหทัยชนก  ทิพย์แก้ว
 
1. นางเรียม  แซ่เตียว
2. นางสาวบัณฑิตา  ราชบัณฑิตย์
 
81 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางคราม 1. เด็กชายเจษฎา  ชูกลิ่น
 
1. นางสุมาลี  พงษ์พ้นภัย
 
รวม65
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  วงน้อย
2. เด็กหญิงนัฐยา  ขุนทองพุ่ม
3. เด็กหญิงพรรพษา  สมพุ่ม
4. เด็กหญิงพัชริดา  ซิ้มเส็ม
5. เด็กหญิงศิริขวัญ  ธัญรส
 
1. นางละมัย   แสวงการ
2. นางสาวกนกขวัญ  ชื่นอารมณ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กชายวงศ์สุเทพ   ชูน้อย
 
1. นางนฤนง   อินทร์แก้ว
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กหญิงนันทิชา   คล่องการ
 
1. นางอนัญญา  กอบัว
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กชายศักดินันท์   ด้วงมี
 
1. นางนฤนง   อินทร์แก้ว
 
รวม85
86 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  จันทร์ประสิทธิ์
2. เด็กชายพัชรพล  ขาวปั้น
3. เด็กหญิงศศิธร  ฉันท์ไทย
 
1. นางสาวชุติมา  คล้ายบุตร
2. นางสุภาณี  รักษาพันธุ์
 
87 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. เด็กหญิงกุลนัท  สุขอนันต์
2. เด็กหญิงวิภาวดี  โฮฬาร์กิจ
3. เด็กหญิงเรณุกา  บุญตา
 
1. นางสุภาณี  รักษาพันธ์ุ
2. นางสาวชุติมา  คล้ายบุตร
 
88 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ทองรักแย้ม
2. เด็กหญิงเกศินี  นาควงษ์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เพชรฤทธิ์
2. นายบุญช่วย  นวลใย
 
89 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. นางสาวพรทิพย์  โยยรัมย์
2. เด็กหญิงอาภรณ์  ชนะกุล
 
1. นายบุญช่วย  นวลใย
2. นางสาวนงลักษณ์  เพชรฤทธิ์
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีขน
 
1. นางสาวชุติมา  คล้ายบุตร
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  เพ็ชรสังข์
 
1. นางสาวชุติมา  คล้ายบุตร
 
รวม1210
92 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหียน 1. เด็กหญิงกันติชา  ฉุนเฉียว
2. เด็กหญิงนรภัทร  ชูเดชา
3. เด็กชายสุทธิศักดิ์  พัดบุตร
 
1. นางมณฑา  คงแคล้ว
2. นางวิไลวรรณ  เปียตี้
 
รวม32
93 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุเตย 1. เด็กหญิงจรรย์อมล  สวัสดิวงศ์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  มุสิกชาติ
3. นางสาวอนัญญา  ศรีเมฆ
 
1. นางเกษร  ทองเจริญ
 
รวม31
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน 1. เด็กหญิงศศิเกตุ  เป็ดทอง
 
1. นางบุญธรรม  ฟุ้งเฟื่อง
 
รวม11
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านอุดม 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ปานชู
2. เด็กหญิงวลีรัตน์  นุ่นปาน
3. เด็กหญิงอลิศรา  ฉลาด
4. เด็กหญิงอาระยา  สืบสายทอง
5. เด็กหญิงเกวลิน  ขาวอร่าม
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สามใหม่
2. นางกนกฉัตร  สุขคง
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านอุดม 1. เด็กหญิงกุลปริยา  ปานชู
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  นามเพชร
3. เด็กหญิงพัชราภา  อินทรพิบูลย์
4. เด็กหญิงวาสินี  ร่มเย็น
5. เด็กหญิงสุพรรษา  สุวรรณพันธ์
 
1. นางลัดดาวรรณ์  บริสุทธิ์
2. นางกนกฉัตร  สุขคง
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านอุดม 1. เด็กชายกมลศิลป์  ปานชู
2. เด็กชายณัฐชัย  อ่ำลอย
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สามใหม่
2. นางกนกฉัตร  สุขคง
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านอุดม 1. เด็กชายปราบศึก  จันทร์เกิด
2. เด็กชายศิริรักษ์  แก้วศรีสด
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ไชนาคิน
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เกกินะ
2. นายรัชพล  หอมหวล
 
99 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านอุดม 1. เด็กชายนรวิชญ์  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงอุไรภรณ์  ขาวล้วน
 
1. นางสาวไพรัช  บุญเดช
2. นางโสภา  ชูวิวัฒน์รัตนกุล
 
รวม1710
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่าปู 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  ธรรมจิตต์
2. เด็กหญิงนลินี  ธรรมจิตต์
 
1. นายไพฑูรย์  ทองพัฒน์
2. นางจรรยา  พรหมแสง
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่าปู 1. เด็กชายปฏิพัทธิ์  หนูสงฆ์
2. เด็กชายเจษฎา  กิ่งเล็ก
 
1. นายไพฑูรย์  ทองพัฒน์
2. นางจรรยา  พรหมแสง
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่าปู 1. เด็กชายณัฐพล  ผลเงาะ
2. เด็กหญิงแพรพลอย  จงรักษ์
 
