::sp-nrt3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางลออ กฤตสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ ประธานกรรมการ
2. นางพิไล สุดเอียดโรงเรียนบ้านควนมุด กรรมการ
3. นายประสิทธิ รัตนพงศ์ โรงเรียนบ้านกลองกรรมการ
4. นางพิมล ไชยรักษา โรงเรียนวัดสมควร กรรมการ
5. นางวาสนา คงกิ่ง โรงเรียนวัดพระบาท กรรมการ
6. นางนิยพร พัฒนะจำรูญโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต กรรมการ
7. นางสาลิกา ศรีเพ็ชรใส โรงเรียนวัดบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางลออ กฤตสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ ประธานกรรมการ
2. นางพิไล สุดเอียด โรงเรียนบ้านควนมุด กรรมการ
3. นายประสิทธิ รัตนพงศ์ โรงเรียนบ้านกลองกรรมการ
4. นางพิมล ไชยรักษาโรงเรียนดสมควรกรรมการ
5. นางวาสนา คงกิ่งโรงเรียนวัดพระบาท กรรมการ
6. นางนิยพร พัฒนะจำรูญโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต กรรมการ
7. นางสาลิกา ศรีเพ็ชรใส โรงเรียนวัดบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางลออ กฤตสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ ประธานกรรมการ
2. นางพิไล สุดเอียดโรงเรียนบ้านควนมุด กรรมการ
3. นายประสิทธิ รัตนพงศ์ โรงเรียนบ้านกลองกรรมการ
4. นางพิมล ไชยรักษาโรงเรียนวัดสมควร กรรมการ
5. นางวาสนา คงกิ่งโรงเรียนวัดพระบาท กรรมการ
6. นายนิยพร พัฒนะจำรูญโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต กรรมการ
7. นางสาลิกา ศรีเพ็ชรใส โรงเรียนวัดบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสุนีย์ มณีวงศ์ โรงเรียนบ้านหัวลำพู ประธานกรรมการ
2. นางมรรษมน อินทร์ช่วย โรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
3. นางศิรินภา นาคกรด โรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
4. นางจรรยา เกิดคง โรงเรียนร่อนพิบูลย์ กรรมการ
5. นางนิตยา แสงนิล โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
6. นางสาวปิยาอร ทองนุ่นโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการ
7. นางสุดใจ วังขุนพรหม โรงเรียนวัดควนยาว กรรมการ
8. นางสาวอรวรรณ เนินไธสง โรงเรียนวัดปากเหมือง กรรมการ
9. นางสาวปานนุช ศรีสมทรงโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
10. นายณัฐพงศ์ จุลสินธนาภรณ์ โรงเรียนบ้านหนองบอน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสุนีย์ มณีวงศ์ โรงเรียนบ้านหัวลำพู ประธานกรรมการ
2. นางมรรษมน อินทร์ช่วย โรงเรียนบ้านหนองหิน กรรมการ
3. นางศิรินภา นาคกรด โรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
4. นางจรรยา เกิดคง โรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการ
5. นางนิตยา แสงนิล โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
6. นางสาวปิยาอร ทองนุ่นโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการ
7. นางสุดใจ วังขุนพรหม โรงเรียนวัดควนยาว กรรมการ
8. นางสาวอรวรรณ เนินไธสง โรงเรียนวัดปากเหมือง กรรมการ
9. นางสาวปานนุช ศรีสมทรงโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
10. นายณัฐพงศ์ จุลสินธนาภรณ์ โรงเรียนบ้านหนองบอน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ มณีวงศ์ โรงเรียนบ้านหัวลำพู ประธานกรรมการ
2. นางมรรษมน อินทร์ช่วย โรงเรียนบ้านหนองหิน กรรมการ
3. นางศิรินภา นาคกรด โรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
4. นางจรรยา เกิดคง โรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการ
5. นายนิตยา แสงนิล โรงเรียนวัดสระแก้ว กรรมการ
6. นางสาวปิยาอร ทองนุ่นโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการ
7. นางสุดใจ วังขุนพรหม โรงเรียนวัดควนยาว กรรมการ
8. นางสาวอรวรรณ เนินไธสง โรงเรียนวัดปากเหมือง กรรมการ
9. นางสาวปานนุช ศรีสมทรงโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
10. นายณัฐพงศ์ จุลสินธนาภรณ์ โรงเรียนบ้านหนองบอน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางปิยะนันท์ เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านเกาะสุด ประธานกรรมการ
2. นางสะภู แจ้งจุล โรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
3. นางสุวิมล โรจนฐิติกุลโรงเรียนวัดทวยเทพ กรรมการ
4. นางกัญญปาณิส ปราบทมูลโรงเรียนวัดทุ่งหล่อ กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี รักษา โรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 กรรมการ
6. นางโศจิรัตน์ ชูสุวรรณโรงเรียนบ้านเกาะทัง กรรมการ
7. นางแจ่มศรี วงศ์สัมพันธ์โรงเรียนวัดสระ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางปิยะนันท์ เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านเกาะสุด ประธานกรรมการ
2. นางสะภู แจ้งจุล โรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
3. นางสุวิมล โรจนฐิติกุลโรงเรียนวัดทวยเทพกรรมการ
4. นางกัญญปาณิส ปราบทมูล โรงเรียนวัดทุ่งหล่อกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี รักษา โรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 กรรมการ
6. นางโศจิรัตน์ ชูสุวรรณโรงเรียนบ้านเกาะทัง กรรมการ
7. นางแจ่มศรี วงศ์สัมพันธ์โรงเรียนวัดสระ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายศศิธร ฝอยทอง โรงเรียนบ้านลำหัก ประธานกรรมการ
2. นางจรัญญา ธงธวัชโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง กรรมการ
3. นางจิราพร ศรีนวลแก้วโรงเรียนวัดแดง กรรมการ
4. นางสุรี อินทรทุ่มโรงเรียนวัดบางศาลา กรรมการ
5. นางณัฐกานต์ มุขมณเทียร โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม กรรมการ
6. นางจิราพร นวลแสง โรงเรียนวัดควนเถียะ กรรมการ
7. นางวราภรณ์ เพชรเกลี้ยง โรงเรียนวัดทวยเทพ กรรมการ
8. นางวันฤดี ลำโปโรงเรียนวัดนาหมอบุญ กรรมการ
9. นายอุทัย เพชรอนันต์ โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง กรรมการ
10. นางวรรณิสา สุนทรชีวะวิทย์ โรงเรียนบ้านนา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางศศิธร ฝอยทองโรงเรียนบ้านลำหัก ประธานกรรมการ
2. นางจรัญญา ธงธวัชโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง กรรมการ
3. นางจิราพร ศรีนวลแก้วโรงเรียนวัดแดง กรรมการ
4. นายสุรี อินทรทุ่มโรงเรียนวัดบางศาลา กรรมการ
5. นายณัฐกานต์ มุขมณเทียร โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม กรรมการ
6. นางจิราพร นวลแสงโรงเรียนวัดควนเถียะ กรรมการ
7. นางวราภรณ์ เพชรเกลี้ยง โรงเรียนวัดทวยเทพ กรรมการ
8. นางวันฤดี ลำโป โรงเรียนวัดนาหมอบุญ กรรมการ
9. นายอุทัย เพชรอนันต์ โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง กรรมการ
10. นางวรรณนิสา สุนทรชีระวิทย์ โรงเรียนบ้านนา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางศศิธร ฝอยทอง โรงเรียนบ้านลำหัก ประธานกรรมการ
2. นางจรัญญา ธงธวัชโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง กรรมการ
3. นางจิราพร ศรีนวลแก้วโรงเรียนวัดแดง กรรมการ
4. นางสุรี อินทรทุ่มโรงเรียนวัดบางศาลา กรรมการ
5. นางณัฐกานต์ มุขมณเทียร โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม กรรมการ
6. นางจิราพร นวลแสง โรงเรียนวัดควนเถียะ กรรมการ
7. นางวราภรณ์ เพชรเกลี้ยง โรงเรียนวัดทวยเทพ กรรมการ
8. นางวันฤดี ลำโปโรงเรียนวัดนาหมอบุญ กรรมการ
9. นายอุทัย เพชรอนันต์ โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง กรรมการ
10. นางวรรณิสา สุนทรชีวะวิทย์ โรงเรียนโรงเรียนบ้านนา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางพัชรี สังคหะ โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม ประธานกรรมการ
2. นางจีรวรรณ์ เดชเดชะ โรงเรียนวัดกัลยานฤมิตกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ บุญประเสริฐ โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย กรรมการ
4. นางวิภาวรรณ หนูหนอง โรงเรียนวัดวังฆ้อง กรรมการ
5. นายรัตน์ติยา ชูสุข โรงเรียนวัดขนาบนากกรรมการ
6. นางสมใจ ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งใครกรรมการ
7. นางสาวสุดารัตน์ แซ่เหลียว โรงเรียนวัดท่าเสม็ด กรรมการ
8. นางสาววิภาวรรณ นุ่นนุ้ย โรงเรียนวัดบูรณาวาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางพัชรี สังคหะ โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม ประธานกรรมการ
2. นางจีรวรรณ์ เดชเดชะโรงเรียนวัดกัลยานฤมิต กรรมการ
3. นางจิราภรณ์ บุญประเสริฐ โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย กรรมการ
4. นางวิภาวรรณ หนูหนอง โรงเรียนวัดวังฆ้อง กรรมการ
5. นางรัตน์ติยา ชูสุข โรงเรียนวัดขนาบนากกรรมการ
6. นางสมใจ ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งใครกรรมการ
7. นางสาวสุดารัตน์ แซ่เหลียว โรงเรียนวัดท่าเสม็ด กรรมการ
8. นางสาววิภาวรรณ นุ่นนุ้ย โรงเรียนวัดบูรณาวาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางพัชรี สังคหะ โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม ประธานกรรมการ
2. นางจีรวรรณ์ เดชเดชะ โรงเรียนวัดกัลยานฤมิตกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ บุญประเสริฐ โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย กรรมการ
4. นางวิภาวรรณ หนูหนอง โรงเรียนวัดวังฆ้องกรรมการ
5. นางรัตน์ติยา ชูสุข โรงเรียนวัดขนาบนากกรรมการ
6. นางสมใจ ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งใคร กรรมการ
7. นางสาวสุดารัตน์ แซ่เหลียว โรงเรียนวัดท่าเสม็ด กรรมการ
8. นางสาววิภาวรรณ นุ่นนุ้ย โรงเรียนวัดบูรณาวาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายเอกชัย เมืองแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ ประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา ชูเจริญวงศ์ โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต กรรมการ
3. นางสุนันท์ พูลสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการ
4. นางจารุณี สุวรรณโณ โรงเรียนบ้านปากพรุ กรรมการ
5. นางนิตยนาถ พูนเอียด โรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการ
6. นางอมรรัตน์ ศรีอักษรโรงเรียนบ้านบางไทรกรรมการ
7. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาส โรงเรียนวัดโคกพิกุล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ คงเกิดโรงเรียนวัดบางด้วน ประธานกรรมการ
2. นางสมร สว่างจันทร์ โรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
3. นางพรศรี สุขแก้ว โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
4. นางณัฐพร ภู่พันธ์ตระกูล โรงเรียนบ้านคงคาล้อมกรรมการ
5. นางทรงศรี ศรีอารัญ โรงเรียนบ้านตูล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางประไพพรรณ ชาตรีโรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม ประธานกรรมการ
2. นางวรรณดี พิทักษ์ โรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
3. นางสายพิมพ์ แกล้วทนงค์ โรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) กรรมการ
4. นางสาวปนิดา สุวรรณโณ โรงเรียนวัดเขาน้อยกรรมการ
5. นางสาวนฤมล ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
6. นางรัตนา คงดี โรงเรียนวัดธาราวงกรรมการ
7. นางวริษา ชนะสงคราม โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
8. นางไพฑูรย์ คงทน โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว กรรมการ
9. นางประภาศรี ละอองภักดิ์ โรงเรียนบ้านตรอกแค กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางประไพพรรณ ชาตรีโรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม ประธานกรรมการ
2. นางวรรณดี พิทักษ์โรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
3. นางสายพิมพ์ แกล้วทนงค์ โรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) กรรมการ
4. นางสาวปนิดา สุวรรณโณ โรงเรียนวัดเขาน้อย กรรมการ
5. นางสาวนฤมล ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
6. นางรัตนา คงดี โรงเรียนวัดธาราวงกรรมการ
7. นางวริษา ชนะสงคราม ชนะสงคราม โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
8. นางไพฑูรย์ คงทน โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว กรรมการ
9. นางประภาศรี ละอองภักดิ์ โรงเรียนบ้านตรอกแค กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวกันตพร ปานมา โรงเรียนบ้านชะอวด ประธานกรรมการ
2. นางเครือฟ้า คุ้มเพชร โรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
3. นางวงศ์วิลัย อินทร์ชัยโรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ นิลวาณิชโรงเรียนวัดกัลยานฤมิตประธานกรรมการ
2. นางสุณีษา นวลพลับโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
3. นางสาวเดือนดารา ศรีอนุรักษ์โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจิราพร ทองยอดโรงเรียนวัดเทพมงคลประธานกรรมการ
2. นายอธิชา เอียดเฉลิมโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ มุสิกวงศ์โรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
4. นางสิริวรรณ ทัศโรโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวบุณยนุช ชูเกลี้ยงโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ ทองพรหมโรงเรียนสุนทรภิบาลกรรมการ
3. นางสาวเรณู ตรีตรงโรงเรียนวัดปากตรงกรรมการ
4. นางสาวอัฐกรณ์ เจริญลาภโรงเรียนวัดปากเหมืองกรรมการ
5. นางธันยาภรณ์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านไสหินตั้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิยวรรณ จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านควนเงินประธานกรรมการ
2. นางรัชนก บุญทองแก้วโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
3. นางมล สมพูเวชโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการ
4. นางสุคณฑา คงทองโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
5. นางสาวรัตติยา สังคานาคินโรงเรียนวัดวังฆ้องกรรมการ
6. นางสาวภัคภร สังข์สิงห์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสาวบุณยนุช ชูเกลี้ยงโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ ทองพรหมโรงเรียนสุนทรภิบาลกรรมการ
3. นางสาวเรณู ตรีตรงโรงเรียนวัดปากตรงกรรมการ
4. นางสาวอัฐกรณ์ เจริญลาภโรงเรียนวัดปากเหมืองกรรมการ
5. นางธันยาภรณ์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านไสหินตั้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิยวรรณ จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านควนเงินประธานกรรมการ
2. นางรัชนก บุญทองแก้วโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
3. นางมล สมพูเวชโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการ
4. นางสุคณฑา คงทองโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
5. นางสาวรัตติยา สังคานาคินโรงเรียนวัดวังฆ้องกรรมการ
6. นางสาวภัคภร สังข์สิงห์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสลินกาญจน์ ภูผาโรงเรียนวัดควนเกยประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ อุบลโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
3. นางชะอ้อน หิ้นจิ้วโรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาลกรรมการ
4. นางกัญญปาณิส ปราบทมูลโรงเรียนวัดทุ่งหล่อกรรมการ
5. นางสาวโสรยา ศรีสุกใสโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
6. นางสาวสุมาลี ยามาเจริญโรงเรียนวัดควนเถียะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสลินกาญจน์ ภูผาโรงเรียนวัดควนเกยประธานกรรมการ
2. นางชะอ้อน หิ้นจิ้ว โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) กรรมการ
3. นางกัญญปาณิส ปราบทมูล โรงเรียนวัดทุ่งหล่อกรรมการ
4. นางสาวโสรยา ศรีสุขใสโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ อุบลโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
6. นางสาวสุมาลี ยามาเจริญ โรงเรียนวัดควนเถียะ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางละม้าย ปานแก้วโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายนิรุส สุวรรณจันทร์โรงเรียนบ้านบางมูลนากกรรมการ