1. นายไพฑูรย์  ทองพัฒน์
2. นายสมรัก  เพียรกิจ
 
รวม66
103 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำทับ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เพ็ชรเรือนทอง
2. เด็กหญิงจันจิรา  อ่ำพรม
3. เด็กหญิงชัญญานุช  แสวงสุข
4. เด็กหญิงนวมลล์  ฟุ้งเฟื้อง
5. เด็กหญิงนิธิมา  โทนหงษา
6. เด็กหญิงปานระพี  ไชยทิพย์
7. เด็กหญิงพิลาลักษณ์  รอดมี
8. เด็กหญิงศุภาววณ  หิรัญพันธ์
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญเดช
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หลานไทย
 
1. นายเทอดไท  สุขสกุล
2. นายอาวุธ  หนุศิริ
3. นางพัชรา  เอ่งฉ้วน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำทับ 1. เด็กชายกฤษฎา  บุญเดช
2. เด็กหญิงกัญญวรา  วัชระนภาพงศ์
3. เด็กชายกันติทัศ  เกิดแก้ว
4. เด็กหญิงกุลจิรา  คงชนะ
5. เด็กชายจิรภัทร  ศรีสุขใส
6. เด็กชายชยทัต  เชิญทอง
7. เด็กหญิงชิดชนก  กุมทอง
8. เด็กหญิงดวงกมล  น้อยดำ
9. เด็กชายทัตพงค์  ไกรนรา
10. เด็กชายทัศน์พล  ชูภักดี
11. เด็กหญิงธีรกานต์  หนูเสน
12. เด็กหญิงนงนภัส  ปานศรี
13. เด็กหญิงนันทพร  ศรีชู
14. เด็กหญิงนิรดา  ฟุ้งเฟื่อง
15. เด็กหญิงปริยากร  จันทร์นิยม
16. เด็กหญิงปาริฉัตร  จำนงค์รัตน์
17. เด็กหญิงปิยาพัชร  นิระโส
18. เด็กชายพรชัย  สุดรัก
19. เด็กชายพศิน  ปานมา
20. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  คงศาลา
21. เด็กหญิงพิชญ์สินี  นวลสมศรี
22. เด็กหญิงพินัฐมาศ  พรหมเกิด
23. เด็กหญิงพิลาลักษณ์  รอดมี
24. เด็กหญิงภัทรวดี  ทวีวรรณ
25. เด็กชายรณเดช  แสงมณี
26. เด็กหญิงรัตนาวดี  รักสีทอง
27. เด็กหญิงรัตมณี  ขาวเอี่ยม
28. เด็กหญิงลิลดา  มาลาแวจันทร์
29. เด็กหญิงวิชิดา  พรจรัส
30. เด็กหญิงสุพิชญา  อินฤทธิ์
31. เด็กหญิงสุภัทรา  กูลเกื้อ
32. เด็กหญิงหทัยชนก  กุ้งทอง
33. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีเปารยะ
34. เด็กหญิงอัยวรรณ  นวลสมศรี
35. เด็กหญิงอารยา  บุตรเขียว
36. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญเดช
37. เด็กหญิงเกตุวดี  ศรีวิลัย
38. เด็กหญิงเกศวิลัย  หวังกุ่ม
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ฟุ้งเฟื่อง
40. เด็กชายโภคิน  วิชัยดิษฐ์
 
1. นายกฤติภัทรกร  ศิริภัทรนิธิโภคิน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพักตร์สิริ  จิตเที่ยง
3. นายเทอดไท  สุขสกุล
4. นายอธิพงศ์  รัชสิทธิ์
5. นายอุทัย  ยิ้มหิ้น
6. นายเตชธรรม  สังข์บุญส่ง
7. นางจิติพร  โพธิการ
8. นายสุทธิพงษ์  สุคนธรัตน์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำทับ 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  รักศีล
2. เด็กชายปรวัฒน์  ชีวา
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  จำนงค์รัตน์
4. เด็กชายภานุกร  เสนสีทอง
5. เด็กชายภูมิศักดิ์  เลขะจิตต์
 
1. นายอธิพงศ์  รัชสิทธิ์
2. นางสาวแพรไพลิน  ภูมิประสิทธิ์
 
รวม5513
106 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลิกี 1. เด็กชายชานนท์  หาบหา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  คลองรั้ว
3. เด็กชายอัศนัย  ปุสสะ
 
1. นายวิชัย  ปราบเภท
2. นางสาวนีรนุช  หมั่นเพียร
 
รวม32
107 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยุทธกาศ
 
1. นางสาวณัฐรัตน์  ขจัดภัย
 
108 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยุทธกาศ
 
1. นางสาวณัฐรัตน์  ขจัดภัย
 
รวม22
109 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจูด 1. เด็กหญิงจรรย์อมล  ชนะกุล
2. เด็กชายพัชรพล  ศิริสุข
3. เด็กหญิงอริศรา  นวลพลับ
 
1. นางพรประภา  ไกรนรา
2. นางสาวนันทวรรณ  ชูมนตรี
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจูด 1. เด็กหญิงธนาภา  กลิ่นดี
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  กลัวผิด
 
1. นางหนึ่งฤทัย  จันทร์ทิน
2. นายประกอบ  เพ็ชรอ่อน
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจูด 1. เด็กชายภูริพัฒน์  ภูมิแก้ว
 
1. นางหนึ่งฤทัย  จันทร์ทิน
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจูด 1. เด็กชายภูริพัฒน์  ภูมิแก้ว
 
1. นางหนึ่งฤทัย  จันทร์ทิน
 
รวม76
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กหญิงขวัญนภา  วรรณวงค์
2. เด็กชายปัณณวัฒน์  มณีมัย
3. เด็กหญิงพรรณิภา  จีนหนู
4. เด็กหญิงพฤกษา  หนูเล็ก
5. เด็กหญิงภัทรศรี  แสงศรี
6. เด็กหญิงรัตนพร  หนูเล็ก
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  คลังทอง
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  หนูเล็ก
9. เด็กหญิงสุนิตา  บุญขำ
10. เด็กชายอชิรวิทย์  จีนหนู
 
1. นายชัยณรงค์  นะบุตร
2. นางสาวกษมา  มุขประดับ
3. นางสาวจารุวรรณ์  พลกูล
 
รวม103
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังสอด 1. เด็กหญิงกรรณิกา  หึงษาชู
2. เด็กหญิงนัตญา   อาจหาญ
3. เด็กชายประมณฑ์   ร่าหีม
 
1. นางสาวนงเยาว์  ทุ่มสุวรรณ์
2. นางปราณี  ก๊กใหญ่
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังสอด 1. เด็กหญิงศิริพร   อาจหาญ
2. เด็กหญิงสายธาร    ก๊กใหญ่
3. เด็กหญิงสุตราภัทร  สาเชื้อ
4. เด็กชายอลงกรณ์  ขจัดภัย
5. เด็กชายอัศวิน   เพิกชัยภูมิ
 
1. นายนราวุฒิ  แจ่มใส
2. นางริญากร  อาจหาญ
 
116 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังสอด 1. เด็กหญิงรสริน   ยมนา
2. เด็กหญิงสุภาวดี   อาจหาญ
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน   สำหนาว
 
1. นายเอกพงศ์  อีดเกิด
2. นางสาวนิตยา  หึงษาชู
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังสอด 1. เด็กหญิงกุลธิดา   พ่อค้า
2. เด็กหญิงสายธาร    ก๊กใหญ่
3. เด็กหญิงสุตราภัทร   สาเชื้อ
 
1. นางจำปี  สุรินทร์
2. นายพงษ์ศักดิ์  ขุนเพชร
 
รวม148
118 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง 1. เด็กชายนวภัทร  สังธรรม
2. เด็กชายอติวิชญ์  ใยสีงาม
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์  บุญมา
 
1. นายอรรถพล  อรรถชัยยะ
2. นายอรรถภัทร์  พาหุบุตร
 
119 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง 1. เด็กชายศรายุธ  บุญช่วย
2. เด็กชายสุริยัณ  อินทเสโน
3. เด็กชายอนุพงค์  เพ็ชร์มณี
 
1. นายอรรถภัทร์  พาหุบุตร
2. นางณฐพร  สังข์ดี
 
รวม64
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเพิง 1. เด็กหญิงวรรณสวรรค์  สุขยัง
2. เด็กหญิงสัสดาวดี  มณีอ่อน
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ปานบุตร
 
รวม21
121 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงสุไรยา  หมาดทิ้ง
 
1. นางเอื้อมพรรณ  ขวัญแก้ว
 
รวม11
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสาร 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ชัยรักษา
 
1. นางจารีพร  พรมชัยศรี
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสาร 1. เด็กหญิงสุภาวิตา  สุพร
 
1. นางจารีพร  พรมชัยศรี
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสาร 1. เด็กหญิงจันทิมนต์  เพชรคงทอง
 
1. นางจารีพร  พรมชัยศรี
 
125 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสาร 1. เด็กชายสง  ซอง
 
1. นางสาวศศิธร  ชุมคง
 
126 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสาร 1. เด็กชายสง  ซอง
 
1. นางสาวศศิธร  ชุมคง
 
127 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสาร 1. เด็กหญิงญาณิกา  ไชยศาล
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  แซ่จิ้ว
3. เด็กหญิงวัชพร  พรหมดี
 
1. นางกาญจนา  บุญยารุณ
2. นางสิริน  ชาญณรงค์
 
รวม87
128 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา 1. เด็กหญิงเรวดี  กิจแก้ว
 
1. นางสาวปริญา  นพประดิษฐ์
 
รวม11
129 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 1. เด็กหญิงณัฐวดี  คงน้อย
2. เด็กหญิงปวริศา  สาราช
3. เด็กหญิงสิโรชา  อินทนุพัฒน์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ดำทอง
2. นางอุไรวรรณ  เพชรรัตน์
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 1. เด็กหญิงชิสาพัชร์  แสงชูทอง
2. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  จิตรเที่ยง
3. เด็กหญิงหฤทัย  ก้องเสนาะ
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  รักดี
5. เด็กหญิงอาฑิตยา  นักฟ้อน
 
1. นางสูจิตรา  ชุมเปีย
2. นางสาววฤณดา  นุ้ยจันทร์
 
131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 1. เด็กชายดัสกร  ศรีวินัส
2. เด็กชายภูมิพิทักษ์  ภูมี
3. เด็กชายสยาม  ไชยสิทธิ์
 
1. นายสมชาย  สาราช
2. นางนาตยา  นาคปลัด
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 1. เด็กหญิงณัฐชยา  หลานไทย
2. เด็กชายปฎิพล  แดงอนันต์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เสนาวัน
 
1. นางนาตยา  นาคปลัด
2. นางสุวณี  ตุกชูแสง
 
133 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  สังข์เกื้อ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  เดชค้ำ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  นนทมิตร
 
1. นางศรีวัน  สาราช
2. นางสาวชริตา  สหะวิริยะ
 
134 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 1. เด็กหญิงอภิรยา  ทินยวงค์
 