3. นายสุนทร เพชรแก้วโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
4. นางสาคร เกษโรโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
5. นางกนกวรรณ กังวานเกียรติกุลโรงเรียนวัดคันธมาลีกรรมการ
6. นางบุษบา เสนาะวรรณโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางทิพรัตน์ สารมาศโรงเรียนวัดท่าเสริมกรรมการ
8. นางดาราพร ย้อยยางทองโรงเรียนบเานหนองนนทรีกรรมการ
9. นางกาญจนา เจือบุญโรงเรียนวัดปลายสระกรรมการ
10. นางกนกวรรณ กรงนวลโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
11. นางบุญยัง เขียวภักดีโรงเรียนวัดร่อนนากรรมการ
12. นางสาววาสนา ปิจุลกิลินโรงเรียนวัดพิศาลนฤมิตกรรมการ
13. นางสาวดาราวรรณ วังขุนพรหมโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
14. นางชญาภา จงหมายโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
15. นางสาวผกามาศ ปลอดเขียวโรงเรียนวัดสมควรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางละม้าย ปานแก้ว โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายนิรุส สุวรรณจันทร์ โรงเรียนบ้านบางมูลนาก กรรมการ
3. นายสุนทร เพชรแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
4. นางสาคร เกษโร โรงเรียนบ้านปากเชียร กรรมการ
5. นางกนกวรรณ กังวานเกียรติกุลโรงเรียนวัดคันธมาลี กรรมการ
6. นางบุษบา เสนาะกรรณ โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง กรรมการ
7. นางทิพรัตน์ สารมาศโรงเรียนวัดท่าเสริม กรรมการ
8. นางดาราพร ย้อยยางทอง โรงเรียนบ้านหนองนนทรี กรรมการ
9. นางกาญจนา เจือบุญ โรงเรียนวัดปลายสระ กรรมการ
10. นางกนกวรรณ กรงนวล โรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
11. นางบุญยัง เขียวภักดี โรงเรียนวัดร่อนนา กรรมการ
12. นางสาววาสนา ปิจุลกิลินโรงเรียนวัดพิศาลนฤมิตกรรมการ
13. นางสาวดาราวรรณ วังขุนพรหม โรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
14. นางชญาภา จงหมาย โรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
15. นางสาวผกามาศ ปลอดเขียวโรงเรียนวัดสมควรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางละม้าย ปานแก้ว โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายนิรุส สุวรรณจันทร์ โรงเรียนบ้านบางมูลนาก กรรมการ
3. นายสุนทร เพชรแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
4. นางสาคร เกษโร โรงเรียนบ้านปากเชียร กรรมการ
5. นางกนกวรรณ กังวานเกียรติกุลโรงเรียนวัดคันธมาลี กรรมการ
6. นางบุษบา เสนาะกรรณ โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง กรรมการ
7. นางทิพรัตน์ สารมาศโรงเรียนวัดท่าเสริม กรรมการ
8. นางดาราพร ย้อยยางทอง โรงเรียนบ้านหนองนนทรี กรรมการ
9. นางกาญจนา เจือบุญ โรงเรียนวัดปลายสระ กรรมการ
10. นางกนกวรรณ กรงนวล โรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
11. นางบุญยัง เขียวภักดี โรงเรียนวัดร่อนนา กรรมการ
12. นางสาววาสนา ปิจุลกิลินโรงเรียนวัดพิศาลนฤมิตกรรมการ
13. นางสาวดาราวรรณ วังขุนพรหม โรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
14. นางชญาภา จงหมาย โรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
15. นางสาวผกามาศ ปลอดเขียวโรงเรียนวัดสมควรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางสลินกาญจน์ ภูผา โรงเรียนวัดควนเกย ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย นิตย์วิมล โรงเรียนวัดโคกทรางกรรมการ
3. นางสาวศรัณยา ชูจันทร์โรงเรียนบ้านควนเงิน กรรมการ
4. นางมาริณี รัตนโช โรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการ
5. นางสาวศิราวรรณ ชูสุวรรณโรงเรียนบ้านเกาะทังกรรมการ
6. นางสาววิภาพร โสมสุทินโรงเรียนวัดหัวค่าย(พิศาศาลอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางสาวอรกัญญา สระบัวโรงเรียนวัดสามัคยาราม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางสลินกาญจน์ ภูผา โรงเรียนวัดควนเกย ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย นิตย์วิมลโรงเรียนวัดโคกทรางกรรมการ
3. นางสาวศรัณยา ชูจันทร์โรงเรียนบ้านควนเงิน กรรมการ
4. นางมาริณี รัตนโช โรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการ
5. นางสาวศิราวรรณ ชูศุวรรณโรงเรียนบ้านเกาะทังกรรมการ
6. นางสาววิภาพร โสมสุทินโรงเรียนวัดหัวค่าย(พืศาลอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางสาวอรกัญญา สระบัวโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาวนิยวรรณ จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านควนเงิน ประธานกรรมการ
2. นางฐิติรัตน์ พูลเทพ โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง กรรมการ
3. นางสาวขวัญชนก เจ้ยชุมโรงเรียนบ้านนำทรัพย์ กรรมการ
4. นายพิชิตชัย สุขเอกโรงเรียนบ้านพรุบัวกรรมการ
5. นางสาวโสรยา ศรีสุกใสโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
6. นางสาวจรีย์ หวานทองโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิยวรรณ จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านควนเงิน ประธานกรรมการ
2. นางฐิติรัตน์ พูลเทพ โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง กรรมการ
3. นางสาวขวัญชนก เจ้ยชุม โรงเรียนบ้านนำทรัพย์กรรมการ
4. นายพิชิตชัย สุขเอกโรงเรียนบ้านพรุบัว กรรมการ
5. นางสาวโสรยา ศรีสุกใส โรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
6. นางสาวจรีย์ หวานทองโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอมรรัตน์ ชัยเสนะ โรงเรียนวัดสระโพธิ์ ประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ พูลจันทร์ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) กรรมการ
3. นางสุพรรณี สนธิเมือง โรงเรียนบ้านบางพระ กรรมการ
4. นางใหมนวล ไชยทอง โรงเรียนวัดบางคุระ กรรมการ
5. นางสาวบุศรา ยกล้วน โรงเรียนวัดแดง กรรมการ
6. นางสาวเบญจมาภรณ์ เพชรพลอย โรงเรียนวัดแหลม กรรมการ
7. นางสาวเพ็ญลักษณ์ พลเกษตร โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ กรรมการ
8. นางสาวสุภาพร ขำตรีโรงเรียบ้านชะอวดกรรมการ
9. นางวิพา รุ่งเรืองโรงเรียนวัดบางไทรกรรมการ
10. นางกาญจนา ดวงแก้วโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
11. นางสาวสมพร ทองขาวโรงเรียนวัดขนาบนากกรรมการ
12. นางสุภาพร ขำตรี โรงเรียนบ้านชะอวด กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ ชัยเสนะ โรงเรียนวัดสระโพธิ์ ประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ พูลจันทร์ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) รองประธานกรรมการ
3. นางสุพรรณี สนธิเมือง โรงเรียนบ้านบางพระ กรรมการ
4. นางใหมนวล ไชยทอง โรงเรียนวัดบางคุระ กรรมการ
5. นางบุศรา ยกล้วน โรงเรียนวัดแดง กรรมการ
6. นางสาวเบญจมาภรณ์ เพ็ชร์พลอย โรงเรียนวัดแหลม กรรมการ
7. นางสาวเพ็ญลักษณ์ พลเกษตร โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ กรรมการ
8. นางสาวสุภาพร พันธ์คงโรงเรียนวัดควนเถียะ กรรมการ
9. นางสาวสมพร ทองขาวโรงเรียนวัดขนาบนากกรรมการ
10. นางกาญจนา ดวงแก้วโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
11. นางวิพา รุ่งเรืองโรงเรียนวัดบางไทรกรรมการ
12. นางสุภาพร ขำตรี โรงเรียนบ้านชะอวด กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวภัธวัน สินฉิม โรงเรียนวัดบูรณาวาส ประธานกรรมการ
2. นายนายคล่อง กุศลสุข โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ รองประธานกรรมการ
3. นางธนินี สิทธิรักษ์ โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต กรรมการ
4. นางสาวมลิผล ชูแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งใคร กรรมการ
5. นางสาวเมตตา ขนิฐรัตน์โรงเรียนกัลยานฤมิตกรรมการ
6. นางสาวอัญชิสา บุญรัตน์ โรงเรียนวัดนาหมอบุญ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายชัยยา ช่วยคล้าย โรงเรียนบ้านชะอวด ประธานกรรมการ
2. นายธีรเดช หยีราเหม โรงเรียนวัดปากเหมือง รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปราณี เพ่งพินิจ โรงเรียนวัดนาหมอบุญ กรรมการ
4. นางณษรา ยินเจริญ โรงเรียนบ้านลำคลอง กรรมการ
5. นางสาวทิพย์พวรรณ แสงวิเชียร โรงเรียนบ้านหนองหิน กรรมการ
6. นางสาวเนตรชนก จิตรัว โรงเรียนวัดโคกยาง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสุนันท์ หลวงชัยสิทธิ์ โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม ประธานกรรมการ
2. นายชัยยะ เกลี้ยงทอง โรงเรียนวัดสามัคยาราม กรรมการ
3. นางตรีสุคนธ์ บุญราฎร์ โรงเรียนวัดอู่แก้ว กรรมการ
4. นางศิรดา รอดเกลี้ยง โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม กรรมการ
5. นางสาวสิริพร พรหมประสาท โรงเรียนบ้านควนเงิน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายชัยยา ช่วยคล้าย โรงเรียนบ้านชะอวด ประธานกรรมการ
2. นายธีรเดช หยีราเหม โรงเรียนวัดปากเหมือง รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปราณี เพ่งพินิจ โรงเรียนวัดนาหมอบุญ กรรมการ
4. นางณษรา ยินเจริญ โรงเรียนบ้านลำคลอง กรรมการ
5. นายทิพย์พวรรรณ แสงวิเชียร โรงเรียนบ้านหนองหิน กรรมการ
6. นางสาวเนตรชนก จิตรัว โรงเรียนวัดโคกยาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสุกัลยา เรืองรักษ์ โรงเรียนบ้านอายเลา ประธานกรรมการ
2. นางวรรณี ทองน้ำแก้ว โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมฤทัย ชุมทอง โรงเรียนวัดชะอวด กรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ แสงขำโรงเรียนทัศนาวลัย กรรมการ
5. นางเกศรา ศรีวิจิตร โรงเรียนวัดทะเลปัง กรรมการ
6. นางอรทัย ยมสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร กรรมการ
7. นางสาวภัททิยา บุญมีโรงเรียนวัดสมควร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสุกัลยา เรืองรักษ์ โรงเรียนบ้านอายเลา ประธานกรรมการ
2. นางวรรณี ทองน้ำแก้ว โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมฤทัย ชุมทอง โรงเรียนวัดชะอวด กรรมการ
4. นางสาวภัททิยา บุญมี โรงเรียนวัดสมควร กรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ แสงขำโรงเรียนทัศนาวลัย กรรมการ
6. นางอรทัย ยมสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร กรรมการ
7. นางเกศรา ศรีวิจิตร โรงเรียนวัดทะเลปัง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายชัยสิทธิ์ เกิดสิริ โรงเรียนบ้านพรุบัว ประธานกรรมการ
2. นางปราณี รัตนบุรี โรงเรียนบ้านลำคลอง กรรมการ
3. นายศิริศักดิ์ แตงอ่อน โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) กรรมการ
4. นางอมรทิพย์ วังบุญคง โรงเรียนทัศนาวลัย กรรมการ
5. นางสาวศิริพร คงจ้อย โรงเรียนทัศนาวลัย กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชัยยา ช่วยคล้าย โรงเรียนบ้านชะอวด ประธานกรรมการ
2. นายธีรเดช หยีราเหม โรงเรียนวัดปากเหมือง รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปราณี เพ่งพินิจ โรงเรียนวัดนาหมอบุญ กรรมการ
4. นางณษรา ยินเจริญ โรงเรียนบ้านลำคลอง กรรมการ
5. นางสาวทิพย์พวรรณ แสงวิเชียร โรงเรียนบ้านหนองหิน กรรมการ
6. นางเนตรชนก จิตรัว โรงเรียนวัดโคกยาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ ศรีอุทัย โรงเรียนบ้านด่าน ประธานกรรมการ
2. นายจันทร์ประสิทธิ์ ศรีชูโรงเรียนชุมชนพิบูลย์สงคราม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเยาวเรศ บัวขาว โรงเรียนบ้านนางหลง กรรมการ
4. นายปรีชา ช่วยทอง โรงเรียนสุนทราภิบาล กรรมการ
5. นางสาวอภิญญา มากดำโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) กรรมการ
6. นางสาวอริศรา ชุมแก้ว โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) กรรมการ
7. นายยุทธ เกื้อมิตร โรงเรียนบ้านควนมิตร กรรมการ
8. นายอนันต์ บุญญะ โรงเรียนบ้านลำหัก กรรมการ
9. นายปัณณฑัต เพ็งแก้ว โรงเรียนบ้านพรุบัว กรรมการ
10. นางสาวกัลยรัตน์ จิตต์สำรวย โรงเรียนบ้านชะอวด กรรมการ
11. นายทิพย์ สีตะพงษ์ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีอุทัย โรงเรียนโรงเรียนบ้านด่าน ประธานกรรมการ
2. นายจันทร์ประสิทธิ์ ศรีชู โรงเรียนชุมชนพิบูลย์สงคราม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเยาวเรศ บัวขาว โรงเรียนบ้านนางหลง กรรมการ
4. นายปรีชา ช่วยทอง โรงเรียนสุนทราภิบาล กรรมการ
5. นางสาวอภิญญา มากดำโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) กรรมการ
6. นางสาวอริศรา ชุมแก้ว โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) กรรมการ
7. นายยุทธ เกื้อมิตร โรงเรียนบ้านควนมิตร กรรมการ
8. นายอนันต์ บุญญะ โรงเรียนบ้านลำหัก กรรมการ
9. นายปัณณฑัต เพ็งแก้ว โรงเรียนบ้านพรุบัว กรรมการ
10. นางสาวกัลยรัตน์ จิตต์สำรวย โรงเรียนบ้านชะอวด กรรมการ
11. นายทิพย์ สีตะพงษ์ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีอุทัย โรงเรียนบ้านด่าน ประธานกรรมการ
2. นายจันทร์ประสิทธิ์ ศรีชู โรงเรียนชุมชนพิบูลย์สงคราม กรรมการ
3. นางสาวเยาวเรศ บัวขาว โรงเรียนบ้านนางหลง กรรมการ
4. นายปรีชา ช่วยทอง โรงเรียนสุนทราภิบาล กรรมการ
5. นางสาวอภิญญา มากดำ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) กรรมการ
6. นางสาวอริศรา ชุมแก้ว โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) กรรมการ
7. นายยุทธ เกื้อมิตร โรงเรียนบ้านควนมิตร กรรมการ
8. นายอนันต์ บุญญะ โรงเรียนบ้านลำหัก กรรมการ
9. นายปัณณฑัต เพ็งแก้ว โรงเรียนบ้านพรุบัว กรรมการ
10. นางสาวกัลยรัตน์ จิตต์สำรวย โรงเรียนบ้านชะอวด กรรมการ
11. นายทิพย์ สีตะพงษ์ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ศรีอุทัย โรงเรียนบ้านด่าน ประธานกรรมการ
2. นายจันทร์ประสิทธิ์ ศรีชู โรงเรียนชุมชนพิบูลย์สงคราม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเยาวเรศ บัวขาว โรงเรียนบ้านนางหลง กรรมการ
4. นายปรีชา ช่วยทอง โรงเรียนสุนทราภิบาล กรรมการ
5. นางสาวอภิญญา มากดำโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) กรรมการ
6. นางสาวอริศรา ชุมแก้ว โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) กรรมการ
7. นายยุทธ เกื้อมิตร โรงเรียนบ้านควนมิตร กรรมการ
8. นายอนันต์ บุญญะ โรงเรียนบ้านลำหัก กรรมการ
9. นายปัณณฑัต เพ็งแก้ว โรงเรียนบ้านพรุบัว กรรมการ
10. นางสาวกัลยรัตน์ จิตต์สำรวย โรงเรียนบ้านชะอวด กรรมการ
11. นายทิพย์ สีตะพงษ์ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ศรีอุทัย โรงเรียนบ้านด่าน ประธานกรรมการ
2. นายจันทร์ประสิทธิ์ ศรีชู โรงเรียนชุมชนพิบูลย์สงคราม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเยาวเรศ บัวขาว โรงเรียนบ้านนางหลง กรรมการ
4. นายปรีชา ช่วยทอง โรงเรียนสุนทราภิบาล กรรมการ
5. นางสาวอภิญญา มากดำโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) กรรมการ
6. นางสาวอริศรา ชุมแก้ว โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) กรรมการ
7. นายยุทธ เกื้อมิตร โรงเรียนบ้านควนมิตร กรรมการ
8. นายอนันต์ บุญญะโรงเรียนบ้านลำหัก กรรมการ
9. นายปัณณฑัต เพ็งแก้ว โรงเรียนบ้านพรุบัว กรรมการ
10. นางสาวกัลยรัตน์ จิตต์สำรวย โรงเรียนบ้านชะอวด กรรมการ
11. นายทิพย์ สีตะพงษ์ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสงวนรัตน์ คงนุ่มโรงเรียนบ้านท่าไทรประธานกรรมการ
2. นายสุทิน นวลพลับโรงเรียนบ้านปากเชียรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ แก้วพรอมโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
4. นางพรทิพย์ คงทองโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
5. นายจรัญ หมื่นใจโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
6. นายอภิวัฒน์ จอเอียดโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
7. นางสาวอนงศรี ช้างกลางโรงเรียนวัดบูรณาวาสกรรมการ
8. นางเรณู คงมณีโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสงวน คงนุ่มโรงเรียนบ้านท่าไทรประธานกรรมการ
2. นายสุทิน นวลพลับโรงเรียนบ้านปากเชียรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ แก้วพรอมโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