1. นางพูลสวัสดิ์  นวนสิริ
 
รวม1811
135 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กหญิงพรธิดา  ชุ่มใจ
2. เด็กหญิงอลิตา  เพ็ชสุด
 
1. นายชนันต์  ศรีชาย
 
136 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. นางสาวณัฐญา  เพ็งจันทร์
2. เด็กชายทรงพล  ปากลาว
3. นางสาวเบญจพร  บุญทองเล็ก
 
1. นางสาวพิพัฒน์พร  นวลทอง
2. นางสาวปราณี  ช่วยนาค
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กชายวีระยุทธ  ทิมทอง
2. เด็กชายวีระยุทธ  บุญเลี้ยง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีจันทร์
 
1. นางเพื่อนนภา  แซ่ตัน
2. นางสาวนุชนา  บัวศรี
 
138 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. นายปิยะพงศ์  เพชรอาวุธ
2. เด็กหญิงหรรษมน  คุณวงษ์
 
1. นางสาวพิพัฒน์พร  นวลทอง
 
รวม106
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ 1. เด็กชายกฤตภัทร  อังครา
2. เด็กชายยุทธการ  ลม้าย
3. เด็กชายฮาริส  ทรงเลิศ
 
1. นางสาวอำพวัน  ชูกลิ่น
2. นายวิชาญ  ขวัญคง
 
รวม32
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาฝาก 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สืบทอง
 
1. นางไอนูรีย๊ะ  ลูกเล็ก
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาฝาก 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สืบทอง
 
1. นางสาวนุจรี  ชายกุล
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาฝาก 1. เด็กหญิงกีรณา  ใจสมุทร
2. เด็กหญิงปาริตต้า  พยายาม
 
1. นางกรรณิกา  โพธิ์ศรี
2. นางสาวลักขณา  จิตรชูชื่น
 
143 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาฝาก 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ดีเบา
 
1. นางสุดา  รายาโส้
 
144 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาฝาก 1. เด็กหญิงนาตาลี  น้ำใส
2. เด็กหญิงพิชญาภัค  หอมแก้ว
 
1. นางกรรณิกา  โพธิ์ศรี
2. นางสุดา  รายาโส้
 
รวม77
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาล่อม 1. เด็กชายจิรวัตร  ภาระหัส
2. เด็กชายพงศ์ชนะ  เพชรห้วน
3. เด็กชายอนุสรณ์  ณ สวาสดิ์
 
1. นายคนอง  สิทธิโชค
2. นางวราลักษณ์  อ่าวลึกเหนือ
 
รวม32
146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ขาวล้วน
2. เด็กหญิงอโนทัย  รักษ์กำเนิด
 
1. นางสาวญาณิน  ปะติตัง
2. นางสาวชมัยภรณ์  หมัดเหล๊าะ
 
147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน 1. เด็กหญิงพรธีภา  ช้างแก้ว
2. เด็กหญิงสิริวิมล  รักการ
 
1. นางสาวชมัยภรณ์  หมัดเหล๊าะ
2. นางสาวญาณิน  ปะติตัง
 
รวม44
148 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 89.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโละใหญ่ 1. เด็กชายบุญยืน  ยั่งยืน
2. เด็กชายฟารุต  เสาชะอม
 
1. นายรอหีม  หมาดเต๊ะ
2. นางสาวสุพรรัตน์  พูลช่วย
 
รวม22
149 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กหญิงศศินา  สามัญ
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  คำมี
 
รวม11
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  บุตรเหม
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  เกณบุตร
3. เด็กชายปวรุตม์  ส้าบุตร
4. เด็กหญิงสิรินยา  ชายเชื้อ
5. เด็กหญิงสุกานดา  มาศโอสถ
6. เด็กชายอนุชา  บุตรหลี
 
1. นางสาวิตรี  เอ่งฉ้วน
2. นางรัตนา  ผิวดี
3. นายบุญส่ง  ทวีทรัพย์
 
รวม63
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงจินดามณี  ไชยขาว
2. เด็กชายชัชนันท์  ชนะกุล
3. เด็กหญิงญาญ่า  อ่อนนวล
4. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  สิทธิพงศ์
5. เด็กหญิงเนตรดาว  มูลกุล
 
1. นางศิริกุล  อรุณพันธ์
2. นางสาววิชชุดา  ยอดศรี
 
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กชายทิพากร  ดวงทอง
2. เด็กหญิงโชติกา  สมุดความ
 
1. นายปัญญา  เสนาพันธ์
2. นางสาววิชชุดา  ยอดศรี
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรหมชนะ
2. เด็กชายอัครเทพ  รักการ
 
1. นายปัญญา  เสนาพันธ์
2. นางสาววิชชุดา  ยอดศรี
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงพรนภา  จักรแก้ว
 
1. นายกิตติศักดิ์  กุมารน้อย
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กชายปภังกร  อินทองแก้ว
 
1. นายพัชรัตน์  จรัสรัตนเศวต
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กชายปภังกร  อินทองแก้ว
 
1. นายพัชรัตน์  จรัสรัตนเศวต
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กชายปภังกร  อินทองแก้ว
 
1. นายพัชรัตน์  จรัสรัตนเศวต
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงช่วย
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สมิงนรา
3. เด็กหญิงอรพรรณ  สูกี่
 
1. นางสาวพรทิพย์  เพชรเครือ
2. นางสาวอัญชลี  สามารถ
 
159 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงนงธนัช  ทองปรุง
2. เด็กหญิงนฤมล  ยะลา
3. เด็กหญิงอภิญญา  แดงกุล
 
1. นางสาวพจนีย์  พัฒภูมิ
2. นางภัทรภร  ไร่ใหญ่
 
160 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พงษ์ถิ่น
2. เด็กหญิงธนาวรรณ  มาศโอสถ
3. เด็กหญิงนงธนัช  ทองปรุง
 
1. นางสาวพจนีย์  พัฒภูมิ
2. นางภัทรภร  ไร่ใหญ่
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงฑิราภรณ์  ผิวดี
2. เด็กหญิงประภัสสร  พาเฮ้า
3. เด็กหญิงอาอีฉ๊ะ  บัวเชย
 
1. นางฐิติมา  ผลเกิด
2. นางสุกัณธา  เรืองดำ
 
162 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กชายณัฐภัทร  ทวีเมือง
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  นุ้ยสุชล
 
1. นายปัญญา  เสนาพันธ์
2. นางสาวพันธ์ทิพย์  ศรีเหลือง
 
รวม2720
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  อาษา
2. เด็กหญิงมนทกานต์  สินกำเหนิด
3. เด็กหญิงรสสุคณ์  พูลสวัสดิ์
4. เด็กหญิงวิภารัตน์  อุดมศรี
5. เด็กหญิงสุรีวัลย์  วรรณบวร
6. เด็กหญิงอาภัสรา  เอ่งฉ้วน
 
1. นางวิภารัตน์  แก้วประดิษฐ์
2. นายธีรพล  แก้วประดิษฐ์
3. นางสาวสุภาพร  หนูขำ
 
164 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 1. เด็กชายอภิรักษ์  สุทธิรักษ์
2. เด็กชายอัมรินทร์  ณ สกุล
3. เด็กชายเอกราช  บุญมา
 
1. นางสาวปนัฏดา  สองประสม
2. นางจิตรปฏิมา  มังคละคีรี
 
165 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 1. เด็กชายสุทธิรักษ์  ถาวร
2. เด็กหญิงสุนันทา  สังข์คำ
3. เด็กชายเศรษฐพงศ์  เพชรนิล
 
1. นางจารีย์  สุวรรณคช
2. นางสาวปรียาพร  เกิดสุวรรณ
 
166 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 1. เด็กชายกรวิชญ  กลับบุตร
2. เด็กชายนิรุต  จำลอย
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สังข์คำ
 
1. นางสาวปรียาพร  เกิดสุวรรณ
2. นางจารีย์  สุวรรณคช
 
รวม159
167 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 1. เด็กหญิงชนิดา  หอมพันธุ์
2. เด็กหญิงศรัญญา  ใจเกลี้ยง
3. เด็กหญิงเย็นฤดี  เอ่งฉ้วน
 
1. นางอ่อนพักร์  หนูเงิน
2. นางวรรณดา  แววสัมพันธ์
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จิตต์อ่อน
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  หมุกแก้ว
 
169 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 1. เด็กหญิงช่อชมพู  มูลกัณฑา
2. เด็กหญิงนันทนา  ขิกขำ
3. เด็กหญิงปภาวี  รองศักดิ์
4. เด็กหญิงสาธิตา  ศรีขาว
5. เด็กหญิงสุชาวดี  ไชยขาว
6. เด็กหญิงสุพิชญา  เพชรขำ
7. เด็กหญิงอรณิชา  รัตนมณี
8. เด็กหญิงอันธิกา  ยิ่งประสิทธิ์
 
1. นายปรีชา  กังแฮ
2. นางพิมพิมล  คงสกุล
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินทร์เสน่ห์
2. เด็กชายธีรนัย  เรืองทอง
3. เด็กชายภูมิรพี  รักษายศ
 
1. นางสาวจิราภร  ช่วยเกิด
2. นางดุษฎี  แก้วแย้ม
 
รวม157
171 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาต่อ 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  บรรถะ
2. เด็กหญิงสิรินทรา  แนวมั่น
 
1. นางปวีณ์ธิดา  จิตประสงค์
2. นางสาวนีรนุช  เม่งเอียด
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาต่อ 1. เด็กหญิงธันญาดา  เกื้อผล
 
1. นายสมบูรณ์  ฉันโชคดี
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาต่อ 1. เด็กหญิงกชกร  สุวรรณโครต
2. เด็กหญิงกนกพร  จันทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงกนกพร  ราชฤทธิ์
4. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงดี
5. เด็กหญิงคริษฐา  ดินจันทร์
6. เด็กหญิงจันจิรา  คำเกิด
7. เด็กหญิงจีรนันท์  แสวงกิจ
8. เด็กหญิงจุฑามาศ  บัวแก้ว
9. เด็กหญิงญาณิศา  ทองเมือง
10. เด็กหญิงณัชชา  สักลอ
11. เด็กหญิงณัฐณิชา  เพ่งกิจ
12. เด็กหญิงณัฐธิดา  คงเติม
13. เด็กหญิงณัฐนันท์  แซ่เย้า
14. เด็กหญิงนิภาวรรณ  เอียดเกลี้ยง
15. เด็กหญิงนุชวรา  เนียมสุวรรณ
16. เด็กหญิงปิยานุช  จิตรเกิด
17. เด็กหญิงพัชรมัย  คงถิ่น
18. เด็กหญิงพัชรี  สุทธิรัตน์
19. เด็กหญิงรัญธิดา  สิทธิศรีจันทร์
20. เด็กหญิงสุชาวดี  เพชรแก้ว
21. เด็กหญิงสุฐิตา  บางคราม
22. เด็กหญิงสุภาวดี  นามณี
23. เด็กหญิงสุวดี  วิบูลย์ลาภ
24. เด็กหญิงอนุธิดา  เถาว์ทุมมา
25. เด็กหญิงอริสา   บัวเพ็ง
26. เด็กหญิงออมพลอย  กิจการ
27. เด็กหญิงเขมิกา  ขวัญสกุล
28. เด็กหญิงเนตรดาว  แก้วสว่าง
29. เด็กหญิงโสธิดา  ยมนานนท์
 