4. นางพรทิพย์ คงทองโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
5. นายจรัญ หมื่นใจโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
6. นายอภิวัฒน์ จอเอียดโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
7. นางสาวอนงศรี ช้างกลางโรงเรียนวัดบูรณาวาสกรรมการ
8. นางเรณู คงมณีโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสงวน คงนุ่มโรงเรียนบ้านท่าไทรประธานกรรมการ
2. นายสุทิน นวลพลับโรงเรียนบ้านปากเชียรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ แก้วพรอมโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
4. นางพรทิพย์ คงทองโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
5. นายจรัญ หมื่นใจโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
6. นายอภิวัฒน์ จอเอียดโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
7. นางสาวอนงศรี ช้างกลางโรงเรียนวัดบูรณาวาสกรรมการ
8. นางเรณู คงนุ่มโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางเยาวมาลย์ มะเดโชโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ ชูแก้วโรงเรียนวัดเนกขัมมารามรองประธานกรรมการ
3. นางศรีสุดา แก้วทองโรงเรียนวัดปลายสระกรรมการ
4. นายถาวร ปลอดกรรมโรงเรียนวัดอู้่แก้วกรรมการ
5. นายพิเชษฐ บรรจงช่วยวัดบางยิ่วกรรมการ
6. นางสาวอรวธีรา คงทองโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
7. นางสาวพรวิภา สุขศรีเมืองโรงเรียนวัดโคกพุกุลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางเยาวมาลย์ มะเดโชโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ ชูแก้วโรงเรียนวัดเนกขัมมารามรองประธานกรรมการ
3. นางศรีสุดา แก้วทองโรงเรียนวัดปลายสระกรรมการ
4. นายถาวร ปลอดกรรมโรงเรียนวัดอู้่แก้วกรรมการ
5. นายพิเชษฐ บรรจงช่วยโรงเรียนวัดบางยิ่วกรรมการ
6. นางสาวอรวธีรา คงทองโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
7. นางสาวพรวิภา สุขศรีเมืองโรงเรียนวัดโคกพุกุลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเยาวมาลย์ มะเดโชโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ ชูแก้วโรงเรียนวัดเนกขัมมารามรองประธานกรรมการ
3. นางศรีสุดา แก้วทองโรงเรียนวัดปลายสระกรรมการ
4. นายถาวร ปลอดกรรมโรงเรียนวัดอู่แก้วกรรมการ
5. นายพิเชษฐ บรรจงช่วยโรงเรียนวัดบางยิ่วกรรมการ
6. นางสาวอรวธีรา คงทองโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
7. นางสาวพรวิภา สุขศรีเมืองโรงเรียนวัดโคกพุกุลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางกนกวรรณ หนูทับโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิราวรรณ ชูสุวรรณโรงเรียนบ้านเกาะทังรองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ เพชรชูช่วยโรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
4. นางนิภาพร เดชศรีจันทร์โรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
5. นางสร้อยนภา ชูโฉมโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการ
6. นางศันสนีย์ แสงมณีโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
7. นางสบาย ปุรินทราภิบาลโรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางกนกวรรณ หนูทับโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางศิราวรรณ ชูสุวรรณโรงเรียนบ้านเกาะทังรองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ เพชรชูช่วยโรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
4. นางนิภาพร เดชศรีจันทร์โรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
5. นางสร้อยนภา ชูโฉมโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการ
6. นางศันสนีย์ แสงมณีโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
7. นางสบาย ปุรินทราภิบาลโรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางกนกวรรณ หนูทับโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางศิราวรรณ ชูสุวรรณโรงเรียนบ้านเกาะทังรองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ เพชรชูช่วยโรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
4. นางนิภาพร เดชศรีจันทร์โรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
5. นางสร้อยนภา ชูโฉมโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการ
6. นางสบาย ปุรินทราภิบาลโรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางกนกวรรณ หนูทับโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางศิราวรรณ ชูสุวรรณโรงเรียนบ้านเกาะทังรองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ เพชรชูช่วยโรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
4. นางนิภาพร เดชศรีจันทร์โรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
5. นางสร้อยนภา ชูโฉมโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการ
6. นางสาวจุฑาทิพ พรหมณะโรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการ
7. นางสบาย ปุรินทราภิบาลโรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวรรณีพร ซ้ายคล้ายโรงเรียนบ้านบางมูลนากประธานกรรมการ
2. นายสมญา เอียดไสยโรงเรียนวัดบางไทรรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา หมื่นจรโรงเรียนวัดท่าเสม็ดกรรมการ
4. นางสมจิตร์ ทองเขียวโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
5. นางวัชรี ถนอมนวลโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวรรณีพร ซ้ายคล้ายโรงเรียนบ้านบางมูลนากประธานกรรมการ
2. นายสมญา เอียดไสยโรงเรียนวัดบางไทรรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา หมื่นจรโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
4. นางสมจิตร์ ทองเขียวโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
5. นางวัชรี ถนอมนวลโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวรรณี ซ้ายคล้ายบ้านบางมูลนากประธานกรรมการ
2. นางสาคร จันทพันธ์โรงเรียนวัดป่าระกำรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา หมื่นจรโรงเรียนวัดท่าเสม็ดกรรมการ
4. นางวัชรี ถนอมนวลโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐืกรรมการ
5. นางสมจิตร์ ทองเขียวโรงเรียนบ้านท่าไหรกรรมการ
6. นางสมญา เอียดไสยโรงเรียนวัดบางไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวศศิธร ช่วยสงค์โรงเรียนวัดดอนมะปรางประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี พันธรักษ์โรงเรียนหัวไทร เรือนประชาบาลรองประธานกรรมการ
3. นางจุรีย์ ช้างกลางโรงเรียนวัดสระกรรมการ
4. นางรัชนี ไทยราชโรงเรียนวัดจิกพนมกรรมการ
5. นางวัลลา ชูมั่นโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
6. นางสุวิมล โรจนฐิติกุลโรงเรียนวัดทวยเทพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวศศิธร ช่วยสงค์โรงเรียนวัดดอนมะปรางประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี พันธรักษ์โรงเรียนวัดสระรองประธานกรรมการ
3. นางจุรีย์ ช้างกลางโรงเรียนวัดสระกรรมการ
4. นางรัชนี ไทยราชโรงเรียนวัดจิกพนมกรรมการ
5. นายมานิตย์ ชูสวัสดิ์โรงเรียนวัดบางตะพาานกรรมการ
6. นางสุวิมล โรจนฐิติกุลโรงเรียนวัดทวยเทพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิธร ช่วยสงค์โรงเรียนวัดดอนมะปรางประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี พันธรักษ์โรงเรียนหัวไทร เรือนประชาบาลรองประธานกรรมการ
3. นางจุรีย์ ช้างกลางโรงเรียนวัดสระกรรมการ
4. นางรัชนี ไทยราชโรงเรียนวัดจิกพนมกรรมการ
5. นางสาวจุรี ปิยจันทร์โรงเรียนบ้านควรมิตรกรรมการ
6. นายสมบัติ พูลจันทร์โรงเรียนหัวไทร เรือนประชาบาลกรรมการ
7. นางสุวิมล โรจนฐิติกุลโรงเรียนวัดทวยเทพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางรัชฎาวรรณ ศรีคงแก้วโรงเรียนบ้านขอนหาดประธานกรรมการ
2. นายสุทิน นวลพลับโรงเรียนบ้านปากเชียรรองประธานกรรมการ
3. นายพีระศักดิ์ สิริรัตนาภรณ์โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียนกรรมการ
4. นายโกวิทย์ กรรชนะกาญจน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7กรรมการ
5. นางณียมาศ คงเทพโรงเรียนวัดควรป้อมกรรมการ
6. นายสรายุทธ นาคปลัดโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการ
7. นางโสภณ มาสเมฆโรงเรียนวัดโคกสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางรัชฎาวรรณ ศรีคงแก้วโรงเรียนบ้านขอนหาดประธานกรรมการ
2. นายสุุทิน นวลพลับโรงเรียนบ้านปากเชียรรองประธานกรรมการ
3. นายพีระศักดิ์ สิริรัตนาภรณ์โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียนกรรมการ
4. นายโกวิทย์ กรรชนะกาญจน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7กรรมการ
5. นางปิยมาศ คงเทพโรงเรียนวัดควรป้อมกรรมการ
6. นายสรายุทธ นาคปลัดโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการ
7. นางโสภณ มาสเมฆโรงเรียนวัดโคกสูงกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายประโชติ ธานีรัตน์โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตประธานกรรมการ
2. นางวนิดา บุญฤทธิ์ โรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
3. นายสมเพียร ศิลปวาที โรงเรียนบ้านหนองมากกรรมการ
4. นายโชค ศรีจินดาโรงเรียนวัดเขาน้อย กรรมการ
5. นางสาวสุฑาทิพย์ ไชยรักษาวัดสมควร กรรมการ
6. นางจารึก ทองแก้ว โรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายประโชติ ธานีรัตน์โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา บุญฤทธิ์ โรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
3. นายสมเพียร ศิลปวาทีโรงเรียนบ้านหนองมากกรรมการ
4. นายโชค ศรีจินดา โรงเรียนวัดเขาน้อย กรรมการ
5. นางสาวสุฑาทิพย์ ไชยรักษาโรงเรียนวัดสมควร กรรมการ
6. นางจารึก ทองแก้ว โรงเรียนบ้านควนชิง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ ไกรแก้ว โรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นายชัยชาญ ขุนเพชร์ โรงเรียนวัดบางทองคำกรรมการ
3. นางอุไร พิมพ์พันธ์ โรงเรียนวัดแดงกรรมการ
4. นายโสภณ ทรัพย์มีโรงเรียนวัดสองพี่น้อง กรรมการ
5. นางสาวเกศิณี เก้าซ้วนโรงเรียนวัดโคกสูงกรรมการ
6. นายศิริชัย แก้วบางพูดโรงเรียนวัดหัวค่าย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ไกรแก้ว โรงเรียนบ้านหนองบอน ประธานกรรมการ
2. นายชัยชาญ ขุนเพชร์ โรงเรียนวัดบางทองคำกรรมการ
3. นางอุไร พิมพ์พันธ์ โรงเรียนวัดแดง กรรมการ
4. นายโสภณ ทรัพย์มีโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
5. นางสาวเกศิณี เก้าซ้วนโรงเรียนวัดโคกสูงกรรมการ
6. นายศิริชัย แก้วบางพูดโรงเรียนวัดหัวค่ายกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายพินิจ เกื้อทิพย์โรงเรียนวัดหน้าสตนประธานกรรมการ
2. นางอุไร จันทพันธ์โรงเรียนวััดบ้านบางทวดกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ มีหิ้นโรงเรียนชมพูประดิษฐ์กรรมการ
4. นายสุนทร นามเสนโรงเรียนวัดเหมกกรรมการ
5. นางสุกัลยา ภักดีเจริญโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายพินิจ เกื้อทิพย์โรงเรียนวัดหน้าสตนประธานกรรมการ
2. นางอุไร จันทพันธ์โรงเรียนวัดบางทวดกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ มีหิ้นโรงเรียนชมพูประดิษฐ์กรรมการ
4. นายสุนทร นามเสนโรงเรียนวัดเหมกกรรมการ
5. นางสุกัลยา ภักดีเจริญโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายจิตติพร จิตตรีโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพฯประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย กาญจนาประดิษฐโรงเรียนบ้านบางตรงกรรมการ
3. นางพรรณี หนูทองโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายพินิจ เกื้อทิพย์โรงเรียนวัดหน้าสตนประธานกรรมการ
2. นางสุกัลยา ภักดีเจริญโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
3. นายศุภชัย กาญจนาประดิษฐโรงเรียนบ้านบางตรงกรรมการ
4. นางอุไร จันทพันธ์โรงเรียนวัดบางทวดกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ จิตตรีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายพินิจ เกื้อทิพย์โรงเรียนวัดหน้าสตนประธานกรรมการ
2. นางสุกัลยา ภักดีเจริญโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
3. นายศุภชัย กาญจนาประดิษฐโรงเรียนบ้านบางตรงกรรมการ
4. นางอุไร จันทพันธ์โรงเรียนวัดบางทวดกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ จิตตรีโรงเรียนวัดท้ายโนดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพินิจ เกื้อทิพย์โรงเรียนวัดหน้าสตนประธานกรรมการ
2. นางสุกัลยา ภักดีเจริญโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
3. นายศุภชัย กาญจนาประดิษฐโรงเรียนบ้านบางตรงกรรมการ
4. นางอุไร จันทพันธ์โรงเรียนวัดบางทวดกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ จิตตรีโรงเรียนวัดท้ายโนดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายจิตติพร จิตตรีโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพฯประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย กาญจนาประดิษฐโรงเรียนบ้านบางตรงกรรมการ
3. นางพรรณี หนูทองโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายจิตติพร จิตตรีโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพฯประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย กาญจนาประดิษฐโรงเรียนบ้านบางตรงกรรมการ
3. นางพรรณี หนูทองโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายประสิทธิ์ มุขมณเทียรโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตประธานกรรมการ
2. นายพินิจ เกื้อทิพย์โรงเรียนวัดหน้าสตนกรรมการ
3. นายสุเชษฐ์ ภูมิเดชโรงเรียนบ้านบางแรดกรรมการ
4. นางสาวมยุรี แก้วศรีโรงเรียนทาบทองกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ มีหิ้นโรงเรียนชมพูประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ มุขมณเทียรโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตประธานกรรมการ
2. นายพินิจ เกื้อทิพย์โรงเรียนวัดหน้าสตนกรรมการ
3. นายสุเชษฐ์ ภูมิเดชโรงเรียนบ้านบางแรดกรรมการ
4. นางสาวมยุรี แก้วศรีโรงเรียนวัดทาบทองกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ มีหิ้นโรงเรียนชมพูประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ มุขมณเทียรโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตประธานกรรมการ
2. นายพินิจ เกื้อทิพย์โรงเรียนวัดหน้าสตนกรรมการ
3. นายสุเชษฐ์ ภูมิเดชโรงเรียนบ้านบางแรดกรรมการ
4. นางสาวมยุรี แก้วศรีโรงเรียนวัดทาบทองกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ มีหิ้นโรงเรียนชมพูประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายจิตติพร จิตตรีโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพฯประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย กาญจนาประดิษฐโรงเรียนบ้านบางตรงกรรมการ
3. นางพรรณี หนูทองโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางอุไร จันทพันธ์โรงเรียนวัดบางทวดประธานกรรมการ
2. นายสุเชษฐ์ ภูมิเดชโรงเรียนบ้านบางแรดกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ มุขมณเทียรโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
4. นางสุกัลยา ภักดีเจริญโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ จิตตรีโรงเรียนวัดท้ายโนดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุเชษฐ์ ภูมิเดชโรงเรียนบ้านบางแรดประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ จิตตรีโรงเรียนวัดท้ายโนดกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ มุขมณเทียรโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
4. นางสุกัลยา ภักดีเจริญโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
5. นางอุไร จันทพันธ์โรงเรียนวัดบางทวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุเชษฐ์ ภูมิเดชโรงเรียนบ้านบางแรดประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ จิตตรีโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพฯกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ มุขมณเทียรโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