1. นายสมบูรณ์  ฉันโชคดี
2. นายประสิทธิ์  ศรีน้อย
3. นางสาวปิยะมาศ  ทองเส้ง
4. นางสาวจันทรวรรณ  เรืองศรี
5. นางสนธยา  สวนรักษา
6. นางเยาวรัตน์  เขตเจริญ
7. นายประสาน  คงกลัด
8. นางสาวสุนิสา  ไตรรัตน์
 
รวม3211
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกยาง 1. เด็กหญิงสุนันทา  นบนอบ
 
1. นางเจือใจ  รักนุ้ย
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกยาง 1. เด็กชายวัชรพล  มหาบัน
 
1. นายสมยศ  สมมาตย์
 
รวม22
176 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 1. เด็กชายณัฐพงศ์   เอกสมภู
 
1. นางอภิณห์พร   อภิเจริญศิรรัฐ
 
177 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา   สุดฝ้าย
2. เด็กชายศรายุทธ์  นุ้ยเจริญ
 
1. นายเกรียงไกร   สมรูป
2. นางสาวสุภาวรรณ  ปรีชา
 
178 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 1. เด็กหญิงจันจิรา   ละงู
2. เด็กหญิงวรรณิศา  สุทธินวล
3. เด็กหญิงอาเกศินี   ธานีรัตน์
 
1. นายเกรียงไกร   สมรูป
2. นางศิวะรัตน์  ไชยชาติ
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์   เรือทอง
 
1. นางสาวรัตนา  เจียวก๊ก
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 1. นายอัมรินทร์   ตาวัน
 
1. นางสาวรัตนา  เจียวก๊ก
 
รวม87
181 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาประชาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   สุขช่วง
2. เด็กชายธีรพงศ์  จุลลางกูร
 
1. นายมนพ  การกล้า
2. นางวรรณา  บุญกสินธุ์
 
182 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาประชาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  ขวัญศรี
2. เด็กชายสุรสิวัส  สิงห์บำรุง
3. เด็กหญิงเสาวดี  ศรีจันทร์
 
1. นางกฤษฏาพร  วงศ์กระสินธุ์
2. นางสาวกรองแก้ว  ทองวิเชียร
 
183 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาประชาคม 1. เด็กหญิงปาลินี  หมั่นช่วย
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สีแสนห้าว
3. เด็กหญิงพิยดา  บางเมือง
 
1. นางกฤษฏาพร  วงศ์กระสินธุ์
2. นางสาววิณิชลักษณ์  พัทบุรี
 
184 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาประชาคม 1. เด็กชายณัฐพัทธ์  พวงช่อ
2. เด็กชายพลากร  นวนนุ่น
3. เด็กชายพีระนันท์  พูลชู
 
1. นายมนพ  การกล้า
2. นางกฤษฏาพร  วงศ์กระสินธุ์
 
รวม118
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนษะกอฟะฮวิทยพัฒน์ 1. เด็กหญิงปัณยตา  ชูโฉม
2. เด็กหญิงศศินา   กิ่งเล็ก
3. เด็กหญิงอัยน์ดา   โตะกานี
 
1. นางอามีนา  เจสาสน์
2. นางสาวเสาวภา  สาระกิจ
 
รวม32
186 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 1. เด็กชายชานนท์  อาฆะมา
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  ช่วยบำรุง
3. เด็กหญิงพิชญาภา  เรียบผา
 
1. นายณัฐพงศ์  วงษา
2. นางสาวฉมามาศ  โพธิศิริ
 
รวม32
187 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ทองร่วง
2. เด็กหญิงมยุรฉัตร  หม่อมนวล
 
1. นายวิทยา  พาพิมพ์
2. นายสิริวัฒน์  กลับส่ง
 
188 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร  พูลเกิด
 
1. นางกานดา  จงพล
 
189 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กชายธนิต  ส่งเสือ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ค้าไกล
 
190 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงกีรัตยา  แก้วโลก
2. เด็กหญิงปรมาพร  สุวรรณถาวร
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เอ่งฉ้วน
 
1. นางสัณห์สินี  เชียรวิชัย
2. นางสาวทิพราภา  ปรางมุข
 
191 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  พรหมรักษา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  รอดเอียด
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  คงนวล
4. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เกลือมีผล
5. เด็กชายภูริทัตย์  สืบสุข
6. เด็กหญิงมนัสชญาน์  ลายแบน
7. เด็กหญิงรัชฎาพรรณ  หลานโป๊ะ
8. เด็กหญิงลดาวัลย์  เต้บำรุง
9. เด็กชายวงศกร  แก้วเกตุ
10. เด็กหญิงวริศรา  เอ่งฉ้วน
 
1. นางลักขณา  ไสไทย
2. นางสาวสมศิริ  เอี่ยมน้อย
3. นายพลภูมิ  เชื้อสง่า
 
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  พินทอง
 
1. นางนวย  กีรติวานิชย์
 
193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงธนัญชนก  สมศักดิ์
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฤทธิเดช
3. เด็กชายภูตะวัน  จันทวงศ์
 