4. นางสุกัลยา ภักดีเจริญโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
5. นางอุไร จันทพันธ์โรงเรียนวัดบางทวดกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สังสัพพันธ์โรงเรียนวัดดอนตรอ ประธานกรรมการ
2. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการ
5. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สังสัพพันธ์โรงเรียนวัดดอนตรอ ประธานกรรมการ
2. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการ
5. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สังสัพพันธ์โรงเรียนวัดดอนตรอ ประธานกรรมการ
2. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการ
5. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สังสัพพันธ์โรงเรียนวัดดอนตรอ ประธานกรรมการ
2. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการ
5. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สังสัพพันธ์โรงเรียนวัดดอนตรอ ประธานกรรมการ
2. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการ
5. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สังสัพพันธ์โรงเรียนวัดดอนตรอ ประธานกรรมการ
2. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการ
5. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สังสัพพันธ์โรงเรียนวัดดอนตรอ ประธานกรรมการ
2. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการ
5. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สังสัพพันธ์โรงเรียนวัดดอนตรอ ประธานกรรมการ
2. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการ
5. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สังสัพพันธ์โรงเรียนวัดดอนตรอ ประธานกรรมการ
2. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการ
5. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สังสัพพันธ์โรงเรียนวัดดอนตรอ ประธานกรรมการ
2. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการ
5. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สังสัพพันธ์โรงเรียนวัดดอนตรอ ประธานกรรมการ
2. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการ
5. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สังสัพพันธ์โรงเรียนวัดดอนตรอ ประธานกรรมการ
2. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการ
5. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สังสัพพันธ์โรงเรียนวัดดอนตรอ ประธานกรรมการ
2. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการ
5. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สังสัพพันธ์โรงเรียนวัดดอนตรอ ประธานกรรมการ
2. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการ
5. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สังสัพพันธ์โรงเรียนวัดดอนตรอ ประธานกรรมการ
2. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการ
5. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สังสัพพันธ์โรงเรียนวัดดอนตรอ ประธานกรรมการ
2. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการ
5. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สังสัพพันธ์โรงเรียนวัดดอนตรอ ประธานกรรมการ
2. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการ
5. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายโสภณ ไชยรักษาโรงเรียนวัดสมควร ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ เวชภูติโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพ 112กรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ แก่นแก้วโรงเรียนวัดโคกทรางกรรมการ
4. นางวิไลพร นาบุญโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
5. นายอุทัย เพชรเรืองข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายโสภณ ไชยรักษาโรงเรียนวัดสมควรประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ เวชภูติโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพ 112กรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ แก่นแก้วโรงเรียนวัดโคกทรางกรรมการ
4. นางวิไลพร นาบุญโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
5. นายอุทัย เพชรเรืองข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางวิไลพร นาบุญโรงเรียนบ้านกุมแปประธานกรรมการ
2. นางพิมพักตร์ โอภานุรักษ์ธรรมโรงเรียนบ้านหน้าศาลรองประธานกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ กรุงไกรจักรโรงเรียนวัดบ่อโพงกรรมการ
4. นายธนาธิป ส่งเสริมโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
5. นางพัชรี ยอดระบำโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา อัฒจันทร์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชชาภา โอมากโรงเรียนบ้านท้องโกงกางรองประธานกรรมการ
3. นางจิรา รัตนวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
4. นางพิมพักตร์ โอภานุรักษ์ธรรมโรงเรียนบ้านหน้าศาลกรรมการ
5. นายอุทัย เพชรเรืองโรงเรียนข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางวิไลพร นาบุญโรงเรียนบ้านกุมแปประธานกรรมการ
2. นางพิมพักตร์ โอภานุรักษ์ธรรมโรงเรียนบ้านหน้าศาลรองประธานกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ กรุงไกรจักรโรงเรียนบ้านบ่อโพงกรรมการ
4. นายธนาธิป ส่งเสริมโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
5. นางพัชรี ยอดระบำโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา อัฒจรรย์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชชาภา โอมากโรงเรียนบ้านท้องโกงกางรองประธานกรรมการ
3. นางจิรา รัตนวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
4. นางพิมพ์พักตร์ โอภานุรักษ์ธรรมโรงเรียนบ้านหน้าศาลกรรมการ
5. นายอุทัย เพชรเรืองข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายถัด อินทร์นาคโรงเรียนตระเวณชายแดนบ้านควนมีชัยประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ กรุงไกรจักรโรงเรียนวัดบ่อโพงรองประธานกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ แก่นแก้วโรงเรียนวัดโคกทรางกรรมการ
4. นางกาญจนา มาดฒิวัฒน์โรงเรียนวัดเทพนมเชือดกรรมการ
5. นายธนาธิป ส่งเสริมโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา อัฒจันทร์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชชาภา โอมากโรงเรียนบ้านท้องโกงกางรองประธานกรรมการ
3. นางจิรา รัตนวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
4. นางพิมพักตร์ โอภานุรักษ์ธรรมโรงเรียนบ้านหน้าศาลกรรมการ
5. นางเดือนน้อย สมคงโรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายถัด อินทร์นาคโรงเรียนตระเวณชายแดนบ้านควนมีชัยประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ กรุงไกรจักรโรงเรียนวัดบ่อโพงรองประธานกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ แก่นแก้วโรงเรียนวัดโคกทรางกรรมการ
4. นางกาญจนา มาดฒิวัฒน์โรงเรียนวัดเทพนมเชือดกรรมการ
5. นายธนาธิป ส่งเสริมโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา อัฒจันทร์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชชาภา โอมากโรงเรียนบ้านท้องโกงกางรองประธานกรรมการ
3. นางจิรา รัตนวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
4. นางพิมพักตร์ โอภานุรักษ์ธรรมโรงเรียนบ้านหน้าศาลกรรมการ
5. นางเดือนน้อย สมคงโรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายโกวิท ศรีสุวรรณโรงเรียนวัดหนาประธานกรรมการ
2. นางกรุณา สวนนุชโรงเรียนหัวไทรเรือน(ประชาบาล)รองประธานกรรมการ
3. Mr.Tan Hing Ming Peterโรงเรียนหัวไทรเรือน(ประชาบาล)กรรมการ
4. นางอนงค์ ทรัพย์มีโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
5. นางณัชธพงศ์ ทองคำเสกโรงเรียนบ้านเนินธัมมังกรรมการ
6. นางสาวจีรภรณ์ ชูสุวรรณโรงเรียนวัดบางไทรกรรมการ
7. นายสมพร ไชยมุดโรงเรียนวัดโคกม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายโกวิท ศรีสุวรรณโรงเรียนวัดหนาประธานกรรมการ
2. นางกรุณา สวนนุชโรงเรียนหัวไทรเรือน(ประชาบาล)รองประธานกรรมการ
3. Mr.Tan Hing Ming Peterโรงเรียนหัวไทรเรือน(ประชาบาล)กรรมการ
4. นายณัชธพงศ์ ทองคำเสกโรงเรียนบ้านเนินธัมมังกรรมการ
5. นางสาวจีรภรณ์ ชูสุวรรณโรงเรียนวัดบางไทรกรรมการ
6. นางอนงค์ ทรัพย์มีโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
7. นายสมพร ไชยมุดโรงเรียนวัดโคกมะม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายโกวิท ศรีสุวรรณโรงเรียนวัดหนาประธานกรรมการ
2. นางกรุณา สวนนุชโรงเรียนหัวไทรเรือน(ประชาบาล)รองประธานกรรมการ
3. Mr.Tan Hing Ming Peterโรงเรียนหัวไทรเรือน(ประชาบาล)กรรมการ
4. นางอนงค์ ทรัพย์มีโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
5. นายณัชธพงศ์ ทองคำเสกโรงเรียนบ้านเนินธัมมังกรรมการ
6. นางสาวจีรภรณ์ ชูสุวรรณโรงเรียนวัดบางไทรกรรมการ
7. นายสมพร ไชยมุดโรงเรียนวัดโคกม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายโกวิท ศรีสุวรรณโรงเรียนวัดหนาประธานกรรมการ
2. นางกรุณา สวนนุชโรงเรียนหัวไทรเรือน(ประชาบาล)รองประธานกรรมการ
3. Mr.Tan Hing Ming Peterโรงเรียนหัวไทรเรือน(ประชาบาล)กรรมการ
4. นางอนงค์ ทรัพย์มีโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
5. นายณัชธพงศ์ ทองคำเสกโรงเรียนบ้านเนินธัมมังกรรมการ
6. นางสาวจีรภรณ์ ชูช่วยโรงเรียนวัดบางไทรกรรมการ
7. นายสมพร ไชยมุดโรงเรียนวัดโคกมะม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางพิมพักตร์ โอภานุรักษ์ธรรมโรงเรียนบ้านหน้าศาลประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ กรุงไกรจักรโรงเรียนวัดบ่อโพงรองประธานกรรมการ
3. นายถัด อินทร์นาคโรงเรียนตระเวณชายแดนบ้านควนมีชัยกรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ แก่นแก้วโรงเรียนวัดโคกทรางกรรมการ
5. นายอุทัย เพชรเรืองโรงเรียนข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา อัฒจักร์โรงเรียนหัวไทรเรือน(ประชาบาล)ประธานกรรมการ
2. นางพิมพักตร์ โอภานุรักษ์ธรรมโรงเรียนบ้านหน้าศาลรองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ เวชภูติโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพ112กรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ กรุงไกรจักรโรงเรียนวัดบ่อโพงกรรมการ
5. นายอุทัย เพชรเรืองข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวพิมพักตร์ โอภานุรักษ์ธรรมโรงเรียนบ้านหน้าศาลประธานกรรมการ
2. นางจิรา รัตนวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยหารรองประธานกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ กรุงไกรจักรโรงเรียนวัดบ่อโพงกรรมการ
4. นางวิไลพร นาบุญโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
5. นายถัด อินทร์นาคโรงเรียนตระเวณชายแดนบ้านควนมีชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา อัฒจันทร์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)ประธานกรรมการ
2. นางพิมพักตร์ โอภานุรักษ์ธรรมโรงเรียนบ้านหน้าศาลรองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ เวชภูติโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพ112กรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ กรุงไกรจักรโรงเรียนวัดบ่อโพงกรรมการ
5. นายอุทัย เพชรเรืองข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายโสภณ ไชยรักษาโรงเรียนวัดสมควรประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ เวชภูติโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพ 112รองประธานกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ แก่นแก้วโรงเรียนวัดโคกทรางกรรมการ
4. นางวิไลพร นาบุญโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
5. นายอุทัย เพชรเรืองข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายโสภณ ไชยรักษาโรงเรียนวัดสมควรประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ เวชภูติโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพ 112รองประธานกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ แก่นแก้วโรงเรียนวัดโคกทรางกรรมการ
4. นางวิไลพร นาบุญโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
5. นายอุทัย เพชรเรืองข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางขนิษฐา กิ้มถ่องโรงเรียนวัดปากเหมืองประธานกรรมการ
2. นางสุริษา ทองเพชรโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้วกรรมการ
3. นางนงนุช สุภาเพ็ชรโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
4. นางวนาลิน เกิดสมจิตต์โรงเรียนวัดบ้านด่านกรรมการ
5. นางสุจารี เกตุรนโรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา กิ้มถ่องโรงเรียนวัดปากเหมืองประธานกรรมการ
2. นางสุริษา ทองเพชรโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้วกรรมการ
3. นางนงนุช สุภาเพ็ชรโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
4. นางวนาลิน เกิดสมจิตต์โรงเรียนวัดบ้านด่านกรรมการ
5. นางสุจารี เกตุรนโรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางขนิษฐา กิ้มถ่องโรงเรียนวัดปากเหมืองประธานกรรมการ
2. นางสุริษา ทองเพชรโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้วกรรมการ
3. นางนงนุช สุภาเพ็ชรโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
4. นางพรวิภา ชูพร้อมโรงเรียนวัดเขาลำปะกรรมการ
5. นางชุติมา สุขไกรไทยโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา กิ้มถ่องโรงเรียนวัดปากเหมืองประธานกรรมการ
2. นางสุริษา ทองเพชรโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้วกรรมการ
3. นางพรวิภา ชูพร้อมโรงเรียนวัดเขาลำปะกรรมการ
4. นางนงนุช สุภาเพ็ชรโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
5. นางชุติมา สุขไกรไทยโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางชุติมา สุขไกรไทยโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงประธานกรรมการ
2. นางวนาลิน เกิดสมจิตต์โรงเรียนวัดบ้านด่านกรรมการ
3. นางขนิษฐา กิ้มถ่องโรงเรียนวัดปากเหมืองกรรมการ
4. นางนงนุช สุภาเพ็ชรโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
5. นางจิรา จันทร์สุขโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางชุติมา สุขไกรไทยโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงประธานกรรมการ
2. นางวนาลิน เกิดสมจิตต์โรงเรียนวัดบ้านด่านกรรมการ
3. นางขนิษฐา กิ้มถ่องโรงเรียนวัดปากเหมืองกรรมการ
4. นางนงนุช สุภาเพ็ชรโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
5. นางจิรา จันทร์สุขโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางรื่นฤดี หล่อสุพรรณพรโรงเรียนบ้านห้วยหารประธานกรรมการ
2. นางชุติมา สุขไกรไทยโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ใหม่อ่อนโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางจิราพร นวลแสงโรงเรียนวัดควนเถียะกรรมการ
5. นางจิรา จันทร์สุขโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางรื่นฤดี หล่อสุพรรณพรโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
2. นางชุติมา สุขไกรไทยโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ใหม่อ่อนโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางจิราพร นวลแสงโรงเรียนวัดควนเถียะกรรมการ
5. นางจิรา จันทร์สุขโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางรัตนาภรณ์ อุดมรัตน์โรงเรียนวัดหน้าสตนประธานกรรมการ
2. นางสุทธิรา พัฒน์เชียรโรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาลกรรมการ
3. นางวนิดา เพ็งเมืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ เพชรชูช่วยโรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
5. นางนงนุช สุภาเพ็ชรโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางรัตนาภรณ์ อุดมรัตน์โรงเรียนวัดหน้าสตนประธานกรรมการ
2. นางสุทธิรา พัฒน์เชียรโรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาลกรรมการ
3. นางวนิดา เพ็งเมืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ เพชรชูช่วยโรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
5. นางนงนุช สุภาเพ็ชรโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางสุณีย์ รังคะวงษ์โรงเรียนทัศนาวลัยประธานกรรมการ
2. นางภัสสรา ยอดระบำโรงเรียนวัดเทพนมเชือดกรรมการ
3. นางอนงค์ ทรัพย์มีโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
4. Mr.Benard Oduor Ogutuโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
5. นางสาวนิยาภรณ์ นวลปลื้มโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
6. นางสาวกมลทิพย์ ดูดวงโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
7. นางกุลภัสสรณ์ ม่วงแดงโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางสุณีย์ รังคะวงษ์โรงเรียนทัศนาวลัยประธานกรรมการ
2. นางภัสสรา ยอดระบำโรงเรียนวัดเทพนมเชือดกรรมการ
3. นางอนงค์ ทรัพย์มีโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
4. Mr.Benard Oduor Ogutuโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
5. นางสาวนิยาภรณ์ นวลปลื้มโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
6. นางสาวกมลทิพย์ ดูดวงโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
7. นางกุลภัสสรณ์ ม่วงแดงโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสุณีย์ รังคะวงษ์โรงเรียนทัศนาวลัยประธานกรรมการ
2. นางภัสสรา ยอดระบำโรงเรียนวัดเทพนมเชือดกรรมการ
3. นางอนงค์ ทรัพย์มีโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
4. Mr.Benard Oduor Ogutuโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
5. นางสาวนิยาภรณ์ นวลปลื้มโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
6. นางสาวกมลทิพย์ ดูดวงโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
7. นางกุลภัสสรณ์ ม่วงแดงโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางนฤมล ชายทองโรงเรียนวัดสามัคยารามประธานกรรมการ
2. นางสาวนูยีละห์ มะยิโรงเรียนวัดหน้าสตนกรรมการ
3. นางจรวยพร แก้วรัตน์โรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. MissBrenda Hampton Pajaronโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
5. Mr.Tan Hing Ming Peterโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
6. นายณัชธพงศ์ ทองคำเสกโรงเรียนบ้านเนินธัมมังกรรมการ
7. นางุสุนิดา ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางนฤมล ชายทองโรงเรียนวัดสามัคยารามประธานกรรมการ
2. นางสาวนูยีละห์ มะยิโรงเรียนวัดหน้าสตนกรรมการ
3. นางจรวยพร แก้วรัตน์โรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. MissBrenda Hampton Pajaronโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
5. Mr.Tan Hing Ming Peterโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
6. นายณัชธพงศ์ ทองคำเสกโรงเรียนบ้านเนินธัมมังกรรมการ
7. นางสุนิดา ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสุเพ็ญ วิโรจน์ธรรมากรูโรงเรียนวัดสระประธานกรรมการ
2. นางศรีสุดา แก้วทองโรงเรียนวัดปลายสระกรรมการ
3. นายนิทัศน์ ใหม่แก้วโรงเรียนวัดหัวค่ายฯกรรมการ
4. Mr.Raymond Ndip Ofondeโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
5. นางสาวบุศรา เต็มลักษมีโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
6. นางอนัญญาพร ทองคำเสกโรงเรียนบ้านเนินธัมมังกรรมการ
7. นางสาวรมยกรณ์ เฉลิมศรีเมืองโรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสุเพ็ญ วิโรจน์ธรรมากรูโรงเรียนวัดสระประธานกรรมการ
2. นางศรีสุดา แก้วทองโรงเรียนวัดปลายสระกรรมการ
3. นายนิทัศน์ ใหม่แก้วโรงเรียนวัดหัวค่ายฯกรรมการ
4. Mr.Raymond Ndip Ofondeโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
5. นางสาวบุศรา เต็มลักษมีโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
6. นางอนัญญาพร ทองคำเสกโรงเรียนบ้านเนินธัมมังกรรมการ
7. นางสาวรมยกรณ์ เฉลิมศรีเมืองโรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางสุวนิตย์ ชูรักษ์สพป.นศ.3ประธานกรรมการ
2. นางสุนิดา ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านชะอวดรองประธานกรรมการ
3. นางสุณี รังคะวงษ์โรงเรียนทัศนาวลัยกรรมการ
4. นางธาริณี ชาวสวนเจริญโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
5. นางสาวภัทรานิษฐ์ แก้วประดับโรงเรียนวัดฉิมหลากรรมการ
6. นางสาวสุพรรณี แสงพันธ์โรงเรียนวัดบูรณาวาสกรรมการ
7. นางภานุมาศ คงช่วยโรงเรียนบ้านท่าเตียนกรรมการ
8. นางสาวปิยนุช หนูเกตโรงเรียนวัดท้ายโนตกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา ทิพย์รักษ์โรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
10. นางบุศราทิพย์ คงแจ่มโรงเรียนบ้านควนมุดกรรมการ
11. นางสาวปรีดา คงแก้วโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการ
12. นางสาววรดา โออินทร์โรงเรียนวัดควนเถียะกรรมการ
13. นางสราญ บุญมากโรงเรียนบ้านควนหนองหงส์กรรมการ
14. นางพัชรวรรณ ศรีเปารยะโรงเรียนวัดพิศาลนฤมิตกรรมการ
15. นางสาวสโรชา สงแก้วโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการ
16. นางกชพร ประดงจงเนตรโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการ
17. นายณัชธพงศ์ ทองคำเสกโรงเรียนบ้านเนินธัมมังกรรมการ
18. นางสาวกมลทิพย์ ดูดวงโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
19. นางสาวนูยีละห์ มะยิโรงเรียนวัดหน้าสตนกรรมการและเลขานุการ
20. นางกุลภัสสรณ์ ม่วงแดงโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสุวนิตย์ ชูรักษ์สพป.นศ.3ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ชายทองโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
3. นางสุเพ็ญ วิโรจน์ธรรมากูรโรงเรียนวัดสระกรรมการ
4. นางสาวจามรี ณ นุวงศ์โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นางประภัสสร เพชรแก้วโรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
6. นางสาวฝนทิพย์ ทองแก้วโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
7. นางสาวกาญจนา นวลแก้วโรงเรียนวัดเขาลำปะกรรมการ
8. นางทวีนุช ขวัญทองโรงเรียนทัศนาวลัยกรรมการ
9. นางสาวจีรภรณ์ ชุสุวรรณโรงเรียนวัดบางไทรกรรมการ
10. นายสว่างพงศ์ ยุเหล็กโรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามกรรมการ
11. นางอนงค์ ทรัพย์มีโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
12. นายมูกาหมัด ซูลฮัลมีโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
13. นางสาวกษมา โนเรืองรัมย์โรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
14. นายวุฒินนท์ เจริญสุขโรงเรียนวัดหวยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
15. นายสุขสันต์ เชื้อชมสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
16. นางกมลทิพย์ ดูดวงโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการ
17. นางสาวรมยกรณ์ เฉลิมศรีเมืองโรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ
18. นางอนัญญาพร ทองคำเสกโรงเรียนบ้านเนินธัมมังกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสนิท เอียดแก้วโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางบุญญา ชูผอมโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ทองบุตรโรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่นกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ทองป้องโรงเรียนชุมชนวัดพุดหงกรรมการ
5. นางวรรดี พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดแดงกรรมการ
6. นางสาวสุวนีย์ ด้วงมากโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
7. นายอำพล ทองเนื้องามโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
8. สิบตรีวีรชาติ ศรีสองสมโรงเรียนบ้านวังหอนกรรมการ
9. นางพรธิรา ศรีละมุนโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
10. นายชำนาญ มณีพันธ์โรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายกำพล จงไกรจักรโรงเรียนวัดไม้เสียบประธานกรรมการ
2. นางพัชรี คงอุปโรงเรียนวัดหัวปอกรรมการ
3. นายวิโรจ เพชรสีหมื่นโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
4. นายวิชาญ ดิษฐ์นวลโรงเรียนวัดอิมอญกรรมการ
5. นางเฉลิมศรี เรืองรอดโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
6. นายยงยุทธ จิล้วนโรงเรียนบ้านนากรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงค์ คงวรรณ์โรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
8. นายอนันต์ หนูด้วงโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
9. นายเชาวโน ขุนใหม่โรงเรียนวัดรักขิตวันกรรมการ
10. นายวานิช ใหม่อ่อนโรงเรียนวัดจิกพนมกรรมการ
11. นางสาวนฤมล ภิรมย์รักษ์โรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
12. นายสายันต์ มีปาลโรงเรียนวัดมัชฌิมภูผากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวรพจน์ พนายังโรงเรียนบ้านกุมแปประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล เทียนทองโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสาวสุมณฑา สุขหอมโรงเรียนวัดจิกพนมกรรมการ
4. นายจตุพร ศรีละมุลโรงเรียนวัดหนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายมงคล ยิินเจริญโรงเรียนวัดโคกยางประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ ยามาเจริญโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายวิชาญ ดิษฐ์นวลโรงเรียนวัดอิมอญกรรมการ
4. นายชุมพล รักบางบูรณ์โรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
5. นายปรีชา ช่วยทองโรงเรียนสุนทราภิบาลกรรมการ
6. นายสิทธิโชด ทองศรีเกตุโรงเรียนบ้านดอนทรายกรรมการ
7. นายทะนง ไชยทองคำโรงเรียนบ้านห้วยไม่แก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายมงคล ยินเจริญโรงเรียนวัดโคกยางประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ ยามาเจริญโรงเรียนวััดควนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายวิชาญ ดิษฐ์นวลโรงเรียนวัดอิมอญกรรมการ
4. นายชุมพล รักบางบูรณ์โรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
5. นายปรีชา ช่วยทองโรงเรียนสุนทราภิบาลกรรมการ
6. นายสิทธิโชด ทองศรีเกตุโรงเรียนบ้านดอนทรายกรรมการ
7. นายทะนง ไชยทองคำโรงเรียนบ้านห้วยไม่แก่นกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายลาศ ชูเชิดโรงเรียนวัดจิดพนมประธานกรรมการ
2. นางสุนิษา นวลพลับโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
3. นายสุชาติ นิ่มเรืองโรงเรียนวัดทองหล่อกรรมการ
4. นางสุนันทา เฉลิมพักตร์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
5. นายวิกิจ ปีกษีโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามกรรมการ
6. นางพัชรี สังคหะโรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามกรรมการ
7. นางสาวจริญญา อร่ามเรืองโรงเรียนวัดจิดพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายอาคม จันทร์นวลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางเบญญาภา ไชยมุดโรงเรียนบ้านบางตะลุมพอกรรมการ
3. นางทรงศรี ศรอารัญโรงเรียนบ้านตูลกรรมการ
4. นางจำเนียร จันทร์วิเชียรโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
5. นางสาวสุนารี บัวบางกรูดโรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173กรรมการ
6. นางอารีย์ นพรัตน์โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางสุทธิรา สมเนียมโรงเรียนโคกกุลกรรมการ
8. นางรัตนา พันธ์โภชน์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
9. นางขวัญจิตต์ เนียมเกตุโรงเรียนบ้านปากบางกลมกรรมการ
10. นางสุนีย์ มณีวงศ์โรงเรียนบ้านหัวลำพูกรรมการ
11. นางอุสาห์ สมัยสงค์โรงเรียนวัดโคกมะม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอาคม จันทร์นวลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางเบญญาภา ไชยมุดโรงเรียนบ้านบางตะลุมพอรองประธานกรรมการ
3. นางทรงศรี ศรอารัญโรงเรียนบ้านตูลกรรมการ
4. นางจำเนียร จันทร์วิเชียรโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
5. นางสาวสุนารี บัวบางกรูดโรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173กรรมการ
6. นางอารีย์ นพรัตน์โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษร์บำรุงกรรมการ
7. นางสุทธิรา สมเนียมโรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการ
8. นางรัตนา พันธุโภชน์โรงเรียนหัวไทน(เรือนประชาบาล)กรรมการ
9. นางขวัญจิตต์ เนียมเกตุโรงเรียนบ้านปากบางกลมกรรมการ
10. นางสุุนีย์ มณีวงศ์โรงเรียนบ้านหัวลำพูกรรมการ
11. นางสาวอุสาห์ สมัยสงค์โรงเรียนวัดโคกมะม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายโชติ คำนวณโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
2. นางสาวปราณี ทองประพันธ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
3. นางวราภรณ์ เพชรเกลี้ยงโรงเรียนวัดทวยเทพกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ ทองสุขโรงเรียนวัดโคกยางกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ มะลิเผือกโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
6. นางเกศรา ศรีวิจิตรโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
7. นางสาวอนงศรี ช้างกลางโรงเรียนวัดบูรณาวาสกรรมการ
8. นางสาวจุไรพร แสงทองโรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
9. นายโกวิทย์ กรรชนะกาจน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๗กรรมการ
10. นางฝาติหม๊ะ ดัชนีโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
11. นางสาวธััญชนก ฤทธิมาสโรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการ
12. นางสาวศิริเพ็ญ โชติทองโรงเรียนวัดวังกลมกรรมการ
13. นางสาวภัคภร สังข์สิงห์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายโชติ คำนวณโรงเรียนบ้านห้วยหารประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี ทองประพันธ์โรงเรียนบ้านอายเลารองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ เพชรเกลี้ยงโรงเรียนวัดทวยเทพกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ ทองสุขโรงเรียนวัดโคกยางกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ มะลิเผือกโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
6. นางเกศรา ศรีวิจิตรโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
7. นางสาวอนงค์ศรี ช้างกลางโรงเรียนวัดบูรณาวาสกรรมการ
8. นางสาวจุไรพร แสงทองโรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
9. นายโกวิทย์ กรรชนะกาจน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๗กรรมการ
10. นางฝาติหม๊ะ ดัชนีโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาสโรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายบัณฑูรย์ จุติยนต์โรงเรียนวัดบ่อล้อ ประธานกรรมการ
2. นายคำนึง ยวงทองโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา วีระชาติโรงเรียนบ้านศาลาแก้วกรรมการ
4. นางกนกภรณ์ พรหมสุขโรงเรียนบ้านศาลาตะเคียนกรรมการ
5. นายสิริชัย แก้วบางพูดโรงเรียนวัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัมภ์) กรรมการ
6. นายพิมพ์ ฉ่ำสมบูรณ์โรงเรียนบ้านแสงวิมาน กรรมการ
7. นายสุรชัย รามดิษฐ์โรงเรียนวัดเทพพนมเชือดกรรมการ
8. นางนันทรัตน์ สมบูรณ์โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
9. นางสาวจริญญา อร่ามเรืองโรงเรียนวัดจิกพนมกรรมการ
10. นางอรทัย รามดิษฐ์โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
11. นายวิศรุต คงเทพโรงเรียนชะอวดวิทยากรรมการ
12. นางสาวสิริกานต์ ผิวผ่องโรงเรียนวัดสระกรรมการ
13. นางสาวศิยานันทร์ อินทร์แก้ว โรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
14. นายอนุพงศ์ เกษตรสุนทรโรงเรียนทัศนาวลัยกรรมการ
15. นางมณฑา ไกรดำ โรงเรียนบ้านวังใส กรรมการ
16. นางสาวจรรย์จารีย์ เภรีฤกษ์โรงเรียนวัดแดง กรรมการและเลขานุการ