1. นางสาวศศิวรรณ  อาษา
2. นายไพโรจน์  ศรีงาม
 
194 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  ไพศาลกุลอารยะ
2. เด็กหญิงอรอมล  สมเกื้อ
 
1. นางสาวรุ่งกานต์  ทองกระจ่าง
 
195 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ไชยโสม
2. เด็กชายบุลเสฏฐ์  ฐิติเชษฐกุล
3. เด็กหญิงปัญจารีย์  ฐิติเชษฐกุล
 
1. นายธนพล  ฐิติเชษฐกุล
 
196 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงมานิตา  จันทร์รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  เรือนดี
3. เด็กหญิงอัลิปรียา  ชูสวน
 
1. นางปนิฏฐา  เครือแต้
2. นางจิตติมา  สิทธิทวีกุล
 
รวม2916
197 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงกานต์กวี  ไชยพงษ์
 
1. นางศิริรัตนา  อ่อนเนียม
 
198 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยอดสนิท
 
1. นางสาวขวัญใจ  ณ ระนอง
 
199 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  จันทวิเศษ
2. เด็กหญิงกานต์เกต  เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงปุณยวีร์  คงเจริญ
4. เด็กหญิงพิชามญธุ์  ผิวดี
5. เด็กหญิงเดชนศรี  อาษา
 
1. นางสิรภัค  สีแสง
2. นางสาวลีลาวดี  แซ่เจา
 
200 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  คณนาธรรม
2. เด็กชายชนม์ชนก  คลองรั้ว
3. เด็กชายทวีศักดิ์  เพ็ชรามา
4. เด็กหญิงธัญพิชชา  ธัมศรี
5. เด็กชายนนท์ปวิธ  ปิติ
6. เด็กหญิงบุญธิดา  ช่วยบำรุง
7. เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีชาย
8. เด็กชายพงศภัค  สุทธิแป้น
9. เด็กหญิงพนัชกร  ประมงค์
10. เด็กหญิงพัชรพร  สายทอง
11. เด็กชายฟาริส  ขยันการ
12. เด็กชายภูรี  ลาชโรจน์
13. เด็กชายรามิล  มงคลประดิษฐ์
14. เด็กหญิงศิรประภา  สังข์นุ้ย
15. เด็กหญิงศิริรักษ์  จามรสวัสดิ์
16. เด็กชายสิปปกร  เล็กกุล
 
1. นางปนัดดา  มาชู
2. นางสาวลีลาวดี  แซ่เจา
3. นางสุพร  วิเชียรมณี
4. นางสาวขวัญใจ  สัสดีเดช
5. นางพรทิพย์  กาลสัมฤทธิ์
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงเมธาวี  ณ นคร
 
1. นายวัชระ  เปียกบุตร
 
202 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงกานต์รวี  ผลประสิทธิ์
2. เด็กหญิงขวัญณภัทร  หนูจรเพชร์
3. เด็กหญิงชนเนษฎ์  ชูมณี
4. เด็กชายณัฐศิวัช  รักมิตรธนสรณ์
5. เด็กชายธนภัทร  พัชรเสนีย์
6. เด็กหญิงนัฐจนรรญ์  ท่าดี
7. เด็กชายปวริทธิ์  วิทยานุกร
8. เด็กหญิงพัตรพิมล  ล่องตี้
9. เด็กหญิงพิยดา  สร้อยเวที
10. เด็กหญิงภัทรธิดา  พลมา
11. เด็กหญิงรับขวัญ  ณ ถลาง
12. เด็กชายวรกฤต  หิรัญ
13. เด็กชายวิศชวัชร  คงสุข
14. เด็กหญิงสิริกร  ทองด้วง
15. เด็กหญิงสุภัสสรา  เดชมาก
16. เด็กหญิงเมธาวี  ยะลา
 
1. นายประสาธน์ชัย  แย้มสุนทร
2. นางสาวขวัญเรือน  นบนอบ
3. นางเบญจพร  กาพย์เกิด
4. นางนันทนัช  ศิริแก้ว
5. นางสารพี  ศรีทัน
 
203 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  พิลัย
 
1. นางกิตติยา  ส่งกลิ่นจันทร์
 
รวม4116
204 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีชานิล
2. เด็กหญิงสุรีย์วรรณ  แก้วมิ่งเมือง
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  จินายิ้ม
 
205 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1. เด็กชายวีรภาพ  สุทธินวล
 
1. นางสาวกัณหา  ยอดด้วน
 
206 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองรัตน์
 
1. นางสาวสุธิดา  บุญส่ง
 
207 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1. เด็กหญิงชาลิสา  ชูประชีพ
 
1. นางสาวอรอุมา  สุขย้อย
 
208 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1. เด็กหญิงพรรณภัทร  คงแก้ว
2. เด็กหญิงสิริยุพา  ทองใบ
 
1. นางสาวจุรีพร  เพชรไพย
2. นางสาวณัฏฐวรรณ  ปัจฉิมเกลี้ยง
 
รวม76
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 1. เด็กชายฤทธิสรณ์  แดงขำ
 
1. นางรำพึง  ขุนจันทร์
 
รวม11
210 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1. เด็กชายจารุพงศ์  กุ้งทอง
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ศักดิ์ศรี
3. เด็กชายสรวิชญ์  มามาตย์
 