17. นางทิพย์สุรีย์ คงแก้วโรงเรียนวัดกัลยานฤมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวิชัย ราชธานีโรงเรียนวัดวังฆ้องประธานกรรมการ
2. นายประพนธ์ อัฒจักร์โรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
3. นายพนัส ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
5. นายอาทร แก้วยวน โรงเรียนวัดควนชะลิก กรรมการ
6. นายนัฐพล ชูเรืองโรงเรียนเขาพระทอง กรรมการ
7. นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์ โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
8. นายรัฐภูมิ ช่วยรักษ์ โรงเรียนชุมชนควนดินแดง กรรมการ
9. นางสาวพัชรี รอดเรืองฤทธิ์ โรงเรียนวัดวังกลม กรรมการ
10. นางปริยากร จันทร์คงโรงเรียนบ้านปากเชียร กรรมการ
11. นางสาวอชิรญา ชนะสงคราม โรงเรียนวัดแหลม กรรมการ
12. นางวรางคนาง ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการ
13. นางสาวจารุณี จัตตุพงศ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย ราชธานีโรงเรียนวัดวังฆ้องประธานกรรมการ
2. นายประพนธ์ อัฒจักร์โรงเรียนวััดควนชะลิกกรรมการ
3. นายพนัส ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนบ้านบางน้อย กรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจาก กรรมการ
5. นายอาทร แก้วยวน โรงเรียนวัดควนชะลิก กรรมการ
6. นายนัฐพล ชูเรือง โรงเรียนเขาพระทอง กรรมการ
7. นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์ โรงเรียนบ้านควนมิตร กรรมการ
8. นายรัฐภูมิ ช่วยรักษ์ โรงเรียนชุมชนควนดินแดง กรรมการ
9. นางสาวพัชรี รอดเรืองฤทธิ์ โรงเรียนวัดวังกลม กรรมการ
10. นางปริยากร จันทร์คงโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
11. นางสาวอชิรญา ชนะสงคราม โรงเรียนวัดแหลม กรรมการ
12. นางวรางคนาง ชูแก้วโรงเรียน.บ้านปากพรุกรรมการ
13. นางสาวจารุณี จัตตุพงศ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายบัณฑูรย์ จุติยนต์ โรงเรียนวัดบ่อล้อ ประธานกรรมการ
2. นายคำนึง ยวงทอง โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรกรรมการ
3. นางนิตยา วีระชาติโรงเรียนบ้านศาลาแก้ว กรรมการ
4. นางกนกภรณ์ พรหมสุข โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียนกรรมการ
5. นายสิริชัย แก้วบางพูด โรงเรียนวัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัมภ์) กรรมการ
6. นางพิมพ์ ฉ่ำสมบูรณ์โรงเรียนบ้านแสงวิมาน กรรมการ
7. นายสุรชัย รามดิษฐ์ โรงเรียนวัดเทพพนมเชือด กรรมการ
8. นางนันทรัตน์ สมบูรณ์โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ กรรมการ
9. นางสาวจริญญา อร่ามเรืองโรงเรียนวัดจิกพนมกรรมการ
10. นางอรทัย รามดิษฐ์ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
11. นายวิศรุต คงเทพ โรงเรียนชะอวดวิทยากรรมการ
12. นางสาวสิริกาญจณ์ ผิวผ่องโรงเรียนวัดสระ กรรมการ
13. นางสาวศิยานันทร์ อินทร์แก้ว โรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
14. นายอนุพงศ์ เกษตรสุนทรโรงเรียนทัศนาวลัยกรรมการ
15. นางมณฑา ไกรดำ โรงเรียนบ้านวังใส กรรมการ
16. นางทิพย์สุรีย์ คงแก้วโรงเรียนวัดกัลยานฤมิตกรรมการ
17. นางสาวจรรย์จารีย์ เภรีฤกษ์ โรงเรียนวัดแดง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย ราชธานี โรงเรียนวัดวังฆ้องประธานกรรมการ
2. นายประพนธ์ อัฒจักร์โรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
3. นายพนัส ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนบ้านบางน้อย กรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์ โรงเรียนวัดเกาะจาก กรรมการ
5. นายอาทร แก้วยวน โรงเรียนวัดควนชะลิก กรรมการ
6. นายนัฐพล ชูเรือง โรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
7. นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์ โรงเรียนบ้านควนมิตร กรรมการ
8. นายรัฐภูมิ ช่วยรักษ์ โรงเรียนชุมชนควนดินแดงกรรมการ
9. นางสาวพัชรี รอดเรืองฤทธิ์ โรงเรียนวัดวังกลมกรรมการ
10. นางปริยากร จันทร์คง โรงเรียนบ้านปากเชียร กรรมการ
11. นางสาวอชิรญา ชนะสงคราม โรงเรียนวัดแหลมกรรมการ
12. นางวรางคนาง ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการ
13. นางสาวจารุณี จัตตุพงศ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายบัณฑูรย์ จุติยนต์โรงเรียนร.ร.วัดบ่อล้อ ประธานกรรมการ
2. นายคำนึง ยวงทอง โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรกรรมการ
3. นางนิตยา วีระชาติ โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว กรรมการ
4. นางกนกภรณ์ พรหมสุขโรงเรียนบ้านศาลาตะเคียนกรรมการ
5. นายสิริชัย แก้วบางพูดโรงเรียนวัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นายพิมพ์ ฉ่ำสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านแสงวิมาน กรรมการ
7. นายสุรชัย รามดิษฐ์ โรงเรียนวัดเทพพนมเชือดกรรมการ
8. นางนันทรัตน์ สมบูรณ์ โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ กรรมการ
9. นางสาวจริญญา อร่ามเรืองโรงเรียนวัดจิกพนม กรรมการ
10. นางอรทัย รามดิษฐ์ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี กรรมการ
11. นายวิศรุต คงเทพ โรงเรียนชะอวดวิทยากรรมการ
12. นางสาวสิริกาญจณ์ ผิวผ่องโรงเรียนวัดสระกรรมการ
13. นางสาวศิยานันทร์ อินทร์แก้ว โรงเรียนวัดสระโพธิ์ กรรมการ
14. นายอนุพงศ์ เกษตรสุนทรโรงเรียนทัศนาวลัยกรรมการ
15. นางมณฑา ไกรดำ โรงเรียนบ้านวังใส กรรมการ
16. นางทิพย์สุรีย์ คงแก้วโรงเรียนวัดกัลยานฤมิตกรรมการ
17. นางสาวจรรย์จารีย์ เภรีฤกษ์โรงเรียนวัดแดง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวิชัย ราชธานี โรงเรียนวัดวังฆ้องประธานกรรมการ
2. นายประพนธ์ อัฒจักร์โรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
3. นายพนัส ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์ โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
5. นายอาทร แก้วยวน โรงเรียนวัดควนชะลิก กรรมการ
6. นายนัฐพล ชูเรือง โรงเรียนเขาพระทอง กรรมการ
7. นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์โรงเรียนบ้านควนมิตร กรรมการ
8. นายรัฐภูมิ ช่วยรักษ์โรงเรียนชุมชนควนดินแดง กรรมการ
9. นางสาวพัชรี รอดเรืองฤทธิ์ โรงเรียนวัดวังกลมกรรมการ
10. นางปริยากร จันทร์คงโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
11. นางสาวอชิรญา ชนะสงคราม โรงเรียนวัดแหลมกรรมการ
12. นางวรางคนาง ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการ
13. นางสาวจารุณี จัตตุพงศ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายบัณฑูรย์ จุติยนต์ โรงเรียนร.ร.วัดบ่อล้อ ประธานกรรมการ
2. นายคำนึง ยวงทอง โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรกรรมการ
3. นางนิตยา วีระชาติโรงเรียนบ้านศาลาแก้ว กรรมการ
4. นางกนกภรณ์ พรหมสุขโรงเรียนบ้านศาลาตะเคียนกรรมการ
5. นายสิริชัย แก้วบางพูดโรงเรียนวัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัมภ์) กรรมการ
6. นายพิมพ์ ฉ่ำสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านแสงวิมานกรรมการ
7. นายสุรชัย รามดิษฐ์ โรงเรียนวัดเทพพนมเชือด กรรมการ
8. นางนันทรัตน์ สมบูรณ์โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ กรรมการ
9. นางสาวจริญญา อร่ามเรืองโรงเรียนวัดจิกพนมกรรมการ
10. นางอรทัย รามดิษฐ์ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี กรรมการ
11. นายวิศรุต คงเทพโรงเรียนชะอวดวิทยากรรมการ
12. นางสาวสิริกาญจณ์ ผิวผ่องโรงเรียนวัดสระกรรมการ
13. นางสาวศิยานันทร์ อินทร์แก้ว โรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
14. นายอนุพงศ์ เกษตรสุนทรโรงเรียนทัศนาวลัยกรรมการ
15. นางมณฑา ไกรดำ โรงเรียนบ้านวังใส กรรมการ
16. นางทิพย์สุรีย์ คงแก้วโรงเรียนวัดกัลยานฤมิตกรรมการ
17. นางสาวจรรย์จารีย์ เภรีฤกษ์ โรงเรียนวัดแดง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายวิชัย ราชธานีโรงเรียนวัดวังฆ้อง ประธานกรรมการ
2. นายประพนธ์ อัฒจักร์โรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
3. นายพนัส ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์ โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
5. นายอาทร แก้วยวน โรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
6. นายนัฐพล ชูเรือง โรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
7. นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
8. นายรัฐภูมิ ช่วยรักษ์โรงเรียนชุมชนควนดินแดง กรรมการ
9. นางสาวพัชรี รอดเรืองฤทธิ์ โรงเรียนวัดวังกลม กรรมการ
10. นางปริยากร จันทร์คงโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
11. นางสาวอชิรญา ชนะสงคราม โรงเรียนวัดแหลม กรรมการ
12. นางวรางคนาง ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการ
13. นางสาวจารุณี จัตตุพงศ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายบัณฑูรย์ จุติยนต์ โรงเรียนวัดบ่อล้อ ประธานกรรมการ
2. นายคำนึง ยวงทอง โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรกรรมการ
3. นางนิตยา วีระชาติโรงเรียนบ้านศาลาแก้ว กรรมการ
4. นางกนกภรณ์ พรหมสุขโรงเรียนบ้านศาลาตะเคียนกรรมการ
5. นายสิริชัย แก้วบางพูดโรงเรียนวัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัมภ์) กรรมการ
6. นางพิมพ์ ฉ่ำสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านแสงวิมาน กรรมการ
7. นายสุรชัย รามดิษฐ์ โรงเรียนวัดเทพพนมเชือด กรรมการ
8. นายนันทรัตน์ สมบูรณ์โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ กรรมการ
9. นางสาวจริญญา อร่ามเรืองโรงเรียนวัดจิกพนมกรรมการ
10. นางอรทัย รามดิษฐ์ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี กรรมการ
11. นายวิศรุต คงเทพ โรงเรียนชะอวดวิทยา กรรมการ
12. นางสาวสิริกานต์ ผิวผ่องโรงเรียนวัดสระกรรมการ
13. นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้ว โรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
14. นายอนุพงศ์ เกษตรสุนทรโรงเรียนทัศนาวลัยกรรมการ
15. นางมณฑา ไกรดำ โรงเรียนบ้านวังใส กรรมการ
16. นางทิพย์สุรีย์ คงแก้วโรงเรียนวัดกัลยานฤมิต กรรมการ
17. นางสาวจรรย์จารีย์ เภรีฤกษ์โรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวิชัย ราชธานี โรงเรียนวัดวังฆ้อง ประธานกรรมการ
2. นายประพนธ์ อัฒจักร์โรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
3. นายพนัส ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
5. นายอาทร แก้วยวนโรงเรียนวัดควนชะลิก กรรมการ
6. นายนัฐพล ชูเรือง โรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
7. นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์โรงเรียนบ้านควนมิตร กรรมการ
8. นายรัฐภูมิ ช่วยรักษ์ โรงเรียนชุมชนควนดินแดง กรรมการ
9. นางสาวพัชรี รอดเรืองฤทธิ์ โรงเรียนวัดวังกลมกรรมการ
10. นางปริยากร จันทร์คงโรงเรียนบ้านปากเชียร กรรมการ
11. นางสาวอชิรญา ชนะสงคราม โรงเรียนวัดแหลม กรรมการ
12. นางวรางคนาง ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการ
13. นางสาวจารุณี จัตตุพงศ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย ราชธานีโรงเรียนวัดวังฆ้องประธานกรรมการ
2. นายประพนธ์ อัฒจักร์โรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
3. นายพนัส ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์ โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
5. นายอาทร แก้วยวน โรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
6. นายนัฐพล ชูเรือง โรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
7. นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
8. นายรัฐภูมิ ช่วยรักษ์ โรงเรียนชุมชนควนดินแดง กรรมการ
9. นางสาวพัชรี รอดเรืองฤทธิ์ โรงเรียนวัดวังกลมกรรมการ
10. นางปริยากร จันทร์คงโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
11. นางสาวอชิรญา ชนะสงคราม โรงเรียนวััดแหลมกรรมการ
12. นางวรางคนาง ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการ
13. นางสาวจารุณี จัตตุพงศ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ มุขมณเทียร โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ สุนทรานุรักษ โรงเรียนบ้านเกาะสุดกรรมการ
3. นางวาสนา คงกิ่ง โรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
4. นางสาวขวัญตา จินดาลักษณ์ โรงเรียนบ้านห้วยหาร กรรมการ
5. นางสาวฐิติมา ชูมี โรงเรียนวัดอู่แก้วกรรมการ
6. นางสมใจ เชี่ยววิทย์ โรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ มุขมณเทียรโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต ประธานกรรมการ
2. นางเสาวณีย์ สุนทรานุรักษ์ โรงเรียนบ้านเกาะสุดกรรมการ
3. นางวาสนา คงกิ่ง โรงเรียนวัดพระบาท กรรมการ
4. นางสาวขวัญตา จินดาลักษณ์ โรงเรียนบ้านห้วยหาร กรรมการ
5. นางสาวฐิติมา ชูมี โรงเรียนวัดอู่แก้ว กรรมการและเลขานุการ
6. นางสมใจ เชี่ยววิทย์ โรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอรุณ ราชรักษ์โรงเรียนวัดหนา ประธานกรรมการ
2. นางปราณี กูสมานโรงเรียนบ้านควนรุยกรรมการ
3. นางวันฤดี ลำโปโรงเรียนวัดนาหมอบุญ กรรมการ
4. นายณรงค์ ช้างกลางโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว กรรมการ
5. นายสัญญา หวังดำโรงเรียนบ้านตรอกแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอรุณ ราชรักษ์โรงเรียนวัดหนา ประธานกรรมการ
2. นางปราณี สมานโรงเรียนบ้านควนรุยกรรมการ
3. นางวันฤดี ลำโป โรงเรียนวัดนาหมอบุญ กรรมการ
4. นายณรงค์ ช้างกลางโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว กรรมการ
5. นายสัญญา หวังดำโรงเรียนบ้านตรอกแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางจรวย ดวงคงทองโรงเรียนบ้านกลองกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ ยกย่องโรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
3. นางบุษบา เมืองชูโรงเรียนวัดหน้าสตนกรรมการ
4. นางสาวณปภัช คุปต์กาญจนากุล โรงเรียนวัดบูรณาวาส กรรมการ
5. นางสุพร สามพิมพ์โรงเรียนวัดวังฆ้องกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจรวย ดวงคงทองโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ ยกย่องโรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
3. นางบุษบา เมืองชูโรงเรียนวัดหน้าสตนกรรมการ
4. นางสาวณปภัช คุปต์กาญจนากุล โรงเรียนวัดบูรณาวาส กรรมการ
5. นางสุพร สามพิมพ์โรงเรียนวัดวังฆ้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายประเสรีฐ จุลภักดิ์โรงเรียนบ้านควนเงินประธานกรรมการ
2. นางดวงพร รักจุ้ยโรงเรียนวัดบางคุระ กรรมการ
3. นางอาภรณ์ เพ็ชรสงครามโรงเรียนบ้านเกาะนางโดย กรรมการ
4. นายอำนาจ เหล่าคนค้าโรงเรียนทัศนาวลัยกรรมการ
5. นางสาวนิยวรรณ จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการ
6. นางสุจินดา ชูเพชรโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ จุลภักดิ์โรงเรียนบ้านควนเงินประธานกรรมการ
2. นางดวงพร รักจุ้ยโรงเรียนวัดบางคุระ กรรมการ
3. นางอาภรณ์ เพ็ชรสงครามโรงเรียนบ้านเกาะนางโดย กรรมการ
4. นายอำนาจ เหล่าคนค้าโรงเรียนทัศนาวลัยกรรมการ
5. นางสาวนิยวรรณ จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการ
6. นางสุจินดา ชูเพชรโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวิโรจน์ สีคงโรงเรียนวัดบางฉนาก ประธานกรรมการ
2. นายเชษฐ์ บุญทองสังข์ โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นางวรางคนาง ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการ
4. นายประยูร พรหมทองโรงเรียนวัดกาโห่ใต้กรรมการ
5. นายสมชัย รัตนบุรีโรงเรียนบ้านทุ่งโชนกรรมการ
6. นางสุวนิต โสมจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ สีคงโรงเรียนวัดบางฉนาก ประธานกรรมการ
2. นายเชษฐ์ บุญทองสังข์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นางวรางคนาง ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการ
4. นายประยูร พรหมทองโรงเรียนวัดกาโห่ใต้กรรมการ
5. นายสมชัย รัตนบุรีโรงเรียนบ้านทุ่งโชนกรรมการ