1. นางเสาวลักษณ์  จันทร์เสถียร
2. นางลัดดาวัลย์  ชูนะ
 
211 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จันทร์เสถียร
2. เด็กหญิงภัทรพรรณ  คงสุข
 
1. นางเสาวลักษณ์  จันทร์เสถียร
2. นางลัดดาวัลย์  ชูนะ
 
212 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1. เด็กชายตนุภัทร  พระคุณเลิศ
2. เด็กชายลภัสกร  หนูเสน
 
1. นางสาวเริงใจ  ช่วยเมือง
2. นางรัชนก  ทับไทร
 
213 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89.94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1. เด็กชายกฤษฎา  ชนะสุข
2. เด็กชายปาณชัย  ไกรนรา
3. เด็กชายพิชิตชัย  คงประพันธ์
4. เด็กชายภีมพศ  แซ่โง้ว
5. เด็กชายวรวัจน์  สุดวิลัย
6. เด็กชายวีรภัทร  ทวีรัตน์
 
1. นางดาราวรรณ  ชูรักษ์
2. นางสาวกนกกาญจน์  ลิขชัย
 
รวม138
214 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1. เด็กหญิงประภาภรณ์  สินไทย
 
1. นายจตุพร  ศิริพร
 
215 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1. เด็กชายปัณณธร  นับทอง
 
1. Miss.Hannah  Alfonso
 
216 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  พุทธรักษ์พงศ์
 
1. Mrs.Rubyleen  Agno
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1. เด็กชายชวิศ  รัดกุม
 
1. นายจตุพร  ศิริพร
 
รวม44
218 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุไรโรจนฺ
2. เด็กชายกฤษฎา  โต๊ะมุดอ
3. เด็กชายณัฐนนท์  กาหลง
4. เด็กชายนิธิ  จำปากลาย
5. เด็กหญิงสุชาฎา  เหล่พรัด
 
1. นายวิระ  บุตรฤทธิ์
2. นางสาวสุภาพร  แซ่ฮ้อ
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงธัญสิริ   เกกินะ
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ย่องดำ
 
220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงคีตา  เผ่าชู
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ย่องดำ
 
221 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ลิ้มประจันทร์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  แก้ววิมลรัตน์
3. เด็กหญิงพริมา  ยุบลชัย
4. เด็กหญิงพลอยลดา  ไกรรักษ์
5. เด็กหญิงพิริสา  ยุบลชัย
6. เด็กหญิงวนัสนันท์  บุตรหลำ
7. เด็กหญิงสมัชญา  ติรพจน์กุล
8. เด็กหญิงสิริยากร  เกบุตร
9. เด็กหญิงอมลธีรา  ทองเมือง
10. เด็กหญิงอรยา  แตงโม
 
1. นางสุวดี  บุญชูประภา
2. นายชุมพล  อมตวิยานนท์
3. นางบุญเพ็ญ  บ่อหนา
4. นางเยาวดี  เล็กกุล
 
222 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงชโลธร  เพ็ชรพวง
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ลิ้มประจันทร์
3. เด็กหญิงปิยธิดา  แก้ววิมลรัตน์
4. เด็กหญิงพริมา  ยุบลชัย
5. เด็กหญิงพลอยลดา  ไกรรักษ์
6. เด็กหญิงพิริสา  ยุบลชัย
7. เด็กหญิงวนัสนันท์  บุตรหลำ
8. เด็กหญิงสมัชญา  ติรพจน์กุล
9. เด็กหญิงสิริยากร  เกบุตร
10. เด็กหญิงอรยา  แตงโม
 
1. นายชุมพล  อมตวิยานนท์
2. นางสุวดี  บุญชูประภา
3. นางบุญเพ็ญ  บ่อหนา
4. นางเยาวดี  เล็กกุล
 
223 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงพรสุดา  ลายกำเนิด
2. เด็กชายราเมศวร์  จงรักษ์
 
1. นางบุญเพ็ญ  บ่อหนา
2. นางเยาวภา  แซ่ตั๋น
 
รวม2914
224 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เครือแก้ว
 
1. นายพิเชษฐ  ปัจฉิม
 
รวม11
225 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1. เด็กชายคัมภีร์  ราตรี
2. เด็กหญิงนภัสนันท์  เรืองมาก
3. เด็กหญิงอันดา  บุตรเลี่ยม
 
1. นางบุษยา  เรืองมาก
2. นางสาวเวนิษฎ์  เกื้อกูล
 
226 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  จันหนู
2. เด็กหญิงอรณิชา  นาคบุตร
3. เด็กชายอิทธิพัทธ  แก้วลูก
 
1. นายมะนาวี  เจ๊ะมูซอ
2. นางสาวเวนิษฎ์  เกื้อกูล
 
รวม64
227 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1. เด็กหญิงภูริชญา  สังข์รอด
 
1. นางสาวบุณฑริกา  ดวงจิต
 
228 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ยะลา
2. เด็กชายดรณ์  เปล่งแสง
3. เด็กชายเตชพัฒน์  เอ่งฉ้วน
 
1. นางสาวพัชรีย์  พงศ์สุวรรณ
2. นายวุฒิชัย  พิมช่างไม้
 
229 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1. เด็กหญิงนภสร  ศรีอ่อนนวล
2. เด็กหญิงสุชญา  กลิ่นหอมหวล
 
1. นางสาวขนิษฐา  จันทรังษี
2. Miss.Zhang  Ying
 
รวม65
รวมทั้งหมด713397