6. นางสุวนิต โสมจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุธาพร รัตนสว่างวงศ์โรงเรียนวัดสามัคยารามประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ หยูหนูสิงค์ โรงเรียนบ้านลำคลองกรรมการ
3. นางรัตนา กลับดี โรงเรียนวัดคงคาล้อมกรรมการ
4. นางนิตยา จันทร์เสนโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
5. นางอภิรมย์ บุญชาติโรงเรียนบ้านควนโตน กรรมการ
6. นางแก้วกมล ยิ้มมุกโรงเรียนวัดท้ายโนตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพวัลย์ ณ นครโรงเรียนวัดสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ หยูหนูสิงค์ โรงเรียนบ้านลำคลองรองประธานกรรมการ
3. นางสุธาพร รัตนสว่างวงศ์โรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
4. นางรัตนา กลับดี โรงเรียนวัดคงคาล้อมกรรมการ
5. นางนิตยา จันทร์เสนโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
6. นางอภิรมย์ บุญชาติโรงเรียนบ้านควนโตน กรรมการ
7. นางสุพรทิพย์ ชูช่วยโรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
8. นางแก้วกมล ยิ้มมุก โรงเรียนวัดท้ายโนตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางวิลาศ ชูภิรมย์โรงเรียนวัดเนกขัมมารามประธานกรรมการ
2. นางภัทรพีร์ ศรีเกตุโรงเรียนวัดปากตรงรองประธานกรรมการ
3. นางสุพรทิพย์ ชูช่วย โรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
4. นางจงจิตร คงเทพโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นางจินดา จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
6. นางอุรา จิตติศักดิ์โรงเรียนบ้านชายควนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวิลาศ ชูภิรมย์โรงเรียนวัดเนกขัมมารามประธานกรรมการ
2. นางสุพรทิพย์ ชูช่วย โรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
3. นางจงจิตร คงเทพ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางจินดา จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
5. นางอุรา จิตติศักดิ์โรงเรียนบ้านชายควนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ สาระมาศโรงเรียนวัดสามัคยารามประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร หาญณรงค์โรงเรียนวัดบูรณาวาส กรรมการ
3. นางณฐกานต์ สิงหพันธ์โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอกรรมการ
4. นางเพ็ญแข สงหนู โรงเรียนพิศาลนฤมิตกรรมการ
5. นางประคอง นาถาวร โรงเรียนวัดคันธมาลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ สาระมาศโรงเรียนวัดสามัคยารามประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร หาญณรงค์โรงเรียนวัดบูรณาวาส กรรมการ
3. นางณฐกานต์ สิงหพันธ์โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอกรรมการ
4. นางเพ็ญแข สงหนู โรงเรียนพิศาลนฤมิตกรรมการ
5. นางประคอง นาถาวร โรงเรียนวัดคันธมาลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางพิกุล ชลสาครโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา มีศรีโรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการ
3. นางสารภี สิทธิแป้นโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
4. นางยุพิล สุขประเสริฐโรงเรียนวัดสระกรรมการ
5. นางบุปผา เหมรังษีโรงเรียนวัดหนา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพิกุล ชลสาครโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา มีศรี โรงเรียนวัดควนเงินกรรมการ
3. นางสารภี สิทธิแป้นโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
4. นางยุพิล สุขประเสริฐโรงเรียนวัดสระกรรมการ
5. นางบุปผา เหมรังษีโรงเรียนวัดหนา กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสมบูรณ์ สารมาศโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง ประธานกรรมการ
2. นางสาวิตรี ดวงจันทร์โรงเรียนวัดหัวค่ายฯ กรรมการ
3. นางกาญจนาภรณ์ บุญชูวงศ์ โรงเรียนวัดห้วยแหยงฯ กรรมการ
4. นางภานุพร พงศ์สุธรรมโรงเรียนวัดสามัคยาราม กรรมการ
5. นางสิภาภรณ์ อริยกุลนิมิต โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) กรรมการ
6. นางสมศรี ไชยพลบาล โรงเรียนวัดนาหมอบุญ กรรมการ
7. นางสาวพรทิพย์ นุ่นเมืองโรงเรียนบ้านชะอวด กรรมการ
8. นางนงลักษณ์ เอียดแก้วโรงเรียนบ้านควนรุย กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอัญชนี มูณีวรรณ โรงเรียนร่อนพิบูลย์ ประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา ถิ่นนครโรงเรียนวัดกัลยานฤมิตงเรียนกรรมการ
3. นางสมพร จันทร์แก้ว โรงเรียนวัดโคกยางกรรมการ
4. นางจีระพันธ์ โตยธรทรัพย์มณี โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ รักประทุมโรงเรียนบ้านควนโตนกรรมการ
6. นางนฤมล ยอดศรีโรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
7. นางสาวพิมพ์ชนก พิมพันธ์ โรงเรียนวัดรักขิตวัน กรรมการ
8. นางสาวปนัดดา ทองปานดี โรงเรียนวัดทองพูน กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางอนุตรา หนูนุ้ยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจิรพันธ์ โตยธรทรัพย์มณีโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
3. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
4. นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้วโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
5. นางจริยา ทับทองโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
6. นางสาวปราณี เพ่งพินิจโรงเรียนวัดนาหมอบุญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางอนุตรา หนูนุ้ยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจิรพันธ์ โตยธรทรัพย์มณีโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
3. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
4. นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้วโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
5. นางจริยา ทับทองโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
6. นางสาวปราณี เพ่งพินิจโรงเรียนวัดนาหมอบุญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอนุตรา หนูนุ้ยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจีระพันธ์ โตยธรรทรัพย์มณีโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
3. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
4. นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้วโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
5. นางจาริยา ทับทองโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
6. นางสาวปราณี เพ่งพินิจโรงเรียนวัดนาหมอบุญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอนุตรา หนูนุ้ยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
2. นางจิรพันธ์ โตยธรทรัพย์มณีโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
3. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
4. นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้วโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
5. นางจริยา ทับทองโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
6. นางสาวปราณี เพ่งพินิจโรงเรียนวัดนาหมอบุญกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอนุตรา หนูนุ้ยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจีระพันธ์ โตยธรทรัพย์มณีโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
3. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
4. นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้วโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
5. นางจาริยา ทับทองโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
6. นางสาวปราณี เพ่งพินิจโรงเรียนวัดนาหมอบุญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอนุตรา หนูนุ้ยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจิรพันธ์ โตยธรทรัพย์มณีโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
3. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
4. นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้วโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
5. นางจริยา ทับทองโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
6. นางสาวปราณี เพ่งพินิจโรงเรียนวัดนาหมอบุญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอนุตรา หนูนุ้ยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจิรพันธ์ โตยธรทรัพย์มณีโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
3. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
4. นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้วโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
5. นางจริยา ทับทองโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
6. นางสาวปราณี เพ่งพินิจโรงเรียนวัดนาหมอบุญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอนุตรา หนูนุ้ยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจิรพันธ์ โตยธรทรัพย์มณีโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
3. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
4. นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้วโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
5. นางจริยา ทับทองโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
6. นางสาวปราณี เพ่งพินิจโรงเรียนวัดนาหมอบุญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอนุตรา หนูนุ้ยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจิรพันธ์ โตยธรทรัพย์มณีโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
3. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
4. นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้วโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
5. นางจริยา ทับทองโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
6. นางสาวปราณี เพ่งพินิจโรงเรียนวัดนาหมอบุญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางอนุตรา หนูนุ้ยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจิรพันธ์ โตยธรทรัพย์มณีโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
3. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
4. นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้วโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
5. นางจริยา ทับทองโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
6. นางสาวปราณี เพ่งพินิจโรงเรียนวัดนาหมอบุญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางจีระพันธุ์ โตยธรทรัพย์มณีโรงเรียนบ้านห้วยหารประธานกรรมการ
2. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
3. นางจำเนียร ไกรแก้วโรงเรียนวัดอิมอญกรรมการ
4. นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้วโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ ทองเรืองโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจีระพันธุ์ โตยธรทรัพย์มณีโรงเรียนบ้านห้วยหารประธานกรรมการ
2. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
3. นางจำเนียร ไกรแก้วโรงเรียนวัดอิมอญกรรมการ
4. นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้วโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ ทองเรืองโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางจีระพันธุ์ โตยธรทรัพย์มณีโรงเรียนบ้านห้วยหารประธานกรรมการ
2. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
3. นางจำเนียร ไกรแก้วโรงเรียนวัดอิมอญกรรมการ
4. นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้วโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ ทองเรืองโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจีระพันธ์ุ โตยธรทรัพย์มณีโรงเรียนบ้านห้วยหารประธานกรรมการ
2. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
3. นางจำเนียร ไกรแก้วโรงเรียนวัดอิมอญกรรมการ
4. นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้วโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ ทองเรืองโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางจีระพันธุ์ โตยธรทรัพย์มณีโรงเรียนบ้านห้วยหารประธานกรรมการ
2. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
3. นางจำเนียร ไกรแก้วโรงเรียนวัดอิมอญกรรมการ
4. นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้วโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ ทองเรืองโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางอรอนงค์ จันทวีโรงเรียนบ้านชายทะเลประธานกรรมการ
2. นางประนอม มัจฉาวรกุลโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
3. นางนงเยาว์ จันทร์ทองแก้วโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
4. นางอรสา กุลเพชรกำธรโรงเรียนวัดหัวค่ายกรรมการ
5. นางกนกวรรณ กีงวานเกียรติติกุลโรงเรียนวัดคันธมาลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอรอนงค์ จันทวีโรงเรียนบ้านชายทะเลประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ จันทร์ทองแก้วโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
3. นางอรสา กุลเพชรกำธรโรงเรียนวัดหัวค่ายกรรมการ
4. นางกนกวรรณ กังวานเกียรติกุลโรงเรียนวัดคันธมาลีกรรมการ
5. นางประนอม มัจฉาวรกุลโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายโชติ คำนวณโรงเรียนบ้านห้วยหารประธานกรรมการ
2. นางณียมาศ คงเทพโรงเรียนวัดควนป้อมรองประธานกรรมการ
3. นางพรทิพย์ คงทองโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ ทองเสนโรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาลกรรมการ
5. นางสาวอุทุมพร ทองเทพโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายโชติ คำนวณโรงเรียนบ้านห้วยหารประธานกรรมการ
2. นางณียมาศ คงเทพโรงเรียนวัดควนป้อมรองประธานกรรมการ
3. นางพรทิพย์ คงทองโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ ทองเสนโรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาลกรรมการ
5. นางสาวอุทุมพร ทองเทพโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายโชติ คำนวณโรงเรียนบ้านห้วยหารประธานกรรมการ
2. นางณียมาศ คงเทพโรงเรียนวัดควนป้อมรองประธานกรรมการ
3. นางพรทิพย์ คงทองโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ ทองเสนโรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาลกรรมการ
5. นางสาวอุทุมพร ทองเทพโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายนิกร ยุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ชุมตะวันโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการ
3. นางสาวชนันสิริ ศรศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ ึลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
5. นางเพ็ญนภา นิมิตรโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
6. นางสาวปนัฎฐา สังสุขโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
7. นางสาวรัชนีวรรณ โชติกะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
8. นางสุภาพร อุทยารักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
9. นางสาวกิตินันท์ เอียดเสนโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายนิกร ยุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ชุมตะวันโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการ
3. นางสาวชมันสิริ ศรศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
5. นางเพ็ญนภา นิมิตรโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
6. นางปณัชชา สังสุขโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
7. นางสาวกิตินันท์ เอียดเสนโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนิกร ยุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ชุมตะวันโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการ
3. นางสาวชนันสิริ ศรศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
5. นางเพ็ญนภา นิมิตรโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
6. นางปนัฏฐา สังสุขโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
7. นางสาวรัชนีวรรณ โชติกะโรงเรียนราชประชานุเคราห์กรรมการ
8. นางสุภาพร อุทยารักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
9. นางสาวกิตินันท์ เอียดเสนโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนิกร ยุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ชุมตะวันโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการ
3. นางสาวชนันสิริ ศรศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
5. นางเพ็ญนภา นิมิตรโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
6. นางสาวปนัฎฐา สังสุขโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
7. นางสาวรัชนีวรรณ โชติกะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
8. นางสุภาพร อุทยารักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
9. นางสาวกิตินันท์ เอียดเสนโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายนิกร ยุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ชุมตะวันโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการ
3. นางสาวชนันสิริ สังสุขโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
5. นางเพ็ญนภา นิมิตรโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
6. นางสาวปณัชชา สังสุขโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
7. นางสาวรัชนีวรรณ โชติกะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
8. นางสุภาพร อุทยารักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
9. นางสมร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
10. นางสาวกิตินันท์ เอียดเสนโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายนิกร ยุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ชุมตะวันโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการ
3. นางสาวชมันสิริ ศรศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
5. นางเพ็ญนภา นิมิตรโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
6. นางปณัชชา สังสุขโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
7. นางสาวกิตินันท์ เอียดเสนโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนิกร ยุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ชุมตะวันโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการ
3. นางสาวชนันสิริ ศรศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
5. นางเพ็ญนภา นิมิตรโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
6. นางปนัฏฐา สังสุขโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
7. นางสาวรัชนีวรรณ โชติกะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
8. นางสาวกิตินันท์ เอียดเสนโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนิกร ยุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ชุมตะวันโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการ
3. นางสาวชมันสิริ ศรศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
5. นางสาวชนันสิริ ศรศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
6. นางสาวปนัฎฐา สังสุขโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
7. นางสาวรัชนีวรรณ โชติกะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
8. นางสุภาพร อุทยารักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
9. นางสาวกิตินันท์ เอียดเสนโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายนิกร ยุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ชุมตะวันโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการ
3. นางสาวชมันสิริ ศรศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
4. นางเพ็ญนภา นิมิตรโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
5. นางสาวปนัฏฐา สังสุขโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
6. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
7. นางสาวรัชนีวรรณ โชติกะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
8. นางสุภาพร อุทยารักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
9. นางสาวกิตินันท์ เอียดเสนโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายนิกร ยุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ชุมตะวันโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการ
3. นางสาวชมันสิริ ศรศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
4. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
5. นางเพ็ญนภา นิมิตรโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
6. นางปณัชชา สังสุขโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
7. นางสาวกิตินันท์ เอียดเสนโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลประธานกรรมการ
2. นางจรูญศรี ส่งศรีอินทรโรงเรียนบ้านห้วยหารรองประธานกรรมการ
3. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
4. นางจำเนียร แซ่เล่าโรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
5. นางนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลประธานกรรมการ
2. นางจรูญศรี ส่งศรีอินทรโรงเรียนบ้านห้วยหารรองประธานกรรมการ
3. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
4. นางจำเนียร แซ่เล่าโรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
5. นางนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลประธานกรรมการ
2. นางจรูญศรี ส่งศรีอินทรโรงเรียนบ้านห้วยหารรองประธานกรรมการ
3. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
4. นางจำเนียร แซ่เล่าโรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
5. นางนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลประธานกรรมการ
2. นางจรูญศรี ส่งศรีอินทรโรงเรียนบ้านห้วยหารรองประธานกรรมการ
3. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
4. นางจำเนียร แซ่เล่าโรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
5. นางนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลประธานกรรมการ
2. นางจรูญศรี ส่งศรีอินทรโรงเรียนบ้านห้วยหารรองประธานกรรมการ
3. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
4. นางจำเนียร แซ่เล่าโรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
5. นางนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลประธานกรรมการ
2. นางจรูญศรี ส่งศรีอินทรโรงเรียนบ้านห้วยหารรองประธานกรรมการ
3. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
4. นางจำเนียร แซ่เล่าโรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
5. นางนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลประธานกรรมการ
2. นางจรูญศรี ส่งศรีอินทรโรงเรียนบ้านห้วยหารรองประธานกรรมการ
3. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
4. นางจำเนียร แซ่เล่าโรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
5. นางนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลประธานกรรมการ
2. นางจรูญศรี ส่งศรีอินทรโรงเรียนบ้านห้วยหารรองประธานกรรมการ
3. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
4. นางจำเนียร แซ่เล่าโรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
5. นางนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลประธานกรรมการ
2. นางจรูญศรี ส่งศรีอินทรโรงเรียนบ้านห้วยหารรองประธานกรรมการ
3. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
4. นางจำเนียร แซ่เล่าโรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
5. นางนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลประธานกรรมการ
2. นางจรูญศรี ส่งศรีอินทรโรงเรียนบ้านห้วยหารรองประธานกรรมการ
3. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
4. นางจำเนียร แซ่เล่าโรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
5. นางนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมเพียร ศิลปวาทีโรงเรียนบ้านหนองมากประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมอร พุทธขาวโรงเรียนบ้านชะอวดรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปนัฏฐา สังสุขโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางสุภาพร อุทยารักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นายนิกร ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจารุวรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำประธานกรรมการ
2. นางบุบผา พูลพิพัฒน์โรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
3. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
4. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาศโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
5. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจารุวรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำประธานกรรมการ
2. นางบุบผา พูลพิพัฒน์โรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
3. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
4. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาศโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
5. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจารุวรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำประธานกรรมการ
2. นางบุบผา พูลพิพัฒน์โรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
3. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
4. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาศโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
5. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจารุวรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำประธานกรรมการ
2. นางบุบผา พูลพิพัฒน์โรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
3. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
4. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาศโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
5. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
3. นางนิธินาถ ยังชูโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
4. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นางสาวศุภาพิชญ์ เพชรสงครามโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
3. นางนิธินาถ ยังชูโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
4. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นางสาวศุภาพิชญ์ เพชรสงครามโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
3. นางนิธินาถ ยังชูโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
4. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นางสาวศุภาพิชญ์ เพชรสงครามโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
3. นางนิธินาถ ยังชูโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
4. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นางศุภาพิชญ์ เพชรสงครามโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจารุวรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำประธานกรรมการ
2. นางบุปผา พูลพิพัฒน์โรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
3. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
4. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาศโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
5. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจารุวรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำประธานกรรมการ
2. นางบุปผา พูลพิพัฒน์โรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
3. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
4. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาศโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
5. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางบุบผา พูลพิพัฒน์โรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
3. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาสโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
4. นางกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
5. นายทรงวุฒิ ทองป้องโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหงกรรมการ
6. นางสาวณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางบุบผา พูลพิพัฒน์โรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
3. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาสโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
4. นางกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
5. นายทรงวุฒิ ทองป้องโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหงกรรมการ
6. นางสาวณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางบุบผา พูลพิพัฒน์โรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
3. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาสโรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการ
4. นางกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
5. นายทรงวุฒิ ทองป้องโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหงกรรมการ
6. นางสาวณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านห้วยหารประธานกรรมการ
2. นางบุบผา พูลพิพัฒน์โรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
3. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาสโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
4. นางกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
5. นายทรงวุฒิ ทองป้องโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหงกรรมการ
6. นางสาวณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางบุบผา พูลพิพัฒน์โรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
3. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาสโรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการ
4. นางกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
5. นายทรงวุฒิ ทองป้องโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหงกรรมการ
6. นางสาวณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านห้วยหารประธานกรรมการ
2. นางบุบผา พูลพิพัฒน์โรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
3. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาสโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
4. นางกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
5. นายทรงวุฒิ ทองป้องโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหงกรรมการ
6. นางสาวณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นางสาวศุภาพิชญ์ เพชรสงครามโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ทองป้องโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหงกรรมการ
5. นางสาวกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
6. นางจารุวรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นางสาวศุภาพิชญ์ เพชรสงครามโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ทองป้องโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหงกรรมการ
5. นางสาวกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
6. นางจารุวรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายกิตติมนต์ อัมพุกานน โทร 0887512693, นายดนัย ประจง โทร 0866848558, นางสาวยุพา จินาเจือ โทร 0862727465 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]